archive-gr.com » GR » S » SOEL.GR

Total: 121

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Πλεονεκτήματα - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Ορκωτό ή Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές εφόσον η ελεγχόμενη εταιρεία έχει τακτικό ελεγκτή λογιστή εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 40α έως 40ε του Κ Ν 2190 1920 Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικώς ή προαιρετικός χρησιμοποιούν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή το μετά τον έλεγχο δυνάμενο να εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο ποσό των καταβληθέντων μισθών και ημερομισθίων και στις αποδοχές εν γένει του απασχοληθέντος προσωπικού απαλλάσσει τις επιχειρήσεις οιουδήποτε επανελέγχου επί του σημείου τούτου εκ μέρους ασφαλιστικού οργανισμού Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καθορίσει τη φορολογική υποχρέωση των ανωνύμων εταιρειών μπορεί να περιορισθεί και να λάβει υπ όψη του αποκλειστικώς το παρά του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εκδιδόμενο ειδικό πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της επιχειρήσεως εφόσον στο εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετική νόμου Στη περίπτωση αυτή ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να παράσχει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ Ο Υ κάθε πληροφορία ή εξήγηση την οποία το τελευταίος ήθελε ζητήσει σε σχέση με τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων τις εγγραφές που έγιναν σ αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση για τον προσδιορισμό της φορολογικής ύλης Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες που δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μπορούν να εκλέγουν τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Στην περίπτωση αυτή η εκλεγόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών μπορεί να διορίζει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή προς διενέργεια του τακτικού ελέγχου αντί των προβλεπόμενων δύο τουλάχιστον τακτικών ελεγκτών λογιστών Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • Έργο - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  των εργασιών που διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας International Standards on Quality Control Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ μπορούν να επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου Η 1 του άρθρου 47 του ν 2065 1992 ΦΕΚ 113 Α αντικαθίσταται ως εξής Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που διενεργούν με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών τον τακτικό έλεγχο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις του κ ν 2190 1920 όπως ισχύει κάθε φορά ή άλλους νόμους υποχρεούνται να αναγράφουν στα οικεία πιστοποιητικά ελέγχου τις ουσιώδεις επιδράσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις τις οποίες διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο τους Επίσης βλ άρθρο 14 25 Ν 2166 1993 ΦΕΚ τ Α 137 1993 25 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές οι οποίοι κατά νόμο ασκούν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων υποχρεούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων να γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση τους και είτε έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φερεγγυότητα και την εν γένει κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων αυτών είτε είναι δυνατόν να επηρεάσει την αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της καταλληλότητας των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Οι έννοιες πιστωτικό ίδρυμα χρηματοδοτικό ίδρυμα και ειδική συμμετοχή προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν 2076 1992 Επίσης πρβλ άρθρο 17 παρ 3 ν 3842

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Ασυμβίβαστα - Περιορισμοί - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  διοίκηση της εταιρείας συμμετοχή σε εταιρείες κοινοπραξίες εργολαβίες υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών συμφερόντων με την επιχείρηση προώθηση προϊόντων της επιχείρησης τήρηση λογιστικών βιβλίων λογιστικές υπηρεσίες εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή εκπόνηση μελετών αναλογιστικών μελετών αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων τα αποτελέσματα των οποίων εισάγονται κατ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωματώνονται στις λογιστικές καταστάσεις ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών με εξαίρεση το τμήμα εσωτερικού ελέγχου διαχείριση προγραμμάτων και έργων χρηματοοικονομικές προβλέψεις αποτιμήσεις εταιρειών περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά πώληση εξαγορά ή συγχώνευση υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εξαγορές συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων υπηρεσίες εκκαθαριστεί υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χ Α Α Η ισχύς των παραγράφων 1 2 και 3 αρχίζει μετά δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόμενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο ανεξάρτητο Κύριο κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η μη συμμετοχή τους με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου όταν μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου στο οποίο ανήκει και της ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επαγγελματική ή άλλη σχέση η οποία θα οδηγούσε έναν ενημερωμένο αντικειμενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου Σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία είναι ιδιαίτερα η παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών Όταν η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου απειλείται από καταστάσεις αυτοελέγχου ιδίου συμφέροντος ιδιότητας συνηγόρου οικειότητας εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να λάβουν πρόσφορα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας σε ανεκτό βαθμό Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να περιορίσουν σε ανεκτό βαθμό τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου Στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του εάν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην ΕΛΤΕ εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του καθώς και τα πρόσφορα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για τον περιορισμό του κινδύνου σε ανεκτό βαθμό για τη λήψη μη δεσμευτικής γνωμάτευσης και καθοδήγησης επί του πρακτέου δεδομένου ότι η τελική κρίση περί της ανεξαρτησίας γίνεται κατά το στάδιο του ποιοτικού

