archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 261

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Αναζήτηση - Θέρος Ο.Ε.
  Σύνδεσμοι Μέτρηση Ρύθμιση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Fan coils Live παρακολούθηση λειτουργίας Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά

  Original URL path: http://theros.gr/search.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Προϊόντα – Θέρος Ο.Ε.
  θως βρ σκουμε στο εμπ ριο για τις μηχαν ς εσωτερικ ς κα σης χουν χαμηλ κ στος αλλ ε ναι τοξικ και επικ νδυνα για την υγε α Η απλ πολυπροπυλενογλυκ λη που δ νεται απ αρκετο ς κατασκευαστ ς ηλιακ ν ε ναι κατ λληλη Λ θος Η πολ προπυλενογλυκ λη ε ναι η β ση για λα τα αντιψυκτικ για ηλιοθερμικ συστ ματα επειδ δεν ε ναι τοξικ αλλ χει προβληματικ συμπεριφορ αν δεν αντιμετωπιστε με την αν μιξη βελτιωτικ ν πρ σθετων Η προπυλενογλυκ λη ταν εκτεθε σε υψηλ ς θερμοκρασ ες κα γεται και σχηματ ζει στερε κατ λοιπα τα οπο α μοι ζουν με π σσα Αυτ ταν μετακινο νται μ σα στο ηλιακ κ κλωμα μπορο ν να μπλοκ ρουν τον κυκλοφορητ τους ηλιακο ς συλλ κτες Η προπυλενογλυκ λη ε ναι πιο διαβρωτικ απ το νερ και γ νεται ακ μα χειρ τερη ταν εκτεθε σε υψηλ ς θερμοκρασ ες Τα ειδικ αντιψυκτικ για ηλιακ συστ ματα πως της Tyfo περι χουν ειδικ πρ σθετα για να προστατε ουν τα μ ταλλα απ την δι βρωση και να βελτι νουν την αντοχ της στις υψηλ ς θερμοκρασ ες Δε τε στην παρακ τω φωτογραφ α την σ γκριση με γματος απλ ς προπυλενογλυκ λης με με γμα απ ειδικ αντιψυκτικ Tyfocor L Στο με γμα χουν τοποθετηθε πλ κες τυπικ ν μετ λλων που βρ σκουμε στα ηλιακ κυκλ ματα πως χαλκ ς μπρο τζος μαλακ κ λληση χαλκο ατσ λι αλουμ νιο και λλα Η απλ προπυλενογλυκ λη προκαλε πολ σοβαρ δι βρωση στα δε γματα μαλακ ς κ λλησης χαλκο και στο ατσ λι υλικ που συναντο με σε λα τα ηλιακ κυκλ ματα Με το Tyfocor L η δι βρωση ε ναι ελ χιστη ως μηδενικ σε λα τα δε γματα Το αντιψυκτικ δεν ε ναι απαρα τητο αν χρησιμοποιε ς την αντιπαγετικ προστασ α του ελεγκτ Μ λλον λ θος Ο ελεγκτ ς το μ νο που μπορε να κ νει ε ναι να ενεργοποι σει τον κυκλοφορητ του κυκλ ματος Αν μως ταυτ χρονα με τον παγετ υπ ρχει διακοπ ρε ματος πως δεν ε ναι καθ λου απ θανο να συμβε στα περισσ τερα μ ρη της χ ρας μας τ τε δεν χετε καμ α προστασ α Θα πρ πει να προσθ σετε γενν τρια ρε ματος UPS τα οπο α αυξ νουν το κ στος την πολυπλοκ τητα και τις αν γκες συντ ρησης Δεν προφυλ σσει σημε α της σωλ νωσης τα οπο α χουν νερ αλλ δεν κυκλοφορε ακ μα και με λειτουργ α του κυκλοφορητ Τ τοια εξαρτ ματα ε ναι οι βαλβ δες ασφαλε ας τα εξαεριστικ η σωλ νωση προς το δοχε ο διαστολ ς κλπ Μ νο οι συλλ κτες κενο χρει ζονται ειδικ αντιψυκτικ Λ θος Ακ μα και οι οικονομικο επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες σε φ ση υπερθ ρμανσης μπορε να αναπτ ξουν θερμοκρασ ες απ 150 ως 200 C Πολλο επ πεδοι φτ νουν και τους 250 C Η προπυλενογλυκ λη σε αυτ ς τις θερμοκρασ ες καταστρ φεται γρ γορα γ νεται ξινη και σχηματ ζει στερε υπολε μματα τα οπο α μοι ζουν με κομμ τια π σσας λ σπης Αυτ τα κομμ τια π σσας μπορο ν να μπλοκ ρουν το σ στημα συνολικ τον κυκλοφορητ τα σωλην κια στους συλλ κτες Ιδια τερα συστ ματα με κακ σχεδιασμ λειτουργ α που υποφ ρουν απ συχν ς υπερθερμ νσεις καταστρ φουν πολ γρ γορα την προπυλενογλυκ λη Φωτογραφ ες απ συλλ κτη κενο στον οπο ο η σωλ νωση χει φρ ξει πλ ρως απ καμμ νη προπυλενογλυκ λη Κ θε π τε πρ πει να γ νεται λεγχος του αντιψυκτικο Κ θε φθιν πωρο στε να ε στε σ γουροι για την προστασ α του συστ ματος σας Αν το αντιψυκτικ δεν ε ναι σε καλ κατ σταση θα πρ πει το κ κλωμα να καθαριστε και να το αντικαταστ σετε με ν ο με γμα Συν θως χρει ζεται αντικατ σταση αν 3 5 χρ νια αν λογα με τις συνθ κες λειτουργ ας Μπορε τε να δε τε την ειδικευμ νη σειρ αντιψυκτικ ν για ηλιακ της Tyfo στην αντ στοιχη σελ δα μας Σημε ωση ο ορισμ ς αντιψυκτικ ε ναι δημοφιλ ς για τα συγκεκριμ να προ ντα αλλ ε ναι μ λλον και λ θος αφο δεν εμποδ ζουν την ψ ξη με ωση της θερμοκρασ ας αλλ το π γωμα του υγρο Πιο σωστ ε ναι να λ γονται αντιπηκτικ αφο αποτρ πουν το π ξιμο π γωμα του υγρο αν και αυτ ς ο ορισμ ς παραπ μπει περισσ τερο σε φαρμακευτικ σκευ σματα Μήπως οι φτηνοί ηλιακοί κενού είναι τελικά πολύ ακριβοί Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 Συλλ κτες κενο ξεχωρ ζουν μ σα στο πλ θος των επ πεδων ηλιακ ν συλλεκτ ν που χει συνηθ σει ο κ σμος τα τελευτα α 30 χρ νια τσι διαφημ ζονται με ωρα ες φρ σεις πως υψηλ ς απ δοσης κενο α ρος τελευτα α λ ξη της τεχνολογ ας Στην πραγματικ τητα η ελληνικ αγορ χει γεμ σει απ συλλ κτες κενο πολ χαμηλ ς ποι τητας και απ δοσης οι οπο οι εισ γονται κυρ ως απ την Κ να Μια γρ γορη αναζ τηση στην Google δε χνει τι υπ ρχουν π ρα πολλ ς εταιρ ες που τους εμπορε ονται Πολλ ς φορ ς καμουφλ ρονται π σω απ δι φορες Ευρωπα κ ς εταιρ ες και εμφαν ζονται να ε ναι κατασκευασμ νοι στην Ευρ πη Λ γο δ σκολο β βαια ταν υπ ρχουν μ νο 2 εργοστ σια στην Ευρ πη που παρ γουν συλλ κτες κενο να στην Γερμαν α και να στην Αγγλ α λοι οι λλοι κατασκευ ζονται 100 στην Κ να σε μεγ λο ποσοστ Μερικο υποστηρ ζουν τι χουν τις απαρα τητες πιστοποι σεις απ δοσης αλλ σπ νια ποτ δεν τις δημοσιε ουν Στην πραγματικ τητα οι συλλ κτες αυτο

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Eidiseis-proionton/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παραγωγή ζεστού νερού – μια νέα καλύτερη επιλογή
  οι συνθ κες για την αν πτυξη θανατηφ ρων βακτηριδ ων πως η Λεγεων λλα Η χρ ση υψηλ ν θερμοκρασι ν ε ναι υποχρεωτικ απ τον ν μο ταν υπ ρχει αποθ κευση του ζεστο νερο για την σωστ απολ μανση του δοχε ου Στην Ευρ πη αλλ και την χ ρα μας γ νονται αυστηρο λεγχοι απ τις υγειονομικ ς υπηρεσ ες ρα οι απαρα τητες υψηλ ς θερμοκρασ ες λειτουργο ν επιβαρυντικ για την επιβ ωση του δοχε ου για τους παραπ νω λ γους Οι συνηθισμ νοι τρ ποι θ ρμανσης του νερο χρ σης ε ναι μ σα στο δοχε ο Σε λες τις παραπ νω περιπτ σεις σε περ πτωση βλ βης θα πρ πει να αλλαχθε λο το δοχε ο με μεγ λο κ στος αλλ και δυσκολ α σε να υπ ρχων μηχανοστ σιο λ γω των σωλην σεων και την δυνατ τητα μετακ νησης του Τα παραπ νω προβλ ματα επιδειν νονται ιδια τερα σε επαγγελματικ ς εφαρμογ ς λ γω του μεγ λου γκου νερο που το σ στημα πρ πει να διαχειριστε και σε περιοχ ς με κακ ποι τητα νερο Η ν α καλ τερη λ ση Solar Energy FWS30 Plus και FWS40 Hydro Για να αποφ γεις τα μειονεκτ ματα των παραπ νω λ σεων υπ ρχει η λ ση των παραγωγ ν φρ σκου ζεστο νερο της Αυστριακ ς Solar Energy Αναλαμβ νουν την δ σκολη δουλει περιλαμβ νοντας λους τους απαρα τητους αυτοματισμο ς σε συσκευασ α plug play Συνδυ ζονται με λα τα δοχε α αδρανε ας και κ θε πηγ θ ρμανσης Οι συγκεκριμ νοι παραγωγο χουν σχεδιαστε απ την Solar Energy να παρ γουν ζεστ νερ χρ σης ΖΝΧ χρησιμοποι ντας για κα σιμο νερ θ ρμανσης 50 55 C Π σο μει νει αυτ την επικ θηση αλ των 90 1 Το παρακ τω δι γραμμα τα λ ει λα Τα σημαντικ πλεονεκτ ματα τους Πολ καλ απ δοση με ηλιακ και αντλ ες θερμ τητας χαμηλ ν θερμοκρασι ν 90 λιγ τερες επικαθ σεις αλ των απ τις κλασσικ ς λ σεις Φρ σκο ΖΝΧ για την απ λυτα υγιειν λ ση Σε περ πτωση βλ βης η αντικατ σταση ε ναι πολ γρ γορη και οικονομικ Για αυξημ νες απαιτ σεις σε παροχ μπα νουν πολ σταθμο σε συστοιχ α οπ τε υπ ρχει π ντα εφεδρε α αν χαλ σει κ ποιο Δεν υπ ρχει αν γκη για μεγ λο δοχε ο διαστολ ς νερο χρ σης τα οπο α χουν και αυτ υψηλ κ στος και χαμηλ αξιοπιστ α Δεν υπ ρχει αν γκη για αυτ ματες θερμοστατικ ς βαλβ δες ΖΝΧ που χουν και αυτ ς κ στος και χαμηλ αξιοπιστ α γιατ πι νουν λατα Πως λειτουργο ν Ως ταχυθερμαντ ρας και ζεστα νουν το νερ χρ σης την στιγμ που θα το χρειαστο με Μ λις υπ ρξει ζ τηση ζεστο νερο χρ σης ο σταθμ ς εκκινε αυτ ματα τον κυκλοφορητ του και

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Eidiseis-proionton/Paragogi--zestou-nerou------mia-nea-kaluteri-epilogi/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Μύθοι και αλήθειες για τα αντιψυκτικά στα ηλιακά κυκλώματα
  ικαν τητα του υγρο να μεταφ ρει αποδοτικ την θερμ τητα Ραγισμ νο κολλεκτ ρ συλλ κτη λ γω παγετο Οι ιδιοκτ τες αυτο του συστ ματος δεν χαμογελ νε τ σο Τα αντιψυκτικ για μηχαν ς αυτοκιν των κ νουν και για ηλιακ Επικ νδυνο λ θος Στα ηλιακ συστ ματα ε ναι απαρα τητο το αντιψυκτικ να ε ναι μη τοξικ στε σε περ πτωση διαρρο ς στο π σιμο νερ να μην προξεν σει προβλ ματα υγε ας στους χρ στες Τα αντιψυκτικ που συν θως βρ σκουμε στο εμπ ριο για τις μηχαν ς εσωτερικ ς κα σης χουν χαμηλ κ στος αλλ ε ναι τοξικ και επικ νδυνα για την υγε α Η απλ πολυπροπυλενογλυκ λη που δ νεται απ αρκετο ς κατασκευαστ ς ηλιακ ν ε ναι κατ λληλη Λ θος Η πολ προπυλενογλυκ λη ε ναι η β ση για λα τα αντιψυκτικ για ηλιοθερμικ συστ ματα επειδ δεν ε ναι τοξικ αλλ χει προβληματικ συμπεριφορ αν δεν αντιμετωπιστε με την αν μιξη βελτιωτικ ν πρ σθετων Η προπυλενογλυκ λη ταν εκτεθε σε υψηλ ς θερμοκρασ ες κα γεται και σχηματ ζει στερε κατ λοιπα τα οπο α μοι ζουν με π σσα Αυτ ταν μετακινο νται μ σα στο ηλιακ κ κλωμα μπορο ν να μπλοκ ρουν τον κυκλοφορητ τους ηλιακο ς συλλ κτες Η προπυλενογλυκ λη ε ναι πιο διαβρωτικ απ το νερ και γ νεται ακ μα χειρ τερη ταν εκτεθε σε υψηλ ς θερμοκρασ ες Τα ειδικ αντιψυκτικ για ηλιακ συστ ματα πως της Tyfo περι χουν ειδικ πρ σθετα για να προστατε ουν τα μ ταλλα απ την δι βρωση και να βελτι νουν την αντοχ της στις υψηλ ς θερμοκρασ ες Δε τε στην παρακ τω φωτογραφ α την σ γκριση με γματος απλ ς προπυλενογλυκ λης με με γμα απ ειδικ αντιψυκτικ Tyfocor L Στο με γμα χουν τοποθετηθε πλ κες τυπικ ν μετ λλων που βρ σκουμε στα ηλιακ κυκλ ματα πως χαλκ ς μπρο τζος μαλακ κ λληση χαλκο ατσ λι αλουμ νιο και λλα Η απλ προπυλενογλυκ λη προκαλε πολ σοβαρ δι βρωση στα δε γματα μαλακ ς κ λλησης χαλκο και στο ατσ λι υλικ που συναντο με σε λα τα ηλιακ κυκλ ματα Με το Tyfocor L η δι βρωση ε ναι ελ χιστη ως μηδενικ σε λα τα δε γματα Το αντιψυκτικ δεν ε ναι απαρα τητο αν χρησιμοποιε ς την αντιπαγετικ προστασ α του ελεγκτ Μ λλον λ θος Ο ελεγκτ ς το μ νο που μπορε να κ νει ε ναι να ενεργοποι σει τον κυκλοφορητ του κυκλ ματος Αν μως ταυτ χρονα με τον παγετ υπ ρχει διακοπ ρε ματος πως δεν ε ναι καθ λου απ θανο να συμβε στα περισσ τερα μ ρη της χ ρας μας τ τε δεν χετε καμ α προστασ α Θα πρ πει να προσθ σετε γενν τρια ρε ματος UPS τα οπο α αυξ νουν το κ στος την πολυπλοκ τητα και τις αν γκες συντ ρησης Δεν προφυλ

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Eidiseis-proionton/Muthoi-kai-alitheies-gia-ta-antipsuktika-sta-iliaka-kuklomata/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Μήπως οι 'φτηνοί' ηλιακοί κενού είναι τελικά πολύ ακριβοί??
  απ χαμηλ ς ποι τητας επ πεδους επιλεκτικο ς συλλ κτες 65 75 λιγ τερο απ Ευρωπα κο ς συλλ κτες κενο Ας δο με την κατασκευ τους για να καταλ βουμε το γιατ Εξωτερικ υπ ρχει μια γυ λινη λυχν α διπλο τοιχ ματος Αν μεσα στα δ ο τοιχ ματα υπ ρχει κεν στε να λειτουργε ως μονωτικ Το εσωτερικ το χωμα ε ναι βαμμ νο μπλε με επιλεκτικ μπογι Η μπογι αυτ ε ναι γνωστων ιδιοτ των αφο δεν ε ναι πιστοποιημ νη ο τε απ κ ποια γνωστ εταιρ α Υπ ρχει να λασμα αλουμιν ου που ακουμπ ει στο το χωμα και επ σης ακουμπ ει και στον χ λκινο σωλ να heat pipe Ο ρ λος του ελ σματος ε ναι να μεταφ ρει την θερμ τητα αν μεσα στο γυαλ και τον χ λκινο σωλ να Ο χ λκινος σωλ νας περι χει οιν πνευμα και καταλ γει σε μια αμπο λα στην κορυφ του Αυτ η αμπο λα μπα νει σε μια θ κη στον χαλκοσωλ να που περν ει το αντιψυκτικ με γμα Με λ γα λ για για να καταφ ρει η ηλιακ εν ργεια να μεταφερθε στο αντιψυκτικ με γμα ως θερμ τητα πρ πει να κ νει πολλ και δ σκολα β ματα Συλλ κτες Heat Pipe χαμηλ ς απ δοσης Συλλ κτες Akotec VRK DF Η ηλιακ εν ργεια περν ει το εξωτερικ γυ λινο το χωμα Η ηλιακ εν ργεια περν ει το εσωτερικ γυ λινο το χωμα Ζεστα νει την επιλεκτικ μπογι και το εσωτερικ γυ λινο το χωμα Η θερμ τητα περν ει στο πτερ γιο αλουμιν ου που ακουμπ ει στο εσωτερικ γυ λινο το χωμα Η θερμ τητα περν ει στο χ λκινο σωλ να που ακουμπ ει στο πτερ γιο αλουμιν ου Ο χ λκινος σωλ νας θερμα νεται και βρ ζει το οιν πνευμα που περι χει Οι ατμο του οινοπνε ματος ανεβα νουν στην αμπο λα στην κορυφ Η αμπο λα θερμα νεται και μεταφ ρει την θερμ τητα στην χ λκινη θ κη του συλλ κτη Η χ λκινη θ κη μεταφ ρει την θερμ τητα στο αντιψυκτικ με γμα Η ηλιακ εν ργεια περν ει το μον γυ λινο το χωμα Η ηλιακ εν ργεια θερμα νει την επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX και το χ λκινο πτερ γιο σωλ να ε ναι κολλημ να και ρα να σ μα Το πτερ γιο σωλ νας μεταφ ρει την θερμ τητα στο αντιψυκτικ με γμα Κ ποια λλα αρνητικ της συγκεκριμ νης σχεδ ασης με διπλ τζ μι και Heat Pipe Το τζ μι χει διπλ το χωμα και για να μην ε ναι πολ βαρ και να μην κ βει πολ την ηλιακ εν ργεια τα τοιχ ματα του ε ναι πολ λεπτ Το αποτ λεσμα ε ναι τι σπ ει ε κολα Για να αρχ σει να μεταφ ρεται θερμ τητα θα πρ πει να ζεσταθε το εσωτερικ τζ μι και μετ να μεταφερθε η θερμ τητα

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Eidiseis-proionton/Mipos-oi--ftinoi--iliakoi-kenou-einai-telika-polu-akriboi/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Τα καλύτερα ηλιοθερμικά συστήματα είναι και τα μόνα που έχουν συνολική εγγύηση
  και τα μόνα που έχουν συνολική εγγύηση Τα καλύτερα ηλιοθερμικά συστήματα είναι και τα μόνα που έχουν συνολική εγγύηση Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Τα ηλιοθερμικ μας συστ ματα ε ναι γνωστ για τις αξι πιστα αποδοτικ ς λ σεις που προσφ ρουν χουμε επενδ σει σημαντικ για πολλ χρ νια για να επεκτε νουμε την γν ση μας μ σα απ εκτεν ρευνα και αν πτυξη τεχνογνωσ ας στε να ε μαστε σ γουροι για την απ δοση και την ποι τητα των συστημ των μας Σ μερα φ ρνουμε την πρ τη συνολικ εγγ ηση για ηλιοθερμικ συστ ματα Αλλ ζουμε τσι τον τρ πο που οι νθρωποι και οι επιχειρ σεις βλ πουν την επ νδυση τους σε αυτ την τεχνολογ α Γιατ την χρει ζεστε Το πρ γραμμα Theros Hot3 σας προσφ ρει την απαρα τητη εξασφ λιση για την προστασ α της επ νδυσ σας Τα ποιοτικ υλικ και οι μ ρκες απ μ να τους δεν χουν καμ α αξ α Αξ α χει το σ στημα που αποδ δει αξι πιστα Η αγορ ε ναι γεμ τη πωλητ ς μαγικ ν κουτι ν και αγοραστ ς πολ ακριβ ν λαθ ν Σημαντικ μ ρος του κ κλου εργασι ν μας ε ναι να φτι χνουμε συστ ματα τρ των που χουν προβλ ματα Ε ναι πολλ ς φορ ς μια ακριβ διαδικασ α και συν θως ο πελ της χει περ σει πολλ ς δυσκολ ες για να φτ σει να πληρ σει ξαν για το διο σ στημα Που θα βρε τε το πρ γραμμα εγγ ησης Hot3 Το πρ γραμμα εγγ ησης Hot3 διατ θεται μ νο σε εγκεκριμ νους συνεργ τες με την απαρα τητη εμπειρ α και εκπα δευση για τα συστ ματα μας Μπορε τε να κατεβ σετε το

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Eidiseis-proionton/Ta-kalutera-iliothermika-sustimata-einai-kai-ta-mona-pou-echoun-sunoliki-egguisi/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Προϊόντα – Θέρος Ο.Ε.
  θως βρ σκουμε στο εμπ ριο για τις μηχαν ς εσωτερικ ς κα σης χουν χαμηλ κ στος αλλ ε ναι τοξικ και επικ νδυνα για την υγε α Η απλ πολυπροπυλενογλυκ λη που δ νεται απ αρκετο ς κατασκευαστ ς ηλιακ ν ε ναι κατ λληλη Λ θος Η πολ προπυλενογλυκ λη ε ναι η β ση για λα τα αντιψυκτικ για ηλιοθερμικ συστ ματα επειδ δεν ε ναι τοξικ αλλ χει προβληματικ συμπεριφορ αν δεν αντιμετωπιστε με την αν μιξη βελτιωτικ ν πρ σθετων Η προπυλενογλυκ λη ταν εκτεθε σε υψηλ ς θερμοκρασ ες κα γεται και σχηματ ζει στερε κατ λοιπα τα οπο α μοι ζουν με π σσα Αυτ ταν μετακινο νται μ σα στο ηλιακ κ κλωμα μπορο ν να μπλοκ ρουν τον κυκλοφορητ τους ηλιακο ς συλλ κτες Η προπυλενογλυκ λη ε ναι πιο διαβρωτικ απ το νερ και γ νεται ακ μα χειρ τερη ταν εκτεθε σε υψηλ ς θερμοκρασ ες Τα ειδικ αντιψυκτικ για ηλιακ συστ ματα πως της Tyfo περι χουν ειδικ πρ σθετα για να προστατε ουν τα μ ταλλα απ την δι βρωση και να βελτι νουν την αντοχ της στις υψηλ ς θερμοκρασ ες Δε τε στην παρακ τω φωτογραφ α την σ γκριση με γματος απλ ς προπυλενογλυκ λης με με γμα απ ειδικ αντιψυκτικ Tyfocor L Στο με