archive-gr.com » GR » U » UOA.GR

Total: 190

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Χαρακτηριστικά Μοντέλου WAM - Πρόγνωση Κυματισμού
  wave forecast of our group is based on the ECMWF version of WAM CYCLE 4 model WAMDI group 1988 Komen et al 1994 It is a third generation wave model which computes spectra of random short crested wind generated waves being one of the most popular and well tested wave models It is the first model that solves the complete action density equation including non linear wave wave interactions Here we present the basic characteristics of our version CONFIGURATION INPUT DATA Grid Area covered Resolution degrees Wind input and resolution Bathymetry data 1 Mediterranean Sea 6W 42E 30N 48 N 0 05 x 0 05 Skiron hourly 0 05x0 05 degrees NDBC 0 05 degrees 2 Global 180W 180E 80 S 80 N 0 5 x 0 5 GFS 3hourly 0 5x0 5 degrees NDBC 0 5 degrees Initialization 00 00 UTC daily OUTPUT Grid Forecasting period Output fields displayed 1 Mediterranean Sea 60h Significant Wave Height m and direction Swell Height m and direction Maximum expected wave height m and direction 2 Global 108h Significant Wave Height m and direction Swell Height m and direction In next charts we present the domain areas Mediterranean Sea Aegean Sea Ionian and

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/greek/waminfo.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Χαρακτηριστηκά Μοντέλου CAMx - Πρόγνωση Ποιότητας Αέρα Ευρώπης - Μεσόγειος Θάλασσα
  grid Horizontal Resolution 0 25 x 0 25 degrees No of grid points 241x177 No of vertical levels 22 layers 0 8km Map projection Latitude Longitude INPUT DATA Atmospheric data SKIRON Dust Modelling System temperature height pressure wind water vapour cloud rain vertical diffusivities Landuse vegetation data RAMS 6 0 Vegetation Data Chemical Mechanism Gas Aerosol in CF mode mechanism 4 Emission Data Combination of TNO European emissions EMEP shipping emissions and GEIA global emissions database Initialization 00 00 UTC daily OUTPUT Forecast duration 48 hours Dissemination domain Full model domain Horizontal resolution 0 25 x 0 25 degrees Fields Hourly Ozone Concentration at the first model layer 0 50m Hourly NO2 Concentration at the first model layer 0 50m Hourly SO2 Concentration at the first model layer 0 50m Hourly PSO4 fine fraction Concentration at the first model layer 0 50m Format PNG format The emission inventory used in this work was developed by TNO and is described in Visschedijk and Denier van der Gon 2005 Gridded European anthropogenic emission data for NOx SO2 NMVOC NH3 CO PM10 PM2 5 and CH4 for the year 2000 TNO B O A Rapport 2005 106 2nd version November 2005 For more

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/greek/camxinfo.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ενεργά Προγράμματα - POW WOW
  Μεσόγειος Διαδραστική Πρόγν Καιρού Κύματος Ευρώπη Μεσόγειος Παρών Καιρός Δορυφορικές Εικόνες Παρατηρ Εδάφους Παρατηρ Αεροδρομίων Ραντάρ Ενεργά Προγράμματα MARINA WAUDIT MOONGOOS NORWAY IRPWIND Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αρχείο POSEIDON Upgrade of the weather forecasting system of POSEIDON II for HCMR Installation and operation of SKIRON system Funded by EFTA and the Greek Government more details Copyright 1995 2010 Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων Πρόγνωσης Καιρού Ο χρήστης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου με δικιά του ευθύνη

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/greek/proj_poseidon.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • ÁèÞíá Ôá ìïíôÝëá áõôÜ ëåéôïõñãïýí óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅÌÕ ðáñÝ ïíôáò äýï 48ùñïõò êýêëïõò ðñüãíùóçò êáéñïý êáé êýìáôïò ÌåñéêÜ áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ìïíôÝëùí ðïõ ðáñÝ ïíôáé óôçí ÅÌÕ åßíáé åðßóçò äéáèÝóéìá áðü áõôüí åäþ ôïí äéêôõáêü ôüðï Ç ïéêïíïìéêÞ õðïóôÞñéîç ãéá áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá Ýãéíå áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ïëõìðéáêþí Áãþíùí êáé ôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ÁÈÇÍÁ 2004 óôá ðëáßóéá ôçò ôñéìåñïýò óõìöùíßáò Ïëõìðéáêïß Áãþíåò

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/2004/greek/support04gr.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Group Member - Mavromatidis Elias
  G Tombras G Sovatzoglou C Sarlanis C Efstathiou K Politis J Vergados G Sakelaridis E Markou C Tremback and J Snook 2002 NHREAS A very High Resolution Weather Wave and Ship Safety Forecasting Atmospheric Modelling From Microscale to Global 5th RAMS Workshop and Related Applications 30 September 3 October 2002 Santorini Greece pp 22 E Mavromatidis and G Kallos 2002 A study of Cold and Warm Cloud Formation with RAMS Atmospheric Modelling From Microscale to Global 5th RAMS Workshop and Related Applications 3 October 2002 Santorini Greece pp 48 Kallos G M Varinou F Gofa M Astitha M O Connor E Mavromatidis and A Voudouri 2002 A Multi Scale Transport and Transformation of Air Pollutants in the Mediterranean Region and North Africa Atmospheric Modelling From Microscale to Global 5th RAMS Workshop and Related Applications 30 September 3 October 2002 Santorini Greece pp 1 Kallos G F Gofa M Varinou M O Connor E Mavromatidis M Astitha and G Tsiligiridis 2002 Photo oxidation Processes in the Eastern Mediterranean Region 8th FECS Conference on Chemistry and the Environment Chemistry for a Sustaining World 31 August 4 September 2002 Athens Greece G Kallos G Galanis P Katsafados E Mavromatidis 2007 Local wind speed forecasting and applications to power prediction EGU 2007 Vienna Austria 15 20 April 2007 Mavromatidis E G Kallos P Katsafados and M Astitha 2007 Study of a summer storm in Northern Greece with the aid of a Regional Atmospheric Modelling System 8th Pan Hellenic Geographical Conference of the Greek Geographical Society Athens 4 7 October 2007 G Kallos M Astitha P Katsafados Chr Spyrou and E Mavromatidis Saharan Dust Transport and its Impact on Air Quality Ecosystems and Regional Climate International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences IAMAS 2 13 July 2007 Perugia Italy M Astitha G Kallos P Katsafados and E Mavromatidis Heterogeneous Chemical Processes and their Role on Particulate Matter Formation in the Mediterranean Region 29th NATO CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications Aveiro Portugal 2007 G Kallos C Spyrou C Mitsakou S Solomos I Kousta I Pytharoulis P Katsafados E Mavromatidis and N Papantoniou Ten year Operational dust forecasting Recent Model Development and Future Plans WMO GEO Expert Meeting 7 9 November 2007 Barcelona Spain P Katsafados E Mavromatidis A Papadopoulos and G Kallos 2008 The implementation of a data assimilation system and its impact on the forecast skill of a limited area atmospheric model 9th Conference of Meteorology Climatology and Atmospheric Physics 9th COMECAP Thessaloniki 28 31 May 2008 G Kallos M Astitha C Spyrou S Solomos J Kushta E Mavromatidis C Mitsakou 2008 Saharan dust and anthropogenic aerosols regional characteristics 1st International conference from Deserts to Monsoons 1 6 June 2008 Crete Hellas G Kallos S Solomos I Kushta E Mavromatidis amd M Astitha 2008 Natural Sources of PM and their impact on cloud and precipitation 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms Vol 10 PLINIUS 10 A 00130 Nicosia Cyprus 22 24 September Participation at projects 2006 2008 Data Integration

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/greek/cv_imavr.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Μέλλη Ομάδας - Χατζόπουλος Νικόλαος
  Πρόγν Καιρού Κύματος Ευρώπη Μεσόγειος Παρών Καιρός Δορυφορικές Εικόνες Παρατηρ Εδάφους Παρατηρ Αεροδρομίων Ραντάρ Ενεργά Προγράμματα MARINA WAUDIT MOONGOOS NORWAY IRPWIND Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αρχείο Nikolaos Chatzopoulos Date and place of birth 5 6 1985 Fresno California Organization of primary employment University of Athens Department of Physics Division of Applied Physics Panepistimioupolis Bldg PHYS V 15784 Athens Greece Phone 30 210 7276835 E mail nickhatz at mg uoa gr Title of primary employment Administrator EDUCATION B Sc Technological Educational Institute of Athens Department of Informatics 2008 FOREIGN LANGUAGES First Certificate in English FCE PROFESSIONAL EXPERIENCE August 2007 Present Atmospheric Modeling and Weather Forecasting Group AM WFG Administrator Services NFS HTTP SMTP POP3 IMAP SAMBA PRINTER MPICH1 MPICH2 RSH FTP OPENVPN CRON SSH FAIL2BAN IPTABLES DNS DHCP MYSQL X server Administration account management disk management backup cluster setup security Server Configuration Intel Server BIOS IPMI RAID Web pages implementation http forecast uoa gr php http env mg uoa gr joomla webmail horde Operating Systems Windows XP Vista Linux Centos Fedora Red Hat System Monitoring Hobbit Network IP addresses ethernet switches wireless Compile Open Source Meteorological tools Copyright 1995 2010 Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων Πρόγνωσης Καιρού Ο χρήστης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου με δικιά του

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/greek/cv_nickhatz.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Παρατηρήσεις Εδάφους
  Κύματος Ευρώπη Μεσόγειος Παρών Καιρός Δορυφορικές Εικόνες Παρατηρ Εδάφους Παρατηρ Αεροδρομίων Ραντάρ Ενεργά Προγράμματα MARINA WAUDIT MOONGOOS NORWAY IRPWIND Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αρχείο Παρατηρήσεις Αεροδρομίων Αεροδρόμια Αθήνα Ανδραβίδα Αλεξανδρούπολις Αγχίαλος Ελευσίνα Χίος Ηράκλειο Κύθηρα Κεφαληνία Καλαμάτα Κως Κάρπαθος Κέρκυρα Χρυσούπολη Κοζάνη Λίμνος Λάρισσα Μύκονος Μυτιλήνη Νάξος Πάρος Άκτιον Ρόδος Άραξος Σούδα Σκιάθος Σάμος Σύρος Σαντορίνη Τανάγρα Θεσσαλονίκη Ζάκυνθος Copyright 1995 2010 Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων Πρόγνωσης Καιρού Ο χρήστης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/greek/airports.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Atmospheric Modeling & Weather Forecasting Group
  interpretation of the contributions from local and distant sources to their ambient pollution concentrations to evaluate methods often developed in different scientific and technical fields available for assessing the effects of turbulent mixing on physical and chemical transformations from the perspective of their applicability in the framework of current and future generation mesoscale air quality models Field measurements will provide a comprehensive data set for comparison proposes Emission inventory data for photochemical gases and aerosols already compiled from international and national efforts for Europe will be used in the mesoscale modelling efforts TNO 1997 to investigate the importance of new particle formation and fate in subgrid scale as well as their chemical composition in the Mediterranean area under different meteorological conditions and seasons summer and winter This task will be achieved with a combination of detailed extensive field studies Field campaigns will focus on the evolution of aerosol number and mass for selected species size distribution with respect to the observed concentrations of precursor NOx SO2 O3 and equilibrium NH3 NOy gases Measurements will be performed by SMPS OPC Cascade impactors virtual impactors annular denuders and gas analysers Modeling tools as the classical nucleation theory for binary and multicomponent mixtures

  Original URL path: http://forecast.uoa.gr/subaero/objectives.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive •