archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • index - TZAR
  is Tzar page TABLE OF INDEX PTYXIAKES G I S for Athens TCP IP PROTOCOL TEMPUS C A T L I S T Arabatzi Gabriel Tjouveli Paraskevi Students of the

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/tzar/ (2016-02-14)
  Open archived version from archive • ÓÐÏÕÄÁÓÔÏËÏÃÉÏ ÔÌÇÌÁÔÏÓ Ç Õ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ Äþóå Ïíïìá Äþóå Áñéèìü Ìçôñþïõ ÓÔÅÖ

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/form1.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Info Lex - TEI Piraeus 1996
  Q R S T U V W X Y Z Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ó Ô Õ Ö Ø Ù If you have any questions comments or

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/zchris/we_index.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • GSTINFO1
  õðïóôçñé èåß áñ éêÜ ìå ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò Êïéíùíéêü Ôáìåßï ìÝóù ôïõ ðéëïôéêïý ðñïãñÜììáôïò Óýíäåóç Á Å É Ô Å É êáé Åðé åéñÞóåùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò Ï èåóìüò ôùí Ãñáöåßùí Óôáäéïäñïìßáò åßíáé íåïöáíÞò êáé ðñùôïðïñåéáêüò óôç þñá ìáò êáé ðñïÝêõøå áðü ôçí áíÜãêç óõíå ïýò ðëÞñïõò ôáîéíïìçìÝíçò êáé áîéïëïãçìÝíçò ðëçñïöüñçóçò ôùí åíäéáöåñïìÝíùí ¹äç ëåéôïõñãïýí áñêåôÜ Ãñáöåßá Óôáäéïäñïìßáò óôá ìåãáëýôåñá ÔñéôïâÜèìéá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá ôçò þñáò ìáò ôá ïðïßá âñßóêïíôáé

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/gstad/gstinfo1.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Info Lex - TEI Piraeus 1996
  Unknown Word Please select dictionary Greek to English English to Greek Allow soft seek Yes No Maximum Number of Matchings If you have any questions comments or suggestions regarding our dictionary please send them to zchris teipir gr Copyright 1996

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/zchris/we_seek.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  Athens the mailing code and the position of this street corresponding the main map We have created a multiple form and by filling it in with your own parametrs we provide you finaly a list with the streets maching with the parametrs you gave All those streets are linked to the corresponding analytic maps in which they are You must be carrefull on the way you fill in the forms if you want to have realy good results Because in this site you must use greek we should inform you that you we use 928 ELOT code and you must load it on your machine too so that this service can take effect In the field ODOS you must fill in with capitals only You can give the entire street s name or just a few starting letters example ÁÑÂÇËÙÍ or just ÁÑÂ If the street s name consists of two words you must put a blank space between them example ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏË You should also know that the streets witch have number in their names like 28çò ÏÊÔÙÌÂÑÉÏÕ you can find them only by giving with letters their name like ÅÉÊÏÓÔÇÓ ÏÃÄÏÇÓ ÏÊÔÙÌÂÑÉÏÕ In the field PERIOXH you must give in capitals only the first letter and the rest letters in lower example Çëéïýðïëç Also you must not use numbers but the corresponding word like in form ODOS Finaly in the field TAXIDROMIKOS KWDIKAS you can fill in the mailing code which must consists of five numbers You must specify at least one of the first two main fields Table Of Contents Hospitals Hospitals is another usefull site which we provide you It look s much like STREETS SELECTION because it s a data base too It includes all the hospitals of Athens with their names their addresses and their exact position corresponding the main map We ve created another multiple form but this time the parametrs are Hospital name and location in Athens After the search we return a linked with corresponding analytic maps list with the hospitals maching the input parametrs But in this site the user has the ability to see the entire list of hospitals just by checking the radio button which indicates See the whole list of hospitals Be carrefull on the way you fill in the forms and use ELOT 928 code The field ONOMA has exactly the same rules as the field ODOS which we have mentioned previously at Select a street by name Also the field PERIOXH is exactly the same as the field PERIOXH at Select a street by name Table Of Contents Ministries Here we have created a simple table whose contents are in one column the Ministries names with links to corresponding analytic maps and in the other column their addresses in Athens Table Of Contents Town halls tax offices Another one data base which looks much like the other two that we mentioned above STREET SELECTION HOSPITAL SELECTION is public services Until now we collected informations about

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/help/gis_help.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  filling the above parametres See the whole list of the hospitals in Athens Please use HELP to see how to fill in this form Back to ATHENS SURF T E

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/gis_3.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  ÓõíôÜãìáôïò Ìçôñïðüëåùò 15 ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ Ðåéñáéåýò Ãñçã ËáìðñÜêç 150 ÅÌÐÏÑÉÏÕ ÁèÞíáé Ðë ÊÜíéããïò ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÁèÞíáé Éëßóéá Ìé áëáêïðïýëïõ 80 ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ ÁèÞíáé Æáëïêþóôá 2 ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁèÞíáé Ð ÔóáëäÜñç 40 ÅÑÅÕÍÁÓ ÊÁÉ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÁèÞíáé Åñìïý 2 ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÁèÞíáé Ðë Êëáõèìþíïò Óôáäßïõ 27 ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÁèÞíáé Óôáäßïõ 29 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÁèÞíáé Ðë ÓõíôÜãìáôïò Êáñ Óåñâßáò 10 ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÁèÞíáé Áñéóôåßäïõ 14 ÐÑÏÅÄÑÅÉÁÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÁèÞíáé Åõáããåëéóôñßáò 2 ÐÑÏÅÄÑÅÉÁÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÁèÞíáé

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/upourgia.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •