archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PowerPoint Presentation

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /netrev/eGRAM_files/frame.htm (2016-02-14)
 • Notes Slide Show Outline 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Original URL path: http://web.teipir.gr/netrev/EISAGWGH_files/outline.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Beldia - VIDEOCONFERENCE
  êáé óõíåñãáóßáò ìÝóù õðïëïãéóôþí ôïìåßò ðïõ óôéò ìÝñåò ìáò åßíáé ðïëý äéáäåäïìÝíïé Ëüãù ôïõ ãåãïíüôïò üôé áðáéôåß óõ ñïíéóìü äåäïìÝíùí Þ ïõ êáé åéêüíáò ðñÝðåé íá ãßíåé óçìáíôéêÞ áíáöïñÜ óå ðñùôüêïëëá Þ ïõ åéêüíáò üóïí áöïñÜ ôçí óõìðßåóç ôïõò êáé ôçí ìåôáöïñÜ ôïõò ÔÝôïéåò áíáöïñÝò ìðïñåß êáíåßò íá âñåé óôçí ðôõ éáêÞ ìáò åñãáóßá ç ïðïßá äßíåôáé åßôå óå ìïñöÞ PDF ADOBE FORMAT åßôå óå êþäéêá HTML ï ïðïßïò áêïëïõèåß

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWbeldia/greek/videoconference/video1.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • FAX VIA EMAIL
  Ονομα Επώνυμο Όνομα εταιρίας CcAcnumber iddd tpc int 2ος τρόπος rp Ονομα Επώνυμο Όνομα εταιρίας r e b m u n c A c C tpc int όπου rp υποχρεωτικά remote printing Όνομα Επώνυμο Ονοματεπώνυμο παραλήπτη διαχωριστής πεδίων Όνομα εταιρίας Επωνυμία εταιρίας r e b m u n Ο αριθμός του fax ανεστραμένος c A Ο κωδικός περιοχής ανεστραμένος c C Ο κωδικός χώρας ανεστραμένος π χ για τον αριθμό

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWWbeldia/greek/faxVIAemail/711.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • MENTOR GRAPHICS DESIGN TOOLS
  για κατασκευαστικά λάθη χρησιμοποιούμε το QuickFault II Για να πάρουμε το standard cell layout της σχεδίασης χρησιμοποιούμε το IC Block Με το AccuSim II μπορούμε να εισάγουμε και εξομοιώσουμε σχεδιάσεις κυκλωμάτων σε επίπεδο τρανζίστορ Το Spice είναι ένα πρόγραμμα εξομοίωσης κυκλώματος για μη γραμμικές dc μη γραμμικές transient και γραμμικές ac αναλύσεις Για full custom layout σχεδίαση χρησιμοποιούμε το IC Graph Με το IC Verify ελέγχουμε και παίρνουμε πληροφορίες καθυστέρησης

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/VLSI/MGTOOLS.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VHDL
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VHDL Τι είναι VHDL Structural Description Data Flow Description Behavioral Description Edit Compile Simulate VHDL designs Κατασκευή μίας ALU επιστροφή στο VLSI design tools

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/VLSI/VHDL0.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Spice page
  γραμμικές AC αναλύσεις Τα κυκλώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αντιστάτες πυκνωτές πηνία αμοιβαίους επαγωγείς ανεξάρτητες πηγές τάσης και ρεύματος τέσσερα είδη εξαρτημένων πηγών χωρίς απώλειες lossless και lossy γραμμές μεταφοράς με υψηλό βαθμό εξασθένησης των απωλειών δύο ξεχωριστές εφαρμογές διακόπτες ομοιόμορφες κατανεμημένες RC γραμμές και τα πέντε πιο γνωστά ημιαγωγά στοιχεία διόδοι BJT s JFET s MESFET s και MOSFET s User manuals Interactive User Guide Spice3 Εισαγωγή Nutmeg Περιγραφή Κυκλώματος

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/VLSI/spicepage.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • bibliografia
  germanium ee wustl edu dzar tutorials html Berkeley University http infopad eecs berkeley edu icdesign SPICE Green Mountain Computing Systems http www gmvhdl com Columbia University http www columbia edu Mentor Graphics http www mentorg com RASSP http rassp scra org University of Minnesota http www ee umn edu University of Manitoba http www ee umanitoba ca University of Kentucky http www ewl uky edu Virginia University http csis ee

  Original URL path: http://web.teipir.gr/WWW/ECS/VLSI/bibliografia.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive •