archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ski Mountaineering in Greece - Χιονούρα 2013
  ο πρωτ τυπος φωτογραφικ ς διαγωνισμ ς Χιονο ρα Θα προσπαθ σουμε να σας κρατ με εν μερους σχετικ με το διαγωνισμ αναδημοσιε οντας τις εικ νες απ τη σελ δα του διαγωνισμο στο facebook 0 Comments Ο πιο τρελός χιονοδρομικός διαγωνισμός 19 4 2013 0 Comments Η εταιρ α Κλαουδ τος που ε ναι πρωτοπ ρος στο ορειβατικ σκι στη χ ρα μας μας εντυπωσι ζει για λλη μια φορ ανακοιν νοντας να πρωτ τυπο διαγωνισμ φωτογραφ ας με τη διακριτικ ονομασ α Χιονο ρα πως φα νεται θα αργ σουμε να β λουμε τα σκι στην αποθ κη καθ ς ο διαγωνισμ ς ξεκιν στις 20 Απρ λη και θα διαρκ σει μ χρι και τ λη Μα ου Η ανακο νωση των διοργανωτ ν στη σχετικ σελ δα στο facebook Η ιδ α προ κυψε τελε ως τυχα α για αυτ το λ γο θ λουμε να ε στε λ γο επιεικε ς με τη 1η διοργ νωση Οσο θυμ μαι στη ζω μου το σκι σε χιονο ρες ταν να must Σηματοδοτο σε το τ λος της χειμεριν ς περι δου τον αποχαιρετισμ των τελευτα ων λωρ δων χιονιο που μας πρ σφερε τ ση ευχαρ στηση Μ λιστα ταν κατεβα ναμε μια χιονο ρα προσπαθο σαμε να κ νουμε σο το δυνατ περισσ τερες στροφ ς και να φ γουμε απ το βουν ολοκληρωμ νοι Χιονο ρες θα βρο με παντο μ χρι το τ λος Μ η Στη Ρο μελη στη Π νδο στον Ολυμπο ακ μα και στη Κρ τη Αλλες θα ε ναι σε φρ δια λλες σε λο κια λλες σε πλαγι ς Κανονισμο Ο διαγωνισμ ς λ γει στις 30 Μα ου 2013 Ο κ θε διαγωνιζ μενος θα μπορε να ανεβ ζει σε αυτ τη σελ δα 1 φωτογραφ

  Original URL path: http://www.skim.gr/chiiotaomicronnuomicron973rhoalpha-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • 4η Χαλαρή Συνάντηση Ορ. Σκι, Άγραφα. - Ski Mountaineering in Greece
  καιρ ς δεν ταν σ μμαχος αυτ τη φορ δεκ δες ταν οι φ λοι του αθλ ματος που ανταποκρ θηκαν στο κ λεσμα και βρ θηκαν στις μορφες πλαγι ς π νω απ τη Λ μνη Πλαστ ρα Οι πιο μπειροι απ τους φ λους του αθλ ματος βρ θηκαν στην μορφη Τ μπλα και γλ στρησαν στα απ τομα λο κια της Δυστυχ ς οι καιρικ ς συνθ κες δεν επ τρεψαν την προσ γγιση της κορυφ ς Βουτσικ κι αλλ το φρ σκο χι νι που πεσε το βρ δυ του Σαββ του κανε τις καταβ σεις απολαυστικ ς Παρ λληλα στελ χη απ τους τοπικο ς συλλ γους Σ Ο Χ Τρικ λων και Ο Χ Ο Καρδ τσας ασχολ θηκαν με φ λους που ρθαν για να γνωρ σουν το θλημα και πραγματοπο ησαν αρκετ ς εκπαιδευτικ ς διαδρομ ς στα ρια του χιονοδρομικο κ ντρου με την απαρα τητη π ντα βο θεια και τη χρ ση εξοπλισμο που παρε χε για λλη μια φορ η εταιρ α Κλαουδ τος Στο κλε σιμο της εκδ λωση το μεσημ ρι της Κυριακ ς ο Ο Χ Ο Καρδ τσας κοψε της π τα παρουσ α

  Original URL path: http://www.skim.gr/4eta-chialphalambdaalpharho942/41 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 4η Συνάντηση Ορ. Σκι Άγραφα- Βουτσικάκι! - Ski Mountaineering in Greece
  0 Comments Μετά την αναγκαστική και προνοητική ακύρωση της εκδήλωσης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η όλη προσπάθεια να μαζευτούμε και να μοιραστούμε εμπειρίες με τα ορειβατικά σκι μεταφέρεται για τις 7 8 Φλεβάρη 2015 στις γνώριμες πλαγιές των Αγράφων Η 4η Χαλαρή Συνάντηση Ορειβατικού Σκι είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους του φίλους του αθλήματος Για τους πιο έμπειρους υπάρχουν ατελείωτες πλαγιές για να γλιστρήσουν ενώ οι λιγότερο εξοικειωμένοι θα

  Original URL path: http://www.skim.gr/4eta-chialphalambdaalpharho942/4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Δήλωση Συμμετοχής - Ski Mountaineering in Greece
  2014 Χιονο ρα 2013 Χαλαρ ς Συναντ σεις 4η Χαλαρ Πληροφορ ες φιξη Διαμον 3η Χαλαρ Συν ντηση 2η Χαλαρ Συν ντηση 1η Χαλαρ Συν ντηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολ ς SkiΜ Tours Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια

  Original URL path: http://www.skim.gr/delta942lambdaomegasigmaeta-sigmaupsilonmumuepsilontauomicronchi942sigmaf2.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Άφιξη-Διαμονή - Ski Mountaineering in Greece
  Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Διαμον Οι δρ σεις της συν ντησης θα χουν ως αφετηρ α το Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων το οπο ο χει δυναμικ τητα 30 περ που κλ νες Επικοινων α Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων Τηλ 6932744194 Βασ λης Τασι πουλος Εκτ ς απ το Καταφ γιο σε κοντιν απ σταση υπ ρχουν αρκετο ξεν νες στα χωρι Νερ ιδα Kαλ βια Πεζο λα και Φυλακτ που ε ναι τα πιο κοντιν Ενδεικτικ προτειν μενοι ξεν νες Ξενοδοχε ο Πλαστ ρας Νερ δα τηλ 24410 92460 Ξενοδοχειο Αντιγονη Νεοχωρι Τηλ 24410 93304 6974731983 Ξενωνας Ανθεμιον Νεοχωρι Τηλ 24410 93415 6932387587 Ξενωνας Ακρολιμνια Καλυβια Πεζουλας Τηλ 24410 92495 6979224396 φιξη Με αυτοκ νητο Ο χ ρος του καταφυγ ου χει πολ καλ πρ σβαση με σφαλτο Απ την Καρδ τσα ακολουθο με τη σ μανση για Λ μνη Πλαστ ρα Στο χωρι Καλ βια Πεζο λας στρ βουμε και αφ νουμε το κεντρικ οδικ δ κτυο της Λ μνης και κατευθυν μαστε προς στα χωρι Νερ ιδα και Φυλακτ Μετ το χωρι Νερ ιδα ακολουθο με τη σ μανση για Ορειβατικ

  Original URL path: http://www.skim.gr/902phiiotaxieta-deltaiotaalphamuomicronnu942.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πρόγραμμα - Ski Mountaineering in Greece
  Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Οι εκδηλ σεις θα χουν ως β ση το Καταφ γιο Αγρ φων 1536μ Για να τακτοποι σετε την διαμον σας δε τε τα στοιχε α τη στ λη πληροφορ ες Πρ γραμμα Σ ββατο 30 1 10 00 Αρχικ συν ντηση Ομ δα των διοργανωτ ν θα ασχοληθε ειδικ με σους ρχονται για πρ τη φορ σε επαφ με το θλημα στε να χουν μια εισαγωγ σε βασικ ς τεχνικ ς ορειβατικο σκι Για αυτο ς του φ λους μας και για το ski test θα υπ ρχει ειδικ διαδρομ 100 μ υψομετρικ ς διαφορ ς 10 30 Αν βαση Τ μπλα Για τους πιο μπειρους φ λου μας για το Σ ββατο προτε νεται αν βαση στην Τ μπλα και καταβ σεις στη βοριν πλευρ του βουνο στα μορφα λο κια που καταλ γουν μ σα στο δ σος ΠΡΟΣΟΧΗ οι συγκεκριμ νες καταβ σεις εγκυμονο ν σημαντικ κ νδυνο χιονοστιβ δας αν υπ ρχει φρ σκο χι νι 15 00 Λ ξη ski test επιστροφ στο καταφ γιο 20 00 Παρουσ αση Διαδρομ ς Ορ

  Original URL path: http://www.skim.gr/pirho972gammarhoalphamumualpha1.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  θηκαν στο κ λεσμα και βρ θηκαν στις μορφες πλαγι ς π νω απ τη Λ μνη Πλαστ ρα Οι πιο μπειροι απ τους φ λους του αθλ ματος βρ θηκαν στην μορφη Τ μπλα και γλ στρησαν στα απ τομα λο κια της Δυστυχ ς οι καιρικ ς συνθ κες δεν επ τρεψαν την προσ γγιση της κορυφ ς Βουτσικ κι αλλ το φρ σκο χι νι που πεσε το βρ δυ του Σαββ του κανε τις καταβ σεις απολαυστικ ς Παρ λληλα στελ χη απ τους τοπικο ς συλλ γους Σ Ο Χ Τρικ λων και Ο Χ Ο Καρδ τσας ασχολ θηκαν με φ λους που ρθαν για να γνωρ σουν το θλημα και πραγματοπο ησαν αρκετ ς εκπαιδευτικ ς διαδρομ ς στα ρια του χιονοδρομικο κ ντρου με την απαρα τητη π ντα βο θεια και τη χρ ση εξοπλισμο που παρε χε για λλη μια φορ η εταιρ α Κλαουδ τος Στο κλε σιμο της εκδ λωση το μεσημ ρι της Κυριακ ς ο Ο Χ Ο Καρδ τσας κοψε της π τα παρουσ α αρκετ ν φορ ων της περιοχ ς και το ραντεβο ανανε θηκε για την επ μενη χρονι και δ θηκε η υπ σχεση η εκδ λωση να επαναληφθε και να μεγαλ σει Την εκδ λωση στ ριξαν το Επιμελητ ριο Καρδ τσας η Περιφερειακ Εν τητα Καρδ τσας και ο Δ μος Πλαστ ρα Την διοργ νωση φιλοξ νησε λλη μια φορ το Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων και ο διαχειριστ ς κ Βασ λης Τατσι πουλος δωσε και π λι τον εαυτ του για τη σωστ διοργ νωση 0 Comments 4η Συνάντηση Ορ Σκι Άγραφα Βουτσικάκι 3 2 2015 0 Comments Μετά την αναγκαστική και προνοητική ακύρωση της εκδήλωσης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η όλη προσπάθεια να μαζευτούμε και να

  Original URL path: http://www.skim.gr/4eta-chialphalambdaalpharho942/archives/02-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Ski Mountaineering in Greece
  θηκαν στο κ λεσμα και βρ θηκαν στις μορφες πλαγι ς π νω απ τη Λ μνη Πλαστ ρα Οι πιο μπειροι απ τους φ λους του αθλ ματος βρ θηκαν στην μορφη Τ μπλα και γλ στρησαν στα απ τομα λο κια της Δυστυχ ς οι καιρικ ς συνθ κες δεν επ τρεψαν την προσ γγιση της κορυφ ς Βουτσικ κι αλλ το φρ σκο χι νι που πεσε το βρ δυ του Σαββ του κανε τις καταβ σεις απολαυστικ ς Παρ λληλα στελ χη απ τους τοπικο ς συλλ γους Σ Ο Χ Τρικ λων και Ο Χ Ο Καρδ τσας ασχολ θηκαν με φ λους που ρθαν για να γνωρ σουν το θλημα και πραγματοπο ησαν αρκετ ς εκπαιδευτικ ς διαδρομ ς στα ρια του χιονοδρομικο κ ντρου με την απαρα τητη π ντα βο θεια και τη χρ ση εξοπλισμο που παρε χε για λλη μια φορ η εταιρ α Κλαουδ τος Στο κλε σιμο της εκδ λωση το μεσημ ρι της Κυριακ ς ο Ο Χ Ο Καρδ τσας κοψε της π τα παρουσ α αρκετ ν φορ ων της περιοχ ς και το ραντεβο ανανε θηκε για την επ μενη χρονι και δ θηκε η υπ σχεση η εκδ λωση να επαναληφθε και να μεγαλ σει Την εκδ λωση στ ριξαν το Επιμελητ ριο Καρδ τσας η Περιφερειακ Εν τητα Καρδ τσας και ο Δ μος Πλαστ ρα Την διοργ νωση φιλοξ νησε λλη μια φορ το Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων και ο διαχειριστ ς κ Βασ λης Τατσι πουλος δωσε και π λι τον εαυτ του για τη σωστ διοργ νωση 0 Comments 4η Συνάντηση Ορ Σκι Άγραφα Βουτσικάκι 3 2 2015 0 Comments Μετά την αναγκαστική και προνοητική ακύρωση της εκδήλωσης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η όλη προσπάθεια να μαζευτούμε και να

  Original URL path: http://www.skim.gr/4eta-chialphalambdaalpharho942/category/all (2016-02-16)
  Open archived version from archive •