γμα χουν τοποθετηθε πλ κες τυπικ ν μετ λλων που βρ σκουμε στα ηλιακ κυκλ ματα πως χαλκ ς μπρο τζος μαλακ κ λληση χαλκο ατσ λι αλουμ νιο και λλα Η απλ προπυλενογλυκ λη προκαλε πολ σοβαρ δι βρωση στα δε γματα μαλακ ς κ λλησης χαλκο και στο ατσ λι υλικ που συναντο με σε λα τα ηλιακ κυκλ ματα Με το Tyfocor L η δι βρωση ε ναι ελ χιστη ως μηδενικ σε λα τα δε γματα Το αντιψυκτικ δεν ε ναι απαρα τητο αν χρησιμοποιε ς την αντιπαγετικ προστασ α του ελεγκτ Μ λλον λ θος Ο ελεγκτ ς το μ νο που μπορε να κ νει ε ναι να ενεργοποι σει τον κυκλοφορητ του κυκλ ματος Αν μως ταυτ χρονα με τον παγετ υπ ρχει διακοπ ρε ματος πως δεν ε ναι καθ λου απ θανο να συμβε στα περισσ τερα μ ρη της χ ρας μας τ τε δεν χετε καμ α προστασ α Θα πρ πει να προσθ σετε γενν τρια ρε ματος UPS τα οπο α αυξ νουν το κ στος την πολυπλοκ τητα και τις αν γκες συντ ρησης Δεν προφυλ σσει σημε α της σωλ νωσης τα οπο α χουν νερ αλλ δεν κυκλοφορε ακ μα και με λειτουργ α του κυκλοφορητ Τ τοια εξαρτ ματα ε ναι οι βαλβ δες ασφαλε ας τα εξαεριστικ η σωλ νωση προς το δοχε ο διαστολ ς κλπ Μ νο οι συλλ κτες κενο χρει ζονται ειδικ αντιψυκτικ Λ θος Ακ μα και οι οικονομικο επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες σε φ ση υπερθ ρμανσης μπορε να αναπτ ξουν θερμοκρασ ες απ 150 ως 200 C Πολλο επ πεδοι φτ νουν και τους 250 C Η προπυλενογλυκ λη σε αυτ ς τις θερμοκρασ ες καταστρ φεται γρ γορα γ νεται ξινη και σχηματ ζει στερε υπολε μματα τα οπο α μοι ζουν με κομμ τια π σσας λ σπης Αυτ τα κομμ τια π σσας μπορο ν να μπλοκ ρουν το σ στημα συνολικ τον κυκλοφορητ τα σωλην κια στους συλλ κτες Ιδια τερα συστ ματα με κακ σχεδιασμ λειτουργ α που υποφ ρουν απ συχν ς υπερθερμ νσεις καταστρ φουν πολ γρ γορα την προπυλενογλυκ λη Φωτογραφ ες απ συλλ κτη κενο στον οπο ο η σωλ νωση χει φρ ξει πλ ρως απ καμμ νη προπυλενογλυκ λη Κ θε π τε πρ πει να γ νεται λεγχος του αντιψυκτικο Κ θε φθιν πωρο στε να ε στε σ γουροι για την προστασ α του συστ ματος σας Αν το αντιψυκτικ δεν ε ναι σε καλ κατ σταση θα πρ πει το κ κλωμα να καθαριστε και να το αντικαταστ σετε με ν ο με γμα Συν θως χρει ζεται αντικατ σταση αν 3 5 χρ νια αν λογα με τις συνθ κες λειτουργ ας Μπορε τε να δε τε την ειδικευμ νη σειρ αντιψυκτικ ν για ηλιακ της Tyfo στην αντ στοιχη σελ δα μας Σημε ωση ο ορισμ ς αντιψυκτικ ε ναι δημοφιλ ς για τα συγκεκριμ να προ ντα αλλ ε ναι μ λλον και λ θος αφο δεν εμποδ ζουν την ψ ξη με ωση της θερμοκρασ ας αλλ το π γωμα του υγρο Πιο σωστ ε ναι να λ γονται αντιπηκτικ αφο αποτρ πουν το π ξιμο π γωμα του υγρο αν και αυτ ς ο ορισμ ς παραπ μπει περισσ τερο σε φαρμακευτικ σκευ σματα Μήπως οι φτηνοί ηλιακοί κενού είναι τελικά πολύ ακριβοί Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 Συλλ κτες κενο ξεχωρ ζουν μ σα στο πλ θος των επ πεδων ηλιακ ν συλλεκτ ν που χει συνηθ σει ο κ σμος τα τελευτα α 30 χρ νια τσι διαφημ ζονται με ωρα ες φρ σεις πως υψηλ ς απ δοσης κενο α ρος τελευτα α λ ξη της τεχνολογ ας Στην πραγματικ τητα η ελληνικ αγορ χει γεμ σει απ συλλ κτες κενο πολ χαμηλ ς ποι τητας και απ δοσης οι οπο οι εισ γονται κυρ ως απ την Κ να Μια γρ γορη αναζ τηση στην Google δε χνει τι υπ ρχουν π ρα πολλ ς εταιρ ες που τους εμπορε ονται Πολλ ς φορ ς καμουφλ ρονται π σω απ δι φορες Ευρωπα κ ς εταιρ ες και εμφαν ζονται να ε ναι κατασκευασμ νοι στην Ευρ πη Λ γο δ σκολο β βαια ταν υπ ρχουν μ νο 2 εργοστ σια στην Ευρ πη που παρ γουν συλλ κτες κενο να στην Γερμαν α και να στην Αγγλ α λοι οι λλοι κατασκευ ζονται 100 στην Κ να σε μεγ λο ποσοστ Μερικο υποστηρ ζουν τι χουν τις απαρα τητες πιστοποι σεις απ δοσης αλλ σπ νια ποτ δεν τις δημοσιε ουν Στην πραγματικ τητα οι συλλ κτες αυτο

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/index.php?page=1&view_per_page=4 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Προϊόντα – Θέρος Ο.Ε.
  του 4 συλλ κτες επιλεκτικο 2 μ2 γνωστ ς Ελληνικ ς βιομηχαν ας Μπ ιλερ ΖΝΧ 300 λ τρων Διαφορικ ελεγκτ παλι ς τεχνολογ ας Τυπικ εγκατ σταση μ τριας ποι τητας Η απ δοση του ταν προβληματικ απ την αρχ και ο ιδιοκτ της ψαχνε για 2 χρ νια να βρει λ ση χωρ ς επιτυχ α Η δι γνωση μας γινε με email και τηλεφωνικ αφο το σπ τι στα Β Π της Αθ νας ταν κ πως μακρυ απ την δρα μας στην Λευκ δα Το σ στημα ε χε αρρ θμιστη ρο στο ηλιακ κ κλωμα και τσι ε χε χαμηλ απ δοση ιδια τερα τον χειμ να Στε λαμε ναν προ ρυθμισμ νο ελεγκτ Prozeda Vision Plus Προ ρυθμισμ νη ρυθμιστικ βαλβ δα Broen δεν ε ναι κατ λληλες για ηλιακ αλλ την αγ ρασε με δικι του ευθ νη και ο ιδιοκτ της κανε μ νος του τις απαρα τητες αλλαγ ς στο μηχανοστ σιο Το αποτ λεσμα Το ηλιακ σ στημα α ξησε τις μηνια ες ρες λειτουργ ας του ως και 136 Το μπ ιλερ για πρ τη φορ φτασε τους 80 C εν μ χρι τ τε δεν ε χε ποτ ξεπερ σει τους 60 C Διακρ νεται ο ελεγκτ ς Prozeda Vision Plus και η ρυθμιστικ βαλβ δα Broen Ο ιδιοκτ της κρατ λεπτομερε ς μετρ σεις τα τελευτα α 5 χρ νια και ε χε την ευγ νεια να μας δ σει τα παρακ τω δεδομ να Οι ρες λειτουργ ας ε ναι ο μηνια ος μ σος ρος απ το 2008 ως το 2013 Η αναβ θμιση γινε τον Οκτ βριο του 2011 Τους χειμερινο ς μ νες που ε ναι οι πιο σημαντικο η α ξηση των ωρ ν ταν απ 43 ως 136 Πως δικαιολογε ται

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/index.php?page=2&view_per_page=4 (2016-02-15)
  Open archived version from archive