archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LOG STATISTICS
  system generates extensive tabular data in HTML format CreateStats Front End for getstats that organizes weekly usage logs into HTML formatted reports getstats Well known UNIX based analysis software offers many configuration options gwstat Creates graphical charts based on data provided by wwwstat HTTPD Log Analyzers NCSA s comprehensive listing of log analysis tools VB Stats Windows based utility works with Visual Basic and Microsoft Access to generate usage statistics

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWjgkad/logstat/logstat.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • Server Usage: Platon WWW Server
  number of hosts accessing the server 87 Hosts accessing this server ordered by number of accesses Top Ten Hosts Host Accessing the Server accesses bytes transferred 143 233 173 2 3 384 20 418 617 143 233 169 131 953 6 421 877 143 233 176 80 686 1 725 191 139 175 250 28 477 1 382 594 143 233 169 132 459 2 110 884 aris panafon gr 432 1 140 601 143 233 176 86 389 1 226 358 kostas dc turkuamk fi 341 1 136 450 143 233 169 134 331 884 045 ns2 otenet gr 269 703 331 List of hosts accessing the server more than 25 times Hosts accessing this server by domain Domain Number of Accesses Percentage of total Unresolved 8 396 47 4 Greece 7 758 43 8 Network 637 3 6 Finland 366 2 1 United Kingdom 235 1 3 All Others 317 1 8 Note Unresolved means IP numbers which do not resolve to hostnames List of all domains accessing the server Number of Accesses Per Day during this period 23 Jan 1534 24 Jan 774 25 Jan 1111 26 Jan 2900 27 Jan 2373 28 Jan 2588 29 Jan

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWvasko/stats/webstats-server/weeks/platon.teipir.gr.2.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Server Usage: Platon WWW Server
  Hosts accessing this server by domain Domain Number of Accesses Percentage of total Greece 105 567 45 6 Unresolved 95 879 41 4 US Commercial 8 653 3 7 United Kingdom 5 655 2 4 Network 5 434 2 3 All Others 10 214 4 4 Note Unresolved means IP numbers which do not resolve to hostnames List of all domains accessing the server Average Number of Accesses per Hour of the Day Peak hour Feb 16 2pm 3pm 628 Text version Frequency of Items Requested Top Ten Items Accessed accesses 7 200 htbin nph count wi index html 5 975 new 2 714 2 325 htbin nph count wid http platon tei html 1 660 new ecs 1 367 new stef html 1 189 new undercon html 1 106 new a051 jpg 974 new ecs pelab 1 pelab htm 914 All items accessed more than 25 times Hosts accessing this server ordered by number of accesses Top Ten Hosts Host Accessing the Server accesses bytes transferred 143 233 173 2 7 041 55 154 114 143 233 176 70 5 867 13 593 578 143 233 176 86 5 392 13 221 129 143 233 176 80 5 052

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWvasko/stats/platon/weeks/platon.teipir.gr.1.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅÉÓ POWER POINT
  ÓÐÕÑÏÕ Óðõñßäùí ÌÜúïò 1997 neural ppt 843 KB neural zip 595 KB ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ìÝóù INTERNET êáé Ðëáôöüñìá WWW ÂÁÂÏÕËÁÓ ÐÝôñïò ÃÉÙÔÁÊÇÓ ÁíäñÝáò Éïýíéïò 1997 all6 ppt 2 197 MB all6 zip 1 994 MB ÅíïðïéçìÝíåò ÔçëåðéêïéíùíéáêÝò Õðçñåóßåò Äéêôýùí Ç Õ ÂÅËËÇÓ Èåüäùñïò ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Âáóßëçò ÍïÝìâñéïò 1997 videoconf ppt 870 KB videoconf zip 760 KB ÁÓÖÁËÅÉÁ ÄÉÁÄÕÊÔÉÁÊÇÓ ÄÉÁÊÉÍÇÓÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ Êñõðôïãñáößá Ôáõôüôçôåò ÐéóôïðïéçôéêÜ ÅöáñìïãÝò ìå SSL êáé PGP ÃÊÁÄÏËÏÓ ÉùÜííçò ÉáíïõÜñéïò

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/pelab_1/ppt/ppt.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • slide by slide
  This page uses frames but your browser doesn t support them

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/PeLAB/sbs/sbs.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • koulierakis

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /new/ecs/pelab_1/ptixiakes/gif-HTML/koulierakis.html (2016-02-14)


 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  É ÐÅÉÑÁÉÁ Created by Ðôõ éáêÞ Áìáëßá Á Ôñáõëïý Êùí íïò É ÐáðáäÜôïò ÊáèçãçôÞò Äñ Óùô Ê ËåâÝíôçò HTTP Admin Ðôõ éáêÞ ÌçíÜò ÆùãñÜöïò Original Hard Copy Reference ÅËËÇÍÉÊÅÓ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÁÑÔÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ Ó ÊÁÐÑÁÍÉÄÇÓ Í ÖÙÔÇÓ Ï Å Ìå ôçí

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/ (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • koulierakis

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /new/ecs/pelab_1/ptixiakes/gif-HTML/TzAr.html (2016-02-14)
 •