archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • AGIA LAYRA -ISTORIKOS NAOS
  ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôç âüñåéá ðëåõñÜ åóùôåñéêÜ ôïõ íáïý 4 ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôç íüôéá ðëåõñÜ åóùôåñéêÜ ôïõ íáïý 5 ðïøç áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý 6 Ôï ôÝìðëï ôïõ éóôïñéêïý íáïý 7 Ç Áãßá ÔñÜðåæá êáé ìÝñïò ôçò áãéïãñÜöçóçò

  Original URL path: http://web.teipir.gr/AgiaLavra/hotdog25/data/moniexm.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • AGIA LAYRA - KATHOLIKOS NAOS
  ðñïóêõííçôÜñé 5 ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôïõ Êáèïëéêïý Íáïý 6 ðïøç üðïõ öõëÜóïíôáé ïé êÜñåò ôïõ Áãßïõ ÖéëÜñåôïõ êáé ôïõ Áãßïõ Áëåîßïõ 7 Äéáêñßíïíôáé ïé êÜñåò ôïõ Áãßïõ ÖéëÜñåôïõ êáé ôïõ Áãßïõ Áëåîßïõ 8 ðïøç áðü ôï ôÝìðëï ôïõ Êáèïëéêïý Íáïý 9 Ç Ðáíáãßá êáé ï Åõáããåëéóìüò ôçò Èåïôüêïõ áðü ôï ôÝìðëï 10 Äéáêñßíïõìå ôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ ôÝìðëïõ óôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý 11 Ï ôñïýëïò åóùôåñéêÜ 12

  Original URL path: http://web.teipir.gr/AgiaLavra/hotdog25/data/moniesm.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • AGIA LAYRA - ISTORIKA KEIMHLIA
  áðï ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 5 ¼ðëá áðü ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 6 ¼ðëá áðü ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 7 Îßöïò êáé èÞêç áðï ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 8 ¼ðëï áðü ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 9 ¼ðëï áðü ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 10 ¼ðëï áðü ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 11 Óðáèß ôïõ 1821 12 Îßöïò êáé èÞêç áðï ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 13 Ìéêñü üðëï ôïõ 1821 14 Ìéêñü êïììÝíï

  Original URL path: http://web.teipir.gr/AgiaLavra/hotdog25/data/monikeim.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • AGIA LAYRA - ISTORIKA EGGRAFA

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /AgiaLavra/hotdog25/data/fake1.htm (2016-02-14)


 • EFF's (Extended) Guide to the Internet - Footnotes
  7 Copyright C 1992 by Bruce Sterling All rights reserved 8 Copyright C 1993 by Peter Deutsch Bunyip Information Systems Inc All rights reserved 9 Copyright C 1993 by Philip Elmer Dewitt All rights reserved 10 Copyright C 1993 by Greg Chartrand All rights reserved 11 NSFnet backbone project 12 155 megabit s 13 high speed data transfer 14 Network Access Points NAP s 15 NSF sponsored super computer centers 16 The contractor providing the NAP s 17 The contractor to provide the backbone telecommunications services 18 The Existing internet regional state and other networks 19 NSF plans to provide interim funding for NSF regionals to connect to the NAP s State networks and other government agencies are on their own 20 The existing NSFnet will be turned off at some point after the new arrangement is in place 21 The Very High Speed Backbone Service VBNS is reserved for applications and purposes where a demonstrated need for high speed capacity transmission is needed 22 NSF will require approval 23 NSF does not wish to clog the VBNS with low speed aggregate traffic unless additions are made to the network 70 MPH 45 MBS 24 The NSF expects commercial providers like AT T MCI to put networking between NAP s Most of the existing NSFnet traffic would go over these commercial networks which would have to be paid for by the users 25 The usefulness of super computer systems has been grossly reduced by the technological advances associated with very powerful Unix work stations Super computers fill a diminishing niche in science and industry 26 NSF is looking for potential users that can use more than one super computer center and use the VBNS to make the application work Applications of this nature are a bit obscure 27 There are

  Original URL path: http://web.teipir.gr/eegtti/eeg_foot.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • List Header
  e g en uk for the variation of English spoken in the United Kingdom It can be used by parsers to select language specific choices for quotation marks ligatures and hypenation rules etc The language attribute is composed from the two letter language code from ISO 639 optionally followed by a period and a two letter country code from ISO 3166 CLASS This a space separated list of SGML NAME

  Original URL path: http://web.teipir.gr/HTML_3.0/listheader.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • List Item
  ligatures and hypenation rules etc The language attribute is composed from the two letter language code from ISO 639 optionally followed by a period and a two letter country code from ISO 3166 CLASS This a space separated list of SGML NAME tokens and is used to subclass tag names By convention the class names are interpreted hierarchically with the most general class on the left and the most specific on the right where classes are separated by a period The CLASS attribute is most commonly used to attach a different style to some element but it is recommended that where practical class names should be picked on the basis of the element s semantics as this will permit other uses such as restricting search through documents by matching on element class names The conventions for choosing class names are outside the scope of this specification CLEAR This attribute is common to all block like elements When text flows around a figure or table in the margin you sometimes want to start the list item below the figure rather than alongside it The CLEAR attribute allows you to move down unconditionally clear left move down until left margin is clear clear right move down until right margin is clear clear all move down until both margins are clear Alternatively you can decide to place the element alongside the figure just so long as there is enough room The minimum width needed is specified as clear 40 en move down until there is at least 40 en units free clear 100 pixels move down until there is at least 100 pixels free The style sheet or browser defaults may provide default minimum widths for each class of block like elements SRC Specifies an image for use as a bullet The image

  Original URL path: http://web.teipir.gr/HTML_3.0/listitem.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Definition Lists
  current document LANG This is one of the ISO standard language abbreviations e g en uk for the variation of English spoken in the United Kingdom It can be used by parsers to select language specific choices for quotation marks ligatures and hypenation rules etc The language attribute is composed from the two letter language code from ISO 639 optionally followed by a period and a two letter country code from ISO 3166 CLASS This a space separated list of SGML NAME tokens and is used to subclass tag names By convention the class names are interpreted hierarchically with the most general class on the left and the most specific on the right where classes are separated by a period The CLASS attribute is most commonly used to attach a different style to some element but it is recommended that where practical class names should be picked on the basis of the element s semantics as this will permit other uses such as restricting search through documents by matching on element class names The conventions for choosing class names are outside the scope of this specification CLEAR When text flows around a figure or table in the margin you sometimes

  Original URL path: http://web.teipir.gr/HTML_3.0/termname.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •