archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 260

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Fan coils Live παρακολούθηση λειτουργίας Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=4&view_per_page=4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Νέα Συμμετέχουμε στην έκθεση Climatherm Energy 2016 Σαββάτο 6 Φεβρουαρίου 2016 Η Θ ρος Ο Ε συμμετ χει στην Διεθν κθεση Climatherm Energy 2016 η οπο α πραγματοποιε ται στo εκθεσιακ κ ντρο Metropolitan στις 25 ως 28 Φεβρουαρ ου Βασικ προβολ στο περ πτερο της εταιρε ας θα χουν οι καινοτ μοι ηλιακο Solcrafte και τα ξυπνα multi hybrid ηλιοθερμικ συστ ματα βασισμ να στη φιλοσοφ α της Θ ρος δηλαδ τον συνδυασμ της μ γιστης εξοικον μησης εν ργειας και της κορυφα ας απ δοσης για τον χρ στη Η Διεθν ς κθεση Climatherm Energy για μια ακ μα χρονι αποτελε το κορυφα ο γεγον ς για τις επιχειρ σεις που ασχολο νται με Εξοικον μηση Εν ργειας Ενεργειακ Αναβ

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=1&view_per_page=1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  ας απ δοσης για τον χρ στη Η Διεθν ς κθεση Climatherm Energy για μια ακ μα χρονι αποτελε το κορυφα ο γεγον ς για τις επιχειρ σεις που ασχολο νται με Εξοικον μηση Εν ργειας Ενεργειακ Αναβ θμιση Κτιρ ων Ανανε σιμες Πηγ ς Εν ργειας Ηλιακ Εν ργεια Φυσικ Α ριο Κλιματισμ ς Θ ρμανση Σας περιμ νουμε με χαρ στο περ πτερο μας No 48 στο Hall 3 για να γνωριστο με και να σας δε ξουμε λα τα προ ντα και τις υπηρεσ ες μας Ηλιακά με 3ετές μνημόνιο απόδοσης και η αξιολόγηση του πρώτου εξαμήνου Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 Το σ στημα στην επιχε ρηση Β ρσος Κηφισι Α Ε που βρ σκεται online απ τον Δεκ μβριο 2014 συνεχ ζει καθημεριν να αποδεικν ει την αξι πιστη απ δοση των εφαρμογ ν Theros με ζωνταν παρακολο θηση της λειτουργ ας του αλλ και αναλυτικ γραφ ματα διαθ σιμα σε λους της επισκ πτες της σελ δας μας Τα ηλιακ μας χουν λειτουργ σει απρ σκοπτα με χι νια τον χειμ να αλλ και με τον κα σωνα αυτ ς τις μ ρες Στο γρ φημα λειτουργ ας για την Κυριακ 19 07 2015 παρατηρο με τι η αυτ ματη προστασ α δεν μπ ρεσε να αποτρ ψει τους συλλ κτες απ την υπερθ ρμανση Οι ηλιακο κυκλοφορητ ς σταμ τησαν αφο τα δοχε α αδρανε ας ε χαν ξεπερ σει τους 80 C και οι συλλ κτες αν βασαν θερμοκρασ α ως τους 157 C Το απ γευμα ταν μει θηκαν η ηλιακ ισχ ς και οι θερμοκρασ ες το σ στημα λειτο ργησε ξαν και απορρ φησε επιπλ ον ηλιακ εν ργεια Στις 02 07 2015 κλε σαμε τους πρ τους 6 μ νες μετρ σεων απ 02 12 2014 οπ τε ρθε

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=1&view_per_page=2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  κτες FP 10m2 που κατασκευ ζονται απ την GREENoneTEC μιλος της ΚΙΟΤΟ Solar που αν κει η Solcrafte και η Solar Energy Η Theros και η Kioto Solar Solcrafte Solar Energy χουν συμφων α αποκλειστικ ς συνεργασ ας για την Ελλ δα Η δ ναμη του λιου Ο λιος ε ναι εξαιρετικ γενναι δωρος στην Ελλ δα Κ θε σπ τι θα μπορο σε να ε ναι κι να μικρ εργοστ σιο παραγωγ ς εν ργειας Η μ ση ημερ σια εν ργεια που παρ χει ο λιος στην Ελλ δα ε ναι 4 6 KWh m Παρ λα αυτ τα 2 3 της εν ργειας που παρ γεται και καταναλ νεται στην Ελλ δα προ ρχεται απ ορυκτ κα σιμα που ε ναι λο και πιο σπ νια μολ νουν το περιβ λλον επιπλ ον πληρ νουμε αδρ για εισαγωγ απ το εξωτερικ καθ ς και για χρ ση ρ τρες καταν λωσης νθρακα Ειδικ στην Ελλ δα της οικονομικ ς κρ σης θα μπορο σαμε να κ νουμε τολμηρ β ματα προς αυτ την κατε θυνση Ε ναι καιρ ς να υπ ρξει μια ενεργειακ αναγ ννηση Η βελτιστοπο ηση της ενεργειακ ς απ δοσης και η χρ ση ανανε σιμων πηγ ν εν ργειας ε ναι πλ ον ο καλ τερος και πιο οικονομικ ς τρ πος εξοικον μησης δαπαν ν και προστασ ας του περιβ λλοντος Ο ιδανικ ς ηλιακ ς Solcrafte Style Ο Solcrafte Style ε ναι ο πρ τος συμπαγ ς ηλιακ ς με ενσωματωμ νο ανοξε δωτο δοχε ο ζεστο νερο ο οπο ος ε ναι κατ λληλος για ποικ λες εφαρμογ ς Το νερ θερμα νεται απευθε ας απ τον λιο χωρ ς απ λειες τσι η ενεργειακ απ δοση ε ναι σημαντικ μεγαλ τερ απ το παραδοσιακ ηλιακ Η πρωτοποριακ τεχνολογ α της Solcrafte γ νεται το ν ο πρ τυπο στην ενεργειακ απ δοση και ποι τητα Τα ηλιακ Solcrafte χουν σχεδιαστε και κατασκευ ζονται 100 στην Αυστρ α στο πιο σ γχρονο εργοστ σιο του κ σμου απ την εταιρ α Kioto Solar κορυφα ο κατασκευαστ παγκοσμ ως στον τομ α ηλιοθερμικ ν συστημ των Η ριστη απ δοση συνδυ ζεται με ψογη αισθητικ Βράβευση στα Tourism Awards 2015 για τα ηλιακά συστήματα μας Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Η Θ ρος Ο Ε βραβε τηκε στο πλα σιο των Tourism Awards 2015 λαμβ νοντας παινο για τα πρωτοπ ρα ηλιακ της συστ ματα για τουριστικ ς επιχειρ σεις Πιο συγκεκριμ να διακρ θηκε στην κατηγορ α για την Αειφ ρο Αν πτυξη και Λειτουργ α αφο τα συστ ματα που προσφ ρει προστατε ουν το περιβ λλον αντικαθιστ ντας μ χρι και το 95 του πετρελα ου με την δωρε ν εν ργεια του λιου Για τους διους ακριβ ς λ γους ε ναι μια εξαιρετικ προσοδοφ ρα επ νδυση Τα σημε α στα οπο α η Θ ρος ξεχ ρισε ε ναι η μοναδικ γραπτ εγγ ηση απ δοσης και καλ ς λειτουργ ας που κ νει στην διαφορ η δυνατ τητα να δουν λοι την λειτουργ α του ηλιακο συστ ματος καθημεριν μ σω ηλεκτρονικο υπολογιστ και του ξυπνου κινητο τους Αυτ δε χνει μπρακτα στους επισκ πτες την χρ ση των ανανε σιμων πηγ ν εν ργειας για τις καθημεριν ς αν γκες πως το ζεστ νερ και η θ ρμανση Τα Tourism Awards ε ναι νας θεσμ ς που χει ως στ χο την αν δειξη της αριστε ας και της καινοτομ ας καθ ς και των β λτιστων πρακτικ ν και πιο καινοτ μων πρωτοβουλι ν απ επιχειρ σεις και φορε ς του ελληνικο τουρισ ο Τα καλύτερα ηλιοθερμικά Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 Με την ευκαιρ α της κδοσης της ν ας σειρ ς ελεγκτ ν της Prozeda Grandis 650 Conexio 200 Flexbox 400 και Navo 200 π γαμε τα πρ γματα να β μα ακ μα πιο π ρα Δημιουργ σαμε το σ στημα Theros Live δηλαδ την online παρακολο θηση της λειτουργ ας και απ δοσης του ηλιακο συστ ματος για τον ιδιοκτ τη τον τεχνικ αλλ λους με πρ σβαση στο Internet Δε τε την λειτουργ α του ηλιοθερμικο συστ ματος στην επιχε ρηση Β ρσος Κηφισι Α Ε εδ Συνοπτικ 24 7 διαθ σιμο παντο που υπ ρχει Internet Διαμ ρφωση αν λογα με τις αν γκες της εφαρμογ ς Ειδικ ς σελ δες για τους διαχειρηστ ς για δημ σιες οθ νες και κινητ Δυνατ τητα μετρ σεων σε πολλαπλ κυκλ ματα Δε τε περισσ τερα εδ Παραγωγή πετρελαίου από τον ήλιο στο νέο Κολυμβητήριο Βύρωνα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 Στο πρ τυπο βιοκλιματικ κολυμβητ ριο Β ρωνα εγκαταστ θηκαν 66 επιλεκτικο συλλ κτες Solar Energy RKE 2500N Alpin Easy με συνολικ ισχ 125 kW Η ν α ηλιακ σκεπ θα θερ ζει απ τον λιο θερμικ εν ργεια ισ τιμη με την κα ση 16 000 λ τρων πετρελα ου κ θε χρ νο Εφαρμογ ς αυτο του τ που ε ναι πολ διαδεδομ νες στην Β ρεια Ευρ πη που χουν αναγνωριστε απ χρ νια τα οφ λη τους για λους Αντικατ σταση των ορυκτ ν καυσ μων με 100 ανανε σιμη εν ργεια απ τον λιο χωρ ς ρ πους Σοβαρ με ωση του λειτουργικο κ στους και της εξ ρτησης σε κα σιμα Η απ σβεση της επ νδυσης ε ναι εξαιρετικ γρ γορη Τα ηλιοθερμικ συστ ματα χουν μεγ λη δι ρκεια ζω ς με ελ χιστο κ στος συντ ρησης Τα υλικ που χρησιμοποιο νται ε ναι κατ 99 ανακυκλ σιμα Το κεντρικ ηλιοθερμικ σ στημα και οι αυτοματισμο χουν σχεδιαστε απ τους συνεργ τες μας Σαββαν ς Παναγι της Σια Ε Ε για την μ γιστη αξιοπο ηση της ηλιακ ς εν ργειας για την Παραγωγ ζεστο νερο Θ ρμανση του χ ρου Θ ρμανση της πισ νας ολυμπιακ ν διαστ σεων Δε τε περισσ τερα για το πρ τυπο ργο εδ Το ργο αυτ εγκαινι ζει την ν α αποκλειστικ συνεργασ α της Theros με την Solar Energy για την Ελλ

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=1&view_per_page=10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •