archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • GSTINFO
  ðñáêôéêÞ Üóêçóç ìåôáðôõ éáêÝò óðïõäÝò Þ áíáæçôïýí åñãáóßá Ôï Ãñáöåßï äéáèÝôåé ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò åðé åéñÞóåéò ôïõ Äçìïóßïõ êáé Éäéùôéêïý ôïìÝá ðïõ óõíåñãÜæïíôáé ìå ôï Ãñáöåßï êáé Ý ïõí èÝóåéò ãéá ðñáêôéêÞ Üóêçóç Þ åñãáóßá Ç ëåéôïõñãßá ôïõ Ãñáöåßïõ åßíáé

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/gstad/gstinfo.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • George Aslanidis - Pe_LAB
  George Aslanidis Pe LAB G eorge A slanidis Email Address grg teipir gr Go Back

  Original URL path: http://web.teipir.gr/grg.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  specified ODOS PERIOXH You can also make your search by including the following field TAXYDROMIKOS KWDIKAS Please use HELP to see how to fill in this form Back to ATHENS

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/gis_2.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • mary1
  ÔÅÔÁÑÔÇ 10 12 12 14 11 13 Ð ÄÑÏÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÅÓ ÌÉÊÑÏÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÄÅÕÔÅÑÁ 17 18 18 20 20 22 ÔÁÌÐÏÕÑÁÊÇÓ Ó Á Ì ÔÑÉÔÇ ÐÅÌÐÔÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 10 12 12 14 11 13 8 10 Ó ÁËÁÔÓÁÈÉÁÍÏÓ ØÇÖÉÁÊÁ ôìÞìá çëåêôñïëüãùí ÔÅÔÁÑÔÇ 16

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/MpLAB/jellin/soko/mpprog.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PeLAB
  ÓðïõäáóôÝò ÅÁÑÉÍÏ 1996 1997 PeLAB A A1 A2 A3 A4 A5 A6 PeLAB B B1 B2 B3 B4 B5 B6 PeLAB C C1 C2 C3 C4 C5 C6 PeLAB D

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/pelab_1/groups.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  Try to click in every square of this main map Back to ATHENS SURF T E I of PIRAEUS E C S PeLAB

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/gis.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Info Lex - TEI Piraeus 1996
  S T U V W X Y Z Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ó Ô Õ Ö Ø Ù Åáí Ý åôå áðïñßåò ó üëéá Þ ðñïôÜóåéò ó

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/zchris/wl_index.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Registry Page
  ÁÐÏÖÏÉÔÏÕ ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ÔÅËÅÉÏÖÏÉÔÏÕ ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ÁÐÏÖÏÉÔÏÕ ÃÉÁ ÌÅÔÁÐÔÕ ÉÁÊÁ ÁÉÔÇÓÇ ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÇÓ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÁÉÔÇÓÇ ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÇÓ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÃÉÁ ÐÑÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ Copyright 1996 Ãñáöåßï Óôáäéïäñïìßáò Ô Å É ÐåéñáéÜ 5391405 Designed by

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/gstad/regpage.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive