archive-gr.com » www.jesus.grDetailed info for site: www.jesus.gr

First archived on: 2013-08-04

Page Rank (on archived date): 1    

Favicon: -

Title: JESUS.GR - ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ

See available archived versions here

Original web address: http://www.jesus.gr/


Keywords:

Description:
... Χριστόν Το ανθρώπινο σώμα που χρησιμοποίησε ο Κύριος για παράδειγμα μας διδάσκει πως κανένα μέλος του σώματος δεν ενεργοποιείται από άλλο μέλος παρά από την κεφαλή Αν ο εγκέφαλος νεκρωθεί τότε όλο το σώμα νεκρώνεται Ή αν κάποιο μέλος αποκοπεί από τον εγκέφαλο νεκρώνεται Επειδή όμως ο Κύριος ζει πάντοτε εμείς αποκοπτώμεθα απ Αυτόν όταν νεκρωνόμαστε εξ αιτίας της απιστίας μας Απιστία στο ότι εφ όσον ζούμε κι αναπνέουμε ο Θεός μακροθυμεί σε μας και περιμένει την επιστροφή του ασώτου υιού Όταν επιστρέφω ο Κύριος τρέχει βλέποντάς με από μακρυά για να μ αγκαλιάσει Πρώτος τρέχει σε συνάντησή μου γιατί μ αγαπά Σ αγαπά Μην κλαψουρίζεις σαν τους Ισραηλίτες στην έρημο ότι σ εγκατέλειψε Σ αγαπά και σε περιμένει Γι αυτό μακροθυμεί Α Κορ ι 1 10 ΕΝ ΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΘΕΛΕΤΕ ΣΩΘΕΙ Ησα λ 15 16 Διάβασε με προσοχή τον ρζ ψαλμό Πήγαινε ταπεινά στα πόδια Του και πες Του τον πόνο σου τις απορίες σου τις αμφιβολίες σου τους φόβους σου τις αμφιβολίες σου το πρόβλημά σου και πίστευε ότι σε άκουσε και θα σου απαντήσει Άσε να βγει από την καρδιά σου ό τι την βαραίνει ό τι την θλίβει ό τι την πονά ό τι την ταράζει ό τι την προβληματίζει Πες Του τις αμαρτίες σου τις οποίες βλέπεις και επέστρεφε μετανόησε Ζήτησέ Του να τον νιώσεις στην καρδιά σου Ζήτησέ Τον να τον γνωρίσεις αληθινά ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Πες Κύριε στην καρδιά μου ποιος είσαι Ματθ ια 28 Νάσαι σίγουρος η ότι θα έλθει Είναι ΠΙΣΤΟΣ Θα έλθει όχι γιατί είσαι δίκαιος αλλά γιατί είναι Εκείνος Αγαθός και Πιστός Θεός Μίλησέ του με ευθύτητα καρδιάς και ταπείνωση και έχε πίστη Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς κι εν αγίω τόποις και μετα του ταπεινού και συντετριμμένου την καρδιά Ησα νζ 15 ξς 2 Ποιού είμαστε μάρτυρες Θέλετε λάβει δύναμιν όταν επέλθει το Πνεύμα το Αγιο εφ υμάς και θέλετε είσθε εις Εμέ μάρτυρες εν Ιερουσαλήμ και έως εσχάτου της γης Πρ α 8 Και πρώτον εν Αντιοχεία ονομάσθησαν οι μαθηταί χριστιανοί Εν τω ονόματι αυτού θέλουσιν ελπίσει πάντα τα έθνη Λέγει ο Πατέρας για τον Υιόν Ματθ ι β 21 Ελθετε προς με πάντες οι κοπιώντες Ματθ ια 28 λέγει ο Ιησούς Οπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ονομά μου εν τω μέσω αυτών Είμαι κι Εγώ Ματθ ιη 20 και Θεός ήν ο Λόγος Ιωαν α 1 και ο Λόγος έγινε σάρξ όσοι εδέχθησαν Αυτόν εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα θεού εις τους πιστεύοντας εις το ονομα Αυτού Του Ιησού Ιωαν α 13 14 Ε πειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσην δια να τιμώσι πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσι τον Πατέρα Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν Ιωαν ε 22 23 Εάν δεν φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς Οστις τρώγει την σάρκαν μου και πίνει το αίμα μου ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ Ιωαν ς 53 54 Όχι δεν πάει στον ουρανό αλλά δεν έχει αιώνια ζωή ούτε στη γη ούτε στον ουρανό Τ α πρόββατα τα εμά ακούωσιν την φωνήν μου και με ακολουθούσι κι Εγώ δίδω εις αυτά ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ Ιωάν ι 27 28 Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα Ιωάν ι 30 Οι φαρισσαίοι εξοργίσθηκαν και τον κατηγόρησαν ότι κάνει τον εαυτό του Θεόν αλλά Εκείνος δεν το αρνήθηκε Τουναντίον απάντησε αν δεν πιστεύετε εις Εμέ πιστέψτε στα έργα τα οποία Εγώ κάνω Και παν ό τι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε Κολ γ 17 Ελάλησε προς ημάς δια του Υιού τον Οποίον έθεσεν κληρονόμον πάντων δι ου έκαμε και τους αιώνας όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού Εβρ α 2 3 Βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός δια του Υιού έκαμε τους αιώνες Άρα πριν ο χρόνος αρχίσει να μετρά ο Ιησούς ήταν εκεί κι Εκείνος έκαμε τους αιώνες Δηλαδή το χρόνο Άρα σωστά εν αρχή ήτο ο Λόγος προυπήρχε του χρόνου Ο Πατέρας είπε περί του Υιού Ο θρόνος σου ω θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος Εβρ α 8 Εγω Είμαι η ανάσταση και η ζωή Ο πιστεύων εις Εμέ κι αν αποθάνει θέλει ζήσει Ιωάν ια 25 Εγώ Είμαι η Θύρα των προββάτων Ιωάν ι 7 Δεν εισέρχεται κανείς στην βασιλεία από άλλη πόρτα Εγώ Είμαι ο ποιμήν ο καλός Ιωάν ι 11 Οστις πιστεύει στον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον όστις απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν αλλ η οργή του Θεού μένει επανω αυτού Ιωάν γ 36 Εγώ Είμαι η Οδός η Αλήθεια και η Ζωή ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ΕΙΜΙ ΔΙ ΕΜΟΥ Ιωάν ιδ 6 Οστις εν μορφή Θεού υπάρχων δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ΙΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ αλλ εαυτόν εκένωσεν λαβών δούλου μορφήν Φιλ β 8 Ο Θεός εχάρισεν εις Αυτόν το υπερ παν ονομα για να κλίνει στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ παν γόνυ επουρανίων και καταχθονίων Φιλ β 10 Ε ξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε δια να γνωρίζομεν τον Αληθινόν και να είμεθα εν τω Αληθινω ποιόν αληθινόν εν τω Υιώ Αυτού Ιησού Χριστώ Ουτος είναι ο Αληθινός Θεός και η ζωή η Αιώνιος Α Ιωάν ε 20 Εάν ονειδίζεσθε δια το όνομα του Χριστού είσθε μακάριοι διότι το Πνεύμα της δόξης αναπαύεται εφ υμάς Α Πετρ δ 14 Σεις είσθε γένος εκλεκτόν βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον λαός τον οποίον απέκτησε ο θεός δια να εξαγγείλητε τας αρετάς Εκείνου όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς Α Πετρ β 9 Β λέπουμε εδώ ότι συμφωνεί με το πρώτο μέρος του Αγιασθήτω τ όνομά Σου Ο Θεός θέλει να εξαγγείλουμε τις αρετές του Όπως και όταν λέει κάλλιον όνομα καλόν παρά πολύτιμον μύρον τι εννοεί Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί εδικαιώθη εν Πνεύματι εφάνη εις αγγέλους εκηρύχθη εις τα έθνη επιστεύθη εις τον κόσμο ανελήφθη εν δόξη Α Τιμ γ 16 Οι απόστολοι ποιόν μαρτυρούσαν Ας δούμε πως συστήνονται οι ίδιοι στις επιστολές τους Παύλος δούλος Ιησού Χριστού προσκεκλημμένος απόστολος Ρωμ α 1 Παύλος προσκεκλημμένος απόστολος Ιησού Χριστού Α Κορ α 1 Παύλος απόστολος Ιησου Χριστού Β Κορ α 1 Παύλος απόστολος ουχί από ανθρώπων ουδέ δι ανθρώπου αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός Γαλ α 1 Παύλος απόστολος Ιησού Χριστού δια θελήματος θεού Εφες α 1 Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού δια θελήματος θεού Κολ α 1 Ιάκωβος δουλος του θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού Ιακ α 1 Πέτρος απόστολος Ιησού Χριστού Α Πέτρ α 1 Πέτρος Συμεών δούλος και απόστολος Ιησού Χριστού Β Πέτρ α 1 Ιούδας δούλος Ιησού Χριστού Ιούδας α 1 Αποκάλυψις Ιησού αποστείλας δια του αγγέλου εις τον δούλον αυτού Ιωάννην αποκ α 1 αλλά σεις αγαπητοί ενθυμήθητι τους λόγους τους προειρημένους υπό των αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι σας έλεγον ότι εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται Ιούδας 17 Όπως παρατηρούμε όλοι συστήνονται ως απόστολοι Ιησού Χριστού Τον θεόν κανείς δεν τον είδε παρά ο μονογενής υιός και Εκείνος μας τον φανέρωσε Οι απόστολοι είναι του Χριστού όχι του Ιεχωβά Και δεν υπάρχει δι ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε ονομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν Πραξ δ 12 ειμι Ιησούς ο Χριστός Εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει Πρ γ 6 Ας μη μας πλανούν πλέον οι Αμερικάνοι ή οι Εβραίοι ότι παραποιήθηκαν τα πρωτότυπα κείμενα Που τα είδαν αυτοί σε ποια γλώσσα τα διάβασαν Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στη Ελληνική γλώσσα και τίποτα δεν παραποιήθηκε γιατί δεν άφησε ο ζωντανός θεός να παραποιηθεί Τα κριτικά κείμενα το επιβεβαιώνουν Αλλά η εταιρεία της Σκοπιάς πηρε το μεταφρασμένο κείμενο της καινής διαθήκης από την αρχαία ελληνική εις την αγγλική και μας το μεταφράζει πάλι στην ελληνική Εάν είναι ποτέ δυνατόν Και μας το συστήνει σαν αυθεντικό Εδώ έχουμε τόσες μεταφράσεις από την αρχαία ελληνική γλώσσα εις την νέα και πάλι τα νοήματα δεν αποδίδονται πολλές φορές ικανοποιητικά και ανατρέχουμε στο αρχαίο ελληνικό κείμενο Τώρα έρχονται αυτοί να μας μεταφράσουν το ευαγγέλιο στη γλώσσα μας από τη δική τους μετάφραση που έγινε από την δική μας γλώσσα Για την μετάφραση Νέου Κόσμου ομιλώ που είναι παράφραση κι όχι μετάφραση Τουλάχιστον οι Έλληνες δεν έπρεπε να το δεχθούν αυτό Και δεν πρόκειται περί εθνικιστικού ρατσισμού μη με παραξηγήσετε αλλά περί αυθεντικότητας της μετάφρασης Η Καινή Διαθήκη διακηρύττει το όνομα του Θεού ως Πατέρα και του Υιού αυτού Ιησού Χριστού Επικαλούμενοι το όνομα του Ιησού σωζώμεθα από τον Πατέρα Διότι αύτη είναι η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισρήλ μετα τας ημέρας εκείνας λέγει Κύριος Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις Εμέ λαός Και δεν θέλουσιν διδάσκει έκαστος τον πλησίον αυτού λέγων γνώρισον τον Κύριον διότι πάντες θέλουσιν με γνωρίζει από μικρού εως μεγάλου αυτών Διότι θέλω είσθαι ίλεως εις τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον λέγων δε καινήν έκαμε παλαιάν την πρώτην το δε παλαιούμενον και γηράσκον είναι πλησίον αφανισμού Ανήκεις αδελφέ μου στην καινή διαθήκη Τότε γιατί δεν ισχύει πάνω σου το προηγούμενο κομμάτι Γιατί πέρασαν χρόνια κι ακόμα περιμένεις να σε θρέψει άλλος και είσαι ακόμα υπό επιτρόπους και δεν ενηλικιώθηκες Σε ποια διαθηκη ανήκεις εσύ Γιατί σου αφαίρεσαν την κληρονομιά σου που σου χάρισε πλουσιοπάροχα ο Πατέρας δια του Υιού Γιατί σου αφαίρεσαν την αιώνιο ζωή στερώντας σου την κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού λέγοντάς σου ότι δεν είναι για σένα Ποιοι είναι αυτοί που σε κατέταξαν σε άλλη κληρονομιά Ποιάς διαθήκης Που είδες δύο διαθήκες διαφορετικές επαγγελίες δύο κατηγορίες πιστών Η διαθήκη είναι μία και η κληρινομιά μία για καθένα που μετανοεί και επιστρέφει εκ των οδών του βαπτίζεται εν ύδατι βαπτίζεται με Πνεύμα Αγιο κι Εκείνος θα τον οδηγήσει εις πάσαν την Αλήθεια Πας όστις πας όστις πας όστις ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ επικαλεσθει το ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ Ο καθένας που θα το κάνει όπου κι αν είναι διότι ο Κύριος γνωρίζει καλά ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥ κι ας είναι στο ταμείο τους Ο βλέπων εν τω κρυπτώ ανταποδίδει εις το φανερόν Α Ιωαν ε 12 Ρωμ ι 1 18 θ 33 Μαρτυρώ κι ομολογώ εδώ αυτό που εγώ είδα Επικαλέστηκα τον Κύριο Ιησού με πίστη πήρα το Λόγο Του και ζήτησα την αλήθεια και μόνον την αλήθεια εξομολογούμενη τι διάφοροι άλλοι μου έλεγαν για την αλήθεια τι μου δίδασκαν Εβαλα λοιπόν την αλήθεια τους και την δική μου μαζί κάτω από το φώς της της μοναδικής αλήθειας του Χριστού και έπεσε σαν χάρτινος πύργος Παρ ολίγον να γκρεμίσει και μένα μαζί της Αλλά Εκείνος με κράτησε δυνατά και με στήριξε και με φώτισε κι έγραψε από κει και πέρα Εκείνος από τον Οποίον ζήτησα την Αλήθεια Του στην καρδιά μου όπως λέει Εβραιους η 10 13 Δεν ζήτησα μια οποιαδήποτε αλήθεια που να μου αρέσει ούτε ένα ωραίο δόγμα Αλλά την Αλήθεια του Χριστού όποια κι αν είναι Τότε μου έμαθε ότι Ό τι ζητά ο άνθρωπος του δίνει Άν θέλει ο ορθόδοξος να του δείχνει ο θεός ότι η θρησκεία του είναι αληθινή αυτό θα παίρνει Άν ο μάρτυρας ζητά να τον πείσει ο Θεός ότι η οργάνωση είναι αληθινή αυτό θα παίρνει Το ίδιο ισχύει για όλους Αν πας στον Θεόν με τα είδωλά σου και ζητάς κατά τα είδωλά σου κατ αυτά θα σου απαντήσει Ιεζ ιδ 1 Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν διότι αυτοί τον Θεόν όψονται Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα Όποιος καθαρίσει την καρδιά του και δεν ζητά από τον Κύριο να του επιβεβαιώσει τα δικά του αλλά αδειάσει από τα δικά του και ζητήσει την αλήθεια του Κυρίου θα λάβει Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη Ποια δικαιοσύνη Του ανθρώπου Όχι αυτή είναι σαν ρυπαρό ιμάτιο Την δικαιοσύνη του νόμου Αυτή λέει θάνατος Αλλά τη δικαιοσύνη της πίστεως που ο Χριστός δίδαξε Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών Ποιοι είναι αυτοί Όχι βέβαια οι χαζοί κι ανόητοι αλλά αυτοί που αναγνωρίζουν την πτωχίαν του πνεύματός τους Αυτοί που αναγνωρίζουν ότι Κύριε δεν μπορώ να σε δω δεν μπορώ να διαχωρίσω το καλό από το κακό την αλήθεια από το ψέμα δεν ξερω που να βαδίσω ό τι κι αν κάνω εγώ αμαρτάνω γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός χοικός Κύριε Δώσε μου τη Χάρη Σου Κύριε να με οδηγήσει και διδάξει την Αλήθεια Σου Συγχώρεσέ με και σώσε με Ιησού Υιέ του Θεού Μακάριοι οι πενθούντες διότι αυτοί θέλουσιν παρηγορηθεί Όχι βέβαια οι πενθούντες εξ αιτίας θανάτου προσφιλούς τους προσώπου αν και σ αυτούς δίδεται η παρηγορία Αλλά κυρίως εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους Πενθούν όταν δεν νιώθουν τον Κύριο στην καρδιά τους Πενθούν και κλαίνε μετανοώντας Διότι η λύπη του κόσμου γεννά θάνατο ενώ η λύπη η κατά θεόν γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμετημέλητον Μακάριοι οι ελεήμονες Δεν είναι μόνο το έλεος των προσφορών αλλά και το έλεος στην κρίση Δεν μπορείς να ζητάς να συγχωρήσει εσένα ο Θεός και να κατακρίνεις τους άλλους γιατί τότε όσους φτωχούς κι αν ελεήσεις αλλά η καρδιά σου δεν συγχωρήσει δεν δώσει έλεος δεν θα λάβεις έλεος Μακάριοι οι ειρηνοποιοί διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθεί υιοί θεού Ειρήνην αφήνω εις εσάς ουχί καθώς ο κόσμος σας δίδει λέγει ο Κύριος Διότι Αυτός είναι η ειρήνη ημών καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι δια να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρων ειρήνην και να συνδιαλλάξει αμφοτέρους εις εν σώμα προς τον θεόν δια του σταυρού θανατώσας δι αυτού την έχθραν Και ελθών εκήρυξε ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίον διότι αμφότεροι έχομεν την είσοδον προς τον Πατέρα δι ενός Πνεύματος Εφες β 14 19 Αυτοί είναι μακάριοι Αυτοί οι ειρηνοποιοί θα ονομασθούν υιοί θεού Διότι εις ημάς έδωκεν ο Κύριος τον λόγον της συνδιαλλαγής Δες επίσης Κολ α 20 Β Κορ ε 14 21 Οστις εγκύψη εις τον τέλειον νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων αλλ εκτελεστής έργου ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού Εάν τις νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσαν αυτού αλλ απατά την καρδίαν αυτού τούτου η θρησκεία είναι ματαία Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του θεού και Πατρός είναι αύτη να επισκέπτεται τους ορφανούς και τας χήρας εις τη θλίψη αυτών και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου Ιακ α 25 27 Ο Θεός λοιπόν δεν βλέπει ούτε σε ποιο δόγμα ανήκεις ούτε σε ποια θρησκεία Όταν ο Κύριος ήρθε υπήρχε η αίρεση των Φαρισσαίων που πίστευε στη ζωή μετά θάνατον και η αίρεση των Σαδουκαίων που δεν πίστευε στην ανάσταση Ο Κύριος όμως δεν έκανε διάκριση μεταξύ των δύο αιρέσεων ανάλογα με τα πιστεύω τους και να πει Εσείς είστε οι σωστοί εσείς όχι Όχι Παρ όλο που ο Ίδιος είναι η Ανάσταση δεν τάχθηκε με το μέρος των Φαρισσαίων αλλά τους εξαπέλυσε πολλά ουαι Η κρίση λοιπόν δεν γίνεται κατά το δογμα ή την θρησκεία αλλά κατά την καρδιά και την αλήθεια Ο Θεός είναι Πνεύμα και οι λατρεύοντες Αυτόν εν Πνεύματι και Αληθεία πρέπει να προσκυνώσι Εάν είναι τις ελλιπής σοφίας ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν Ιακ α 5 Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστω Ιησού Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν Χριστόν ενεδύθητε Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος δεν είναι άρσεν και θήλυ διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού Εάν είσθε του Χριστού άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι Γαλ γ 26 29 Και συνεχιζει ο απόστολος αποκαλύπτοντας την κληρονομιά της διαθήκης και επειδή είσθε υιοί εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα αυτού εις τας καρδίας σας το οποίον κράζει Αββά ο Πατήρ Οθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλά υιός εάν δε υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού Γαλ δ 6 7 Αυτή είναι η καινή διαθήκη Δεν υπάρχουν 12 ευαγγέλια ούτε 4 αλλά ούτε και 2 ευαγγέλια όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε Άλλο γι αυτούς που θα πάνε στον ουρανό άλλο γι αυτούς που θα μείνουν στη γη Ευαγγελιστές είναι 4 Το ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ γράφουν και οι 4 Αν λοιπόν αδελφέ μου δεν κριθείς δια του νόμου γιατί πιστεύεις στην εξαγορά της θυσίας του Ιησού τότε είσαι υιός όχι δούλος Κι αν είσαι υιός έχεις λάβει το Πνεύμα του Υιού Είσαι κληρονόμος Θεού δια Ιησού Χριστού ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΝΤΕΣ όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν Χριστόν ενεδύθητε και είσθε Υιοί δια της πίστεως Γαλ γ 26 27 Επειδή η καινή διαθήκη γράφτηκε στην Ελληνική γλώσσα γνωρίζουμε ότι το πάντες είναι χωρίς εξαιρέσεις ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ ΥΙΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Οσο για την Οργάνωση ή για τους ιερείς κατά τους Ορθοδόξους ο απόστολος λέγει Δεικνύουσι ζήλον προς εσάς ουχί όμως καλόν αλλά θέλουσιν να σας αποκλείσωσιν δια να έχητε ζήλον εσείς προς αυτούς Γαλ δ 16 Ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι ο κάθε πιστός χαρισματούχος είτε ποιμένας είναι είτε ευαγγελιστής είτε διδάσκαλος είτε προφήτης κ λ π Η μοναδική διαφορά στους κληρονόμους είναι η πνευματική τους ηλικία Λέγω δε εφ όσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος δεν διαφέρει δούλου αν και είναι κύριος πάντων αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός Γαλ δ 1 2 Το νήπιο δεν μπορεί να νοιαστεί για την τροφή του Ενας ενήλικας όμως δεν τρέφεται από άλλους στο στόμα Η ίδια η φύση δεν σας διδάσκει Λέει ο Κύριος Ούτε ο πιστός εφ όρου ζωής θα είναι νήπιος Οτε ήμην νήπιος ως νήπιος ελάλουν ως νήπιος εφρόνουν ως νήπιος εσυλλογιζόμουν ότε όμως έγινα ανήρ κατήργησα τα του νηπίου Α Κορ ιγ 11 Εν φυλακαίς ήμουν ασθενής ήμουν πεινασμένος ήμουν γυμνός ήμουν Ο Χριστός και σήμερα είναι όλα αυτά Ο πιστός ο κάθε πιστός πρέπει να σταθεί σαν...

Other info
   Used charset:windows-1253

   Author: -
   (The author of the document)

   Generator:Microsoft Word 9
   (Name and version number of the publishing tool used to create the page)

Hosting server info (can be different or more than one):
IP address: 72.52.232.144
Country code: US
Country: UNITED STATES
Region: MICHIGAN
City: LANSING
ZIP: 48917
Time Zone: -04:00
Latitude: 42.7333 Longitude: -84.6378