archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Starting Point - Magazines
  Journal EE Times Electronic Engineering Times interactive Electronic Buyers News Meeting electronic needs online Electronic House Whole house electronic systems Electronic Magazines Collection of online magazines Elle Magazine Discover the latest fashions from Hachette Filipacchi Magazines Entertainment Weekly Covers movies tv music and more EXE UK Magazine for Software Developers FACE Magazine Asian beauty and fashion Fortune The Fortune 500 and much more Funny Page Humor magazine George JFK Jr s not just politics as usual mag Green Cart Magazine Art gallery listings showings Home PC Feature stories and more IEEE Communications Society Advance your communication career Imagination Magazine To show the importance of imagination INC Magazine For management and CEO s InformationWeek Business and technology InfoWorld The voice of personal computing in the enterprise Interactive Age Electronic commerce Inter ctive Week Index of issues Interbang Onlink literary magazine Internet World For Internet users International Teletimes World telecommunications Internaut Online magazine for users of the Internet I O Magazine Northern California s technology monthly Laguna Life Magazine Laguna coastal area of Southern California Lan Times Local area network technology Life Magazine Heavy emphasis on news photography MacUser Straight from the pages of MacUser MacWEEK Weekly news for Mac managers Magazine Warehouse Popular mags at discount prices MG Cars E zine for MG Enthusiasts Microsoft Systems Journal Windows related products and services MIS Quarterly focused on information systems IS management Money Personal finance Multimedia World Multimedia news reviews software more National Computer Tectonics Information source for people who buy computer equipment NetGuide Daily review of online sites well connected Network Computing Current and past issues Network World Newsweekly of enterprise computing OEM Magazine System builders world wide Open Computing For information services information technology managers PC Computing The personal computer magazine online PC Magazine News trends and more PC Week Weekly

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/lib/magazine.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • EOK - Socrates
  Call For Expression of Interest impact en appint html Local copy IMPACT 2 WORK PROGRAMME 1995 Action Line 3 2 impact en workprog wp955 html INFO2000 PROGRAMME VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHEIDUNG DES RATES info2000 de rat html INFO2000 PROGRAMME proposta di programme info2000 it infcomit html Multimedia Educational Software Meeting Report September 13th 1995 mes en verbat html La socié de l information multilingue Communication de la Commission au Parlement

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/eok/socrates.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • EOK - TEMPUS
  XXII 12 http URL DE NEWSl search html host www cordis lu path cordis DE NEWSl search html Description Differenziertes Suchformat 13 http URL me960528 html host www cec lu path en comm spp me me960528 html Description Midday Express 14 http URL ap1dec doc host www cec lu path en agenda eu us pub tai ap1dec doc Description Û 15 http URL r3222 html host www cec lu path en comm opoce 395 r3222 html Description Initiatives 16 http URL q3cycru1 html host www cec lu path ecsa uni3 q3cycru1 html Description ROYAUME UNI 17 http URL FR NEWSl search html host www cordis lu 8087 path cordis FR NEWSl search html Description CORDIS Nouvelles Cherche avancée 18 http URL rc695 html host www cec lu path en comm dg12 rc695 html Description EU Research Council of 9 June 1995 19 http URL about html host www cec lu path en comm dg22 about html Description DGXXII Education Training and Youth 20 http URL 16bar3c html host www ispo cec be path infosoc legreg 16bar3c html Description The Consultation on the Green Paper 21 http URL ndxcla16 htm host www cec lu path en comm opoce cata en ndxcla16 htm Description Information education and culture 22 http URL history html host www cec lu path en comm scic history html Description A brief history of JICS 23 http URL DE NEWSl search html host www cordis lu 8087 path cordis DE NEWSl search html Description Differenziertes Suchformat 24 http URL chap1 htm host www cec lu path offices dk dok pub tilskud chap1 htm Description EU OG OMVERDENEN 25 http URL ap4 htm host www cec lu path en agenda eu us pub tai ap4 htm Description IV BUILDING BRIDGES ACROSS THE ATLANTIC 26 http URL chap 8 htm host www cec lu path en comm dg05 soc prog chap 8 htm Description DGV Social Programme Chapter VIII 27 http URL chapt4 htm host www cec lu path en comm dg11 env act5 prog rep chapt4 htm Description 4 BROADENING THE RANGE OF INSTRUMENTS 28 http URL dk spkrs htm host www cec lu path en comm dg10 infcom xc5 team eur dk spkrs htm Description Team Europe Speakers in Denmark 29 http URL ip551fr html host www cec lu path en comm dg22 news ip551fr html Description enseignement supérieur en Bosnie Herzégovine 30 http URL pgahpde htm host www cordis lu path cordis pgahpde htm Description Programme Acronyms RTD News Database 31 http URL ip551en html host www cec lu path en comm dg22 news ip551en html Description HELPING UNIVERSITIES IN BOSNIA HERZEGOVINA 32 http URL ndxabc20 htm host www cec lu path en comm opoce cata en ndxabc20 htm Description Main Catalog Entry 33 http URL r2222 html host www cec lu path en comm opoce r2222 html Description EU Programmes 34 http URL educ html host www cec lu path en eupol educ html Description The Union s Policies Education Training and Youth 35 http URL

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/eok/tempus.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Áñ÷éêÞ éóôïóåëßäá ôçò ðåñéï÷Þò ìïõ
  Ç áñ éêÞ éóôïóåëßäá ôçò ðåñéï Þò ìïõ ÅëëçíéêÞ ôõðïðïßçóç ôïõ ECHO ôçò CCL óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç Åäþ åõåëðéóèþ üôé èá õðÜñîåé êÜðïéá óôéãìÞ ìßá ëßóôá

  Original URL path: http://web.teipir.gr/echoccl/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • InterNet Guides
  installed by PeLAB and prof Dr A Kossidas At this time two departure points are available through the PeLAB pages Gopher WWW webmaster teipir gr First suggested at December 18

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/eok/guide.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • AGIA LAYRA - TEI PEIRAIA 1997
  áñ Þ ôïõ ìåãÜëïõ áãþíá ãéá ôçí åëåõèåñßá Ìå æùíôáíÞ üìùò ðáñïõóßá ìÝ ñé êáé óÞìåñá âñßóêåôáé ìüíï 6 éëéüìåôñá áðü ôçí ðüëç ôùí Êáëáâñýôùí Ãéá ôá ÊáëÜâñõôá õðÜñ åé êáèçìåñéíÞ óõãêïéíùíßá áðü ôçí ÁèÞíá êáé ôçí ÐÜôñá Ìðïñåß åðßóçò íá åðéóêåöôåß êáíåßò ôçí Áãßá Ëáýñá êáé áðü ôï Äéáêïðôü ðçãáßíïíôáò åþò ôá ÊáëÜâñõôá 22 ðåñßðïõ ëì ìå ôïí ãíùóôü ïäïíôùôü óéäçñüäñïìï Ôï ôïðßï óôçí ðåñéï Þ ôçò ìïíÞò åßíáé

  Original URL path: http://web.teipir.gr/AgiaLavra/ (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • CoOl Cd'S...
  Cd S nbsp CD of the DAY SELECT CD s HOT mix in nbsp CD1 nbsp JAVA SIG in nbsp CD2 VRML in nbsp CD3 VITSA ZAGORIOU in nbsp CD4

  Original URL path: http://web.teipir.gr/HOTcd/html/ (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ÁããëéêÞ Áñ÷éêÞ
  this is a Greek Page click on the Greek flag to return to Greek page If you had Java support This page is viewed better with the assistansce of

  Original URL path: http://web.teipir.gr/Kerkyra/homepage.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive •