archive-gr.com » GR » V » VSTROM.GR

Total: 345

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Εκδρομή στο Λαύριο Κυριακή 06/12/2015
  ου λ με να κατευθυνθο με για τα Καλ βια και συγκεκριμ να στην ταβ ρνα Μουρουζης για αν ψωση της χοληστερ νης μας Δηλ σεις συμμετοχ ς στο forum της λ σχης λοι με γεμ τα ρεζερβου ρ και αν λογο εξοπλισμ Ακολουθο ν πληροφορ ες για το μ ρος που θα επισκεφθο με Tεχνολογικ Π ρκο Λαυρ ου Πρ κειται για τις εγκαταστ σεις της Γαλλικ ς Εταιρε ας Σε συνολικ χ ρο 250 στρεμμ των βρ σκονται 41 κτηριακ ς μον δες κτισμ νες στην περ οδο 1875 1940 εν μ χρι σ μερα χουν αποκατασταθε 80 στρ μματα Οι εγκαταστ σεις της γαλλικ ς εταιρε ας εξυπηρετο σαν χονδρικ τα γνωστ μας στ δια επεξεργασ ας με τεχνολογικ ς β βαια βελτι σεις των μεθ δων εμπλουτισμο και τ ξης διαχωρισμο αν λογα και με την επεξεργασ α που απαιτε το κ θε ορυκτ και με προσθ κη συστημ των απαγωγ ς καπνο Τα κτ ρια μοι ζουν να αποτελο ν τρεις ομ δες Κοντ στην ε σοδο δεξι και μπροστ της βρ σκονται τα κτ ρια με τους θραυστ ρες και τα παλι πλυντ ρια τα μηχαν ματα εμπλουτισμο με επ πλευση και το μηχανουργε ο που θα στεγ σει το μελλοντικ τεχνολογικ μουσε ο Στα αριστερ μας και στο β θος μετ απ να μικρ περπατηματ κι συναντ με τη δε τερη ομ δα κτηρ ων που φα νονται νε τερα καθ ς ε ναι σε μεγ λο βαθμ καλυμμ να με λαμαρ νες Εκε στεγ ζονταν μεταξ λλων η κ μινος τ ξης σκληρο μολ βδου ο ηλεκτρικ ς σταθμ ς με μια ενδιαφ ρουσα γερανογ φυρα δικτ ωμα και ο σταθμ ς παραγωγ ς γκαζιο Π σω και δυτικ απ αυτ τη δε τερη ομ δα βρισκ μαστε σε να χωματο σκουρι

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-249-20151107 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Εκδρομή στα Καλάβρυτα -Πλανητέρο Κυριακή 4/10/2015
  ες για το μ ρος που θα επισκεφθο με Καλ βρυτα Τα Καλ βρυτα ε ναι χτισμ να στην θ ση της αρχα ας Αρκαδικ ς π λης Κ ναιθας Κυνα θης Το νομα Καλ βρυτα που μ λλον σημα νει καλ ς βρ σες φα νεται να το απ κτησαν την εποχ της Φραγκοκρατ ας τον 13ο αι να μ Χ ταν αποτ λεσαν δρα μιας απ τις 12 Βαρων ες του Πριγκιπ του της Αχα ας με πρ το Βαρ νο τον θωνα ντε Τουρνα Othon de Tournay που κτισε το κ στρο του π νω στα ερε πια της ακρ πολης της αρχα ας Κ ναιθας Η περιοχ των Καλαβρ των συμμετε χε τ σο στην επαν σταση του 1770 σο και του 1821 Στην πρ τη περ πτωση ο μητροπολ της Παλαι ν Πατρ ν Παρθ νιος κ ρυξε την τοπικ εξ γερση 2 εν το 1821 στο μοναστ ρι της Αγ ας Λα ρας των Καλαβρ των κηρ χτηκε επ σης η επαν σταση απ τον Παλαι ν Πατρ ν Γερμαν και τους οπλαρχηγο ς της Πελοπονν σου που ε χαν συγκεντρωθε εκε Τα Καλ βρυτα υπ ρξαν μ α απ τις περιοχ ς της Ελλ δας που β ωσαν με τον σκληρ τερο τρ πο τα γερμανικ αντ ποινα κατ τη δι ρκεια της κατοχ ς Στις 13 Δεκεμβρ ου 1943 ο γερμανικ ς στρατ ς κατοχ ς εκτ λεσε σχεδ ν λο τον ανδρικ πληθυσμ των Καλαβρ των και καψε την π λη Για τον αριθμ θυμ των και επιζ ντων απ τη σφαγ της 13ης Δεκεμβρ ου αλλ για το συνολικ αριθμ των θυμ των απ την επιδρομ των Γερμαν ν στην περιοχ χουν διατυπωθε κατ καιρο ς αντιφατικο αριθμο 4 Οι περισσ τερες αναφορ ς κ νουν λ γο για περισσ

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-240-201500505 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • ΜΟΤΟΛΕΣΧΕΣ στηρίζουν Α.ΨΥΧΟΓΥΪΟ κάνοντας ΠΑΡΤΥ στη ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/07/2015
  MAN και να ανταλλ ξουμε τις σκ ψεις απ ψεις και εμπειρ ες μας αλλ και τη τρ λα μας με σκοπ να περ σουμε καλ και να ξεφ γουμε λ γο απ την καθημεριν τητα σε να π ρτι με χορ μουσικ φαγητ αμμουδι και βουτι ς στη θ λασσα O ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΟΓΥ ΟΣ θα παραβρ σκεται μαζ μας παρουσι ζοντας την μηχαν με την οπο α θα αγωνιστε στη διοργ νωση ISLE OF MAN MANX GP Ε ναι ο νθρωπος που σ κωσε για πρ τη φορ την Ελληνικ σημα α στο ISLE of MAN και θα το κ νει και για δε τερη συνεχ χρονι Δωροθ τες θα δ σουν δ ρα τα οπο α θα κληρωθο ν προς εν σχυση της προσπ θειας του Ανδρ α στο Isle of Man Κ θε μοτοσυκλετιστικ λ σχη που θα παραβρ σκεται στην εκδ λωση θα συμμετ χει ταυτ χρονα και στον αγ να του Isle of Man με το Logo της π νω στη μηχαν του Ανδρ α λοι με γεμ τα ρεζερβου ρ και αν λογο εξοπλισμ Ακολουθο ν πληροφορ ες για το μ ρος που θα επισκεφθο με Παραλ α Ιππ καμπος Μ λις 10 χλμ απ Χαλκ δα και 60 χλμ απ Αθ να βρ σκεται η υπ ροχη παραλ α της Δροσι ς παραλ α Αλυκ ς Ιππ καμπος πως την ξ ρουν αρκετο απ το νομα του πρ του beach bar που νοιξε στην περιοχ Η παραλ α θυμ ζει τροπικ νησ Ε ναι αμμουδερ παραλ α με παν μορφη θ α καθαρ θ λασσα Κατ λληλη και για μικρ παιδ κια ΣΑΝ ΕΜΑΣ αφο ε ναι ρηχ και μπορο ν να πα ξουν αλλ και να κ νουν τις βουτι ς τους φοβα Οποιος α δεν μπορε διαθ τουμε και μπρατσ κια

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-237-20150712 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Εκδρομή στην Επίδαυρο Κυριακή 10-05-2015
  χτισμ νο στη δυτικ πλαγι του Κυν ρτιου ρους Βρ σκεται κοντ στο σημεριν Λυγουρι της Αργολ δος και αν κει στο Δ μο Επιδα ρου Θεωρε ται το τελει τερο αρχα ο ελληνικ θ ατρο απ ποψη ακουστικ ς και αισθητικ ς Το αρχα ο θ ατρο κατασκευ στηκε απ τον αρχιτ κτονα Πολ κλειτο τον Νε τερο πως αναφ ρει ο Παυσαν ας 1 Ο Παυσαν ας 2 εξα ρει το θ ατρο για τη συμμετρ α και την ομορφι του Με μ γιστη χωρητικ τητα 13 000 14 000 θεατ ν το θ ατρο Φιλοξενο σε τους μουσικο ς ωδικο ς και δραματικο ς αγ νες που συμπεριλαμβ νονταν στη λατρε α του Ασκληπιο Επ σης χρησιμοποι θηκε και ως μ σο θεραπε ας των ασθεν ν καθ ς υπ ρχε η πεπο θηση πως η παρακολο θηση δραματικ ν παραστ σεων ε χε ευεργετικ αποτελ σματα για την ψυχικ και σωματικ υγε α των ασθεν ν Το μνημε ο σ μερα διατηρε τη χαρακτηριστικ τριμερ δι ρθρωση εν ς ελληνιστικο θε τρου διαθ τει δηλαδ κο λο ορχ στρα και σκηνικ οικοδ μημα Κατ τους ρωμα κο ς χρ νους το θ ατρο δεν υπ στη μετατροπ ς πως αρκετ ελληνικ θ ατρα Το σκηνικ οικοδ μημα του θε τρου κτ στηκε σε δ ο οικοδομικ ς φ σεις 3 η πρ τη τοποθετε ται στα τ λη του 4ου αι π Χ και η δε τερη στα μ σα του 2ου αι π Χ Μ χρι και σ μερα το θ ατρο χρονολογο νταν κατ αναλογ α με τη χρονολ γηση του σκηνικο οικοδομ ματος σε δ ο φ σεις η πρ τη στα τ λη του 4ου αι π Χ και η δε τερη στα μ σα του 2ου αι π Χ Το κο λο του διαιρε ται καθ ψος σε δ ο νισα τμ ματα το κ τω κο λο θ ατρο και το νω θ ατρο επιθ ατρο Τα δ ο επιμ ρους τμ ματα χωρ ζονται απ να οριζ ντιο δι δρομο κ νησης των θεατ ν πλ τους 1 82 μ το δι ζωμα Το κ τω τμ μα του κο λου διαιρε ται σε 12 σφηνοειδ τμ ματα τις κερκ δες εν το νω τμ μα του σε 22 Οι κατ τερες σειρ ς του νω και κ τω κο λου χουν τη μορφ προεδρ ας θ σεις δηλαδ που προορ ζονταν για σημαντικ πρ σωπα Ο σχεδιασμ ς του κο λου ε ναι μοναδικ ς και βασ στηκε σε τρ α κ ντρα χ ραξης Χ ρη στον ιδια τερο αυτ σχεδιασμ επιτε χθηκε αφ εν ς η τ λεια ακουστικ του θε τρου αφ ετ ρου το νοιγμα προς την καλ τερη θ αση Το κ ντρο του θε τρου αποτελε η κυκλικ ορχ στρα διαμ τρου 20 μ Στο κ ντρο της βρ σκεται κυκλικ λ θινη πλ κα η β ση του βωμο η θυμ λη Την ορχ στρα περιβ λλει ειδικ ς υπ γειος

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-236-201500505 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 9η Πανελλήνια Συνάντηση V-Strommers
  θα ανταλλ ξουμε απ ψεις και θα διασκεδ σουμε με αποκορ φωμα την εκδ λωση του Σαββ του που θα κληρωθο ν τα ξοδα διαμον ς εν ς δωματ ου για τον 1ο τυχερ Vstrommer τα ακτοπλο κ εισιτ ρια για τον 2ο και πολλ ς πολλ ς λλες εκπλ ξεις Το κ στος διαμον ς αν ρχεται στα 40 00 το δ κλινο ημ ρα και στα 50 00 το τρ κλινο ημ ρα και περιλαμβ νει 1 Πλο σιο πρωιν στο εστιατ ριο του ξενοδοχε ου 2 λους τους ν μιμους φ ρους Το ξενοδοχε ο Summery ε ναι να παραθαλ σσιο φιλικ ξενοδοχε ο στο Ληξο ρι της Κεφαλονι ς Με τις εγκαταστ σεις του μπροστ στη θ λασσα εκτεταμ νους καταπρ σινους κ πους πισ να εξυπηρετικ προσωπικ και σ γχρονο εξοπλισμ των δωματ ων του που διαθ τουν τηλε ραση κλιματισμ σεσου ρ mini ψυγε ο ντερνετ και θυρ δα ασφαλε ας Οι συμμετοχ ς θα πρ πει να χουν υποβληθε μ χρι 30 Απριλ ου για να γ νει ως πρ πει ο προγραμματισμ ς του ταξιδιο και θα γ νονται αποδεκτ ς με την προκαταβολ του 50 του κ στους των διανυκτερε σεων στο ΔΣ της Λ σχης Μετ το π ρας της συγκεκριμ νης ημερομην ας διαμον θα γ νεται β ση διαθεσιμ τητας Καταθ σεις προκαταβολ ς για την κρ τηση σας 40 μπορε να γ νει κ στον παρακ τω τραπεζικ λογαριασμ ς της λ σχης με αιτιολογ α τον νομα σας Tρ πεζα Eurobank Αριθμ ς Λογαριασμο 0026 0608 55 0200157943 IBAN GR 8902606080000550200157943 Για τα ακτοπλο κ εισιτ ρια καθ ς τα προγραμματισμ να δρομολ για της αντ στοιχης περι δου θα υπ ρξει ν α ενημ ρωση στις αρχ ςΜα ου που θα μας γνωστοποιηθε απ την

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-235-27042015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Εκδρομή στις Αιγές,Μοναστήρι,Σελιάνα,Περιθώρι Κυριακή 19-04-2015
  ρι λοι με γεμ τα ρεζερβου ρ και αν λογο εξοπλισμ Ακολουθο ν πληροφορ ες για το μ ρος που θα επισκεφθο με Αιγ ς Οι Αιγ ς ε ναι οικισμ ς στο ανατολικ μ ρος του Νομο Αχα ας ταν πρωτε ουσα του ομ νυμου διοικητικο διαμερ σματος που περιελ μβανε π ρα απ τις Αιγ ς τους οικισμο ς Αλμυρ ς και Λαμπιν ς Το 2011 ο οικισμ ς ε χε πραγματικ πληθυσμ 70 κατο κων εν η πρ ην κοιν τητα ε χε 338 Το προηγο μενο νομα των Αιγ ν ταν Βλωβοκ ς Η αλλαγ του ον ματος γινε στις 8 8 1928 Οι Αιγ ς βρ σκονται σε απ σταση 10 χιλιομ τρων περ που απ την Αιγε ρα μετ τον Λαμπιν και το Παλαι καστρο Εκε βρ σκεται το Ιστορικ Μουσε ο Αιγ ν Μοναστ ρι Στην ε σοδο του χωριο βρ σκεται το προσκυνητ ρι ψους 6 μ τρων το οπο ο κτ στηκε το 1878 και μ σα στο οπο ο χει τοποθετηθε μ α μεγ λη εικ να της Θεοτ κου Το προσκυνητ ρι ε ναι ασβεστ κτιστο με π τρα Στη μ ση του ν τιου το χου χει φυτρ σει μ α μικρ συκι της οπο ας τα χρ νια ε ναι σχεδ ν σα και του προσκυνηταριο Απ το προσκυνητ ρι αρχ ζει ανηφορικ π τρινο μονοπ τι μ κους 300 περ που μ τρων με δ ο παρ λληλες σειρ ς μεγ λα κυπαρ σσια τα οπο α φυτε τηκαν το 1852 και καταλ γει στην πλατε α της εκκλησ ας Ο να ς της μον ς της Παναγ ας της Βεργουβιτσι τισσας αφιερωμ νος στην Κο μηση της Θεοτ κου βρ σκεται βορειοδυτικ του χωριο σε απ σταση χιλ ων περ που μ τρων απ αυτ

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-233-20150324 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Εκδρομή στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας Κυριακή 29-03-2015
  Διαδρομ ς Η εκδρομ Χ ρτης διαδρομ ς Θα κατευθυνθο με μ σω Αργους Μ λοι στο Παρ λιο Αστρος που θα κ νουμε στ ση για καφ Φαγητ θα χουμε στα Ανω Δολιαν λοι με γεμ τα ρεζερβου ρ και αν λογο εξοπλισμ Ακολουθο ν πληροφορ ες για το μ ρος που θα επισκεφθο με νω Δολιαν Το χωρι νω Δολιαν ε ναι σκαρφαλωμ νο σε υψ μετρο 1 050 μ στους πρ ποδες του Π ρνωνα Σαν πολ χρωμη πινελι π νω σε καταπρ σινο καμβ λ κνο της Επαν στασης του 1821 που ονοματ ζει ρωες στον απ ηχο της μουσικ ς και του ρωτα για τους Αρκ δες Κ θε μ τρο διαδρομ ς συναρπ ζει Αλλο η θ α προς το οροπ διο της Τρ πολης με ορ ζοντα το Μα ναλο το Αρτεμ σιο το Χελμ και τον Ερ μανθο να σου κ βει την αν σα αλλο οι υψομετρικ ς διαφορ ς και οι εναλλαγ ς των εικ νων να σε εντυπωσι ζουν αλλο να σε συνεπα ρνει το κελ ρυσμα του νερο και το κελ ηδημα των πουλι ν αλλο ο νους σου να τρ χει στην ιστορ α και τον πολιτισμ

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-230-20150324 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου 8/3/2015
  στην Κιβωτ του Κ σμου Κυριακ 8 3 2015 Την Κυριακ 8 3 2015 και πριν π με να ψηφ σουμε για τις εκλογ ς της λ σχης θα επισκεφτο με την Κιβωτ του Κ σμου για να παραδ σουμε τα χρ ματα που συγκεντρ θηκαν απ την π ληση των ημερολογ ων της λ σχης για το 2015 Θα πρ πει να ε μαστε εκε γ ρω στις 11 30 οπ τε θα αναχωρ σουμε στις 11 15 απ την διαστα ρωση της Λεωφ ρου Αθην ν 46 και Σπ ρου Π τση Οποιος δεν μας προλ βει και θ λει να ρθει απευθε ας η διε θυνση της Κιβωτο ε ναι ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ 3 ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ στον Κολων Οπως φαντ ζεστε οι αν γκες της Κιβωτο δεν περιορ ζονται στα χρ ματα που θα προσφ ρουμε Οποιος χει στη διαθεσ του μπορε να βρει ρο χα παιχν δια τι λλο σκ φτεται τι θα ταν χρ σιμο στην Κιβωτ τα παιδ α μπορε να το φ ρει μαζ και να το δ σουμε στην επισκεψ μας Πληροφορ ες για την Κιβωτ στο http www kivotostoukosmou org Σας περιμ νουμε λους να δ σουμε στιγμ ς χαρ ς στα μικρ παιδι

  Original URL path: http://vstrom.gr/index.php/el/features-mainmenu-47/newsletters/archive/view/listid-1-mailing_list/mailid-224-20150205 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •