archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sign on Career Advisory Service
  ÔçëÝöùíï Fax E Mail Ðåäßï ÄñáóôçñéïôÞôùí ÓõíïëéêÝò ÈÝóåéò ðñïò Áðáó üëçóç Åéäéêüôçôá ÎÝíç Ãëþóóá Ãíþóç Ç Õ åéñéóìüò Ðñïãñáììáôéóìüò ÈÝóåéò Åéäéêüôçôá ÎÝíç Ãëþóóá Ãíþóç Ç Õ åéñéóìüò Ðñïãñáììáôéóìüò ÈÝóåéò Åéäéêüôçôá ÎÝíç Ãëþóóá Ãíþóç Ç Õ åéñéóìüò Ðñïãñáììáôéóìüò ÈÝóåéò Çìåñ íéá

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/gstad/regpracg.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • PTYXIAKES
  Systems ÅöáñìïãÞ Ï Üñôçò Á Æ ôùí Áèçíþí óå WORM êáé ç áíÜðôõîç GIS óõóôÞìáôïò gis zip 1 769 613 7 Íéêüëáïò ÃáâáëëÜò Êùóôáíôßíïò ÊïõëéåñÜêçò PeLAB ÌÜñô 1993 ÁíÜðôõîç S W 25 ðñùôïêüëëïõ êáé PADing ìå åöáñìïãÞ óôçí êÜñôá äéêôýïõ PERNET x25sw zip 1 432 068 8 Êþóôáò È áôæçóôáõñéáíüò Äéïíýóçò Ì Ðáó áëÜêçò Ãåþñãéïò à ëùñüò PeLAB ÍïÝì 1993 Äßêôõï ðñïóùðéêþí Ç Õ ôïðïëïãßáò Äáêôõëßïõ ìÝóù êëáóéêÞò COMi ðüñôáò Pernet Loop 01 looplan zip 843 591 9 Êùóôáíôßíïò ÌáñíÝñçò ÉùÜííçò Ðáðáãéáííïýëçò PeLAB ÌÜñ 1994 Äéêôýùóç åíüò áóýã ñïíïõ óõóôÞìáôïò BBS ìÝóá óôï óýã ñïíï äßêôõï PERNET ðÜíù áðï ðëáôöüñìá 25 bbs zip 5 672 638 10 áñßëáïò ÌðïóôÜíçò PeLAB ÌÜñô 1994 ÌÝèïäïé Óõìðßåóçò Øçöéáêþí ÄåäïìÝíùí êáé ÅöáñìïãÝò óå Áñ åßá Åéêüíùí compdata zip 11 Êùóôáíôßíïò Ô ÊáëäÜíçò ÄÝóðïéíá Ë ÊáëïíéÜôç Óðýñïò Ðáðáäüðïõëïò PeLAB ÌÜñô 1994 Åñãáëåßï ÁíÜðôõîçò Ãñáììáôïóåéñþí HP laser fonts fontedit zip 421 629 12 ÄçìÞôñçò áôæçêáìÜñçò Ðñüäñïìïò ÃñçãïñéÜäçò PeLAB ÌÜñô 1994 Çëåêôñïíéêü Ôá õäñïìåßï email zip 1 153 303 13 Ðáíáãéþôçò Ãêïôóéüðïõëïò ëåíá ÆáëáâñÜ PeLAB ÌÜñô 1994 Áíáó åäßáóç ÊÜñôáò PERNET 14 Moó ïíÜò Kùí íïò Ìðüæáò ÃåñÜóéìïò Ñåêáôóßíáò Êùí íïò PeLAB ÌÜéïò 1994 ÁíôéêåéìåíïóôñáöÞò ÂéâëéïèÞêç Äéáíõóìáôéêþí Ãñáöéêþí Vector Graphics Library vgl zip 1 429 506 15 ÐáñáóêåõÜò Ëõñßôçò Ãéþñãïò Âåëéìá ßôçò PeLAB Éïýí 1994 ÅðåîåñãáóôÞò êåéìÝíïõ ìå åíóùìÜôùóç ãñáöéêþí grafedit zip 1 226 727 16 ÓôÝöáíïò Å Ãïýíáñçò PeLAB Éïýí 1994 ëåã ïò çìéáõôüìáôïõ ôñïöïäüôç åããñÜöïõ êáé ïðôéêÞ áíáãíþñéóç óðïõäáóôéêþí åããñáöþí ìÝóù hand scaner papersc zip 689 862 17 ñÞóôïò ÐÜððïò Ìáñßá Êáúëç PeLAB Éïýí 1994 ØçöéáêÞ åðåîåñãáóßá åéêüíáò êáé áëãüñéèìïé Dithering imagdat zip 1 213 521 18 ÉùÜííçò Ê Óéôáñßäçò PeLAB Ioýí 1994 ÁíÜðôõîç ðáêÝôïõ Optical character recognition óå ðåñéâÜëëïí áíïé ôÞò áñ éôåêôïíéêÞò IRIX 5 2 INDY Sillicon Graphics ocr zip 1 016 680 19 Êùóôáíôßíïò Ìáñêüðïõëïò Ãéþñãïò Áóëáíßäçò PeLAB Oêô 1994 Video frame

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/tzar/report/ptyxiakes/pt01.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • INTERNET PROTOCOL
  Computers and Information Services Laboratory for Computer Science Research PELAB ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ 1995 TABLE OF CONTENTS 1 Ôß åßíáé ôï TCP IP 2 ÃåíéêÞ ðåñéãñáöÞ ôùí ðñùôïêüëëùí ÔCP IP 2 1 Ôï åðßðåäï TCP 2 2 Ôï åðßðåäï IP 2 3 Ôï åðßðåäï ETHERNET 3 Sockets êáé åðßðåäï åöáñìïãþí 3 1 ÐáñÜäåéãìá åöáñìïãÞò Ðñùôüêïëëï SMTP 4 Ðñùôüêïëëá åíáëëáêôéêÜ ôïõ TCP UDP êáé ÉCMP 5 Ïíüìáôá êáé ðëçñïöïñßåò ôï óýóôçìá domain 6

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/tzar/tcp/index1.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • EOK - TEMPUS
  by DG XXII 12 http URL DE NEWSl search html host www cordis lu path cordis DE NEWSl search html Description Differenziertes Suchformat 13 http URL me960528 html host www cec lu path en comm spp me me960528 html Description Midday Express 14 http URL ap1dec doc host www cec lu path en agenda eu us pub tai ap1dec doc Description Û 15 http URL r3222 html host www cec lu path en comm opoce 395 r3222 html Description Initiatives 16 http URL q3cycru1 html host www cec lu path ecsa uni3 q3cycru1 html Description ROYAUME UNI 17 http URL FR NEWSl search html host www cordis lu 8087 path cordis FR NEWSl search html Description CORDIS Nouvelles Cherche avancée 18 http URL rc695 html host www cec lu path en comm dg12 rc695 html Description EU Research Council of 9 June 1995 19 http URL about html host www cec lu path en comm dg22 about html Description DGXXII Education Training and Youth 20 http URL 16bar3c html host www ispo cec be path infosoc legreg 16bar3c html Description The Consultation on the Green Paper 21 http URL ndxcla16 htm host www cec lu path en comm opoce cata en ndxcla16 htm Description Information education and culture 22 http URL history html host www cec lu path en comm scic history html Description A brief history of JICS 23 http URL DE NEWSl search html host www cordis lu 8087 path cordis DE NEWSl search html Description Differenziertes Suchformat 24 http URL chap1 htm host www cec lu path offices dk dok pub tilskud chap1 htm Description EU OG OMVERDENEN 25 http URL ap4 htm host www cec lu path en agenda eu us pub tai ap4 htm Description IV BUILDING BRIDGES ACROSS THE ATLANTIC 26 http URL chap 8 htm host www cec lu path en comm dg05 soc prog chap 8 htm Description DGV Social Programme Chapter VIII 27 http URL chapt4 htm host www cec lu path en comm dg11 env act5 prog rep chapt4 htm Description 4 BROADENING THE RANGE OF INSTRUMENTS 28 http URL dk spkrs htm host www cec lu path en comm dg10 infcom xc5 team eur dk spkrs htm Description Team Europe Speakers in Denmark 29 http URL ip551fr html host www cec lu path en comm dg22 news ip551fr html Description enseignement supérieur en Bosnie Herzégovine 30 http URL pgahpde htm host www cordis lu path cordis pgahpde htm Description Programme Acronyms RTD News Database 31 http URL ip551en html host www cec lu path en comm dg22 news ip551en html Description HELPING UNIVERSITIES IN BOSNIA HERZEGOVINA 32 http URL ndxabc20 htm host www cec lu path en comm opoce cata en ndxabc20 htm Description Main Catalog Entry 33 http URL r2222 html host www cec lu path en comm opoce r2222 html Description EU Programmes 34 http URL educ html host www cec lu path en eupol educ html Description The Union s Policies Education Training and Youth 35

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/tzar/socrat/tempus.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Page Under Construction
  Info Suggestions ÅëëçíéêÞ Óåëßäá If you have any questions comments or suggestions regarding our dictionary please send them to zchris teipir gr Copyright 1996 Electronic Computer Systems Engineering Department TEI

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/PeLAB/zchris/we_clock.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Socrates at a glance
  A GLANCE CHAPTER I HIGHER EDUCATION ERASMUS Action 1 Grants to universities for Eyropean Dimension activities Action 2 Student Mobility Grants CHAPTER II SCHOOL EDUCATION COMENIUS Action 1 School partnerships for European Education Projects including teacher exchanges and visits Action 2 Education of the children of migrant workers occupational travellers Travellers and Gypsies Intercultural Education Action 3 In service training seminars and courses for teachers and educators CHAPTER III HORIZONTAL

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/eok/s_glance_eng.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • AGIA LAYRA - GENIKH PERIGRAFH
  åðéâëçôéêÞ êáèþò ðëçóéÜæïõìå 4 Ç åßóïäïò ôçò ìïíÞò 5 Ï éóôïñéêüò ðëÜôáíïò óôçí åßóïäï ôçò ìïíÞò 6 Ìéá Üëëç Üðïøç ôïõ éóôïñéêïý ðëÜôáíïõ 7 ÄõôéêÞ Üðïøç ôçò óçìåñéíÞò ÌïíÞò 8 Ôï êáíüíé Ýîù áðü ôçí åßóïäï ôçò ìïíÞò 9 ëëç

  Original URL path: http://web.teipir.gr/AgiaLavra/hotdog25/data/monigen.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • AGIA LAYRA - PALAIOMONASTHRO
  ôç íüôéá ðëåõñÜ 4 ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý 5 ðïøç áðü ôï êôéóôü ôÝìðëï 6 Ç Ðáíáãßá óôï êôéóôü ôÝìðëï ôïõ íáïý 7 Ï ñéóôüò óôï êôéóôü ôÝìðëï ôïõ íáïý 8 ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôïí ôñïýëï 9 Ôïé ïãñáößåò áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý 10 Ôïé ïãñáößåò áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý 11 Ôïé ïãñáößåò áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý 12 Ôïé ïãñáößåò áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ

  Original URL path: http://web.teipir.gr/AgiaLavra/hotdog25/data/monipalm.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive •