archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • συνθ κες δεν επ τρεψαν την προσ γγιση της κορυφ ς Βουτσικ κι αλλ το φρ σκο χι νι που πεσε το βρ δυ του Σαββ του κανε τις καταβ σεις απολαυστικ ς Παρ λληλα στελ χη απ τους τοπικο ς συλλ γους Σ Ο Χ Τρικ λων και Ο Χ Ο Καρδ τσας ασχολ θηκαν με φ λους που ρθαν για να γνωρ σουν το θλημα και πραγματοπο ησαν αρκετ ς εκπαιδευτικ ς διαδρομ ς στα ρια του χιονοδρομικο κ ντρου με την απαρα τητη π ντα βο θεια και τη χρ ση εξοπλισμο που παρε χε για λλη μια φορ η εταιρ α Κλαουδ τος Στο κλε σιμο της εκδ λωση το μεσημ ρι της Κυριακ ς ο Ο Χ Ο Καρδ τσας κοψε της π τα παρουσ α αρκετ ν φορ ων της περιοχ ς και το ραντεβο ανανε θηκε για την επ μενη χρονι και δ θηκε η υπ σχεση η εκδ λωση να επαναληφθε και να μεγαλ σει Την εκδ λωση στ ριξαν το Επιμελητ ριο Καρδ τσας η Περιφερειακ Εν τητα Καρδ τσας και ο Δ μος Πλαστ ρα Την διοργ νωση φιλοξ νησε λλη μια φορ το Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων και ο διαχειριστ ς κ Βασ λης Τατσι πουλος δωσε και π λι τον εαυτ του για τη σωστ διοργ νωση Tue 03 Feb 2015 22 10 15 GMT http www skim gr 4eta chialphalambdaalpharho942 4 Μετ την αναγκαστικ και προνοητικ ακ ρωση της εκδ λωσης το προηγο μενο Σαββατοκ ριακο η λη προσπ θεια να μαζευτο με και να μοιραστο με εμπειρ ες με τα ορειβατικ σκι μεταφ ρεται για τις 7 8 Φλεβ ρη 2015 στις γν ριμες πλαγι ς των Αγρ φων Η 4η Χαλαρ Συν ντηση Ορειβατικο Σκι ε ναι μια εκδ λωση που απευθ νεται σε

  Original URL path: http://www.skim.gr/18/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Σημαντική επιτυχία σημείωσε η 2η Συνάντηση Ορ Σκι στο Περτούλι - Ski Mountaineering in Greece
  κε απ τη ζελατ να Οι διαδρομ ς που ε χαν επιλεγε ταν μ σα στο δ σος και οι συμμετ χοντες χωρ στηκαν σε μικρ γκρουπ κια και με τις οδηγ ες των προπονητ ν του συλλ γου Βασ λη Σιδ ρη και Γι ργου Μαργαρ τη καναν τα πρ το τους γλ στρημα με τις φ κιες ειδικ συνθετικ μεμβρ νη που τοποθετε ται κ τω απ τα σκι να μη γλιστρ νε στην αν βαση σοι επ στρεφαν κατα δρωμ νοι απ τη β λτα τους περ μενε ζεστ τσ ι και σπιτικ κ ικ που ε χαν ετοιμ σει τα μ λη του συλλ γου Οι εκδηλ σεις της πρ της μ ρας τελε ωσαν αργ το απ γευμα καθ ς το ενδιαφ ρον ταν πραγματικ μεγ λο Η επ μενη μ ρα μας επιφ λασσε χιονοδρομικ καιρ και αρκετο ς π ντους φρ σκο χι νι Το ραντεβο δ θηκε λ γο μετ τις 8 στο Νερα δοχ ρι απ που και ξεκ νησε η αν βαση στη Νερ ιδα μετ την αναγκαστικ τροποπο ηση του προγρ μματος λ γω της κακοκαιρ ας Μετ απ μια φανταστικ διαδρομ στο χιονισμ νο δ σος η ομ δα βγ κε στις μορφες πλαγι ς του ρους Νερ ιδα και σε υψ μετρο περ που 1900 μ αποφασ στηκε η επιστροφ στη β ση καθ ς ταν αυξημ νος ο κ νδυνος χιονοστιβ δας Η κατ βαση ταν απλ φανταστικ με παιχν δια λματα και μια πελ ρια α σθηση ελευθερ ας που σου δ νει το γλ στρημα στην πο δρα Απ πλευρ ς διοργ νωσης αισθαν μαστε την αν γκη να ευχαριστ σουμε θερμ την εταιρ α Κλαουδ τος για την προσπ θεια που κανε η οπο α ταν ζωτικ ς σημασ ας για την πραγματοπο

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/-2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Σχολή Ορ. Σκι ΕΟΣ Αιγινίου - Ski Mountaineering in Greece
  2016 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ως 10 Μαρτ ου 2016 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 17 Μαρτ ου 2016 λο το εκπαιδευτικ πρ γραμμα της σχολ ς βασ ζεται στον Κανονισμ Εκπα δευσης της ΕΟΟΑ και τα ποιοτικ πρ τυπα που ορ ζει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 1 20 3 2016 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εξετ σεις εισαγωγ ς ικαν τητα στο σκι κατ βασης σε κ κκινη π στα ελεγχ μενα και με ασφ λεια Χρ ση εξοπλισμο εξοικε ωση Τεχνικ ς κ νησης Μικρ δι σχιση με αν βαση στο δι σελο Σαλταπ δα Αρβαν τη 2020μ Χρ ση υλικ ν ασφαλε ας ARVA SONDE ΦΤΥΑΡΙ Εισαγωγ στις τεχνικ ς κατ βασης εκτ ς π στας Ολοκληρωμ νη σκηση ανε ρεσης θ ματος χιονοστιβ δας 2 ΤΕΤΑΡΤΗ 23 3 2016 Ε Ο Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Εκπαιδευτικ ς σημει σεις δι λεξη σχετικ με το ορειβατικ σκι εξοπλισμ ς και τεχνολογ α υλικ ν διατροφ στο βουν φυσικ προετοιμασ α το περιεχ μενο του σακιδ ου στο χειμεριν βουν χιονοστιβ δες εξοπλισμ ς ασφαλε ας 3 25 26 27 3 2016 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΣΜΟΛΙΚΑΣ Διαμον σε ξεν να στην Σμ ξη την Σαμαρ να στο σαλ καταφ γιο μ σα στο χιονοδρομικ κ ντρο Ημερ σιες διασχ σεις και αν βαση στις κορυφ ς Προετοιμασ α Χ ραξη πορε ας Απαρα τητα υλικ και αξιολ γηση Μ τρα ασφαλε ας Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 15 16 17 4 2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΕΡΟΛΑΚΙ ΚΟΡΥΦΕΣ Διαμον σε ξεν να στον γιο Δημ τριο Μονο μερες διασχ σεις εισαγωγ στην κ νηση σε αλπικ πεδ ο Αλπικο κ νδυνοι Επιλογ πορε ας αν βασης Εκτ μηση συνθηκ ν και επιλογ διαδρομ ς κατ βασης Ασφ λειες χιονιο Τεχνικ ς αν βασης και κατ βασης σε δι φορες ποι τητες χιονιο Χρ ση εξοπλισμο ασφαλε ας Χρ ση ασφαλει ν και κατασκευ ρελ με υλικ ορειβατικο σκι Αντιμετ πιση κτακτων καταστ σεων δι σωση Διασχ σεις και καταβ σεις στις πιο χαρακτηριστικ ς πλ γιες του βουνο Εκτ μηση κινδ νων κορν ζες ασφαλ ς κ νηση σε παγωμ να λο κια χιονοστιβ δες Αναρρ χηση με σκι στην πλ τη χρ ση πιολ και κραμπ ν χρ ση ασφαλει ν τεχνικ ς ασφ λισης σε τραβ ρσες και λο κια Επιλογ διαδρομ ς κατ βασης 5 14 15 5 2016 ΓΡΑΜΜΟΣ Δι μερη αν βαση στην β ρεια πλευρ του βουνο και τις κορυφ ς των συν ρων Αναχ ρηση την Παρασκευ 13 5 2016 και διαμον στο χωρι Γρ μμουστα Μονο μερες διασχ σεις σε αλπικ πεδ ο Αλπικο κ νδυνοι Επιλογ πορε ας αν βασης Εκτ μηση συνθηκ ν και επιλογ διαδρομ ς κατ βασης Εξ ταση αποφο τησης γραπτ τεστ Ατομικ ς εξοπλισμ ς συμμετεχ ντων Σετ ορειβατικο σκι σακ διο 25 30 λ τρων 2 ζε γη γ ντια 1 λεπτ κι να του σκι σκο φος μ σκα του σκι και γυαλι ηλ ου θερμοεσ ρουχα π νω και κ τω τζ κετ και παντελ νι

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/3 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Σχολή Ορ Σκι ΣΕΟ Θεσσαλονίκης - Ski Mountaineering in Greece
  ντηση 1η Χαλαρ Συν ντηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολ ς SkiΜ Tours Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Σχολή Ορ Σκι ΣΕΟ Θεσσαλονίκης 11 1 2016 0 Comments 0 Comments Leave a Reply Author Write

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Σχολές- Camps Αναλυτικά
  μος Πραντσ δης Καθηγητ ς Φυσικ ς Αγωγ ς Προπονητ ς Χιονοδρομ ας ISIA Πληροφορ ες Ο Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 235302321088 69754852218 ΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 6976695869 e mail osae03 hotmail com 0 Comments Σχολή Ορ Σκι Π Ο Α 2015 15 1 2015 0 Comments ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολ απευθ νεται σε σους επιθυμο ν να λ βουν συγκροτημ νες γν σεις για την κ νηση με χιονοπ διλα σε πεδ α εκτ ς χιονοδρομικ ν κ ντρων Γι αυτ ν τον λ γο κατ το μ θημα αναλ ονται τεχνικ ς και τακτικ ς που χουν εφαρμογ σε σο το δυνατ ν περισσ τερους τ πους πεδ ων και χιονιο Στη Σχολ εκτ ς των τυπικ ν γν σεων παρ χεται και η προσωπικ εμπειρ α και πρακτικ απ τους εκπαιδευτ ς απ τις δικ ς τους εμπειρ ες απ τις εξορμ σεις τους στην Ελλ δα και το εξωτερικ Ιδια τερη μφαση δ νεται στα θ ματα ασφαλε ας εν γ νεται προετοιμασ α για σοβαρ τερες εξορμ σεις σε πεδ α του εξωτερικο για πιο αγωνιστικ ς συνθ κες Η Σχολ χει σαφ χαρακτ ρα ορειβατικο σκι και χι freestyle off piste ski ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Χρ στος Μπελογι ννης Διεθν ς Οδηγ ς Βουνο UIAGM μ λος του ΣΕΟΒ και του Guide Alpine Emilia Romagna εκπαιδευτ ς ορειβασ ας και αναρρ χησης Γι ννης Σταθ πουλος Βοηθ ς Εκπαιδευτ ς Ορειβατικο Σκι κριτ ς και χαρ κτης αγ νων ορειβατικο σκι Στα ρος Μωρα τ νης Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας ΕΟΟΑ και Οδηγ ς Βουνο μ λος του ΣΕΟΒ ΠΡΟ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στη Σχολ μπορο ν να συμμετ σχουν 1 Μ λη του ΠΟΑ λλου σωματε ου της ΕΟΟΑ Για η λη προαπαιτε ται εγγραφ σε σωματε ο της ΕΟΟΑ ο αριθμ ς μητρ ου μ λους θα συμπληρ νεται στην α τηση παρακολο θησης της Σχολ ς 2 το α που κατ χουν την βασικ τεχνικ κατ βασης και πορο ν να κατεβα νουν με νεση α κ κκινη π στα χιονοδρο ικο κ ντρου 3 το α ε καλ φυσικ και ψυχικ υγε α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα τομα που θα συμμετ σχουν στη Σχολ οφε λουν να χουν τον κατ λληλο εξοπλισμ Χιονοπ διλα με ορειβατικ ς δ στρες φ κιες ορειβατικ ς μπ τες ορειβατικ κρ νος ζ νη αναρριχητικ εξοπλισμ ARVA φτυ ρι Σ ντα ορειβατικ νδυση Παρ χεται απ τον ΠΟΑ Υπ ρχει ειδικ σ μβαση με εισαγωγικ εταιρ α ορειβατικ ν ειδ ν στε οι συμμετ χοντες να προμηθευτο ν τα τρ α αυτ ε δη μ νο κ ποιο απ αυτ σε τιμ ς χονδρικ ς ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 280 ευρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΠΟΑ 2015 22 1 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Συν ντηση γνωριμ ας στ χοι της Σχολ ς απαρα τητος εξοπλισμ ς παραλαβ εξοπλισμο 7 8 2 Σ ββατο Κυριακ Παρνασσ ς Εξετ σεις γνωριμ α με τις τεχνικ ς κατ βασης off piste σε κ θε ε δος κλ σης και ποι τητας χιονιο Βασικ ς τεχνικ ς αν βασης με τα σκι 19 2 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Το χι νι και οι μορφ ς του συσσ ρευση χιονιο snow pack χιονοστιβ δες Α 3Χ3 μ θοδος πρ βλεψης κινδ νου χιονοστιβ δας 21 23 2 Σ ββατο Κυριακ Καθ Δευτ ρα Βασιλ τσα Σμ λικας Χρ ση ARVA τεχνικ ς ε ρεσης και αν συρσης θ ματος χιονοστιβ δας τεχνικ ς αν βασης και κατ βασης σχεδιασμ ς διαδρομ ς δι σχιση του Σμ λικα Πρακτικ ς και συμπεριφορ ς σε αλπικ πεδ ο 26 2 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Βασικ ς προσανατολισμ ς Αν λυση του τριημ ρου και απεικ νιση της πορε ας σε χ ρτη χ ραξη διαδρομ ς σε χ ρτη αποφυγ κινδ νων χιονοστιβ δες Β 12 3 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Κιτ επισκευ ς βασικ συντ ρηση εξοπλισμο ορειβατικο σκι Θεωρητικ προσ γγιση στις πρακτικ ς σκι σε παγετ να Υποστ ριξη ασφαλε ας στην ομ δα τρ ποι επικοινων ας σε περιπτ σεις κτακτης αν γκης 14 15 3 Σ ββατο Κυριακ Χελμ ς Προσ γγιση απ τομων πλαγι ν κορφ ν με χρ ση πιολ κραμπ ν Χρ ση ορειβατικο εξοπλισμο για κατ βαση απ τομων πλαγι ν Βασικ χρ ση σχοινιο κατ την αν βαση και κατ βαση Εξ σκηση στο ARVA τρ α θ ματα 28 29 3 Σ ββατο Κυριακ Παρνασσ ς Τεχνικ ς κατ βασης με σχοιν κατ βαση απ τομων λουκι ν Αγωνιστικ ς πρακτικ ς Τυφλ πορε α προσανατολισμ ς Κατασκευ καταλ ματος με τα σκι bivouac 0 Comments Σχολή Ορ Σκι Ε Ο Σ Αθηνών 3 1 2015 0 Comments Ο ΕΟΣ Αθην ν διοργαν νει Σχολ Ορειβατικο Σκι για το Χειμ να 2015 Ιανου ριος Μ ρτιος και καλε λους τους φ λους του αθλ ματος να φορ σουν τις φ κιες τους και να μας ακολουθ σουν στα ολ λευκα επιτ λους ελληνικ βουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ Διπλωματου χος Εκπαιδευτη ς Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ο ρειβατικου Σκι της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας και Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Οδηγο ς Βουνου HMGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΚΑΣ Διπλωματου χος Εκπαιδευτη ς Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ο ρειβατικου Σκι της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας και Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Οδηγο ς Βουνου HMGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Απο φοιτος Εθνικη ς Σχολη ς Σκι και Αλπινισμου της Γαλλι ας E N S A Βοηθο ς Εκπαιδευτη ς της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Το ορειβατικο σκι σε παγκο σμιο επι πεδο μετρα μακρα ιστορι α και για πολλου ς αποτελει το πιο συ νθετο α θλημα βουνου καθω ς απαιτει τον συνδυασμο δεξιοτη των και γνω σεων απο ο λα τα επιμε ρους παρακλα δια των σπορ του βουνου Στη χω ρα μας το α θλημα σημειω νει εντυπωσιακη α νοδο τα τελευται α χρο νια καθω ς ο λο και περισσο τεροι χιονοδρο μοι ξεφευ γουν απο τα στενα πλαι σια των χιονοδρομικω ν κε ντρων για να χαρου ν την ελευθερι α που τους δι νει το ανοιχτο πεδι ο εκτο ς πι στας Αντι στοιχα πολλοι ορειβα τες θε λουν να εμπλουτι σουν το πεδι ο δρα σης τους προσθε τοντας στις δραστηριο τητες τους το στοιχει ο της ταχυ τητας και της συγκι νησης που προσφε ρει το σκι Στο χος της σχολη ς ει ναι να συναντη σει αυτε ς τις τα σεις και να μεταδω σει στους ενδιαφερο μενους τις γνω σεις απαραι τητες για την ασφαλη και ορθη α σκηση του αθλη ματος Οι εκπαιδευτε ς μας εγγυω νται ο τι με το πε ρας της σχολη ς οι συμμετε χοντες θα ε χουν αποκτη σει τις βα σεις και την απαιτου μενη αυτονομι α ω στε να μπορου ν μελλοντικα να χαι ρονται και να εξελι σσουν το σπορ του ορειβατικου σκι Ο πως σε ο λες τις εξειδικευμε νες και τεχνικα απαιτητικε ς κατηγορι ες των αθλημα των βουνου η σωστη γνω ση των πρακτικω ν σε θε ματα ασφα λειας ει ναι ε να απαραι τητο και σημαντικο στοιχει ο Αυτο που δεν πρε πει να ξεχνα με ο μως ει ναι ο τι πρωτευ οντα ρο λο για μας ε χει η διασκε δαση Στο χος μας ει ναι να εμποτι σουμε τους συμμετε χοντες με ο ρεξη για α θληση και την επαφη με τη φυ ση Τον σεβασμο για τα βουνα τους συνορειβα τες για το ι διο το α θλημα Με σα απο αυτο το πρι σμα δυ ο απο τις εκδηλω σεις της σχολη ς εντα χθηκαν στα πλαι σια συναντη σεων αγω νων ορειβατικου σκι Snow Leopard Pierra Creta ο που θα μας δοθει η ευκαιρι α να συναντηθου με να ανταλλα ξουμε απο ψεις και να διασκεδα σουμε μαζι με πολλου ς α λλους φι λους του ορειβατικου σκι ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετα ρτη 21 1 EOΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρω τη συνα ντηση γνωριμι ας Παραλαβη εξοπλισμου Παρουσι αση προγρα μματος απο τους εκπαιδευτε ς Ιστορι α ορειβατικου σκι Τετα ρτη 29 1 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Απο την χιονονιφα δα στην χιονοστιβα δα θεωρι α Σχηματισμο ς χιονιου Η δη χιονιου και τρο ποι εναπο θεσης Μεταλλαγη χιονιου σε παγετω να Κι νδυνοι και δημιουργι α χιονοστιβα δων Συμπεριφορα και σχεδιασμο ς διαδρομη ς σε χιονισμε νο πεδι ο Συ στημα 3x3 Σ Κ 31 1 1 2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Φτερο λακα Κελα ρια 1η με ρα Εξε ταση στην ικανο τητα κατα βασης πι στας χιονοδρομικου κε ντρου με πε διλα κατα βασης η ορειβατικου σκι Συμπληρωματικο μα θημα με στο χο τη βελτι ωση της τεχνικη ς κατα βασης με τον Γιω ργο Κλαουδα το και σε συνεργασι α με το camp της σχολη ς σκι WayOut Adventures 2η με ρα Σετα ρισμα και χρη ση εξοπλισμου ορειβατικου σκι Μα θημα εντο ς και εκτο ς πι στας στην περιφε ρεια του χιονοδρομικου κε ντρου Εισαγωγη στις τεχνικε ς ανα βασης κατα βασης με πε διλα εκτο ς πι στας Τρο ποι κι νησης με πε διλα σε διαφορετικε ς κλι σεις και διαφορετικε ς ποιο τητες χιονιου Πρακτικε ς off piste Τετα ρτη 11 2 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Θεωρι α παγκο σμιας γεωγραφι ας Πρακτικε ς γνω σεις προσανατολισμου Θεωρητικη εισαγωγη στην ανα γνωση χα ρτη Κατανο ηση συστημα των ΕΓΣΑ87 και WGS84 Χρη ση πυξι δας GPS 14 15 2 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΧΕΛΙΔΩΝΑ Ανα γνωση ορεινου πεδι ου Χα ραξη πορει ας και προ βλεψη επικινδυνο τητας Χρη ση πιολε κραμπο ν σχοινιου Χρη ση ηλεκτρονικου πομποδε κτη ανευ ρεσης θυ ματος Με θοδος και συμπεριφορα σε περι πτωση χιονοστιβα δας Τεχνικε ς ανευ ρεσης θυ ματος Χρη ση σο ντας avalanche probe Με θοδος εκταφη ς χρη ση φτυαριου Ποιο τητες χιονιου Εκτι μηση και προ βλεψη κινδυ νου χιονοστιβα δας τομη Τετα ρτη 4 3 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Υποκειμενικοι αντικειμενικοι κι νδυνοι στο βουνο Αντιμετω πιση ε κτακτων καταστα σεων Πρω τες βοη θειες Σ Κ 7 8 3 ΚΡΗΤΗ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Pierra Creta Τεχνικε ς αναχαι τισης πτω σης με και χωρι ς πε διλα Προσανατολισμο ς και χρη ση χα ρτη πυξι δας GPS Μετεωρολογι α Συμπεριφορα σε περιπτω σεις ε κτακτης ανα γκης Μεταφορα τραυματι α Κανονισμοι αγω νων ορειβατικου σκι Προαιρετικη συμμετοχη στον ανοιχτο αγω να αγω να ορειβατικου σκι Pierra Creta που διεξα γεται την Κυριακη στον Ψηλορει τη Π Σ Κ 27 28 29 3 ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ Επανα ληψη και εφαρμογη ο λης της υ λης των προηγου μενων μαθημα των Ανα βαση σε απο τομη πλαγια λου κι σε σχοινοσυντροφιε ς Βασικε ς τεχνικε ς αναρρι χησης σε χιο νι πα γο Σχεδιασμο ς και εκτε λεση πολυη μερης δια σχισης Αναγκαστικη η προγραμματισμε νη διανυκτε ρευση στο υ παιθρο μπι βουακ η αντι σκηνο Τα θεωρητικα μαθη ματα θα διεξα γονται στα γραφει α του ΕΟΣ Αθηνω ν Υψηλα ντου 53 Αθη να και ω ρα 20 00 Κο στος 370 ευρω Δωρε ν παροχ εξοπλισμο ορειβασ ας Δυνατ τητα ενοικ ασης εξοπλισμο σκι Οικονομικ πακ τα μετακ νησης διανυκτ ρευσης ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ http www eosathinon gr wp content uploads sxoli oreibatikou ski pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πα λος Τσιαντ ς 6946 526542 Γραμματε α ΕΟΣ Αθην ν 210 3212 355 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 ΣΕΟ ΘΕΣ ΚΗΣ 30 12 2014 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Ο Σ Ε Ο Θεσσαλον κης υπ την αιγ δα της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας και Αναρρ χησης Ε Ο Ο Α διοργαν νει Σχολ Ορειβατικο σκι για αρχαρ ους που θ λουν να μυηθο ν σε αυτ το παν μορφο και μοναδικ θλημα Τι ε ναι το Ορειβατικ Σκι Το Ορειβατικ Σκι ε ναι μια δραστηρι τητα κατ την οπο α ο Χιονοδρ μος Ορειβ της με τον κατ λληλο εξοπλισμ μπορε να πραγματοποι σει διασχ σεις σε χιονισμ να βουν καθ ς τα σκι με την προσαρμογ μιας λωρ δας δ ρματος του επιτρ πουν την αν βαση και στην συν χεια με την αφα ρεση αυτ ς γ νεται η κατ βαση Που μπορ να κ νω Ορειβατικ Σκι Σε ολ κληρη την Ευρ πη παρατηρε ται τ ση των χιονοδρ μων να ξεφ γουν απ τα ρια των χιονοδρομικ ν κ ντρων Αφο λοιπ ν το Ορειβατικ Σκι μας επιτρ πει να κινηθο με με σχετικ νεση σε χιονισμ νο περιβ λλον αποτελε μιας πρ της τ ξεως δι ξοδο να ξεφ γουμε και να ανακαλ ψουμε μ ρη που ο τε καν ε χαμε φανταστε Η χ ρα μας λοιπ ν αποτελε να μαγευτικ προορισμ για Ορειβατικ Σκι καθ ς τα βουν μας ε ναι προσιτ απ κ θε ποψη για τους λ τρεις του αθλ ματος Τι υλικ χρει ζονται για να κ νω Ορειβατικ Σκι Πρ τα απ λα ρουχισμ που χρησιμοποιε ται στο χειμεριν βουν Ο υπ λοιπος εξοπλισμ ς ε ν δεν τον χετε μπορε να ενοικιασθε σε πολ χαμηλ κ στος για λη την δι ρκεια της Σχολ ς Τι ικαν τητες χρει ζεται κ ποιος να συμμετ σχει στην Σχολ Επειδ η δραστηρι τητα του Ορειβατικο Σκι γ νεται σε απ τητο χι νι off piste skiing καλ θα ε ναι να γνωρ ζουμε σκι π στας κατ βαση με παρ λληλα τα σκι σε μ τριας δυσκολ ας π στα και μια μ τρια φυσικ κατ σταση και αυτ για να απολα σουμε με ασφ λεια τις αναβ σεις και τις καταβ σεις σε πλαγι ς που δεν χει π ει καν νας λλος Ποια θ ματα διδ σκομαι στην Σχολ Ορειβατικο Σκι Θεωρ α 1 Προπ νηση φυσικ κατ σταση Προετοιμασ α σ ματος για χιονοδρομ α βασικ ς ασκ σεις 2 Η διαφορ του χιονοδρ μου στο χιονισμ νο πεδ ο σε σχ ση με τον Πεζοπ ρο 3 Διατροφ στο βουν Προετοιμασ α δι σχισης μονο μερη αν βαση 4 Εξοπλισμ ς και Τεχνολογ α 5 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης Προβλ ματα και εναλλακτικ ς 6 Προβλ ματα και Προτερ ματα λ γω μεγ λης ταχ τητας δι σχισης με τα Ορειβατικ Σκι Τραυματισμο μονοπ τια χρ νοι παρξη και ποι τητες χιονιο κλπ 7 Χρ ση ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 8 Μεταφορ τραυματ α εναλλακτικο τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 9 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ και Παγκ σμια Χιονοδρομ α Πρακτικ 1 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Αλπικ Σκι Χαρακτ ς και ολισθηρ ς στροφ ς ταχ τητα φρεν ρισμα κατανομ ς κ μψης γωνι σματος και π εσης 2 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Ορειβατικ Σκι ομο ως με πιο π νω επιπλ ον σε δι φορες ποι τητες χιονιο 3 Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 Τεχνικ κατ βασης με σκι τεχνικ ς πο δρας τεχνικ ς σφιχτο χιονιο τεχνικ ς κρο στας κ τ λ 5 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι στα π διλα και στις μπ τες 6 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 7 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης 8 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες 9 Χρ ση φτυαριο ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 10 Κατασκευ καταλ ματος αν γκης με χρ ση των π διλων χι διανυκτ ρευση εντ ς κατ την κρ ση του Εκπαιδευτ 11 Μεταφορ τραυματ α και κατασκευ φορε ου 12 Εξοπλισμ ς συντ ρηση λε ανση κ ρωμα Τι δικαιολογητικ απαιτο νται για την συμμετοχ μου στην Σχολ Η Σχολ Ορειβατικο Σκι γ νεται υπ την αιγ δα της Ε Ο Ο Α και θα απονεμηθο ν διπλ ματα σε σους αποφοιτ σουν απ την Σχολ Γι αυτ χρει ζονται τα εξ ς δικαιολογητικ Α τηση εγγραφ ς του Συλλ γου με 3 φωτογραφ ες Γνωμ τευση μ νο απ Καρδιολ γο Παθολ γο Γενικ Ιατρ 6 μ νου που αποφα νεται για τη δυνατ τητα θλησης του υποψηφ ου Φωτοτυπ α αστυνομικ ς ταυτ τητας χι επικυρωμ νη Φωτοτυπ α δελτ ου μ λους συλλ γου αν ε στε μ λος απ τον σ λλογο στον οπο ο αν κετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Χ Κ Βασιλ τσας 10 και 11 Ιανουαρ ου 2015 Β ρμιο Τρ α Π ντε Πηγ δια 17 και 18 Ιανουαρ ου 2015 Γρ μμος 14 και 15 Φεβρουαρ ου 2015 Βασιλ τσα 25 Μαρτ ου 2015 Τ μφη Αστρ κα 28 και 29 Μαρτ ου 2015 λυμπος ΚΕΟΑΧ 4 και 5 Απριλ ου 2015 Για περισσ τερες πληροφορ ες επικοινων στε με τον υπε θυνο της Σχολ ς Λ ζαρος Μποτ λης Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας Αναρρ χησης Οδηγ ς Βουνο HMGA Τηλ 6948 043655 e mail meteora guide gmail com 0 Comments Σκι εκτός πίστας και ορ σκι Mountain Sports 28 12 2013 0 Comments Για τους λ τρεις της αδρεναλ νης και της περιπ τειας για σους θ λουν να ξεφ γουν απ τα στεν ρια του χιονοδρομικο κ ντρου Οργανωμ νο τετρ ωρο μ θημα τ σσερεις συνεχ μενες ημ ρες στο χιονοδρομικ κ ντρο της Βασιλ τσας με στ χο την βελτ ωση της τεχνικ ς Ημερομην ες 26 27 28 29 12 2013 Οι υποψ φιοι πρ πει α να χουν πλ ρη λεγχο κατ βασης με ελεγχ μενες στροφ ς σε κ κκινη π στα με π διλα κατ βασης με ορειβατικ σκι β να χουν καλ φυσικ κατ σταση Μ γιστος αριθμ ς συμμετεχ ντων αν γκρουπ 6 τομα Επικοινων α διευκριν σεις Γι ννης Θεοχαρ πουλος 6947 634197 πηγ 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΟΑΛΘ 2014 20 12 2013 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΟΑΛΘ 2014 Η σχολ ορειβατικο σκι χει σαν στ χο την μετ δοση γν σεων τεχνικ ν κ νησης και χειρισμ ν ασφαλε ας τσι στε οι μαθητ ς να καταφ ρουν μετ την ολοκλ ρωσ της να απολαμβ νουν με ασφ λεια το ορειβατικ σκι και το σκι εκτ ς π στας με πλ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Βαρδούσια
  μπ ρεσε να κατ βει πολλ ς καινο ργιες και αξι λογες γραμμ ς Απ τις φωτογραφ ες που μου ε χε δε ξει ε μαι σ γουρος πως τσι ε ναι Δε βαρι σαι ρθαμε καλ παρ α χω ε λο και κ τι θα βρο με να κ νουμε μονολογ Φορ με π διλα ανηφορ ζουμε το Ε4 προς Σταυρ και γρ γορα στρ βουμε ν τια προς Καταφ για φ το 1 Ο Στα ρος προτε νει να ανεβο με Κ ρακα απ την κλασικ Π ρτες και να κατ βουμε απ Κοπρισι ς Δεν χει δικο καθ ς οι Κοπρισι ς ε ναι ενδιαφ ρουσα κατ βαση και μ λιστα βοριν που σημα νει πλ ρη χιονοκ λυψη Εμ να το μυαλ μου π ει σε κ τι πιο ζ ρικο για να την ακο σουμε και λ γο Ο Γκορτζ ς το χει κατ βει δυο φορ ς το Κεντρικ λο κι τοπικ 55μο ρες γιατ χι και εμε ς Γρ γορα μως απορρ πτεται η ιδ α καθ ς μ σα στο λο κι υπ ρχει βρ χινο ζων ρι το οπο ο βλ πουμε ξεκ θαρα απ το Καταφ γιο Στη μικρ στ ση για να ντυθο με παρατηρ τη Σκο φια 2260μ φ το 2 Η βοριν πλευρ της φα νεται να χει καλ χι νι και ωρα α κλ ση Την χω αν βει μ νο καλοκα ρι απ την κ ψη μως τ ρα ε ναι αδ νατο καθ ς ε ναι ξ χιονη Καλ ιδ α μια ντιρ κτ αν βαση κατ βαση απ τη β ρεια Οπ τε προσπερν με και το μικρ καταφ γιο του ΠΟΑ και ακολουθο με τη ρ χη Μετερ ζια φ το 3 Η θ α πολ μορφη απ τη ρ χη με την ατελε ωτη ν τια κορυφογραμμ φωτ 4 Π σω μας ανατολικ το καταφ γιο και τα Σκ ρδα Πιτιμ λικου φ το 5 Στο τ λος βγ ζουμε φ κιες και λ γες ευχ ριστες στροφ ς μας οδηγο ν στη β ση της Σκο φιας φ το 6 Εδ αρχ ζει η τελικ αν βαση απ τα 1900μ στα 2260μ Τραβερσ ρουμε ανηφορικ αρχικ δυτικ κ τω απ τις αναρριχητικ ς διαδρομ ς φωτ 7 Ανηφορ ζουμε σε μια μ τριας κλ σης πλαγι Το χι νι επιφανειακ ε ναι λασπ δες και υποχωρε εν απ κ τω παγωμ νο φωτ 8 9 Με αναγκ ζει να π ρω τα π διλα στην πλ τη εν ο Στα ρος συνεχ ζει καθ ς χει σκι κραμπ ν Η κλ ση αυξ νει σταδιακ και στα τελευτα α 100μ χει φτ σει τις 45 μο ρες φωτ 10 Τελικ φτ νουμε λ γο μ τρα κ τω απ την βρ χινη ξαρση κορυφ φωτ 11 Ε μαστε στην κ ψη και η α σθηση ε ναι περ εργη Ν τια πλαγι ε ναι λη ξ χιονη με μια κορν ζα στην κορυφ της μας δ νει ελ χιστο χ

  Original URL path: http://www.skim.gr/betaalpharhodeltaomicron973sigmaiotaalpha (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Λουπάτα- Μαρόσα- Αυγό
  ανάμεσα στα δύο βουνά Καλύψαμε τα πρώτα 200 300 μέτρα υψομετρικής με τα πόδια μέχρι να πέσουμε στη λάκα κάτω από την κορφή όπου φορέσαμε τα σκι εικόνα4 Σε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά φτάσαμε στην κορυφή Λουπάτα 2060μ καλύπτοντας τα πρώτα 600 μέτρα υψομετρικής Από εκεί κάναμε μια όμορφη κατάβαση και χρειάστηκε να βγάλουμε τα σκι για ελάχιστα μέτρα ώστε να διασχίσουμε την κόψη και να πέσουμε στην μεριά της Μαρόσας Η κατάβαση σταμάτησε σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα και στη συνέχεια βάλαμε ξανά τις φώκιες για να τραβερσάρουμε προς τη Μαρόσα Με τα διάφορα προβλήματα που είχαμε με τις φώκιες λόγω του υγρού χιονιού μας πήρε 45 λεπτά να φτάσουμε στη Μαρόσα 2022μ Κάτω από το Όρνιο είχαμε εντοπίσει σε προηγούμενη εξόρμηση μια χιονούρα που θα μας έφτανε μέχρι τη βάση της επόμενης ανάβασης αλλά τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά καθώς τα χιόνια είχαν λιγοστέψει Κατηφορίσαμε με τα πόδια εικόνα 9 για 200 περίπου μέτρα υψομετρικής διαφοράς στην απότομη πλαγιά που ήταν κυρίως καλυμμένη με χόρτα και κάποια μικρά περάσματα σε βράχο και βάλαμε τα σκι μόλις βρήκαμε το χιόνι Η κατάβαση σταματούσε σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα και από εκεί τραβερσάραμε πάλι κυρίως περπατώντας μέχρι τη βάση της ανάβασης εικόνα19 Η ανάβαση έγινε σε μια όμορφη πλαγιά μέγιστης κλίσης 45 μοιρών η οποία μας έβγαλε στη μικρή λάκα κάτω από την κορυφή ενώ τα τελευταία 150 μέτρα ανάβασης ήταν πάνω την εντυπωσιακή κόψη εικόνα 16 Μας πήρε 1 ώρα να βγούμε στην κορυφή Στην κορυφή Αυγό 2148 μ ξοδέψαμε λίγο παραπάνω χρόνο για να απολαύσουμε την εντυπωσιακή θέα προς τα Άγραφα τα βουνά της Μεσοχώρας και τα Τζουμέρκα Η κατάβαση από το Αυγό εικόνα 18 ήταν η πιο απολαυστική κατάβαση της διαδρομής Φτάνοντας στη βάση ξεκίνησε το περπάτημα Μετά την τραβέρσα που τελείωσε σχετικά σύντομα μας

  Original URL path: http://www.skim.gr/lambdaomicronupsilonpi940taualpha--mualpharho972sigmaalpha--alphaupsilongamma972 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Λουπάτα- Μαρόσα
  πραγματοποιηθεί Όντας συχνοί θαμώνες στην περιοχή του Κόζιακα και της ευρύτερης περιοχής του Περτουλίου είχαμε πάντα την εικόνα του συμπλέγματος Λουπάτα Μαρόσα Αυγό τυπωμένη στο μυαλό μας Ειδικά αυτοί οι ορεινοί όγκοι χιονισμένοι έχουν μια τόσο μαγική εικόνα και είναι σαν να σε καλούν να χαθείς στην απεραντοσύνη τους Με τα χιόνια να είναι πλέον αρκετά ασφαλή πήραμε την απόφαση να επιχειρήσουμε τη μίνι διάσχιση Λουπάτα Μαρόσα με κύριο στόχο να εντοπίσουμε το ιδανικό πέρασμα από τη Λουπάτα στη Μαρόσα Έτσι και έγινε το πρωί του Σαββάτου 6 4 2013 ξεκινήσαμε από το Νεραϊδοχώρι και πήραμε το χωματόδρομο που οδηγεί στη Μαρόσα στις κεραίες Ήμασταν τυχεροί καθώς με το αυτοκίνητο καταφέραμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά 1300 μ περίπου λίγο κάτω από το μαντρί και έτσι χρειάστηκε να περπατήσουμε ελάχιστα μέτρα Μετά από 10 λεπτά περπάτημα βάλαμε τα σκι και αρχίσαμε να τραβερσάρουμε προς τη Λουπάτα και σύντομα βρεθήκαμε στο κεντρικό λούκι που οδηγεί στην κορυφή 2060 μ Η ανάβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να συναντήσουμε δυσκολίες και χωρίς να βγάλουμε καθόλου τα σκι καθώς οι κλίσεις ήταν σε γενικές γραμμές ομαλές μεγ 35 μοιρές Η υπόθεση της κατάβασης από την κορυφή της Λουπάτας ήταν κάπως περίεργη υπόθεση καθώς περιείχε και το στοιχείο της εξερεύνησης ώστε να εντοπιστεί το κατάλληλο πέρασμα Τελικά μετά από λίγο περπάτημα στην απόκρημνη κόψη του χωρίζει τα δύο βουνά εντοπίστηκε το πέρασμα το οποία βρίσκεται περίπου 200 μέτρα υψομετρική διαφορά από την κορυφή Η κατάβαση ήταν μια εκπληκτική εμπειρία με φανταστικές συνθήκες χιονιού αλλά και ένα τοπίο που σου κόβει την ανάσα Πέφτοντας στην πλευρά της Μαρόσας ο βασικός σκοπός της εξόρμησης είχε υλοποιηθεί και καθώς είχε ήδη μεσημεριάσει αποφασίσουμε να μην κάνουμε την ανάβαση στην κορυφή αλλά να αρκεστούμε στην κοντινή ράχη Βάλαμε γρήγορα τις φώκιες και ανηφορίσαμε για μισή ώρα περίπου Η κατάβαση που ακολούθησε ήταν

  Original URL path: http://www.skim.gr/lambdaomicronupsilonpi940taualpha--mualpharho972sigmaalpha (2016-02-16)
  Open archived version from archive