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Λογαριασμού Υγείας και Οικονομικών Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ο Ε Λ Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Σ Ο Ε Λ Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Επιτροπή Απαλλαγών Επικοινωνία Εκπαίδευση ΙΕΣΟΕΛ Το Επάγγελμα του ΟΕΛ Άρνηση παροχής υπηρεσιών Άρνηση παροχής υπηρεσιών Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιμους λόγους παύσης Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την ΕΛΤΕ σε περίπτωση παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης Την ίδια υποχρέωση έχει και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο σε περίπτωση παραίτησης Η παύση ή η παραίτηση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το Δ Σ της ΕΛΤΕ Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Καποδιστρίου 28 Αθήνα Τ Κ 10682 T 30 210 38 91 400 Fax 30 210 38 25 159 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε Αρχική Σχετικά με το ΣΟΕΛ Ιστορικό Δομή Ισχύουσα Νομοθεσία Ιδρυτικός Νόμος Μέλη ΣΟΕΛ Εγγραφή μέλους Ασφάλιση Εισαγωγή Κανονισμός λογαριασμού υγείας Ομαδικο

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Κωλύματα διορισμού - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  εκ ποινικής καταδίκης απαγορεύσεως και δικαστικής αντιλήψεως Δεν διορίζεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ο καταδικασθείς για κακούργημα καθώς και ο λόγω καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων και μετά τη λήξη του ορισθέντος δια τη στέρηση του χρόνου Δεν διορίζεται ωσαύτως ο καταδικασθείς σε οιανδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση κοινή και εν υπηρεσία απάτη εκβιασμό πλαστογραφία απιστία δωροδοκία καταπίεση παράβαση καθήκοντος έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση Επίσης δεν διορίζεται ο υπόδικος δια τελεσιδίκου βουλεύματος παραπεμφθείς για κακούργημα ή για κάποια από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο Η παραγραφή αδικήματος για το οποίο διετάχθη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα η αποκατάσταση η αμνηστία και η χάρης μετ άρσεως των συνεπειών δεν αίρουν το πιο πάνω κώλυμα Δεν διορίζεται ο τελών υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη Κωλύματα εξ ελλείψεως του προσήκοντος ήθους Ουδείς διορίζεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αν δεν έχει το προσήκον ήθος Δεν διορίζεται επίσης ο απολυθείς από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με απόφαση συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους πριν από τη πάροδο δεκαπενταετίας από της απολύσεως Η κατά το προηγούμενο εδάφιο άρση του κωλύματος διορισμού δεν ισχύει επί απολύσεων για τους πειθαρχικούς λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις των παρ 1 και

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%BA%CF%89%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Κανονισμός επαγγελματικής δεοντολογίας - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  σε ελεγκτικό φορέα η με οποιοδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση ή εκ των υστέρων μείωση της νόμιμης αμοιβής ελέγχου Παρέκκλιση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει ειδικά αιτιολογημένος λόγος και έχει ληφθεί σχετική έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή η ανάληψη του υποχρεωτικού από νόμο ελέγχου μιας οικονομικής μονάδας στην οποία ο ίδιος ή μέλος της διοίκησης του ελεγκτικού φορέα του έχει διατελέσει μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από το διορισμό του ως τακτικού ελεγκτή της οικονομικής αυτής μονάδας είτε μέλος της διοίκησης είτε διευθυντικό στέλεχος είτε οικονομικός λογιστικός ή φορολογικός σύμβουλος ή εσωτερικός ελεγκτής με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με κύριο αντικείμενο την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οικονομική μονάδα Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί μόνο ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ Ο Ε Λ Άρθρο 5 Εχεμύθεια Άρθρο 5 Εχεμύθεια Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του εκτός αν υπέχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο τα επαγγελματικά πρότυπα και τις Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο περιλαμβανομένου και του παρόντος Κανονισμού Απαγορεύεται στον Ορκωτό Ελεγκτή να κάνει χρήση καθ οιονδήποτε τρόπο για δικό του όφελος ή όφελος τρίτων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον του Εποπτικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ Ο Ε Λ Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς του την υποχρέωση τηρήσεως του επαγγελματικού απορρήτου και να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι οι βοηθοί του θα τηρήσουν αυτό Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεσμεύουν και τις διοικητικές και τους τεχνικούς συμβούλους του κάθε ελεγκτικού φορέα καθώς και τα όργανα ποιοτικού ελέγχου του Σ Ο Ε Λ Άρθρο 6 Ποιοτική επάρκεια εργασιών ελέγχου Άρθρο 6 Ποιοτική επάρκεια εργασιών ελέγχου Κάθε Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ αυτόν εργασία ελέγχου να ακολουθεί τα εγκεκριμένα από το Εποπτικό Συμβούλιο ελεγκτικά πρότυπα και οδηγίες και να τηρεί σε ιδιαίτερο φάκελο επί πέντε τουλάχιστον έτη ύστερα από την ημερομηνία εκδόσεως του Πιστοποιητικού ή Έκθεσης Ελέγχου τα φύλλα εργασίας και λοιπά στοιχεία του συγκεκριμένου ελέγχου τα οποία και οφείλει να παραδίδει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για ποιοτικό έλεγχο στο προς τούτο εντεταλμένο από το Εποπτικό Συμβούλιο όργανο του Σ Ο Ε Λ Η παράδοση αυτή γίνεται σε τόπο και σε χρόνο που ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο Από τα περιεχόμενα στον εξεταζόμενο φάκελο ή φακέλους φύλλα εργασίας και λοιπά στοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται ότι Κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης ελεγκτικής εργασίας εφαρμόστηκαν τα παραδεγμένα από το Σ Ο Ε Λ πρότυπα Ελέγχου και Εκθέσεων καθώς και οι εκδοθείσες από το Σ Ο Ε Λ τεχνικές οδηγίες και ότι λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της νομοθεσίας και του Καταστατικού που διέπουν την ελεγχθείσα οικονομική μονάδα Τα ανωτέρω φύλλα και λοιπά στοιχεία στηρίζουν επαρκώς τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή όπως αυτή διατυπώνεται στο σχετικό Πιστοποιητικό ή Έκθεση του ελέγχου του Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης των ζητούμενων φακέλων στο εντεταλμένο όργανο του Σ Ο Ε Λ καταγγελλόμενη σε σχετική αναφορά του τελευταίου προς το Εποπτικό Συμβούλιο και αποδεικνυόμενη με αντίγραφο ειδοποιητηρίου εγγράφου απευθυνόμενου προς τον αρμόδιο Ορκωτό Ελεγκτή απευθείας ή μέσω του ελεγκτικού φορέα του παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως σκόπιμη παράβαση κανονιστικής διάταξης Τυχόν κενά ή άλλες ουσιώδεις ελλείψεις του εξεταζομένου φακέλου ελέγχου ή της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας καταγραφόμενα στο σχετικό πόρισμα του εντεταλμένου οργάνου ποιοτικού ελέγχου που έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εξαγωγής συμπεράσματος σε σχέση με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 2 παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Η παραπομπή αυτή γίνεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του υπευθύνου Ορκωτού Ελεγκτή και αν συντρέχει περίπτωση για παράβαση νόμου Στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου τα εντεταλμένα όργανα του Σ Ο Ε Λ μπορούν να εξετάσουν και να επαληθεύσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κατά την κρίση τους επιδρά στην ποιότητα και τη νομιμότητα των προσφερομένων από τον Ορκωτό Ελεγκτή και τους βοηθούς του υπηρεσιών μη αποκλειόμενης και της επιτόπου επίσκεψης των εντεταλμένων οργάνων στα γραφεία των οικονομικών μονάδων που ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης μέλους του Σ Ο Ε Λ να παράσχει τα κατά τα άνω ζητούμενα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ή να διευκολύνει την επιτόπου επίσκεψη εντεταλμένου οργάνου στα γραφεία ελεχθείσας οικονομικής μονάδας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην πιο πάνω παρ 3 αυτού του άρθρου Άρθρο 7 Διαφήμιση Αθέμιτος Ανταγωνισμός Άρθρο 7 Διαφήμιση Αθέμιτος Ανταγωνισμός Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή ο ελεγκτικός φορέας δεν πρέπει να διαφημίζει ή να προβάλλει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του καθώς και το όνομά του ή την επωνυμία του κατά τρόπο που υποβαθμίζει το ελεγκτικό επάγγελμα όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί και ασκείται στην Ελλάδα ή θέτει σε αμφιβολία την επαγγελματική επάρκεια άλλων Ορκωτών Ελεγκτών ή ελεγκτικών φορέων Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή ή ελεγκτικό φορέα η υποβολή προσφοράς παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόμενου που έχει γνωστοποιηθεί στο Σ Ο Ε Λ και χωρίς την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων και διαδικασιών που ορίζονται από νόμο ή αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου Η υποβολή τέτοιας προσφοράς καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση ή δέσμευση μείωσης της νόμιμης αμοιβής ελέγχου χωρίς σχετική έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου αποτελεί πράξη ιδιαίτερα αναξιοπρεπή και αθέμιτη Κάθε διευθύνων σύμβουλος διευθύνων εταίρος ή διαχειριστής ενός ελεγκτικού φορέα υποχρεούται να παραδίδει χωρίς καθυστέρηση στο εντεταλμένο όργανο δεοντολογικού ελέγχου του Σ Ο Ε Λ τα βιβλία και στοιχεία του φορέα και να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες αναφορικά με τον προσδιορισμό την τιμολόγηση και την είσπραξη της αμοιβής συγκεκριμένης εργασίας καθώς και με την τήρηση των προβλεπομένων από νόμο ή αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου προϋποθέσεων και διαδικασιών ανάληψης εκτέλεσης και γνωστοποίησης προς

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Εκπαίδευση - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Λογιστών έχουν συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδεύσεως του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ι Ε Σ Ο Ε Λ προκειμένου να παράσχουν μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο Ελεγκτικό Επάγγελμα μέλη αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση Το ΙΕΣΟΕΛ έχει επίσης ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων Επιμορφώσεως Εξειδικεύσεως και Συνεχούς Εκπαιδεύσεως των απασχολούμενων στο Ελεγκτικό και Λογιστικό επάγγελμα Οι σπουδές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΙΕΣΟΕΛ διαρκούν δύο 2 έτη με 400 ώρες εκπαιδεύσεως κάθε έτος και σε σύνολο 800 περίπου ώρες και για τα δύο έτη Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Τίτλος Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ ενώ οι εξετάσεις σε αυτό διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής Επαγγελματικών Εξετάσεων των μελών του ΣΟΕΛ ΦΕΚ 710 Β 19 5 1999 Οι ανωτέρω Κανονισμοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού ο οποίος αφορά όσους διδάσκουν στο ΙΕΣΟΕΛ Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Καποδιστρίου 28 Αθήνα Τ Κ 10682 T 30 210 38 91 400 Fax 30 210 38 25 159 Αυτή η

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Εξετάσεις - ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Ο Ε Λ Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Επιτροπή Απαλλαγών Επικοινωνία Εκπαίδευση ΙΕΣΟΕΛ Το Επάγγελμα του ΟΕΛ Εξετάσεις Εξετάσεις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Καποδιστρίου 28 Αθήνα Τ Κ 10682 T 30 210 38 91 400 Fax 30 210 38 25 159 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε Αρχική Σχετικά με το ΣΟΕΛ Ιστορικό

  Original URL path: http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 (2016-02-12)
  Open archived version from archive •