archive-gr.com » GR » T » TAALBRUG.GR

Total: 38

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  PRIMAIR ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwijs PRIMAIR ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS Laatste nieuws 27 March Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Datum maandag 28 maart Plaats Lees meer 02 February Zomerkampen in Nederland WWJ Zomerkamp Stichting NOB heeft besloten Lees meer 02 February studeren in Nederland In het weekend van 13 Lees meer DIPLOMA S Nederlands De Taalbrug is een culturele vereniging waarin het aanleren van

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • WIE ZIJN WIJ | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  ONDERWIJS BIBLIOTHEEK CULTUUR KUNST MUSEA MUZIEK TONEEL FILM PUBLICATIES RADIO TELEVISIE INTERNET INFORMATIE VOOR DE OUDERS MELD UW KIND NU AAN OUDERBIJDRAGE KALENDER NEDERLANDS ZELF BIJHOUDEN VERBETEREN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN NIEUWS NIEUWSBRIEVEN VOULA SPONSORS VRIENDEN VAN DE STICHTING

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/wie-zijn-wij/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • LOCATIE | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  TELEVISIE INTERNET INFORMATIE VOOR DE OUDERS MELD UW KIND NU AAN OUDERBIJDRAGE KALENDER NEDERLANDS ZELF BIJHOUDEN VERBETEREN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN NIEUWS NIEUWSBRIEVEN VOULA SPONSORS VRIENDEN VAN DE STICHTING CONTACT LOCATIE Home WIE ZIJN WIJ LOCATIE CULTURELE VERENIGING NEDERLANDS ONDERWIJS MAROUSSI Adres school Sorou 72 Maroussi Athene Griekenland Tel 30 210 6142776 of 210 8067360 Email maroussi taalbrug gr Directrice Maaike Verbogt CULTURELE VERENIGING NEDERLANDS ONDERWIJS VOULA Adres school

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/wie-zijn-wij/locatie/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • DOEL | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  moedertaal of als tweede taal en of voor Nederland of België als het land waarmee speciale emotionele en culturele banden onderhouden worden Als centrum voor Nederlandse taal en cultuur in Athene heeft onze vereniging dan ook een belangrijke missie Veel kinderen zullen na zekere tijd immers mogelijk naar Nederland of België terugkeren om daar hun schoolloopbaan voort te zetten of zullen er later voor kiezen om hoger onderwijs aan te vatten in Nederland of Vlaanderen Anderen zullen dan weer via de kennis van de taal en cultuur de band met het moederland levendig kunnen houden MISSIE Het aanbieden van Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond is dan ook de voornaamste missie van onze vereniging Het onderwijs aanbod is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijk individueel niveau en wil een eventuele aansluiting met het onderwijs in Nederland of België zo goed mogelijk laten verlopen VISIE De Taalbrug streeft ernaar dat de leerlingen kunnen instromen in het Nederlands of Vlaams onderwijs rechtstreeks of met een minimale vertraging en dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs een diploma kunnen behalen dat toegang geeft tot Nederlandse en Vlaamse Hogescholen

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/wie-zijn-wij/doel/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • STATUTEN | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  storten Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de Algemene Vergadering of van het bestuur c Aan de Vereniging nagelaten erfenissen worden aanvaard onder voorbehoud van boedelbeschrijving Α rtikel 10 ALGEMENE VERGADERING De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging en is bevoegd om te besluiten over alle aangelegenheden die op het doel van de Vereniging betrekking hebben haar besluiten zijn bindend voor alle leden De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen en geldige besluiten nemen over op de agenda geplaatste onderwerpen Met betrekking tot niet op de agenda geplaatste onderwerpen die onder de aandacht van de Algemene Vergadering worden gebracht besluit zij of deze wel of niet zullen worden besproken De Algemene Vergadering oefent toezicht uit op de bestuursorganen en kan elk hierdoor genomen besluit herroepen in overeenstemming met de wet Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen door het bestuur in de eerste drie maanden van het jaar de uitnodiging wordt op elektronische wijze per e mail ten minste vijftien 15 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering gedaan en binnen dezelfde termijn aangeplakt op het mededelingenbord van het kantoor van de Vereniging en de plaatsen waar activiteiten worden gevoerd zij bevat de plaats en tijd van de Algemene Vergadering en de onderwerpen van de agenda Een voorstel van een lid kan slechts worden besproken op de Algemene Vergadering indien het tenminsten tien dagen op voorhand schriftelijk incl email aan het Bestuur werd meegedeeld Op de gewone Algemene Vergadering wordt het verslag van de werkzaamheden van het voorgaande jaar voorgelezen en worden het financieel verslag van dat jaar het verslag van de Kascommissie en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd Op de gewone Algemene Vergadering worden de leden van de Vereniging geïnformeerd over de verenigingsactiviteiten en worden actuele onderwerpen besproken Een buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden wanneer het bestuur dit nodig oordeelt of een derde 1 3 van de leden die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan hierom schriftelijk verzoeken met vermelding van de te bespreken onderwerpen of wanneer zich financiële of bestuurlijke onregelmatigheden voordoen bij het beheer van het vermogen van de Vereniging in welk geval de Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de Kascommissie In deze gevallen moet het bestuur de leden van de Vereniging binnen tien 10 dagen bijeenroepen voor een Algemene Vergadering of anders wordt de Algemene Vergadering met inachtneming van de hierboven voor de aankondigingen vermelde termijnen bijeengeroepen door de leden die hierom verzochten of door de Kascommissie Α rtikel 11 QUORUM De Algemene Vergadering heeft een quorum wanneer een vierde 1 4 van de leden die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan aanwezig zijn behalve in de gevallen van artikel 99 wijziging van de statuten of ontbinding en artikel 100 wijziging van het doel van de Astikos Kodikas waar het door de wet voorgeschreven quorum vereist is Wanneer niet genoeg leden aanwezig zijn worden de leden ten tweede male uitgenodigd voor een Algemene Vergadering binnen acht 8 dagen In dat geval verdadert de AV geldig met de aanwezige leden De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en de algemeen secretaris zorgt voor de opname en het uitschrijven van de notulen van de Algemene Vergadering die hij ondertekent samen met de voorzitter Α rtikel 12 MEERDERHEID In alle gevallen die niet worden bestreken door artikel 99 wijziging van de statuten of ontbinding en artikel 100 wijziging van het doel van de Astikos Kodikas besluit de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid 1 2 plus één van de stemmen Stemmingen betreffende de verkiezing van de samengestelde organen bestuur en Kascommissie en in aangelegenheden die het vertrouwen in het gevoerde bestuur betreffen zijn geheim op straffe van ongeldigheid De Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten dat de verkiezing van de leden van het bestuur en van de Kascommissie plaatsvindt met opsteking van handen De verkiezing van bovengenoemde organen van de Vereniging vindt plaats volgens het evenredigheidsstelsel met éen enkel stembiljet zodat de personen verkozen worden die in aflopende volgorde de meeste stemmen verkrijgen Inzake andere aangelegenheden vindt de stemming plaats bij handopsteking echter nooit bij acclamatie Leden kunnen zich in de AV laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een eenvoudige volmacht Α rtikel 13 STEMBUREAU De verkiezing van het bestuur en van de Kascommissie vinden plaats om de drie jaar tijdens de gewone Algemene Vergadering onder het toezicht van een uit drie personen bestaand stembureau dat dezelfde dag wordt verkozen door de Algemene Vergadering De leden van het stembureau worden gekozen bij handopsteking Verkozen worden de personen die in aflopende volgorde de meeste stemmen van de aanwezige leden hebben verkregen relatieve meerderheid Het stembureau ontvangt van het bestuur de voor de stemprocedure benodigde materialen en ziet erop toe dat deze plaatsvindt in overeenstemming met de wet en de statuten Na de stemming zamelt het stembureau de stemmen in en maakt het de uitslag bekend Α rtikel 14 VERKIEZINGEN Leden die wensen te worden verkozen tot lid van het bestuur of van de Kascommissie dienen een verzoek in bij het stembureau uiterlijk om 14 30 uur op de dag voorafgaand aan de verkiezing Α rtikel 15 STEMPROCEDURE VERSLAG OPNEMEN VAN DE STEMMEN Aan de stemming kunnen slechts de leden deelnemen die hun contributie hebben voldaan en zich met vertoon van hun identiteitskaart paspoort of ander wettig legitimatiemiddel hebben geïdentificeerd Α rtikel 16 BESTUUR De Vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf 5 gewone leden en uit zeven 7 leden wanneer het ledental van de Vereniging meer dan honderdenvijftig 150 leden bedraagt die om de drie jaar worden verkozen door de Algemene Vergadering De eerste twee niet verkozen kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht worden gekozen als plaatsvervangende bestuursleden in de volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen Het nieuw verkozen bestuur zal steeds in functie treden op de dag zoals bepaald in artikel 17 Α rtikel 17 VORMING ALS ORGAAN De nieuwgekozen bestuursleden zullen bij elkaar komen binnen acht 8 dagen na

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/wie-zijn-wij/statu/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • BESTUURLIJKE ORGANISATIE | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  ORGANISATIE Home WIE ZIJN WIJ BESTUURLIJKE ORGANISATIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE Het bestuur van de Culturele Vereniging De Taalbrug staat in voor het dagelijks bestuur van de vereniging en is verantwoordelijk voor het realiseren van haar missie Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden allen vrijwilligers die voor een periode van 3 jaar gekozen worden door de Algemene Vergadering van de leden Het bestuur vervult een beleidsbepalende en toeziende rol Het bepaalt de

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/wie-zijn-wij/bestuurlijke-organisatie/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • LEDEN RAAD VAN BESTUUR | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  gebied van strategisch advies het waarderen van ondernemingen en assets haalbaarheidsstudies financiële en marktanalyses en het optimaliseren van interne organisaties en het ontwikkelen implementeren van management control systemen Stefan heeft twee zeer succesvolle handelsmissies naar Griekenland georganiseerd voor 30 Nederlandse bedrijven in opdracht van de Kamers van Koophandel in het noorden van Nederland en voor de Vereniging van Milieutechnologie VLM Stefan is lid van van het International Investment Committee van het Global Hotel Network op basis van zijn omvangrijke ervaring in de gastvrijheidbranche met projecten voor hotels resorts conferentiecentra MICE amusementsparken jachthavens en andere recreative voorzieningen in Griekenland en Cyprus JANNEKE SCHOUWSTRA PENNINGMEESTER Mijn naam is Janneke Schouwstra Giokaris ik ben 48 jaar oud en oorspronkelijk afkomstig uit Kortenhoef in Nederland Na een loopbaan als stewardess bij de KLM ben ik sinds 1996 woonachtig in Athene getrouwd huisvrouw en moeder van 4 kinderen welke allen op de Nederlandse school zitten vanaf de kleuter groep COBI DE GELDER SECRETARIS Mijn naam is Cobi de Gelder Symeonidis Ik ben afgestudeerd aan de PABO in Rotterdam en na 6 jaar in het basisonderwijs in Nederland te hebben gewerkt ben ik in 1996 naar Griekenland verhuisd Ik heb 7 jaar met heel veel plezier op de Nederlandse school in Voula gewerkt Nadat ik in 2014 afscheid had genomen als leerkracht kon ik het Nederlandstalig onderwijs toch niet helemaal de rug toekeren en heb ik zitting genomen in het bestuur Met veel plezier ben ik nu op een andere manier bezig met de Nederlandse taal en cultuur hier in Athene KONSTANTIN JAN ARGYRIADIS BESTUURSLID Geboren te Rotterdam ben ik na afsluiting van mijn rechtenstudie aan de Erasmus universiteit een aantal jaren in Den Haag als bedrijfsjurist werkzaam geweest bij de multinationale accountancy en belasting adviseurs firma PriceWaterhouse Coopers Vervolgens ben ik in dienst getreden bij

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/wie-zijn-wij/leden-raad-van-bestuur/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • DE TAAL LEREN | TAALBRUG.GR - Stichting Nederlands Onderwijs Marousi de Taalbrug
  ONDERWIJS BIBLIOTHEEK CULTUUR KUNST MUSEA MUZIEK TONEEL FILM PUBLICATIES RADIO TELEVISIE INTERNET INFORMATIE VOOR DE OUDERS MELD UW KIND NU AAN OUDERBIJDRAGE KALENDER NEDERLANDS ZELF BIJHOUDEN VERBETEREN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN NIEUWS NIEUWSBRIEVEN VOULA SPONSORS VRIENDEN VAN DE STICHTING

  Original URL path: http://www.taalbrug.gr/de-taal-leren/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive •