archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • koulierakis

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /new/ecs/pelab_1/ptixiakes/gif-HTML/kotaras.html (2016-02-14) • Untitled Document

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /GOPHER/GOPHER.html (2016-02-14)


 • koulierakis

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /new/ecs/pelab_1/ptixiakes/gif-HTML/MaliKo.html (2016-02-14)


 • koulierakis

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /new/ecs/pelab_1/ptixiakes/gif-HTML/spyrou.html (2016-02-14)


 • PeLab - Beldia
  åßìáóôå óðïõäáóôÝò ôïõ ôìÞìáôïò Ç Y Ó ôïõ Ô Å É ÐåéñáéÜ Ôï USER NAME beldia ðñïÝñ åôáé áðü ôá åðþíõìÜ ìáò bel ãéá ôï ÂåëëÞò êáé dia ãéá ôï Äéáìáíôüðïõëïò Óôéò óåëßäåò ìáò ìðïñåßôå íá âñåßôå èÝìáôá âáóéóìÝíá óôçí ðôõ éáêÞ ìáò åñãáóßá ó åôéêÜ ìå Åðßóçò ìðïñåßôå íá ãíùñßóåôå ïñéóìÝíåò áðü ôéò Üëëåò äñáóôçñéüôçôÝò ìáò ôá hobbies ìáò êáé ïôéäÞðïôå Üëëï ó åôéêÜ ìå ìáò bel dia Èá

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWbeldia/greek/proto.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • G.I.S. ia oa?ieeYo vector
  Slide 1 of 19

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/PeLAB/sbs/GIS-v4/GIS-v4/sld001.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • TESTING STREAMING
  by 28 8Kbps and 200Kbps NetShow by 28 8Kbps and Stream Window Greek CINEMA by 80Kbps and 200Kbps Live Multicast Random TV Program 1 Program 2 ÐÑÏÓÏ Ç ÁõôÞ ç óåëßäá åßíáé äïêéìáóôéêÞ êáé ãéá ôï ëüãï áõôü åíäÝ åôáé

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWpapapet/GUNet/streaming/videop.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • MICROELECTRONICS HOME PAGE
  of the construction and function procedures of a MOS transistor IN MULTIMEDIA VLSI Lab SAKALIS T ALEXADRIS J 10 1995 1996 1997 11 CMOS VLSI 8bit A L U VLSI Lab DIMITROPOULOU A 1996 12 Modelization of a MOS Tranzistor VLSI Lab STABOULIS J 1996 13 Electronic Data Processing information in technology of electronic components VLSI Lab KOUTSOGIANNIS A BAGIANAKI M 6 1996 14 Development in designing procedures with Mentor Graphic s tools VLSI Lab TSAKIROGLOU K TSIOPTSIAS D 10 1996 15 Developing system with DALLAS microcontroller DS2550T VLSI Lab GIANNAKOS B 11 1996 16 OWL Resistors Capacitors Tranzistors and Mosfets Data Base Database in Access VLSI Lab MENIOYDAKIS M KOUTSABESI E GLYNELI M 11 1996 17 Multimedia presentation of Mikroelectronics I excersises Lab VLSI Lab ZETI S ABARIOTIS 11 1996 18 Digital processing of images related to medicine and Active Contour Models Image processing technics are presented as well as methods for finding contours with planar dynamic programming The source code of the program is in ANSI C VLSI Lab STAMATIOU M LEKAKIS I 11 1996 19 VHDL Designing of VLSI circuits VLSI Lab MARKELOS A LIAKAKOS G 1 1997 20 DEVELOPMENT OF PROGRAMS ANALYSIS AND DESIGNING PROCEDURES AND INTEGRATED CIRCUITS ELEMENTS VLSI Lab BASILIOU J KOULOUMPIS N 9 1997 21 SIMULATION PROGRAM OF INVERTERS MOS VLSI Lab KARANTONIS CH TSOURAS G 10 1997 22 ELECTRONIC CONTROL SYSTEM FOR RESTRICTED ACCESS AREAS USING CONTACT MEMORIES VLSI Lab KAMPOURIS CH GRIVA V 11 1997 23 DESIGN AND DEVELOPMENT OF INTEGRATED CIRCUITS CMOS VLSI MULTIMEDIA VLSI Lab MAKRHS D SAKELARIOU A SIKOUTRIS H 11 1997 1998 1999 24 WEB PAGES DESIGN FOR THE MICROELECTRONICS LAB VLSI Lab GOURLOUMENOS K 1998 25 PROCESSING 0F 1 DIMENSIONAL AND 2 DIMENSIONAL DIGITAL FILTERS VLSI Lab DRANDAKI P BILNT E 1 1998 26 DESCRIPTION OF

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/MeLAB/pkouros/etos01t.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •