archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ski Mountaineering in Greece - ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ
  ς λπεις και αγων ζεσαι σε μεγ λο υψ μετρο με πολ σοβαρ ς καιρικ ς συνθ κες ε ναι 45 km και 3 500 μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς με πολ δ σκολα και τεχνικ περ σματα απ τομες παγωμ νες πλαγι ς εκτεθειμ νες κ ψεις και δι σχιση παγετ να που απαιτο νται ρτιες γν σεις Ορειβασ ας και Αλπινισμο Ε ναι 3 η ρα και η ομ δα σηκ νεται για να ετοιμαστε και να π ρει πρωιν Ο καιρ ς ε ναι βροχερ ς απ το μπαλκ νι του ξενοδοχε ου κλ βουμε ματι ς καθ ς ετοιμαζ μαστε και ελπ ζουμε μ χρι τις 5 η ρα να χουν βελτιωθε τα πρ γματα Οι τελευτα ες προβλ ψεις ε ναι πως η βροχ θα σταματ σει και την θ ση της θα π ρει ο καθαρ ς ουραν ς Πρ γματι η απ σταση απ την αφετηρ α του αγ να ε ναι μικρ και σε μικρ χρονικ δι στημα βγ ζει ξαστερι Ε μαστε μαζεμ νοι σε μια μεγ λη φωτι περιμ νοντας την ε σοδο μας στον μεγ λο χ ρο της εκκ νησης Μεγ λη αγων α αλλ και μεγ λη σιγουρι στην ομ δα για να καλ αγ να 286 ομ δες ε ναι τοιμες να αντιμετωπ σουν το κ θε ενδεχ μενο 5 30 pm δ νετε η εκκ νηση και να ποτ μι αθλητ ν ξεχ νεται στα στεν σοκ κια του Gressoney La Trinite στα 1 637 m υψ μετρο Πολλ μπορε να συμβο ν ταν περ που 900 αθλητ ς συνωστ ζονται σε να στεν χιονισμ νο δρ μο ελπ ζοντας για μια καλ γραμμ τσι στε να αρχ ζεις να ολισθα νεις με τα σκι σου Η θ ση της ομ δας χι και πολ καλ να απρ βλεπτο περιστατικ και μ νουμε λ γο π σω αλλ γρ γορα μπα νουμε σε ρυθμ Ο πρ τος στ χος 10 km απ σταση και 1 850 μ τρα υψομετρικ το καταφ γιο Mantova Hut στα 3 500m υψ μετρο και το πρ το 1st time check χρονικ ριο του αγ να στις 3 ρες Ε μαστε στις 2 ρες περ που χει ξημερ σει και απ π νω μας ο καταγ λανος ουραν ς χοντας τον λιο να μας ζεστα νει απ το πρωιν ψ χος βρισκ μαστε στο Canalino dell Aguila 2 650 m υψ μετρο να λο κι 60 μοιρ ν και 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς τα σκι στην πλ τη και αποκ πτομε απ την ομ δα για να βγω πρ τος απ το λο κι και να βοηθ σω τους συντρ φους μου στη επ μενη αλλαγ Τ ρα λα εξαρτ νται απ τον ρυθμ και τη επιμον μας 2 51 και φτ νουμε στο καταφ γιο μ σα σε να σ ννεφο χιονιο απ τον δυνατ α ρα Ε μαστε χαρο μενοι γιατ πι σαμε το πρ το χρονικ ριο και συνεχ ζουμε πολ καλ Λ γο πιο π νω 150 μ τρα υψομετρικ ς το δε τερο καταφ γιο το Gnifetti Hut 3 647 m υψ μετρο και λοι πλ ον αναγκαστικ πρ πει να δεθο με γιατ θα διασχ ζουμε παγετ να και αυτ θα μας παρ χει ασφ λεια στην περ πτωση να π σουμε σε crevasse μεγ λο νοιγμα στον παγετ να Δε τερος στ χος το Naso del Lyskamm στα 4 100m υψ μετρο με 5 km απ σταση και 600 μ τρα υψομετρικ Μια εκτεθειμ νη κ ψη 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς με βρ χια πα ρνουμε τα σκι στην πλ τη και πλ ον λοι φορ με κραμπ ν ειδικ καρφι που προσαρμ ζονται στην μπ τα Ο πολ δυνατ ς α ρας μας ταλαιπωρε η θερμοκρασ α 15 βαθμο ς κελσ ου και πλησι ζουμε στο δυσκολ τερο σημε ο της διαδρομ ς Μια πλαγι την οπο α χει ξυρ σει ο παγωμ νος α ρας και για 150 μ τρα χουν σκ ψει σκαλοπ τια στον π γο με αλυσοπρ ονο για να μπορ σουν οι ομ δες να κατ βουν αυτ το εκτεθειμ νο π ρασμα Η κατ σταση δεν ε ναι και τ σο καλ γιατ ε μαστε εγκλωβισμ νοι με π ρα πολλ ς ομ δες στο επικ νδυνο αυτ π ρασμα και λοι ανησυχο ν για το δε τερο χρονικ ριο που ε ναι στις 6 ρες Γρ γορα δ νεται το σ μα και ακο με απ τον ασ ρματο εν ς οδηγο που βρ σκονταν εκε για την ασφ λεια μας τι δ θηκε παρ ταση μισ ς ρας στο δε τερο κ ψιμο χουν καταλ βει τι οι συνθ κες και τα δ σκολα τεχνικ περ σματα δυσκ λεψαν ακ μα και τους πρ τους Ε μαστε πολ κοντ να τα καταφ ρουμε και το παλε ουμε με οποιοδ ποτε τρ πο προσπερν με ομ δες που δεν ε ναι τ σο καλ ς στον χειρισμ των σχοινι ν και βγα νουμε γρ γορα στο πλατ του παγετ να Επιτ λους σκι βγ ζουμε κραμπ ν και φ κιες απ τα π διλα αυτοκ λλητη λουρ δα που μπα νει κ τω απ το π διλο και αρχ ζουμε να γλιστρ με προς το καταφ γιο Quintino Sella Hut on Felik στα 3 585m υψ μετρο που ε ναι το 2nd time check χρονικ ριο χουμε περ σει το σ στημα που χρονομετρε και εκε νη την στιγμ βλ πω στο ρολ ι μου 6 28 44 ταν η πιο ευτυχισμ νη στιγμ του αγ να πα ρνουμε μεγ λες αν σες και χαιρ μαστε πολ γιατ ε μαστε μ σα στον αγ να Η απογο τευση για κ ποιες ομ δες που ταν λ γο πιο π σω ε ναι μεγ λη γιατ για αυτο ς το νειρο τελει νει εδ Τσ ι μπαν να ξηρο καρπο οτιδ ποτε θα μας δ σει εν ργεια και υγρ για τον επ μενο και πιο δ σκολο στ χο τη κ ψη της κορυφ ς Castor 4 226m υψ μετρο που ε ναι και το ψηλ τερο σημε ο που περν ο αγ νας Μια πολ εκτεθειμ νη κ ψη χιονιο για περ που 1 km απ σταση θα ταν η τελευτα α δοκιμασ α για την ομ δα Αυτ που χουμε να κ νουμε δεν χει να κ νει με το χρ νο αλλ με το να απολα σουμε τις λπεις Αργ β ματα και το υψ μετρο πλ ον μας γονατ ζει η κ ψη ε ναι μαχα ρι και η αν σες πολ δ σκολες κ ποιες ομ δες καταρρ ουν μπροστ μας και η μ νη σωτηρ α για αυτο ς ε ναι απ α ρος με το ελικ πτερο Ε μαστε πολ τυχερο χουμε δυν μεις και πλ ον αυτ που βγα νει απ μ σα μας ε ναι ψυχ Πρ πει να τερματ σουμε τον αγ να δεν μας απασχολε ο χρ νος αλλ η πρ βλεψη για χιον πτωση το μεσημ ρι μας βρ σκει κ τω απ την κ ψη του Castor σε πιο ασφαλ ς πεδ ο στο Verra Pass Schwarztor 3 848m υψ μετρο Γρ γορη αλλαγ και προς Colle del Breithorn 3 826 m υψ μετρο ξαν αλλαγ και προς το Plateau Ros à 3 500 m τελευτα α αλλαγ και το μ νο που θ λουμε ε ναι κατ βαση με τα σκι και προς τον τερματισμ Breuil Cervinia 2 000 m υψ μετρο απ 286 ομ δες καταφ ρνουν να τερματ σουν 185 που και τελικ θ ση της Fifth Element Hellas στην γενικ κατ ταξη με χρ νο 11 51 31 Με β ση λα αυτ τα χαρακτηριστικ η συμμετοχ στο Trofeo Mezzalama απαιτε Καλ γν ση της ορειβασ ας σε μεγ λα υψ μετρα την ικαν τητα να χειριστε η ομ δα τυχ ν κινδ νους και απρ βλεπτες περιστ σεις πως ισχυρο ς αν μους και πολ χαμηλ ς θερμοκρασ ες 25C Η σωματικ και ψυχολογικ προετοιμασ α το ομαδικ πνε μα η αλληλεγγ η η ρτια γν ση των καταστ σεων που μπορε να βρεθε η ομ δα σε τ τοια υψ μετρα και την νευ ρων αποδοχ των παρακ τω κανονισμ ν και των αποφ σεων που λαμβ νονται απ τους Οργανωτ ς του Αγ να ε ναι λα αυτ τα χαρακτηριστικ που απαιτε να χει η ομ δα που πα ρνει μ ρος στο Trofeo Mezzalam a 0 Comments Σκι με αρκούδες στην Πίνδο 11 4 2015 0 Comments Η ομ δα του SkiM gr σε μια απ τις ομορφ τερες ανοιξι τικες εξορμ σεις στα βουν της Π νδου ε χε μια απρ σμενη συν ντηση με μια πολ τεκνη αρκουδοοικογ νεια ταν λ με συν ντηση μην φαντ ζεστε τι χαιρετηθ καμε κι λας πως ε ναι γνωστ αυτ το παν μορφο και αγαθ θηλαστικ αντιλαμβ νεται την ανθρ πινη παρουσ α απ εκατοντ δες και χιλι δες μ τρα και σπε δει σε φυγ Μ νο με τη βο θεια της τ χης μπορε κ ποιος να βρεθε σε ικαν απ σταση να αντιληφθε αυτ το ιδια τερο πλ σμα και εμε ς ε μαστε οι τυχερο της ημ ρας Β λαμε τα ορειβατικ σκι σε υψ μετρο 1500 περ που μ τρα και σε μια αν παυλα απ την κουραστικ αν βαση σε μια μορφη ρ χη στρ ψαμε το βλ μμα μας στο αχαν ς λευκ Κ τι περ εργες κουκκ δες κινο νται εκε απ ναντι για λλη μια φορ δικαι νομαι που κουβαλ ω την ογκ δη DSLR μαζ μου Τ ρμα ζουμ και το αποτ λεσμα μαγικ Η παρουσ α μας σως χ λασε το αν μελο παιχν δι για τα 3 μικρ αρκουδ κια που απολ μβαναν το χι νι στα 1700 περ που μ τρα αλλ ε μαστε σ γουροι τι θα βρουν και λλες συχες μ ρες Η ημ ρα β βαια π ρα απ αυτ την αξ χαστη εμπειρ α ε ναι και φανταστικ σκι προετοιμασ α για τις χιονο ρες 0 Comments Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορ Σκι ο Πλάτων Αρώνης μας μεταφέρει την εμπειρία του 23 2 2014 0 Comments Στις 14 με 16 Φλεβ ρη πραγματοποι θηκε το Πανευρωπα κ Πρωτ θλημα Ορ Σκι στην Ανδ ρα Η χ ρα μας εκπροσωπ θηκε απ τους Αρ νη Πλ των Καλογερ πουλο Γρηγ ρη και Μπ κα Δ μητρα και παρ την νιση μ χη που δωσε η Εθνικ Ομ δα κατ κτησε τη 13η θ ση στη γενικ κατ ταξη Η ομ δα αυτ παρ τι ονομ στηκε Εθνικ και αγων στηκε για να τιμ σει το εθν σημο ε χε μηδαμιν υποστ ριξη και γιαυτ αξ ζουν δ ο φορ ς συγχαρητ ρια στα παιδι Ο Κ στας Πλ των Αρ νης αθλητ ς που πρωταγωνιστε τα τελευτα α χρ νια στους ελληνικο ς αγ νες μας διηγε ται πως ζησε το πανευρωπα κ πρωτ θλημα Κ τω απ την λ μψη των Ολυμπιακ ν αγ νων στο Sochi πραγματοποι θηκαν οι δικο μας λαμπρο αγ νες το Πανευρωπα κ Πρωτ θλημα Ορειβατικο Σκι στην Ανδ ρρα Η μεγ λη μου συμπ θεια προς την χ ρα αυτ δεν ξεκ νησε την ρα της φιξης μας ως ρωτας με την πρ τη ματι αλλ ακ μα πρωτ τερα ταν κ ποτε σε να απ τα πρ τα παγκ σμια πρωταθλ ματα ορειβατικο σκι που συμμετε χα αντ λλαξα με ναν Ανδοριαν αθλητ την φ ρμα της εθνικ ς μας με αυτ ν της χ ρας του τσι λ γο λ γω της αν μνησης της συμμετοχ ς μου στο παγκ σμιο πρωτ θλημα λ γο το μορφο νομα αυτ ς της μικρ ς χ ρας λ γο το γνωστο και η ιδιαιτερ τητ της και τ λος το κ κκινο χρ μα της φωτι ς θελε να γ νει η αγαπημ νη μου φ ρμα με την οπο α απ τ τε με νον τον μ ντορ μου Γι ργο Κλαουδ το ως κ κκινος βαρ νος συμμετ χω στους ελληνικο ς αγ νες ορειβατικο σκ Προσγειωθ καμε στην Βαρκελ νη και απ εκε οδικ ς για την πολυαναμεν μενη Ανδ ρρα Απ μακρι κι λας αντικρ ζοντας σιγ σιγ οδικ ς τις χιονισμ νες κορυφ ς της Ανδ ρρας το α σθημα γοητε ας που απ πνεε ταν σο και η αναμον της αντ μωσ ς της Αφο τακτοποιηθ καμε και ξεκουραστ καμε την πρ τη μ ρα την δε τερη μετ τις απαρα τητες εγγραφ ς και τις δηλ σεις συμμετοχ ς βγ καμε για μια πρ τη γνωριμ α με το μ ρος πoυ θα γιν ταν ο πρ τος μας αγ νας το vertical χοντας ναν λιο λαμπρ να κα ει απ π νω μας και να αστραποβολ με θ ρμη λες τις γ ρω επιβλητικ ς χιονισμ νες κορυφ ς την δι θεση στο φο λ και την εν ργεια στα κ κκινα ξεκιν σαμε να κ νουμε τα πρ τα 500μ υψομετρικ ς της διαδρομ ς του αγ να Δυστυχ ς απ το πρ το μ τρο νι θω μια σοβαρ εν χληση εσωτερικ στον αριστερ αστρ γαλο ενθ μιο απ ναν τραυματισμ μου στον προηγο μενο αγ να ορειβατικο σκι πρ ν δ ο εβδομ δες σαν να μην ε χε περ σει μ α μ ρα Σιγ σιγ και με μεγ λη προσοχ πατ ντας μον πατα τελει νουμε την προπ νηση και ξεκιν ει η μ χη με το τρα μα Μετ απ ρες αγων ας και χοντας την τ χη με το μ ρος μου βρ σκω κ τι ειδικο ς αποστ τες τζ λ με τους οπο ους θα περ σω ατελε ωτες ρες παρ α κ νοντας δοκιμ ς λο το απ γευμα και βρ δυ μ χρι να κοιμηθ ς και μ χρι 30 λεπτ πρ ν την εκκ νηση του αγ να χοντας π ντα δ πλα μου την πολ τιμη βο θεια του φ λου και συναθλητ μου Γρηγ ρη και παρ α την μοναδικ γυνα κα της εθνικ ς την δυναμικ Δ μητρα Ο αγ νας 740 μ τρα υψομετρικ ς λιος λαμπερ ς θερμοκρασ α ιδανικ ποι τητα χιονιο πολ καλ συνθ κες αγ να δηλαδ ριστες 10 9 8 7 6 5 4 μπαμ ξεκιν ει το vertical μ χρι να πατ σω start στο ρολ ι ε χα με νει μ νος εξαφαν στηκαν λοι μπροστ μου σαν να τελε ωνε ο αγ νας στα επ μενα 100 μ τρα Τελευτα ος χωρ ς μως γχος αφο πλ ον δεν μπορο σα να χ σω απ καν ναν Και με το π δι αν λπιστα σχεδ ν χωρ ς π νο δι θεση εκρηκτικ φε γω Ανεβ ζω ανεβ ζω πι νω ταχ τητα σταθεροποι ψιλ σφυγμο ς ρυθμ ζω αν σες ελ γχω πατ ματα και ρυθμ και ξεκιν ω να μετρ ω φαν λες ναν δ ο τρεις τ σσερις π ντε χω δη περ σει και τον τρ το γγλο μπροστ μου νας Νορβηγ ς ξι επτ με τον Ανδορριαν και μετ απ επευφημ ες go go Greece bravo bravo του φ λαθλου αυτο λαο που βρισκ ταν σε σχεδ ν λη την διαδρομ περν ω και ναν Αυστριακ που μετ απ λ γο ρχεται η γραμμ τερματισμο και ευτυχ ας μαζ Η ικανοπο ηση δι χυτη στο πρ σωπ μου και στην ψυχ μου χρ νος 33 λεπτ για 740 μ τρα υψομετρικ ς ατομικ ρεκ ρ πολ π νω απ τα αναμεν μενα και η διαφορ χρ νου απ τον πρ το αθλητ του πανευρωπαικο μ λις 5 λεπτ δηλαδ περ που 17 πιο αργ ς ρεκ ρ Οι νθρωποι της ISMF ιδια τερα διαχυτικο και γενναι δωροι στα φιλοφρον ματα στον τερματισμ φ ναζαν GREEKS ARE STRONG GREEKS ARE STRONG PEOPLE που μεταξ των λλων μου εκδ λωσαν το ντονο ενδιαφ ρον τους να β λουν του χρ νου στο καλεντ ρι του παγκοσμ ου πρωταθλ ματος ναν αγ να στον λυμπο Την επ μενη μ ρα στ χος και π λι μια πρ τη γνωριμ α με την διαδρομ του ατομικο αγ να της Κυριακ ς καθ ς και ευκαιρ α για λ γο σκι ρισμα στε να λυθο ν τα π δια και να γεμ σουμε αυτοπεπο θηση Η διοργ νωση ε χε προβλ ψει για λες αυτ ς τις μ ρες να παρ χει στους αθλητ ς κ ρτες lift και για τα δ ο χιονοδρομικ arcalis και arinsal Πα ρνουμε το lift φτ νουμε σε μια παν μορφη κοιλ δα και απ εκε ξεκιν με δειλ δειλ να κ νουμε την τελευτα α αν βαση του αγ να για την κορυφ Μπροστ μας δ σποζαν και λες οι υπ λοιπες απ κρημνες κορυφ ς του αγ να που την επ μενη μ ρα φορτωμ νοι τα π διλα στην πλ τη μ σα σε να ομιχλ δες τοπ ο θα παλε αμε με ντονες ρυθμικ ς αν σες να κατακτ σουμε Οι καταβ σεις εντυπωσιακ ς γοητευτικ ς και ιδια τερα απ τομες προκαλο σαν δ ος σο περισσ τερο κρατο σες το βλ μμα σου π νω τους δεν φηναν περιθ ριο λ θους στην κατ βαση τουλ χιστον χι στα πρ τα αρκετ μ τρα απ την κορυφ Alert απ τα πρ τα κι λας μ τρα αν βασης π νος και π λι στο π δι μου καθ ς ταν ταλαιπωρημ νο απ το Vertical της προηγο μενης μ ρας Ο ν ρθηκας που ε χα φτι ξει για τον προηγο μενο αγ να δεν ταν πλ ον αρκετ ς το πρ ξιμο ε χε μεγαλ σει Με σφιγμ να τα δ ντια και ντονο προβληματισμ τελει νει η σχετικ σ ντομη προπ νηση Το απ γευμα λο μ χρι αργ το βρ δυ αφιερ νεται και π λι στην επισκευ του ποδιο μως με πολ αμφ βολα πλ ον αποτελ σματα Η μεγ λη ημ ρα ξημερ νει με ντονο τον φ βο χιον πτωσης στον δρ μο προς τον αγ να και κ νδυνο αδυναμ ας του νοικιασμ νου αυτοκιν του μας να μας οδηγ σει στην εκκ νηση του αγ να Ευτυχ ς την προηγο μενη ημ ρα μετ το briefing του αγ να και αφο εκφρ σαμε στην διοργ νωση τον προβληματισμ μας για την σφοδρ χιον πτωση προσφ ρθηκε η εθνικ ομ δα Γαλλ ας σε περ πτωση κολλ ματ ς μας να μας π ρει μαζ της σε να απ τα π ντε βαν κια που με ευγ νεια τους παραχ ρησε η γαλλικ ομοσπονδ α σε αντιδιαστολ με το καν να που μας προμ θευσε η δικι μας ομοσπονδ α αλλ αυτ ε ναι μ α λλη συζ τηση Ο μεγ λος αγ νας ο ατομικ ς ξεκιν ει κ τω απ μισ με να μ τρο φρ σκο χι νι ντονη ομ χλη λ γο α ρα και χιον πτωση Στην εκκ νηση μως ντονα χαμ γελα ο π νος στο π δι μ λις και γιν ταν αντιληπτ ς Ο ν α σχεδιασμ νος ν ρθηκας ντονα μεν ογκ δης και ενοχλητικ ς σε α σθηση κρατο σε μως σε απ σταση σχετικ ασφαλε ας το τρα μα απ την μπ τα Αντ στροφη μ τρηση ευχ ς για καλ επιτυχ α και μπ μ Στ χος η αυξομε ωση του ρυθμο αν λογα με το τερ ν διατηρ ντας ναν ως επ το πλε στων γρ γορο ρυθμ αλλ με ιδια τερη προσοχ να μην συμβο ν γλιστρ ματα λ θη κτλ Προς μεγ λη μου κπληξη εκτ ς απ την εκκ νηση και σε λη την υπ λοιπη δι ρκεια του αγ να ε χα κοντ μου αρκετο ς αθλητ ς οι οπο οι με προσπερνο σαν στη κατ βαση και τους ξανα πιανα οριακ στην αν βαση οι οπο οι θα με συντρ φευαν σχεδ ν σε λον τον αγ να εκτ ς απ το τ λος που θα καταφ ρω τελικ να π ρω μια απ σταση ασφαλε ας και ξεπερν ντας το εαυτ μου τ σο στην κατ βαση σο και στην αν βαση να τερματ σω μ νος Η αλ θεια ε ναι χι μ νος αλλ με λλους χι μως με αυτο ς ε χα τη τ χη να τερματ ζω μαζ με την τρ τη γυνα κα αθλ τρια και μαζ με τους νδρες κατηγορ ας cadet Οι γυνα κες και τα cadet ε χαν ξεκιν σει μετ απ εμ ς και αφο κ λυψαν μικρ τερη απ σταση συγχρονιστ καμε ακριβ ς στην τελευτα α αν βαση που πηγα νοντας για τερματισμ στολ ς της εθνικ ς Ισπαν ας Γαλλ ας μ νο θηση δ ναμη και χαρ μου διναν νι θοντας μ χρι την κορυφ τον επ μονο βρυχηθμ απ π σω μου Πραγματοποι ντας για δε τερη ημ ρα ναν απ τους καλ τερους αγ νες της ζω ς μου δ νοντας πραγματικ μ χη και μ λλον χι επ σοις ροις με τους αθλητ ς των λλων β ρειων χωρ ν τ σο λ γω του καλ τερου πεδ ου προπ νησης Αλπεις Πυρυνα α κτλ σο και της γενικ τερης υποστ ριξ ς τους κ α και ταυτ χρονα χοντας ναν παιδικ υπ ρμετρο ενθουσιασμ ο τερματισμ ς ρθε μ σα σε να ονειρικ π πλο ομ χλης και ντονης χιον πτωσης πλημμυρισμ νο με φ τα ζητωκραυγ ς και παλμ με το σ μα μου για δε τερη φορ να ξεχειλ ζει απ γαλακτικ και την ψυχ μου απ ζω περηφ νια και ευγνωμοσ νη Για πολλοστ φορ χα ρομαι πολ και αισθ νομαι ιδια τερα τυχερ ς που γν ρισα απ κοντ τον μοναδικ αυτ χ ρο του ορειβατικο σκ μ α διαρκ πηγ ομορφι ς απ λαυσης και εναλλακτικ ς οπτικ ς των ελληνικ ν βουμοκορφ ν που απ τ τε συν χεια και απλ χερα μου χαρ ζει πολ μεγ λες και δυνατ ς συγκιν σεις τ σο σε αθλητικ αγωνιστικ επ πεδο σο και σε τουριστικ να θλημα με μεγ λο μ λλον για τα ελληνικ βουν τα οπο α μπορε να μην ε ναι τα πιο κατ λληλα για ανταγωνιστικ υψηλ ς αγωνιστικ ς επιδ σεις σε σχ ση με αυτ των λπεων των Πυρρηνα ων λ γω μικρ τερων υψομετρικ ν και μικρ τερης χιον πτωσης αλλ ε ναι πραγματικ φιλ ξενα και ιδια τερα κατ λληλα για αθλητικ τουριστικ ς και μοναδικ ς ομορφι ς εξορμ σεις παρουσι ζοντας παρ λληλα σχετικ πολ μεγ λη σεζ ν σε σ γκριση με τα ελληνικ δεδομ να χιονοδρομ ας 0 Comments Πως να ξεκινήσω ορειβατικό σκι 28 12 2013 1 Comment Ε ναι μια ερ τηση που ακο με συχν και παρ τι ε μαστε χρ νια σε αυτ το θλημα τις περισσ τερες φορ ς δεν χουμε μια γρ γορη απ ντηση αλλ πρ πει υπομονετικ να ανο ξουμε μια κουβ ντα με τον ενδιαφερ μενο για το τι ε ναι το ορειβατικ σκι ποιες ε ναι οι τεχνικ ς απαιτ σεις τι εξοπλισμ χρει ζεται και που θα τον βρει και λλα πολλ μ χρι να π ρει μια ολοκληρωμ νη απ ντηση Θα π ρουμε λοιπ ν τα πρ γματα με τη σειρ για να εξηγ σουμε στους φ λους μας που θ λουν να ασχοληθο ν με το θλημα πως πρ πει να ξεκιν σουν και που θα πρ πει να απευθυνθο ν Τι ε ναι το ορειβατικ σκι Το ορειβατικ σκι ε ναι να συναρπαστικ χειμεριν θλημα που συνδυ ζει την δυνατ τητα μετακ νησης σε αδιαμ ρφωτες επιφ νειες καλυμμ νες απ χι νι για αν βαση και κατ βαση με τη χρ ση χιονοπ διλων Με λλα λ για αντ να περιμ νουμε υπομονετικ στην ουρ του λιφτ με τι αυτ συνεπ γεται μπορο με να β λουμε τις φ κιες στα σκι μας και να ε μαστε ανεξ ρτητοι στις μετακιν σεις μας για να σκι ρουμε σε πλαγι ς που δεν φτ νει το λιφτ και η ανθρ πινη παρ μβαση το χειμ να Π ρα μως απ αυτ και τη χρ ση του χιονοδρομικο εξοπλισμο σε απ τομες πλαγι ς δ σκολες αναβ σεις και διασχ σεις θα πρ πει ο χιονοδρ μος να κ νει χρ ση ορειβατικ ν τεχνικ ν που περιλαμβ νουν κραμπ ν πιολ σχοινι μ σα ασφ λισης κ α Το ορειβατικ σκι λοιπ ν περιλαμβ νει λ γο απ λα και β βαια η ασφαλ ς πραγματοπο ηση του αθλ ματος δεν εξαρτ ται απ την εξειδ κευση σε να τομ α αλλ απ την νδυα σε κ ποιο λλο με λλα λ για νας πολ καλ ς χιονοδρ μος χωρ ς γν σεις βουνο διατρ χει κινδ νους πως και νας καλ ς ορειβ της με αδυναμ ες στην κατ βαση Ο εξοπλισμ ς Σε αντ θεση με το σκι κατ βασης ο εξοπλισμ ς του ορειβατικο σκι ε ναι δυσε ρετος χι τ σο για αγορ σο για ενοικ αση Παρ λα αυτ υπ ρχουν εξειδικευμ να καταστ ματα πως η εταιρ α Κλαουδ τος που μπορο ν οι ενδιαφερ μενοι να βρουν μια μεγ λη γκ μα υλικ ν ε τε για αγορ ε τε για ενοικ αση Π διλα τα π διλα διαφ ρουν σε σχ ση με αυτ της κατ βασης ως προς το β ρος να τυπικ π διλο για λες τις χρ σεις χει β ρος 1100 1300 γραμμ ρια και γεωμετρ α περ που 110 80 100 Alaska Elan Seven Summit Dynafit GTS Lasportiva Ελαφρ τερα π διλα ε ναι για καθαρ αγωνιστικ χρ ση και ε ναι πολ πιο ευα σθητα σε φθορ ς αλλ και δ σκολα στην πλο γηση Βαρ τερα και πιο φαρδι π διλα ε ναι κουραστικ στην αν βαση και πιθαν αχρε αστα στις ελληνικ ς συνθ κες χιονιο Τα φαρδι π διλα β βαια ε ναι απολαυστικ στις πο δρες αλλ π ρα απ το β ρος υπολογ στε και το επιπλ ον κ στος για τις φ κιες Γενικ ς καν νας ε ναι τι επιλ γουμε τα π διλα περ που στο ψος μας και χι 20 εκατοστ κοντ τερα πως μας λεγαν για τα σκι πριν λ γα χρ νια Δ στρες Το βασικ χαρακτηριστικ ν των δεστρ ν ε ναι η δυνατ τητα απελευθ ρωσης της πτ ρνας στε να μπορε να πραγματοποιηθε ο βηματισμ ς στην αν βαση Οι δ στρες χωρ ζονται σε δ ο βασικ ς κατηγορ ες tech και frame type Η πρ τη κατηγορ α κατ κλυσε την αγορ λ γο του χαμηλο β ρους αλλ και της ευκολ ας στις αλλαγ ς μετ βαση απ αν βαση σε κατ βαση και αντ στροφα εν η δε τερη κατηγορ α χει ιδια τερη δυναμικ τα τελευτα α χρ νια καθ ς οι συγκεκριμ νες δ στρες μπορο ν να χρησιμοποιηθο ν και με μπ τες κατ βασης και ε ναι γενικ τερα πιο ικανοποιητικ ς στην κατ βαση Ο ενδιαφερ μενος πρ πει να ζυγ σει τα θ λω του και τις απαιτ σεις του Με βεβαι τητα μπορο με να πο με τι ανεξ ρτητα απ το β ρος οι δ στρες τ που tech ε ναι πολ πιο ε χρηστες για το ορειβατικ σκι γκος ευκολ α στις αλλαγ ς λιγ τερες δυσκολ ες με τον π γο κ α εν απ την λλη μπορε να β λει κ ποιος μια frame type δ στρα σε να free ride π διλο για να βγα νει καμι β λτα που και που ακ μη και με μπ τες κατ βασης Δέστρα τύπου Tech Dynafit TLT Radical Δέστρα τύπου Frame Fritchi Diamir Eagle 12 Φ κιες Δεν ξ ρω για πιο λ γο επικρ τησε αυτ ς το ορισμ ς για τα κομμ τια υφ σματος που κολλ με κ τω απ τα σκι για να μπορο με να ανεβα νουμε αλλ τσι ονομ ζεται το πιο σημαντικ υλικ στο ορειβατικ σκι Οι φ κιες διαφοροποιο νται σε τρεις ποι τητες αν λογα με το υλικ κατασκευ ς mohair mixed nylon Αν απορε τε γιατ σε μια μικρ κατηφ ρα φορ ντας τις φ κιες ο συνοδοιπ ρος σας γλιστρ ει σαν να τις χει βγ λει εν εσε ς πρ πει να κ νετε χαρα β ματα για τον πλησι σετε η απ ντηση ε ναι απλ αυτ ς φορ ει mohair και εσε ς nylon φ κιες Η διαφορ στο γλ στρημα ε ναι πραγματικ αισθητ ωστ σο οι mohair υστερο ν στην αδιαβροχ τητα με αποτ λεσμα να μουσκε ουν και να ξεκολλο ν ευκολ τερα απ τις λλες Για γενικ χρ ση συνιστ νται οι ημισυνθετικ ς 70 30 Π ρα απ την ποι τητα οι φ κιες θα πρ πει να καλ πτουν λο το πλ τος του π διλου εκτ ς απ τις ακμ ς σε σο μεγαλ τερο μ κος γ νεται ταν μιλ με για τουριστικ χρ ση καλ ε ναι οι φ κιες να καλ πτουν λο το μ κος του π διλου και να κλιπ ρουν και στο π σω μ ρος του σκι Μπ τες Βασικ χαρακτηριστικ των μποτ ν ορ σκι ε ναι η ελε θερη καλ τερα σχεδ ν ελε θερη κ νηση της ποδοκνημικ ς ρθρωσης στε να ε ναι πιο νετη και σο γ νεται φυσικ η κ νηση στην αν βαση Οι μπ τες αυτ ς χουν β βαια ρ θμιση αν βασης και κατ βασης στε να απελευθερ νουν να μπλοκ ρουν την ποδοκνημικ αντ στοιχα να επιπλ ον χαρακτηριστικ ε ναι το χαμηλ β ρος σε σχ ση με τις μπ τες κατ βασης Το β ρος τους ξεκιν απ τα 600 γραμμ ρια που ζυγ ζουν οι ελ τ αγωνιστικ ς μπ τες και ανεβα νει Οι τυπικ ς μπ τες κυμα νονται απ 1200 μ χρι 1600 γραμμ ρια καθ ς οι πιο ελαφρι ς προορ ζονται για καθαρ αγωνιστικ χρ ση που συνεπ γεται αστ θεια και μικρ προστασ α απ τις καιρικ ς συνθ κες εν οι πιο βαρι ς δυσκολε ουν στην αν βαση και ε ναι ογκ δης στη χρ ση χωρ ς σκι Σημαντικ ταν επιλ ξουμε μπ τες ε ναι να χουν τις υποδοχ ς για tech δ στρες και β βαια να τις δοκιμ σουμε στε να ταιρι ζουν καλ στο π δι μας Οι επιλογ ς σε μπ τες ε ναι πλ ον αρκετ ς και απ πολλ ς εταιρ ες οπ τε δεν χρει ζονται προκαταλ ψεις και εντυπωσιασμο Dynafit Vulcan TF Scarpa Maestrale RS La Sportiva Sideral Μπατ ν Και σων αφορ τα μπατ ν οι επιλογ ς ποικ λουν Μια βολικ λ ση ε ναι τα ρυθμιζ μενα μπαττ ν καθ ς μπορο με να αυξομει νουμε το μ κος για την αν βαση και την κατ βαση Μια λλη επιλογ ε ναι τα μπατ ν τ που cross country που συν θως τα επιλ γουμε 15 20 ψηλ τερα απ τα μπατ ν κατ βασης και θεωρο νται πιο αξι πιστα για σκληρ χρ ση πως σε συνθ κες αγ να Εξοπλισμ ς Ασφαλε ας Ο βασικ ς εξοπλισμ ς ασφαλε ας αποτελε ται απ φτυ ρι χιονιο πομποδ κτη χιονοστιβ δων arva και sonda πτυσσ μενη ρ βδο Β βαια δεν αρκε η αγορ των υλικ ν αλλ χρει ζεται και η απαρα τητη εκπα δευση προκειμ νου να ε μαστε τοιμοι να αντιμετωπ σουμε τους πιθανο ς κινδ νους Επιπλ ον Εξοπλισμ ς Σημαντικ ε ναι να καλ σακ διο το οπο ο να προβλ πει υποδοχ για πρ σδεση των σκι και τεχνικ ς ρουχισμ ς που θα μας προστατ ψει απ τον καιρ σε συνθ κες ντονης σωματικ ς σκησης Εκμ θηση πως ε παμε και στην αρχ το ορειβατικ σκι ε ναι να σ νθετο θλημα που απαιτε επ ρκεια γν σεων σε πολλ επ πεδα Απ τη στ λη του SkiM gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μπορο ν να ενημερ νονται οι ενδιαφερ μενοι σχετικ με τις σχολ ς που πραγματοποιο νται κ α Ξεκιν με απ την κατ βαση Για να μην παιδευτο με στα αρχικ στ δια καλ ε ναι να π ρουμε τα πρ γματα απ την αν ποδη Η εκμ θηση σκι κατ βασης ε ναι σχετικ πιο ε κολη με την ννοια τι υπ ρχει υποδομ σε λα τα χιονοδρομικ της χ ρας που μπορε κ ποιος να ξεκιν σει απ το μηδ ν Επιπλ ον για να βελτι σει ο ενδιαφερ μενος τις ικαν τητ ς του στο εκτ ς π στα σκι διοργαν νονται camp σε αρκετ χιονοδρομικ της χ ρας Η αν βαση Η αν βαση ε ναι μια φαινομενικ πιο ε κολη διαδικασ α απ τεχνικ ποψη σε σχ ση με την κατ βαση αλλ τα πρ γματα δεν ε ναι π ντα τσι Δυστυχ ς και στην αν βαση πως και στην κατ βαση χουμε να αντιμετωπ σουμε ποικιλ α σε κλ σεις και ποι τητες χιονιο που μπορο ν να δυσκολ ψουν να κ νουν επικ νδυνη μια αν βαση Π ρα απ την τοποθ τηση της φ κιας στα σκι και τη ρ θμιση της δ στρας και της μπ τας σε κατ σταση αν βασης υπ ρχουν μια σειρ τεχνικ ς με τα σκι στα π δια πως το kick turn αλλαγ διε θυνσης αλλ και λλες τεχνικ ς απαιτ σεις πως η χρ ση κραμπ νς και λλων μ σων πως το πιολ για πιο δ σκολα χι νια και μεγ λες κλ σεις που χρει ζονται εκπε δευση και εξοικε ωση Σε κ θε περ πτωση ιδανικ ς τρ πος για πρ τη επαφ με το θλημα και την κ νηση στην αν βαση ε ναι να κινο μαστε στα ρια κ ποιου οργανωμ νου χιονοδρομικο κ ντρου που συν θως δεν χρει ζεται να κ νουμε χρ ση λλων υλικ ν π ρα απ τα σκι και το περιβ λλον ε ναι ασφαλ ς Σχολ ς Ε Ο Ο Α Μ χρι στιγμ ς οι σχολ ς ορειβατικο σκι που γ νονται υπ την επ βλεψη της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας Αναρρ χησης ε ναι ο πιο ενδεδειγμ νος τρ πος προκειμ νου να χουν οι ενδιαφερ μενοι μια ολοκληρωμ νη εκπα δευση για λες τις πτυχ ς του ορειβατικο σκι και ιδ ως να χουν την απαρα τητη κατ ρτιση σε θ ματα ασφ λειας Η εκπαιδευτικ λη ε ναι πλο σια αλλ ο περιορισμ νος αριθμ ς διδακτικ ν ωρ ν 10 μ ρες σως δεν ε ναι αρκετ ς για την εξοικε ωση των εκπαιδευ μενων σε λες τις τεχνικ ς οπ τε απαιτε ται ατομικ προσπ θεια για βελτ ωση Προκειμ νου να παρακολουθ σει κ ποιος τις σχολ ς ορειβατικο σκι της ΕΟΟΑ ε ναι απαρα τητο να χει μια βασικ γν ση σκι κατ βασης Διαβ στε αναλυτικ τερα στη σχετικ στ λη του SkiM gr σχολ ς Εκμ θηση εκτ ς ΕΟΟΑ Αυτ τη στιγμ δεν υπ ρχει να ολοκληρωμ νο δ κτυο για εκμ θηση ορειβατικο σκι απ ιδιωτικο ς φορε ς αλλ ε ναι σ γουρο πως το επ μενο δι στημα θα πληθ νουν οι ιδιωτικ ς σχολ ς Εδ χρει ζεται ιδια τερη προσοχ και να ελ γχεται η επ ρκεια των εκπαιδευτ ν Εταιρ ες πως η Mountain Sports και η Base Camp προσφ ρουν πιο ευ λικτα προγρ μματα εκμ θησης και camp ορειβατικο σκι Απευθυνθε τε στις συλλογικ τητες Ορειβατικο σ λλογοι υπ ρχουν παντο στην Ελλ δα και εκε υπ ρχει συσσωρευμ νη πε ρα και π ντα κ ποιος που μπορε να σας βοηθ σει στα πρ τα β ματα να σας κατευθ νει τις περισσ τερες φορ ς σωστ Αφορμ να γνωρ σετε ανθρ πους ε ναι και οι πολ μορφες εκδηλ σεις και συναντ σεις πως το Φεστι λ Ορειβατικο Σκι η Χαλαρ Συν ντηση το Snow Leopard Day καθ ς και οι αγ νες ορειβατικο σκι Η Ομ δα του SkiM gr ε χεται στους φ λους του ορειβατικο σκι καλ χρονι με μυαλωμ νες αναβ σεις και και πολλ ς σπρες μ

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Ski Mountaineering in Greece - Εξοπλισμός
  Trab Gara Aero Word Cup β ρος 705 g 164cm γεωμετρ α 91 64 80 τιμ 900 λεπτομ ρειες Merelli Race β ρος 650 g 160cm γεωμετρ α 99 65 79 τιμ λεπτομ ρειες Τα παραπ νω μοντ λα αποτελο ν τα κορυφα α της κ θε εταιρ ας και β βαια υπ ρχουν και λλες εταιρ ες πως Atomic Elan κ α που δ νουν εξ σου ανταγωνιστικ μοντ λα αλλ δεν αναφ ρονται για οικονομ α χ ρου Απ τα παραπ νω β βαια υποθ τω τι στην ελληνικ αγορ μπορε τε να βρε τε σως μ νο το π διλο της Dynafit Οι δ στρες ATK Revolution β ρος 105 gr τιμ 420 λεπτομ ρειες Η ATK ε ναι μια εταιρ α που δ νει πολ καλ ς δ στρες τα τελευτα α χρ νια Ενδεικτικ της επιτυχ ας της ε ναι η συνεργασ α με τη Lasportiva για το περσιν αγωνιστικ μοντ λο Εισ γει μια ν α τεχνικ ς στο μπροστιν σ στημα της δ στρας χωρ ς τα ελατ ρια που βλ πουμε στις λλες δ στρες που κατεβ ζει εντυπωσιακ το β ρος αλλ υπ σχεται και ευκολ τερο κλιπ ρισμα Dynafit Low Tech Race β ρος 115 gr τιμ 600 λεπτομ ρειες Μια πραγματικ ελαφρι πρ ταση που ενσωματ νει καινοτομ ες για να αποφε γονται τα προβλ ματα με τις ποιες ποι τητες χιονιο αλλ και αυτ ματο κλε δωμα στο κλιπ ρισμα για γρηγορ τερες αλλαγ ς Plum Race 135 β ρος 135 gr τιμ 470 λεπτομ ρειες λλη μια γαλλικ πρ ταση που χει ενδιαφ ρον Σε αρκετ ανταγωνιστικ β ρος για σκι ρ μως μ χρι 70 κιλ πως μας λ νε οι προδιαγραφ ς της εταιρ ας πως και η Dynafit κλειδ νει αυτ ματα για την αν βαση Trab Tr race β ρος 135 gr τιμ 470 λεπτομ ρειες Η Ιταλικ εταιρ α εισ γει για πρ τη φορ στην αγορ αγωνιστικ δ στρα Δεν μας δ νει κ τι εντυπωσιακ αλλ π ντα μια πρ ταση απ μια εταιρ α με τ σο μεγ λη ιστορ α στο χ ρο αξ ζει την προσοχ μας Περισσ τερο ως αξιοπρ σεκτα και ενδεικτικ του που π νε τα πρ γματα αναφ ρουμε και τις δ στρες του Pierre Gignoux 75gr και του Maruelli 50 gr Η μεν δ στρα του Gignoux ρχεται μαζ με τις μπ τες Morpho στο Ultimate σετ Αν και χει γκριση απ τη Διεθν Ομοσπονδ α θα λ γαμε τι ε ναι δ σκολο να την εμπιστευτε ς σε ατομικ αγ να Το διο ισχ ει και για τη Maruelli και το πιθαν τερο ε ναι να βρουν εφαρμογ στον κ θετο Να σημει σουμε τ λος τι σαφ ς υπ ρχουν μοντ λα ειδικ για π διλα αλλ και δ στρες που δεν αναφ ρονται σε αυτ το ρθρο για λ γους οικονομ ας χ ρου Πιστε ουμε μως τι προσφ ρουμε μια καλ εικ να για το τι κυκλοφορε 0

  Original URL path: http://www.skim.gr/epsilonxiomicronpilambdaiotasigmamu972sigmaf (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Συντήρηση Εξοπλισμού
  Buy contact Συντηρώντας τις φώκιες 24 12 2013 0 Comments να απ τα κλασικ θ ματα που χουμε να αντιμετωπ σουμε στη συντ ρηση του εξοπλισμο μας ε ναι η αντικατ σταση της κ λας στις φ κιες Ε ναι βασικ πριν χρειαστε να αντικαταστ σουμε την κ λα να δ σουμε την απαρα τητη προσοχ στε να συντηρο με σε καλ κατ σταση το βασικ τερο εργαλε ο μας για την αν βαση Συν θως το κ ριο πρ βλημα δημιουργο ν χ ματα και βρομι ς που κολλ νε στην φ κια απ τον π το του σκι απ απροσεξ α Μια μη επαρκ ς συντηρημ νη φ κια θα ξεκολλ σει ε κολα στα υγρ ανοιξι τικα χι νια σε πολ χαμηλ ς θερμοκρασ ες Πολλ ς φορ ς ωστ σο η φ κιες ξεκολλ νε λ γω κακ ς τεχνικ ς του χιονοδρ μου και χι λ γω κακ ς συντ ρησης οπ τε πρ πει να επιμε νουμε σε να πιο στρωτ βηματισμ με μφαση στο γλ στρημα Για την σωστ συντ ρηση της φ κιας ε ναι απαρα τητα i Εργαλε ο απομ κρυνσης κ λλας ii Σ δερο χωρ ς π ρους iii

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmaupsilonnutau942rhoetasigmaeta-epsilonxiomicronpilambdaiotasigmamuomicron973 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Παν Πρωτάθλημα Ορ Σκι 16-17/01/2016 - Ski Mountaineering in Greece
  ου 18 Τ Κ 51100 Γρεβεν Τηλ 6973693997 24620 28602 στο email xosgrev gmail com στο fax 24620 28602 2 Κατηγορ ες Αθλητ ν 2 5 ο Πανελλ νιο Πρωτ θλημα 22ο Κ πελλο Ορειβατικο Σκι Αθ Λευκαδ τη Αντρ ν Γυναικ ν νω των 21 ετ ν Ελπ δων Αντρ ν Γυναικ ν 21 22 23 ετ ν Ν ων Νεαν δων 18 19 20 ετ ν Εφ βων 15 16 17 ετ ν Αγ νας Open Αντρ ν Γυναικ ν νω των 18 ετ ν 3 Υλικα Αγ να 2 5 ο Πανελλ νιο Πρωτ θλημα 22ο Κ πελλο Ορειβατικο Σκι Αθ Λευκαδ τη Υποχρεωτικ Υλικ Κρ νος Π διλα Σκι Μπ τες Μπαστο νια Φ κιες Ενδυμασ α κ τω 2 μακρι Ενδυμασ α επ νω 3 μακρι Πομποδ κτης Εντοπισμο Θ ματος Χιονοστιβ δας Κρ νος U I A A Φτυ ρι με βραχ ονα Ρ βδος Ανε ρεσης Θ ματος Χιονοστιβ δας Αλουμινοκουβ ρτα Γ ντια Γυαλι Ηλ ου Μ σκα Σακ διο Πλ της Σφυρ χτρα Πρ σθετα Υλικ Κραμπ ν Ορειβασ ας Μποντρι Φακ ς Κεφαλ ς Αγ νας Open Υποχρεωτικ Υλικ Κρ νος Π διλα Σκι Μπ τες Μπαστο νια Φ κιες Ενδυμασ α κ τω 2 μακρι Ενδυμασ α επ νω 3 μακρι Πομποδ κτης Εντοπισμο Θ ματος Χιονοστιβ δας Κρ νος U I A A Φτυ ρι με βραχ ονα Ρ βδος Ανε ρεσης Θ ματος Χιονοστιβ δας Αλουμινοκουβ ρτα Γ ντια Γυαλι Ηλ ου Μ σκα Σακ διο Πλ της Σφυρ χτρα Ενοικ αση υλικ ν για τον αγ να στο τηλ φωνο 2651037309 22370 25130 Η επιλογ των υλικ ν πρ σθετα υλικ που θα χρησιμοποιηθο ν κατ τον αγ να ε ναι στην κρ ση του χαρ κτη Ο λεγχος υλικ ν των αθλητ ν θα γ νεται στον τερματισμ του αγ να 4 Προ ποθεσεις Συμμετοχης 2 5 ο Πανελλ νιο Πρωτ θλημα 21 2 ο Κ πελλο Ορειβατικο Σκι Αθ Λευκαδ τη Συμπλ ρωση και αποστολ της α τησης συμμετοχ ς μ χρι τις 13 1 2016 Προσκ μιση κατ την εγγραφ στον αγ να θεωρημ νων των δελτ ων υγε ας και βεβα ωσης ασφ λισης κατ ατυχημ των για το 2016 Αγ νας Open Κατ θεση 20 στον λογαριασμ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τρ πεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ λογαριασμο 623 701 0268 828 και αποστολ της απ δειξης π στωσης κατ θεσης στο xosgrev gmail com με επ νυμο πατρ νυμο και ημερομην α γ ννησης μ χρι τις 13 1 2016 Το κ στος συμμετοχ ς περιλαμβ νει την ασφ λιση κατ ατυχημ των Υπογραφ της δ λωσης συμμετοχ ς κατ την εγγραφ στον αγ να 5 Πρ γραμμα Αγ νων Παρασκευ 15 Ιανουαρ ου 201 6 19 30 21 00 Εγγραφ παραλαβ αριθμ ν απ τους αθλητ ς Σ ββατο 16 Ιανουαρ ου 2016 8 00 9 00 Εγγραφ παραλαβ αριθμ ν απ τους αθλητ ς στο στο Σαλ Δ στρατο 10 00 Ενημ ρωση για τον Αγ να Ταχ τητας του

  Original URL path: http://www.skim.gr/pirhoomicronkappaetarho973xiepsiloniotasigmaf/january-11th-2016 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πρόγραμμα - Ski Mountaineering in Greece
  Πρ γραμμα Αγ νων Ορειβατικο Σκι 2016 Ελληνικ Ομοσπονδ α Ορειβασ ας Αναρρ χησης E O O A 16 17 Ιανουαρ ου 2016 Βασιλ τσα Αγ νας Ταχ τητας 25ου Πανελλ νιου Πρωταθλ ματος Ατομικ ς Αγ νας 22ου Κυπ λλου Αθ Λευκαδ τη Ατομικ ς Αγ νας Open Διοργανωτ ς Χ Ο Σ Γρεβεν ν Προκ ρυξη 4 7 Φεβρουαρ ου 2016 Salvan Les Marécottes ISMF European Championship 20

  Original URL path: http://www.skim.gr/pirho972gammarhoalphamumualpha.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Προκηρύξεις
  28602 6973693997 6936749117 Με τιμ για το Δ Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ τσικας Απ στολος Γρ βα Δ μητρα Τηλ 6936749117 0 Comments 4th Olympus Ski M Race 17 2 2015 0 Comments Παρ το μο διασμα που που προκ λεσε σε λους μας η ακ ρωση του Παγκοσμ ου Κυπ λλου ο αγ νας θα πραγματοποιηθε για 4η συνεχ μενη χρονι στο βουν των θε ν Ο λυμπος θα υποδεχτε στη λευκ αγκαλι του τους τολμηρο ς φ λους του αθλ ματος εν σημαντικ στοιχε α για τη φετιν διοργ νωση ε ναι η εγκαιν αση στεν τερης συνεργασ ας με το Κ Ε Ο Α Χ Ο αγ νας περιμ νουμε να αναβαθμιστε οργανωτικ αλλ και οι αθλητ ς θα διευκολυνθο ν με τη φιλοξεν α τους στις εγκαταστ σεις του στρατο Προκ ρυξη 0 Comments 21ο Κύπελλο Ορ Σκι B Ατομικός Αγώνας 1 2 2015 28 1 2015 0 Comments Η Ελληνικ Ομοσπονδ α Ορειβασ ας Αναρρ χησης στα πλα σια του προγρ μματος των αγ νων Ορειβατικο Σκι προκηρ σσει α Το 21ο κ πελλο Ορειβατικο Σκι Αθ Λευκαδ τη B ατομικ αγ να στις 01 02 2015 Ο αγ νας Ορειβατικο Σκι θα διεξαχθε στο χιονοδρομικ κ ντρο της Βασιλ τσας 1 Δηλ σεις Συμμετοχ ς Δικα ωμα συμμετοχ ς στο 21ο κ πελλο Ορειβατικο Σκι χουν οι αθλητ ς τριες οι οπο οι ες χουν δελτ ο αθλητ Ορειβατικο Σκι της Ε Ο Ο Α Οι δηλ σεις συμμετοχ ς θα πρ πει να σταλο ν μ χρι την Τ ταρτη 28 Ιανουαρ ου 2015 στο info eooa gr στο Fax 210 3644687 Πληροφορ ες στο 6945336914 2 Κατηγορ ες Αθλητ ν Αντρ ν Γυναικ ν νω των 21 ετ ν Ελπ δων Αντρ ν Γυναικ ν 21 22 23 ετ ν Ν ων Νεαν δων 18 19 20 ετ ν Εφ βων 15 16 17 ετ ν 3 Υλικα Αγ να Υποχρεωτικ Υλικ Κρ νος Π διλα Σκι Μπ τες Μπαστο νια Φ κιες Ενδυμασ α κ τω 2 μακρι Ενδυμασ α επ νω 3 μακρι Πομποδ κτης Εντοπισμο Θ ματος Χιονοστιβ δας Κρ νος U I A A Φτυ ρι με βραχ ονα Ρ βδος Ανε ρεσης Θ ματος Χιονοστιβ δας Αλουμινοκουβ ρτα Γ ντια Γυαλι Ηλ ου Μ σκα Σακ διο Πλ της Σφυρ χτρα Πρ σθετα Υλικ Κραμπ ν Ορειβασ ας Μποντρι Φακ ς Κεφαλ ς Ενοικ αση υλικ ν για τον αγ να στο τηλ φωνο 22370 25130 Η επιλογ των υλικ ν πρ σθετα υλικ που θα χρησιμοποιηθο ν κατ τον αγ να ε ναι στην κρ ση του χαρ κτη Ο λεγχος υλικ ν των αθλητ ν θα γ νεται στον τερματισμ του αγ να 4 Προ ποθ ε σεις Συμμετοχ η ς Συμπλ ρωση και αποστολ της α τησης συμμετοχ ς μ χρι τις 28 1 2015 Προσκ μιση κατ την εγγραφ στον αγ να θεωρημ νων των δελτ ων υγε ας και βεβα ωσης ασφ λισης κατ ατυχημ των για το 2015

  Original URL path: http://www.skim.gr/pirhoomicronkappaetarho973xiepsiloniotasigmaf (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - αποτελέσματα αγώνων ορειβατικού σκι
  δης Ηρακλ ς ΕΟΣ Αχαρν ν και στην κατηγορ α των γυναικ ν η Κολ κα Φωτειν ΕΟΣ Καρπενησ ου η Παρασχ κη Συρματ νια ΕΟΣ Χαν ων και η Δο νη Ιουλ α ΕΟΣ Αχαρν ν Στον αγ να ταχ τητας τις πρ τες θ σεις π ραν στην κατηγορ α των Ανδρ ν ο Αρ νης Πλ των ΕΟΣ Θεσσαλον κης Καμπουρ πουλος Αλ ξανδρος ΕΟΣ Αχαρν ν και ο Μπο μπας Αθαν σιος ΕΟΣ Ροδολ βους στην κατηγορ α των Γυναικ ν η Κολ κα Φωτειν ΕΟΣ Καρπενησ ου η Παρασχ κη Συρματ νια ΕΟΣ Χαν ων και η Κοτσ να λγα ΕΟΣ Αχαρν ν και στην κατηγορ α των Ν ων ο Ανδρουλ κς Μαν λης ΕΟΣ Χαν ων Μυλων ς Δημ τρης ΣΟΧ Τρικ λων και Μπο μπας Γε ργιος ΕΟΣ Ροδολ βους Ο επ μενος αγ νας Ορειβατικο Σκι ε ναι στις 31 01 01 02 2015 στο Βουτσικ κι Αγρ φων που θα γ νει και η 4η συν ντηση Ορειβατικο Σκι Διοργανωτ ς σ λλογος ε ναι ΣΟΧ Τρικ λων Δελτ ο Τ που Ε Ο Ο Α 0 Comments Αποτελέσματα Αγώνων 1 2 2 στα Πηγάδια 4 2 2014 0 Comments Δύο πολύ όμορφοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στα 3 5 Πηγάδια Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ο ατομικός αγώνας νυχτερινός και την Κυριακή ο κάθετος Αναλυτικά το Δετλίο Τύπου της ΕΟΟΑ Ο Ε Ο Σ Νάουσας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης Ε Ο Ο Α διοργάνωσαν αγώνες Ορειβατικού Σκι στα 3 5 Πηγάδια Νάουσας στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2014 Στους αγώνες συμμετείχαν οκτώ αθλητικά σωματεία από όλη την Ελλάδα Το Σάββατο το μεσημέρι στις 1 Φεβρουαρίου διεξήχθη ο B Ατομικός Αγώνας Κυπέλλου με νικητές τους Ματρά Σλάβεκ ΕΟΣ Αχαρνών Αρώνη Πλάτωνα ΕΟΣ Θεσσαλονίκης και Καλογερόπουλο Γρηγόρη ΕΟΣ Αχαρνών στην κατηγορία των αντρών Μπίκα Δήμητρα ΕΟΣ Καρπενησίου Καλογήρου Μαρία ΕΟΣ Ιωαννίνων και Κολόκα Φωτεινή ΕΟΣ Καρπενησίου στην κατηγορία Γυναικών Επίσης την ίδια ημέρα στον Ατομικό Αγώνα Open τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Μπίτος Δημήτρης Μητρούλας Δημήτρης και Μωραΐτης Δημήτρης Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου διεξήχθη ο Κάθετος Αγώνας με νικητές τους Αρώνη Πλάτωνα ΕΟΣ Θεσσαλονίκης Ματρά Σλάβεκ ΕΟΣ Αχαρνών και Κωστόπουλο Νίκο ΕΟΣ Αχαρνών στην κατηγορία Αντρών Μπίκα Δήμητρα ΕΟΣ Καρπενησίου Καλογήρου Μαρία ΕΟΣ Ιωαννίνων και Σιδέρη Ιωάννα ΕΟΣ Αχαρνών στην κατηγορία γυναικών Μπούμπα Γεώργιο ΕΟΣ Ροδολίβους Ανδρουλάκη Μάνο ΕΟΣ Χανίων και Μυλωνά Δημήτρη ΣΟΧ Τρικάλων στην κατηγορία νέων Τέλος στον Κάθετο Αγώνα Open τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Μπίτος Δημήτρης Μητρούλας Δημήτρης και Τσαουσίδης Πολύκαρπος Επίσης η τελική κατάταξη των αθλητών στο Κύπελλο Ορειβατικού Σκι Αθ Λευκαδίτη μετά τον Β Αγώνα Κυπέλλου ήταν Ματράς Σλάβεκ ΕΟΣ Αχαρνών Αρώνης Πλάτωνας ΕΟΣ Θεσσαλονίκης και Καλογερόπουλος Γρηγόρης ΕΟΣ Αχαρνών στην κατηγορία των αντρών Μπίκα Δήμητρα ΕΟΣ Καρπενησίου Καλογήρου Μαρία ΕΟΣ Ιωαννίνων και Κολόκα Φωτεινή ΕΟΣ Καρπενησίου στην κατηγορία Γυναικών και Μπούμπας Γεώργιος ΕΟΣ Ροδολίβους Ανδρουλάκης Μάνος ΕΟΣ Χανίων και Μυλωνάς Δημήτρης ΣΟΧ Τρικάλων στην κατηγορία νέων Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων παρουσιάζονται παρακάτω Ευχαριστούμε τον Ε Ο Σ Νάουσας και το

  Original URL path: http://www.skim.gr/alphapiomicrontauepsilonlambda941sigmamualphataualpha (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ski Mountaineering in Greece - Χιονούρα 2014
  Comments Αισ ως φτ σαμε στο καλοκα ρι και παρ τι πως δε χνουν τα πρ γματα η ελληνικ κοιν τητα του ορειβατικο σκι δεν τα β ζει κ τω και συνεχ ζονται οι καταβ σεις στις πολ ιδια τερες χιονο ρες των ελληνικ ν βουν ν ο φωτογραφικ ς διαγωνισμ ς που τρεξε για δε τερη χρονι το klaoydatos ski φτ νει αισ ως στο τ λος του δη

  Original URL path: http://www.skim.gr/chiiotaomicronnuomicron973rhoalpha-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •