archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 260

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ηλιακή υποβοήθηση ζεστού νερού και θέρμανσης σε νέο ξενοδοχείο - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Ηλιακή υποβοήθηση ζεστού νερού και θέρμανσης σε νέο ξενοδοχείο ΑΠΟ 6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιακή υποβοήθηση ζεστού νερού και θέρμανσης σε νέο ξενοδοχείο 2015 07 29 Αγία Φωτιά Χίος Ο συνεργ της μας στην Χ ο Κος Μιχ λης Θλιβ της εγκατ στησε ν ο ηλιακ σ στημα Heat Plus 62RΚ1000 για την παραγωγ του ζεστο νερο σε ν ο ξενοδοχε ο 22 κλιν ν Τον χειμ να που το ξενοδοχε ο δεν λειτουργε το σ στημα θα υποβοηθ την θ ρμανση της ενδοδαπ διας στην υπ ρχουσα κατοικ α 140 μ2 η οπο α μ χρι τ ρα θερμα νεται με αντλ α θερμ τητας χαμηλ ν θερμοκρασι ν Η ηλιακ εν ργεια αναμ νεται να καλ ψει ετ σια το 91 6 των αναγκ ν σε ζεστ νερ και το 30 7 της θ ρμανσης Η εταιρ ας μας αν λαβε τον σχεδιασμ την προμ θεια υλικ ν και μια επ σκεψη μηχανικο για την επ βλεψη της εγκατ στασης και της εκκ νησης Η παραγωγ του ζεστο νερο γ νεται με την χρ ση δ ο σταθμ ν παραγωγ ς ζεστο νερο FWS30 Plus σε συστοιχ α Cascade Επειδ το νερ θερμα νεται στον σταθμ την στιγμ της χρ σης θεωρε ται ο πιο υγιειν ς τρ πος παραγωγ ς του Ταυτ χρονα οι συγκεκριμ νοι σταθμο ε ναι σχεδιασμ νοι στε να χουν 90 λιγ τερες επικαθ σεις απ λατα απ τις τυπικ ς λ σεις πως τα μπ ιλερ Αυτ μει νει

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Iliaki-upoboithisi-zestou-nerou-kai-thermansis-se-neo-xenodocheio/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Ηλιακή θέρμανση σε νέα μονοκατοικία στην Πάτμο - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Ηλιακή θέρμανση σε νέα μονοκατοικία στην Πάτμο ΑΠΟ 9 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιακή θέρμανση σε νέα μονοκατοικία στην Πάτμο 2014 12 04 Πάτμος Μας ανατ θηκε σχεδιασμ ς και προμ θεια υλικ ν για υβριδικ σ στημα θ ρμανσης σε ν α κατοικ α 110 τ μ Ε χε γ νει δη εγκατ σταση για καλοριφ ρ και να τζ κι υδραυλικ τ που καλοριφ ρ Edil Kamin Oceano Επιλ χθηκε σ στημα Theros Heat 42RK1000 με 4 επιλεκτικο ς συλλ κτες επιφ νειας 10 τ μ και δοχε ο διαστρωμ τωσης FWSS 1000 λ τρων Το τζ κι ελ γχεται και αυτ απ τον κεντρικ ελεγκτ και θερμα νει το δοχε ο αδρανε ας Η παραγωγ του ζεστο νερο γ νεται με την χρ ση σταθμο παραγωγ ς ζεστο νερο Αν ο λιος δεν επαρκε και δεν θ λουν να αν ψουν το τζ κι μπορο ν να χουν ζεστ νερ και θ ρμανση με την χρ ση ηλεκτρικ ν αντιστ σεων στο δοχε ο αδρανε ας Μελλοντικ

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Iliaki-thermansi-se-nea-monokatoikia-stin-Patmo/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακή θέρμανση … σε πείσμα των καιρών! - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  20 25 χρ νια να σημαντικ ργο σε πε σμα των καιρ ν πως λ νε και στην Β ρσος Κηφισι Α Ε Η επιχε ρηση ε χε και παλι τερα τοποθετ σει μεγ λο ηλιοθερμικ σ στημα Δεν λειτο ργησε ποτ σωστ και τελικ οι συλλ κτες σπασαν απ τον παγετ Το σ στημα ξηλ θηκε και φησε μια πολ αρνητικ εμπειρ α Στην προσπ θεια εξοικον μησης ενεργειακο κ στους η ν α γενι της οικογ νειας Β ρσου αποφ σισε νε εξετ σει την χρ ση της ηλιοθερμ ας για μια ακ μα φορ γινε φυσικ ενδελεχ ς λεγχος των εταιρι ν που προσφ ρουν αν λογες λ σεις Η μφαση ταν στην απ δοση και την εμπειρ α σε αν λογες κατασκευ ς στε το αποτ λεσμα να ε ναι αξι πιστο και εγγυημ νο Σημαντικ ρ λο στην επιλογ τους παιξε τι η εταιρ α μας ε ναι η μ νη που δ νει συνολικ εγγ ηση καλ ς λειτουργ ας και απ δοσης Κ νεις δεν θελε λλη μ α κακ εμπειρ α αυτ την φορ τσι μας τ μησαν με την επιλογ τους Λαβα νοντας υπ ψη τις αν γκες αλλ και τους περιορισμο ς του ργου σχεδι σαμε να μεγ λο σ στημα τ που Heat δηλαδ Παραγωγ φρ σκου ζεστο νερο που ε ναι ο πιο υγιειν ς τρ πος αφο δεν γ νεται αποθ κευση και ρα δεν υπ ρχει αν πτυξη βακτηριδ ων με σοβαρ τατες επιπτ σεις στην υγε α μας πως η Λεγεων λλα Δυνατ τητα ηλιακ ς υποβο θησης της θ ρμανσης για το εργαστ ριο Μ γιστη αξιοπιστ α σε β θος χρ νου αφο σε αντ θεση με λες τις λλες λ σεις πως μπ ιλερ tank in tank δοχε α αδρανε ας με

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Iliaki-thermansi-----se-peisma-ton-kairon-/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πεδίο συλλεκτών 125 kW στο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Βύρωνα - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Πεδίο συλλεκτών 125 kW στο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Βύρωνα ΑΠΟ 10 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Πεδίο συλλεκτών 125 kW στο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Βύρωνα 2014 08 04 Βύρωνας Αττική Το ν ο κλειστ κολυμβητ ριο χει στ χο την ελ χιστη καταν λωση εν ργειας με την χρ ση ν ων τεχνολογι ν και τεχνικ ν σε λα τα επ πεδα Με αυτ ς τις σχεδιαστικ ς απαιτ σεις στην μεταλλικ κυρτ σκεπ εγκαταστ θηκε κεντρικ ηλιοθερμικ σ στημα για την υποβο θηση της Παραγωγ ς ζεστο νερο Θ ρμανσης του χ ρου Θ ρμανσης της πισ νας ολυμπιακ ν διαστ σεων Οι ηλιακο συλλ κτες θα συνεισφ ρουν θερμικ εν ργεια στο σ στημα ισοδ ναμη με περ που 16 000 λ τρα πετρ λαιο ετησ ως μει νοντας το κ στος λειτουργ ας αλλ και την μ λυνση του πλαν τη για λους μας Ο σχεδιασμ ς των μηχανολογικ ν του αυτοματισμο και η τοποθ τηση των συλλεκτ ν γινε απ τον συνεργ τη μας Σαββαν ς Παναγι της Σια Ε Ε που χει μεγ λη εμπειρ α σε πολ πλοκα ενεργειακ ργα Η τοποθ τηση των 66 συλλεκτ ν RKE 2500N Alpin Easy συνολικ επιφ νεια 155 μ2 γινε σε 8 ρες απ μ νο 3 τομα Η ταχ τητα και ευκολ α της τοποθ τησης εξηγε με τον καλ τερο τρ πο το Easy στην ονομασ α τους Η σωλ νωση απ το μηχανοστ σιο μ χρι και τους συλλ κτες χει γ νει με μονωμ νο ανοξε δωτο σπιρ λ SS flex Το

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Pedio-sullekton-125-kW-sto-protupo-bioklimatiko-kolumbitirio-Burona/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακή υποβοήθηση ζεστού νερού και θέρμανσης στο ξενοδοχείο Dellas - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ξενοδοχε ο Dellas Boutique Hotel χει ψηφιστε απ τους πελ τες του ως το καλ τερο ξενοδοχε ο στην περιοχ της Καλαμπ κας και το 2 ξενοδοχε ο στην Θεσσαλ α Οι συνεργ τες μας στα Τρ καλα Αφοι Σταφυλ αναβ θμισαν το σ στημα θ ρμανσης και ζεστο νερο με την εγκατ σταση εν ς ηλιοθερμικο συστ ματος Heat Plus 161RM3000 με ισχ συλλεκτ ν 30 kW Τα συστ ματα Heat Plus προορ ζονται για μεσα ες μεγ λες εφαρμογ ς πως ξενοδοχε α και σχεδι ζονται αν λογα με τις αν γκες και προτεραι τητες του πελ τη Το ξενοδοχε ο χει μεγ λη πληρ τητα τους καλοκαιρινο ς μ νες αλλ ενσωματ νει και την κατοικ α της οικογ νειας τσι το σ στημα χει προτεραι τητα στην παραγωγ ζεστο νερο και δευτερε ουσα χρ ση την υποβο θηση της θ ρμανσης της κατοικ ας τον χειμ να Επιλ χθηκαν οι ν οι επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες μας RM2500V Alpin τοποθετημ νοι με την κλ ση της κεραμοσκεπ ς στε να χουν ωρα ο αισθητικ αποτ λεσμα Η παραγωγ του ζεστο νερο γ νεται στιγμια α με σταθμ παραγωγ ς φρ σκου ΖΝΧ της Meibes Σε περ πτωση βλ βης υπερφ ρτωσης του LogoFresh συμπληρωματικ υπ ρχει σε ετοιμ τητα το προ υπ ρχων σ στημα με μπ ιλερ Η αλλαγ απ το ν ο στο υπ ρχων σ στημα γ νεται αυτ ματα και χειροκ νητα Η μ γιστη ζ τηση σε ζεστ νερ χει υπολογιστε σε 2 400 λ τρα μ ρα εν υπ ρχει και χρ ση ανακυκλοφορ ας Η λειτουργ α της θ ρμανσης γ νεται πλ ον με την χρ ση αντιστ θμισης με λεγχο απ τον ελεγκτ Prozeda Grandis 600 Η μελ τη λ ει τι το σ στημα η

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Iliaki-upoboithisi-zestou-nerou-kai-thermansis-sto-xenodocheio-Dellas/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Αναβάθμιση ηλιακού συστήματος για ζεστό νερό & θέρμανση σε πολυτελείς κατοικίες - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Αναβάθμιση ηλιακού συστήματος για ζεστό νερό θέρμανση σε πολυτελείς κατοικίες ΑΠΟ 7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Αναβάθμιση ηλιακού συστήματος για ζεστό νερό θέρμανση σε πολυτελείς κατοικίες 2014 01 04 Περιγιάλι Λευκάδα Η εταιρ α μας αν λαβε την αναβ θμιση υπ ρχοντος ηλιακο συστ ματος για απαιτ σεις ζεστο νερο και θ ρμανσης σε τουριστικ ς κατοικ ες στο Περιγι λι Λευκ δας Προτεραι τητα των ιδιοκτητ ν ταν η με ωση του απαιτο μενου ενεργειακο κ στους Το συγκρ τημα πολυτελ ν κατοικι ν Princes Islands αποτελε ται απ 6 τουριστικ ς κατοικ ες συνολικ ς δυναμικ τητας 30 κλιν ν τα οπο α διατ θενται για θεριν ς και χειμεριν ς διακοπ ς με μ γιστη ημερ σια καταν λωση 1200 λ τρα ζεστο νερο Πραγματοποι θηκαν σταδιακ εργασ ες επισκευ ς συντ ρησης και αναβ θμισης του υπ ρχοντος ηλιακο συστ ματος Διατηρ θηκαν οι υπ ρχοντες συλλ κτες με κ ποιες εργασ ες επισκευ ς εν προστ θηκαν δοχε ο αδρανε ας αντλιοστ σιο θ ρμανσης αυτοματισμο ηλεκτρολογικ ς π νακας και τριφασικ

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Anabathmisi-iliakou-sustimatos-gia-zesto-nero---thermansi-se-poluteleis-katoikies/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ενεργειακά αυτόνομο και πράσινο σπίτι με θέα την Βασιλική - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  μας ζ τησαν το σπ τι να ε ναι ενεργειακ αυτ νομο αλλ ταυτ χρονα να παρ χει λες τις απαρα τητες αν σεις Επ σης πρεπε οι ηλιακο συλλ κτες να μην επηρε ζουν την αισθητικ του σπιτιο Η ηλιακ θ ρμανση γ νεται με συλλ κτες κενο που φορτ ζουν το δοχε ο αδρανε ας με προτεραι τητα το ζεστ νερ εν τον χειμ να υποβοηθ και την θ ρμανση στα καλοριφ ρ τσι ταν ο πελ της λε πει απ το σπ τι τον χειμ να αυτ θα χει δωρε ν θ ρμανση απ τον λιο αυτ ματα απ το σ στημα Επιπρ σθετα το δοχε ο αδρανε ας φορτ ζεται απ ενεργειακ τζ κι καλοριφ ρ Η περιοχ ε ναι πλο σια σε ελαι δεντρα οπ τε υπ ρχουν φθονα ξ λα με τα εποχιακ κλαδ ματα Η θ ρμανση γ νεται με καλοριφ ρ και χρ ση αντιστ θμισης λα τα συστ ματα ελ γχονται και συντον ζονται απ κεντρικ σ στημα ελ γχου με β ση τον ελεγκτ Prozeda Grandis 600 HK Το φωτοβολτα κ σ στημα και οι μπαταρ ες χουν σχεδιαστε για λειτουργ α της κατοικ ας λο τον χρ νο χωρ ς την αν γκη γενν τριας Το ετ σιο λειτουργικ κ στος της κατοικ ας ε ναι ελ χιστο Ηλεκτρικ εν ργεια δωρε ν χωρ ς καμ α χρ ωση ΔΕΗ Θ ρμανση τον χειμ να με λ γα καυσ ξυλα τα οπο α υπ ρχουν φθονα στην περιοχ Η κατοικ α ε ναι επ σης ενεργειακ πρ σινη αφο αξιοποιε τους φυσικο ς π ρους που υπ ρχουν στο περιβ λλον της για να καλ ψει τις αν γκες νετης διαβ ωσης της οικογ νειας Το σχ λιο του Γερμανο ιδιοκτ τη μετ την παρ δοση και 3 μ

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Energeiaka-autonomo-kai-prasino-spiti-me-thea-tin-Basiliki/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Υβριδικό σύστημα ηλιακής θέρμανσης στην Σαντορίνη - Ηλιακά θερμικά - Θέρμανση & Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ηλιακής θέρμανσης στην Σαντορίνη 2012 11 29 Σαντορίνη Σ στημα υβριδικ ς ηλιακ ς θ ρμανσης H EAD S 41RK101 2000 για υπ ρχων κατοικ α με 260 μ2 θερμαιν μενους χ ρους συνολικ 350 μ2 με ενδοδαπ δια Η αναμεν μενη ετ σια εξοικον μηση κ στους θ ρμανσης σε σχ ση με τον λ βητα πετρελα ου αναμ νεται να ε ναι 80 Στην ταρ τσα εγκαταστ θηκαν 3 συστοιχ ες συλλεκτ ν με συνολικ επιφ νεια 23 4 μ2 Τα ηλιακ φορτ ζουν σε λες τις συνθ κες με θερμ τητα δ ο 2 δοχε α αδρανε ας 1 000 λ τρων καστο ταν τα ηλιακ δεν επαρκο ν η κ ρια πηγ θ ρμανσης θα ε ναι η αντλ α θερμ τητας LG inverter 16 kW και αν και αυτ δεν επαρκε σε συνθ κες χαμηλ ν θερμοκρασι ν και υψηλ ς ζ τησης θα χρησιμοποιηθε επικουρικ και ο λ βητας Ο υπ ρχων λ βητας πετρελα ου 30 kW πλ ον λειτουργε με αντιστ θμιση σε χαμηλ ς θερμοκρασ ες Η λειτουργ α του ηλιακο συστ ματος και του λ βητα ελ γχεται απ τον ελεγκτ Prozeda Grandis 600 ο οπο ος χει επιπλ ον κ ρτα καταγραφ ς των δεδομ νων του και χει την δυνατ τητα να συνδεθε με το internet για παρακολο θηση και απομακρυσμ νο λεγχο Στον ηλεκτρολογικ π νακα υπ ρχει προγραμματισμ νος αυτοματισμ ς ο οπο ος δ νει στον ιδιοκτ τη την δυνατ τητα να επιλ γει Μ νο ηλιακ θ ρμανση Ηλιακ αντλ α θερμ τητας θ ρμανση Ηλιακ λ βητας πετρελα ου θ ρμανση Ηλιακ αντλ α θερμ τητας λ βητας πετρελα ου πλ ρως υβριδικ θ ρμανση Αντλ α θερμ τητας δροσισμ ς ενδοδαπ διας Καλοκαιριν λειτουργ α με αποθ ρμανση των δοχε ων Το

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Thermansi---Zesto-Nero/Ubridiko-sustima-iliakis-thermansis-stin-Santorini/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive •