archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  1995 It was created in Computer Networks Peripherals Devices Laboratory PeLAB of the department Electronic Computer Systems ECS in Technological Education Institute TEI of Piraeus PeLAB Copyright for the composition of the service For the map availability a licence is

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/about.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • >PeLAB-GIS Services-ATHENS map
  ìå ôï üíïìá ôçò áñ áßáò èåÜò ÁèçíÜò Äýï åêäï Ýò õðÜñ ïõí Þ ïôé ç èåÜ ðÞñå ôï üíïìÜ ôçò áðü ôçí ðüëç Þ ïôé ç ðüëç ðÞñå ôï üíïìÜ ôçò áðü ôçí èåÜ ÁèçíÜ Óôïõò äùñéêïýò ñüíïõò ëÝãïíôáí ÁèÜíáé êáé óôá ëáôéíéêÜ Athenae ÊáôÜ ôïí Ìåóáßùíá ç ðüëç ëåãüôáí áðü ôïõò ÖñÜãêïõò Óåôßíá êáé áðü ôïõò Ôïýñêïõò Áôßíá Óåôßíá Áôßíéá Ç éóôïñßá ôçò ÁèÞíáò äçëáäÞ ôïõ óõíïéêéóìïý ðïõ Ýãéíå áðü ôïõò Åëëçíéêïýò ëáïýò áñ ßæåé áðü ôïí 15ï áéþíá ð ÌõêçíáéêÞ åðï Þ Ç áñ áßá ðüëç ôçò ÁèÞíáò ôçò ïðïßáò ç ëáìðñüôçôá äéáóþæåôáé ìÝ ñé êáé óÞìåñá áðü ôá åñåßðéá ôùí êáëëéìÜñìáñùí êôçñßùí Þôáí ôéæìÝíç ðÜíù óôïõò ëüöïõò ôçò Ðíýêáò ôùí Íõìöþí ôïõ ÖéëïðÜððïõ êáé ôçò Áêñïðüëåùò Ç áãïñÜ ôùí Áèçíþí Öáßíïíôáé ç Áêñüðïëç ïé óôïÝò ÁôôÜëïõ Ðïéêßëç ôùí Åðùíýìùí ï ñåéïò ÐÜãïò ôï ÂïõëåõôÞñéï ôï ÂÞìá Áöïý ôï áíôéêåßìåíü ìáò åßíáé ôá ÃåùãñáöéêÜ ÓõóôÞìáôá Ðëçñïöïñéþí G I S èåùñïýìå áðáñáßôçôï íá áíáöÝñïõìå éóôïñéêÜ óôïé åßá óå ó Ýóç ìå ôéò áñôïãñáöéêÝò ìåëÝôåò ôçò ÁèÞíáò ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïõìå üôé ïé ðñþôåò áñôïãñáöéêÝò åñãáóßåò óôï ëåêáíïðÝäéï ôùí Áèçíþí Ýãéíáí áðü ôïõò ÃÜëëïõò ôï Ýôïò 1740 Ï Üñôçò áõôüò óõíôÜ èçêå êáé åêäüèçêå óôï Ðáñßóé áðü ôïí Depot de la

  Original URL path: http://web.teipir.gr/gis/html/history.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Athens Navigator
  για Microsoft Internet Explorer 3 0 ή 4 0 Dowload the zipped plug in NOW or Dowload the xxx exe self extractor plug in NOW Πρέπει επίσης να κατεβάσετε το αρχείο με τους δρόμους Download the center nod file Τώρα

  Original URL path: http://web.teipir.gr/GIS-v4/ (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Επεκτασιμότητα - Αξιοποίηση
  Slide 21 of 21

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/PeLAB/sbs/GIS-v5/sld021.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • IPL the Internet Public Library
  Library or to the following rooms Classroom Exhibit Hall Reading Room or use a service Directory and Tour Web Searching Go to the graphical splendor version of the Lobby Live reference assistance is now available on the IPL MOO See

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/lib/ipl.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Books On-line: Titles
  repositories listed on the main on line books page See also listings by author Browse by First Letter Select the first letter of your title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or look up titles starting with numbers or symbols Search for a word or phrase in the title Use

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/lib/books-online.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Echo Resources About Libraries
  8 User services based on resource discovery and retrieval libraries en cfps c topic 12 html libraries 4 Electronic Data Interchange for Libraries and Booksellers in Europe libraries en projects edilibe html libraries 4 Expansion of European Library Systems for the Visually Disadvantaged libraries en projects exlib html libraries 3 Telematics for Libraries Call for proposals 1995 Expansion of research tasks impact libraries cfps c topic 1 html libraries 3 Mechanism of automatic comparison of CD ROM answers with OPACs libraries en projects mecano html libraries 3 Library Information enquiry and Referral Network libraries en projects lirn html libraries 3 Electronic library image service for Europe libraries en projects elise html libraries 3 Object Oriented Librarian User Interface Tool libraries en projects oluit html libraries 3 Telematics for Libraries Call for proposals 1995 Expansion of research tasks libraries en cfps c topic 1 html libraries 3 Language Engineering call for proposals Excerpts programmes en LangEng lecfp cfpexcerpts html libraries 3 FINLAND legal en publaw finland html libraries 3 Management Information Software Tool Research in Libraries libraries en projects minstrel html libraries 3 ITALY legal en publaw italy html libraries 3 Information and assistance programmes en telematics InformationPackage 8 html libraries 3 LIBRARIES PROGRAMME NATIONAL FOCAL POINTS libraries en nfp list html libraries 3 Library services interface toolset libraries en projects caselib html libraries 3 Automated information filtering and profiling libraries en projects borges html libraries 3 telematics en taed1 html libraries 3 Telematics for Libraries Call for proposals 1995 Expansion of research tasks libraries en c topic 1 html libraries 3 telematics en taed2 html libraries 3 IMO Working paper 95 3 Virtual Reality The Technology and its Applications impact imo 9503fnl html libraries 3 Multilingual Action Plan Revised MLAP programmes en LangEng lecfp mlapsyn html libraries 3 programmes en telematics TechnicalAnnex taed1 html libraries 3 programmes en telematics TechnicalAnnex taed2 html libraries 3 How to prepare and write a proposal programmes en telematics InformationPackage 4 html libraries 3 European Community Programmes related to the Information Market TELMATSYS 2C programmes en TELMATSYS 2C html libraries 3 programmes en LangEng mini le html libraries 3 European Community Programmes related to the Information Market LIBRARIES programmes en LIBRARIES html libraries 3 Lynx Users Guide v2 3 docs lynx help files lynx help Lynx users guide html libraries 3 Proposal for a Council Decision setting up a programme for an information services market impact en comdocen html libraries 3 INFO2000 PROGRAMME COUNCIL DECISION PROPOSAL info2000 en infocoun html libraries 2 IMO Working Paper 9304 Final An Overview of Print Publishing Markets impact imo 9304fin html libraries 2 LAB 6 June Contents legal en libcont html libraries 2 Call Topic 4 Creating and testing interconnected library services integrating applications for at least two different library service functions libraries en cfps c topic 7 html libraries 2 SWEDEN legal en publaw sweden html libraries 2 IMO Annual Report 1993 1994 impact imo imo toc html libraries 2 IMPACT 2 WORK PROGRAMME 1995 Action Line 3 2 impact en workprog wp955 html libraries 2 ECHO European Commission Host Organisation FAQ list echo faqs echo faq html libraries 2 IMO Working Paper 93 5 Final impact imo 9305fin html libraries 2 LAB documents available impact lab en labdocs html libraries 2 IMSTAND Open Information Interchange study on image graphics standards File 2 impact en imstand2 html libraries 2 ECHO User Manual Part 3 USING ECHO THE CCL echo ccl en um en3 html libraries 2 DENMARK legal en publaw denmark html libraries 2 legal en cited html libraries 2 ECHO CCL Benutzer Handbuch Teil 3 ECHO UND CCL NUTZUNG echo ccl de um de3 html libraries 2 LAB documents available legal en labdoc html libraries 2 Call Topic 4 Creating and testing interconnected library services integrating applications for at least two different library service functions impact libraries cfps c topic 7 html libraries 2 THE NETHERLANDS legal en publaw holland html libraries 2 NAP WWW SERVER PILOT PAGES Napnetwork UK Abacus home html libraries 1 Telematics Applications Programme 1994 1998 telematics en addinf html libraries 2 Visual Arts Network for the Exchange of Cultural Knowledge libraries en projects vaneyck html libraries 2 Final version of WP test telematics pcontact html libraries 2 telematics en wrkplan3 ToC html libraries 2 Bibliographic Records and Images a CD ROM of incunabula editions libraries en projects incipit html libraries 2 programmes en telematics TechnicalAnnex talib ToC html libraries 2 Investigation into Greek language transliteration problems libraries en projects helen html libraries 2 Second Call for Proposals programmes en telematics Call english html libraries 2 cover page of call text all languages programmes en telematics Call Call html libraries 2 Second Call for Proposals programmes en tap en html libraries 2 libraries en projects cdbib html libraries 2 Final version of WP test telematics callsch html libraries 2 telematics en tale1 html libraries 2 European Initiative in Library and Information in Aerospace libraries en projects eurilia html libraries 2 Ties That Bind Conference Part 2 3 teleforum dg13 ttb rep2 html libraries 2 Electronic Library SGML Applications libraries en projects elsa html libraries 2 cover page of call text all languages programmes en tap call html libraries 2 Telematics Applications Programme 1994 1998 telematics en calls html libraries 2 programmes en telematics TechnicalAnnex tale1 html libraries 2 System for Electronic Support of Academic Material libraries en projects sesam html libraries 2 THE UNITED KINGDOM legal en publaw britain html libraries 1 General reaction legal en ipr reply general html libraries 1 Lab role and activities legal en labact2 html libraries 1 Scope of economic rights legal en ipr reply scope html libraries 1 The information society copyright and multimedia List of participants legal en infosocp html libraries 1 Call Topic 9 Test beds for library mediated access and services based on networked information resources libraries en cfps c topic 13 html libraries 1 European Commission reports on Copyright legal en labrep html libraries 1 Workshops on access to government information Minutes legal

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/lib/echo_libraries.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • IEEE Communications Society Publications
  org IEEE Communications Society Publications provide you with opportunities to advance your career as a subscriber contributing editor or paper reviewer Your Society membership entitles you to special low subscription costs To Subscribe or view the current subscription rates please go the appropriate subscription form IEEE Communications Magazine IEEE Network The Magazine of Global Information Exchange IEEE Personal Communications The Magazine of Nomadic Communications and Computing IEEE Global Communications Newsletter

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/lib/ieee/IEEEpubs.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •