archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 261

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Προϊόντα – Θέρος Ο.Ε.
  δημιουργηθο ν οι συνθ κες για την αν πτυξη θανατηφ ρων βακτηριδ ων πως η Λεγεων λλα Η χρ ση υψηλ ν θερμοκρασι ν ε ναι υποχρεωτικ απ τον ν μο ταν υπ ρχει αποθ κευση του ζεστο νερο για την σωστ απολ μανση του δοχε ου Στην Ευρ πη αλλ και την χ ρα μας γ νονται αυστηρο λεγχοι απ τις υγειονομικ ς υπηρεσ ες ρα οι απαρα τητες υψηλ ς θερμοκρασ ες λειτουργο ν επιβαρυντικ για την επιβ ωση του δοχε ου για τους παραπ νω λ γους Οι συνηθισμ νοι τρ ποι θ ρμανσης του νερο χρ σης ε ναι μ σα στο δοχε ο Σε λες τις παραπ νω περιπτ σεις σε περ πτωση βλ βης θα πρ πει να αλλαχθε λο το δοχε ο με μεγ λο κ στος αλλ και δυσκολ α σε να υπ ρχων μηχανοστ σιο λ γω των σωλην σεων και την δυνατ τητα μετακ νησης του Τα παραπ νω προβλ ματα επιδειν νονται ιδια τερα σε επαγγελματικ ς εφαρμογ ς λ γω του μεγ λου γκου νερο που το σ στημα πρ πει να διαχειριστε και σε περιοχ ς με κακ ποι τητα νερο Η ν α καλ τερη λ ση Solar Energy FWS30 Plus και FWS40 Hydro Για να αποφ γεις τα μειονεκτ ματα των παραπ νω λ σεων υπ ρχει η λ ση των παραγωγ ν φρ σκου ζεστο νερο της Αυστριακ ς Solar Energy Αναλαμβ νουν την δ σκολη δουλει περιλαμβ νοντας λους τους απαρα τητους αυτοματισμο ς σε συσκευασ α plug play Συνδυ ζονται με λα τα δοχε α αδρανε ας και κ θε πηγ θ ρμανσης Οι συγκεκριμ νοι παραγωγο χουν σχεδιαστε απ την Solar Energy να παρ γουν ζεστ νερ χρ σης ΖΝΧ χρησιμοποι ντας για κα σιμο νερ θ ρμανσης 50 55 C Π σο μει νει αυτ την επικ θηση αλ των 90 1 Το παρακ τω δι γραμμα τα λ ει λα Τα σημαντικ πλεονεκτ ματα τους Πολ καλ απ δοση με ηλιακ και αντλ ες θερμ τητας χαμηλ ν θερμοκρασι ν 90 λιγ τερες επικαθ σεις αλ των απ τις κλασσικ ς λ σεις Φρ σκο ΖΝΧ για την απ λυτα υγιειν λ ση Σε περ πτωση βλ βης η αντικατ σταση ε ναι πολ γρ γορη και οικονομικ Για αυξημ νες απαιτ σεις σε παροχ μπα νουν πολ σταθμο σε συστοιχ α οπ τε υπ ρχει π ντα εφεδρε α αν χαλ σει κ ποιο Δεν υπ ρχει αν γκη για μεγ λο δοχε ο διαστολ ς νερο χρ σης τα οπο α χουν και αυτ υψηλ κ στος και χαμηλ αξιοπιστ α Δεν υπ ρχει αν γκη για αυτ ματες θερμοστατικ ς βαλβ δες ΖΝΧ που χουν και αυτ ς κ στος και χαμηλ αξιοπιστ α γιατ πι νουν λατα Πως λειτουργο ν Ως ταχυθερμαντ ρας και ζεστα νουν το νερ χρ σης την στιγμ που θα το χρειαστο με Μ λις υπ ρξει ζ τηση ζεστο νερο χρ σης ο σταθμ ς εκκινε αυτ ματα τον κυκλοφορητ

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/index.php?page=1&view_per_page=1 (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Προϊόντα – Θέρος Ο.Ε.
  ρυθμ σει την θερμοκρασ α του εξερχ μενου νερο χρ σης στο επιθυμητ επ πεδο μεταβ λει αυτ ματα την ενσωματωμ νη 3 δη βαλβ δα μεταβ λλοντας τσι την ποσ τητα θερμο νερο που περν ει απ τον εναλλ κτη Το κρ ο νερ θ ρμανσης επιστρ φει στο δοχε ο αδρανε ας στο επιθυμητ επ πεδο Μ λις σταματ σει η ζ τηση ΖΝΧ ο σταθμ ς περν ει π λι σε φ ση αναμον ς Εφαρμογ ς στην Ελλ δα με σταθμο ς FWS30 Plus Μονοκατοικ α στην Π τμο Ξ ενοδοχε ο 22 κλιν ν στην Χ ο Ξ ενοδοχε ο 250 κλιν ν στα Μετ ωρα Σε εργαστ ριο για 7 200 λ τρα ΖΝΧ μ ρα με Live παρακολο θηση ξυπνη εφαρμογ σε υπ ρχων ξενοδοχε α κλπ Σε πολλ ς εγκαταστ σεις τα υπ ρχων μπ ιλερ παρουσι ζουν τα παραπ νω συμπτ ματα δι βρωση γ μισμα με λατα Μπορε να γ νει σχετικ ε κολα μετατροπ των μπ ιλερ σε δοχε α αδρανε ας και η παραγωγ του ΖΝΧ να γ νεται με την χρ ση σταθμ ν FWS30 FWS40 τσι τα υπ ρχων δοχε α αποκτο ν μια σημαντικ επ κταση της ωφ λιμης ζω ς τους εν ταυτ χρονα εκμοντερν ζεται η συνολικ λειτουργ α του συστ ματος με μικρ κ στος Δε τε λους τους παραγωγο ς ΖΝΧ της Solar Energy εδ Μύθοι και αλήθειες για τα αντιψυκτικά στα ηλιακά κυκλώματα Τρίτη 20 Μαΐου 2014 Γιατ χρει ζεται η αντιπαγετικ προστασ α Το κ κλωμα εν ς ηλιακο συστ ματος ε ναι αναγκαστικ εκτεθειμ νο στις καιρικ ς συνθ κες Ιδια τερα οι σωλην σεις και οι ηλιακο συλλ κτες τσι ε ναι απαρα τητο να υπ ρχει προστασ α απ π γωμα του υγρο γιατ αλλι ς προκαλο νται πολ σοβαρ ς και ακριβ ς ζημι ς Στην Ελλ δα χει σπ σει σ στημα με 400 ηλιακο ς συλλ κτες λ γω λλειψης αντιψυκτικο και κακο σχεδιασμο Επ σης κ θε χρ νο π ρα πολλ μικρ τερα συστ ματα παθα νουν ζημι ς Το αντιψυκτικ βοηθ ει στην μεταφορ της θερμ τητας και την απ δοση του συστ ματος Λ θος Το νερ χει πολ καλ θερμικ αγωγιμ τητα και θερμοχωρητικ τητα σε σχ ση με λλα υγρ ταν λοιπ ν αναμ ξουμε πρ σθετα πως τα αντιψυκτικ στο νερ αφαιρο με απ την ικαν τητα του αυτ δεν το βελτι νουμε Η με ωση στην θερμικ αγωγιμ τητα για τυπικ με γματα για ηλιακ ς εφαρμογ ς σε σχ ση με το νερ ε ναι 15 ως και 40 Η με ωση στην θερμοχωρητικ τητα σε σχ ση με το νερ ε ναι 4 ως και 10 Η ποι τητα του αντιψυκτικο αλλ και το ποσοστ του στο με γμα ε ναι καθοριστικ για την ικαν τητα του υγρο να μεταφ ρει αποδοτικ την θερμ τητα Ραγισμ νο κολλεκτ ρ συλλ κτη λ γω παγετο Οι ιδιοκτ τες αυτο του συστ ματος δεν χαμογελ

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/index.php?page=1&view_per_page=2 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Προϊόντα – Θέρος Ο.Ε.
  μαλακ ς κ λλησης χαλκο και στο ατσ λι υλικ που συναντο με σε λα τα ηλιακ κυκλ ματα Με το Tyfocor L η δι βρωση ε ναι ελ χιστη ως μηδενικ σε λα τα δε γματα Το αντιψυκτικ δεν ε ναι απαρα τητο αν χρησιμοποιε ς την αντιπαγετικ προστασ α του ελεγκτ Μ λλον λ θος Ο ελεγκτ ς το μ νο που μπορε να κ νει ε ναι να ενεργοποι σει τον κυκλοφορητ του κυκλ ματος Αν μως ταυτ χρονα με τον παγετ υπ ρχει διακοπ ρε ματος πως δεν ε ναι καθ λου απ θανο να συμβε στα περισσ τερα μ ρη της χ ρας μας τ τε δεν χετε καμ α προστασ α Θα πρ πει να προσθ σετε γενν τρια ρε ματος UPS τα οπο α αυξ νουν το κ στος την πολυπλοκ τητα και τις αν γκες συντ ρησης Δεν προφυλ σσει σημε α της σωλ νωσης τα οπο α χουν νερ αλλ δεν κυκλοφορε ακ μα και με λειτουργ α του κυκλοφορητ Τ τοια εξαρτ ματα ε ναι οι βαλβ δες ασφαλε ας τα εξαεριστικ η σωλ νωση προς το δοχε ο διαστολ ς κλπ Μ νο οι συλλ κτες κενο χρει ζονται ειδικ αντιψυκτικ Λ θος Ακ μα και οι οικονομικο επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες σε φ ση υπερθ ρμανσης μπορε να αναπτ ξουν θερμοκρασ ες απ 150 ως 200 C Πολλο επ πεδοι φτ νουν και τους 250 C Η προπυλενογλυκ λη σε αυτ ς τις θερμοκρασ ες καταστρ φεται γρ γορα γ νεται ξινη και σχηματ ζει στερε υπολε μματα τα οπο α μοι ζουν με κομμ τια π σσας λ σπης Αυτ τα κομμ τια π σσας μπορο ν να μπλοκ ρουν το σ στημα συνολικ τον κυκλοφορητ τα σωλην κια στους συλλ κτες Ιδια τερα συστ ματα με κακ σχεδιασμ λειτουργ α που υποφ ρουν απ συχν ς υπερθερμ νσεις καταστρ φουν πολ γρ γορα την προπυλενογλυκ λη Φωτογραφ ες απ συλλ κτη κενο στον οπο ο η σωλ νωση χει φρ ξει πλ ρως απ καμμ νη προπυλενογλυκ λη Κ θε π τε πρ πει να γ νεται λεγχος του αντιψυκτικο Κ θε φθιν πωρο στε να ε στε σ γουροι για την προστασ α του συστ ματος σας Αν το αντιψυκτικ δεν ε ναι σε καλ κατ σταση θα πρ πει το κ κλωμα να καθαριστε και να το αντικαταστ σετε με ν ο με γμα Συν θως χρει ζεται αντικατ σταση αν 3 5 χρ νια αν λογα με τις συνθ κες λειτουργ ας Μπορε τε να δε τε την ειδικευμ νη σειρ αντιψυκτικ ν για ηλιακ της Tyfo στην αντ στοιχη σελ δα μας Σημε ωση ο ορισμ ς αντιψυκτικ ε ναι δημοφιλ ς για τα συγκεκριμ να προ ντα αλλ ε ναι μ λλον και λ θος αφο δεν εμποδ ζουν την ψ ξη με ωση της θερμοκρασ ας αλλ το π γωμα του υγρο Πιο σωστ ε ναι να λ γονται αντιπηκτικ αφο αποτρ πουν το π ξιμο π γωμα του υγρο αν και αυτ ς ο ορισμ ς παραπ μπει περισσ τερο σε φαρμακευτικ σκευ σματα Μήπως οι φτηνοί ηλιακοί κενού είναι τελικά πολύ ακριβοί Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 Συλλ κτες κενο ξεχωρ ζουν μ σα στο πλ θος των επ πεδων ηλιακ ν συλλεκτ ν που χει συνηθ σει ο κ σμος τα τελευτα α 30 χρ νια τσι διαφημ ζονται με ωρα ες φρ σεις πως υψηλ ς απ δοσης κενο α ρος τελευτα α λ ξη της τεχνολογ ας Στην πραγματικ τητα η ελληνικ αγορ χει γεμ σει απ συλλ κτες κενο πολ χαμηλ ς ποι τητας και απ δοσης οι οπο οι εισ γονται κυρ ως απ την Κ να Μια γρ γορη αναζ τηση στην Google δε χνει τι υπ ρχουν π ρα πολλ ς εταιρ ες που τους εμπορε ονται Πολλ ς φορ ς καμουφλ ρονται π σω απ δι φορες Ευρωπα κ ς εταιρ ες και εμφαν ζονται να ε ναι κατασκευασμ νοι στην Ευρ πη Λ γο δ σκολο β βαια ταν υπ ρχουν μ νο 2 εργοστ σια στην Ευρ πη που παρ γουν συλλ κτες κενο να στην Γερμαν α και να στην Αγγλ α λοι οι λλοι κατασκευ ζονται 100 στην Κ να σε μεγ λο ποσοστ Μερικο υποστηρ ζουν τι χουν τις απαρα τητες πιστοποι σεις απ δοσης αλλ σπ νια ποτ δεν τις δημοσιε ουν Στην πραγματικ τητα οι συλλ κτες αυτο στην μεγ λη πλειοψηφ α τους ε ναι χαμηλ ς απ δοσης Συγκρ νοντας τους συλλ κτες κενο που χουν πιστοπο ηση απ δοσης με τους Akotec αλλ και λλους συλλ κτες κενο απ γνωστ ς ποιοτικ ς Ευρωπα κ ς εταιρ ες βλ πει την αλ θεια Η απ δοση των χαμηλ ς ποι τητας συλλεκτ ν κενο συν θως τ που Heat Pipe ε ναι χειρ τερη και απ χαμηλ ς ποι τητας επ πεδους επιλεκτικο ς συλλ κτες 65 75 λιγ τερο απ Ευρωπα κο ς συλλ κτες κενο Ας δο με την κατασκευ τους για να καταλ βουμε το γιατ Εξωτερικ υπ ρχει μια γυ λινη λυχν α διπλο τοιχ ματος Αν μεσα στα δ ο τοιχ ματα υπ ρχει κεν στε να λειτουργε ως μονωτικ Το εσωτερικ το χωμα ε ναι βαμμ νο μπλε με επιλεκτικ μπογι Η μπογι αυτ ε ναι γνωστων ιδιοτ των αφο δεν ε ναι πιστοποιημ νη ο τε απ κ ποια γνωστ εταιρ α Υπ ρχει να λασμα αλουμιν ου που ακουμπ ει στο το χωμα και επ σης ακουμπ ει και στον χ λκινο σωλ να heat pipe Ο ρ λος του ελ σματος ε ναι να μεταφ ρει την θερμ τητα αν μεσα στο γυαλ και τον χ λκινο σωλ να Ο χ λκινος σωλ νας περι χει οιν πνευμα και καταλ γει σε μια αμπο λα στην κορυφ του Αυτ η αμπο λα μπα νει σε μια θ κη στον χαλκοσωλ να που περν ει το αντιψυκτικ με γμα Με λ γα λ για για να καταφ ρει η ηλιακ εν ργεια

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/index.php?page=1&view_per_page=10 (2016-02-15)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /solcrafte/index.html (2016-02-15)


 • Solcrafte Plus 100 (έκδ. 2015) - Solcrafte - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Προϊόντα Ηλιακά Θερμικά Solcrafte Solcrafte Plus 100 έκδ 2015 ΑΠΟ 13 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solcrafte Plus 100 έκδ 2015 Η επανάσταση στους ηλιακούς έρχεται από τις Αυστριακές Άλπεις Κατάλληλο για 1 2 άτομα Ανοξείδωτο δοχείο 90 λίτρων με εσωτερική πλαστικοποίηση για εξαιρετική αντοχή Κομψή εμφάνιση και μικρό μέγεθος Πολύ εύκολη εγκατάσταση χωρίς συναρμολόγηση Ποιοτική κατασκευή 100 στην Αυστρία Διαθέσιμη βάση για κεραμοσκεπή ή ταράτσα επιπλέον του πακέτου 930 00 από 1 079 69 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1919 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Solcrafte επιτ λους ηλιακο με Style Η ιδ α ε ναι απλ ωστ σο ευφυ ς Το νερ θερμα νεται και αποθηκε εται στον ηλιακ συλλ κτη απευθε ας Το γεγον ς τι ο λιος θερμα νει απευθε ας το νερ προς καταν λωση προσφ ρει τρ α σημαντικ πλεονεκτ ματα Δεν υπ ρχουν απ λειες μεταφορ ς Δεν απαιτε ται κυκλοφορ α για την θ ρμανση του νερο Η απλ τητα εγγυ ται την αποφυγ λαθ ν στην τοποθ τηση Η ελ χιστη ποσ τητα ακτινοβολ ας μπορε να μετατραπε σε θερμ τητα και να αξιοποιηθε αποτελεσματικ Αυτ δ νει τη δυνατ τητα σημαντικ υψηλ τερης ενεργειακ ς απ δοσης και εξοικον μηση κ στους εν ργειας για τη θ ρμανση του νερο ως και 80 ετησ ως πολ καλ τερα απ τους συμβατικο ς ηλιακο ς Λ γοι για να το επιλ ξετε Ηλιακ ς συλλ κτης με ενσωματωμ νο ανοξε δωτο δοχε ο Μοντ ρνος σχεδιασμ ς και μικρ μ γεθος Εξοικον μηση κ στους ως και 80 για παραγωγ ζεστο νερο χρ σης Β λτιστη τιμ Ε κολη εγκατ σταση με χαμηλ κ στος Δεν υπ

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Solcrafte/-Solcrafte-Plus-100--ekd.-2015-/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Solcrafte Plus 150 (έκδ. 2015) - Solcrafte - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Προϊόντα Ηλιακά Θερμικά Solcrafte Solcrafte Plus 150 έκδ 2015 ΑΠΟ 13 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solcrafte Plus 150 έκδ 2015 Η επανάσταση στους ηλιακούς έρχεται από τις Αυστριακές Άλπεις Κατάλληλο για 2 3 άτομα Ανοξείδωτο δοχείο 145 λίτρων με εσωτερική πλαστικοποίηση για εξαιρετική αντοχή Κομψή εμφάνιση και μικρό μέγεθος Πολύ εύκολη εγκατάσταση χωρίς συναρμολόγηση Ποιοτική κατασκευή 100 στην Αυστρία Διαθέσιμη βάση για κεραμοσκεπή ή ταράτσα επιπλέον του πακέτου 1 280 00 από 1 480 22 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1920 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Solcrafte επιτ λους ηλιακο με Style Η ιδ α ε ναι απλ ωστ σο ευφυ ς Το νερ θερμα νεται και αποθηκε εται στον ηλιακ συλλ κτη απευθε ας Το γεγον ς τι ο λιος θερμα νει απευθε ας το νερ προς καταν λωση προσφ ρει τρ α σημαντικ πλεονεκτ ματα Δεν υπ ρχουν απ λειες μεταφορ ς Δεν απαιτε ται κυκλοφορ α για την θ ρμανση του νερο Η απλ τητα εγγυ ται την αποφυγ λαθ ν στην τοποθ τηση Η ελ χιστη ποσ τητα ακτινοβολ ας μπορε να μετατραπε σε θερμ τητα και να αξιοποιηθε αποτελεσματικ Αυτ δ νει τη δυνατ τητα σημαντικ υψηλ τερης ενεργειακ ς απ δοσης και εξοικον μηση κ στους εν ργειας για τη θ ρμανση του νερο ως και 80 ετησ ως πολ καλ τερα απ τους συμβατικο ς ηλιακο ς Λ γοι για να το επιλ ξετε Ηλιακ ς συλλ κτης με ενσωματωμ νο ανοξε δωτο δοχε ο Μοντ ρνος σχεδιασμ ς και μικρ μ γεθος Εξοικον μηση κ στους ως και 80 για παραγωγ ζεστο νερο χρ σης Β λτιστη τιμ Ε κολη εγκατ σταση με χαμηλ κ στος Δεν

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Solcrafte/-Solcrafte-Plus-150--ekd.-2015-/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Solcrafte Plus 200 (εκδ. 2015) - Solcrafte - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Προϊόντα Ηλιακά Θερμικά Solcrafte Solcrafte Plus 200 εκδ 2015 ΑΠΟ 13 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solcrafte Plus 200 εκδ 2015 Η επανάσταση στους ηλιακούς έρχεται από τις Αυστριακές Άλπεις Κατάλληλο για 3 4 άτομα Ανοξείδωτο δοχείο 195 λίτρων με εσωτερική πλαστικοποίηση για εξαιρετική αντοχή Κομψή εμφάνιση και μικρό μέγεθος Πολύ εύκολη εγκατάσταση χωρίς συναρμολόγηση Ποιοτική κατασκευή 100 στην Αυστρία Διαθέσιμη βάση για κεραμοσκεπή ή ταράτσα επιπλέον του πακέτου 1 580 00 από 1 864 78 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1921 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Solcrafte επιτ λους ηλιακο με Style Η ιδ α ε ναι απλ ωστ σο ευφυ ς Το νερ θερμα νεται και αποθηκε εται στον ηλιακ συλλ κτη απευθε ας Το γεγον ς τι ο λιος θερμα νει απευθε ας το νερ προς καταν λωση προσφ ρει τρ α σημαντικ πλεονεκτ ματα Δεν υπ ρχουν απ λειες μεταφορ ς Δεν απαιτε ται κυκλοφορ α για την θ ρμανση του νερο Η απλ τητα εγγυ ται την αποφυγ λαθ ν στην τοποθ τηση Η ελ χιστη ποσ τητα ακτινοβολ ας μπορε να μετατραπε σε θερμ τητα και να αξιοποιηθε αποτελεσματικ Αυτ δ νει τη δυνατ τητα σημαντικ υψηλ τερης ενεργειακ ς απ δοσης και εξοικον μηση κ στους εν ργειας για τη θ ρμανση του νερο ως και 80 ετησ ως πολ καλ τερα απ τους συμβατικο ς ηλιακο ς Λ γοι για να το επιλ ξετε Ηλιακ ς συλλ κτης με ενσωματωμ νο ανοξε δωτο δοχε ο Μοντ ρνος σχεδιασμ ς και μικρ μ γεθος Εξοικον μηση κ στους ως και 80 για παραγωγ ζεστο νερο χρ σης Β λτιστη τιμ Ε κολη εγκατ σταση με χαμηλ κ στος Δεν

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Solcrafte/Solcrafte-Plus-200--ekd.-2015-/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Solcrafte Style 100, 45° PD - Solcrafte - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Προϊόντα Ηλιακά Θερμικά Solcrafte Solcrafte Style 100 45 PD ΑΠΟ 8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solcrafte Style 100 45 PD Η επανάσταση στους ηλιακούς έρχεται από τις Αυστριακές Άλπεις Κατάλληλο για 1 2 άτομα Ανοξείδωτο δοχείο 90 λίτρων Κομψή εμφάνιση και μικρό μέγεθος Πολύ εύκολη εγκατάσταση χωρίς συναρμολόγηση Ποιοτική κατασκευή 100 στην Αυστρία 780 00 από 906 99 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1295 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Solcrafte επιτ λους ηλιακο με Style Η ιδ α ε ναι απλ ωστ σο ευφυ ς Το νερ θερμα νεται και αποθηκε εται στον ηλιακ συλλ κτη απευθε ας Το γεγον ς τι ο λιος θερμα νει απευθε ας το νερ προς καταν λωση προσφ ρει τρ α σημαντικ πλεονεκτ ματα Δεν υπ ρχουν απ λειες μεταφορ ς Δεν απαιτε ται κυκλοφορ α για την θ ρμανση του νερο Η απλ τητα εγγυ ται την αποφυγ λαθ ν στην τοποθ τηση Η ελ χιστη ποσ τητα ακτινοβολ ας μπορε να μετατραπε σε θερμ τητα

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Solcrafte/Solcrafte-Style-100,-45---PD/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive •