archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Το Snow Leopard Day, μέσα Απρίλη στην Τύμφη. - Ski Mountaineering in Greece
  το περασμ νο Σαββατοκ ριακο Snow Leopard Day 2013 Τι γινε στο Καρπεν σι Μ α διοργ νωση που δεν ολοκληρ θηκε αλλ ε χε μεγ λη επιτυχ α Κι μως παρ τις προγν σεις που καθ λωσαν αρκετ κ σμο στο σπ τι το βρ δυ του Σαββ του περισσ τεροι απ 200 ορειβ τες και χιονοδρ μοι απ τη Κρ τη μ χρι την πειρο παρευρ θηκαν στο συνεδριακ κ ντρο του Δ μου Καρπενησ ου για να παρακολουθ σουν το φεστιβ λ ταινι ν Ηταν πραγματικ μ α εξαιρετικ κινηματογραφικ βραδι που μας καθ λωσε για π νω απ 5 ρες και μας γ μισε εικ νες γν σεις και συναισθ ματα Η ομιλ α του Μιχ λη Στ λλα και η παρουσ αση του βιβλ ου Ολυμπος 100 χρ νια της Πηνελ πης Ματσο κα δ σανε στο φεστιβ λ μ α ζωνταν δι σταση Δυστυχ ς η χιονοθ ελλα που ξεκ νησε λ γο πρ ν τελει σει το φεστιβ λ δεν δωσε τη δυνατ τητα στη πραγματοπο ηση της Snow Leopard Day Α ρας ομ χλη και χι νι πολ χι νι το καταφ γιο αποκλεισμ νο οι διαδρομ ς χαμ νες μ σα στη μαν α του Βορι Εμε ς στο καταφ γιο βρεθ καμε σε κατ σταση αναγκαστικ ς ξεκο ρασης και βρ καμε την ευκαιρ α να οργαν σουμε τις μελλοντικ ς μας εξορμ σεις Στο Καρπεν σι κ ποιοι κ νανε τη β λτα τους και πιαν το καφεδ κι τους ομ δες χιονοδρ μων εκμεταλλευθ καν την ασφ λεια και καλ ορατ τητα του δ σους της Καλιακο δας και χιονοδρ μησαν εκε εν κ ποιοι λλοι καθ σανε στη περιοχ και απολα σανε μαζ μας μια εκπληκτικ Δευτ ρα Το φεστιβ λ σ μανε την ναρξη της σαιζ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/-snow-leopard-day (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Blog Posts - Ski Mountaineering in Greece
  ιδανικό ποδήλατο για την ανηφόρα κατάπινε όμως με απίστευτη ταχύτητα και ευκολία το φιδογυριστό χωματόδρομο σε αντίθεση με το αυτοκίνητο που ακολουθούσε Τα χιλιόμετρα της κατηφόρας έφυγαν γρήγορα και σε 2ω20 είχα επιστρέψει από την κορυφή στην θάλασσα Ευτυχώς στο σημείο που τερμάτισα δεν είχε κόσμο γιατί μπορείτε να φανταστείτε το θέαμα να φτάνει κάποιος καβάλα σε ένα ποδήλατο με σκι στην πλάτη ενώ παραπέρα κάποια παιδάκια έπαιζαν με τα κουβαδάκια στη θάλασσα Φυσικά η βόλτα έκλεισε με μια βουτιά στα νερά του Λυβικού Πελάγους Του χρόνου να μαστε καλά θα το επιχειρήσω ξανά νωρίτερα όμως μέσα στο χειμώνα ώστε να έχει περισσότερο σκι και ελπίζω με παρέα καλές ανοιξιάτικες βόλτες Η διαδρομή όπως την κατέγραψε το GPS Η Dynafit γεμάτη Ελλάδα 16 4 2013 Πριν λ γες μ ρες ε χαμε την ε δηση της γρ γορης αν βασης του Ολ μπου απ τους αθλητ ς της κορυφα ας εταιρ ας ορειβατικο σκι και τ ρα το Snow Leopard Day τα news της Dynafit ε ναι γεμ τα Ελλ δα Οι Γερμανο φα νεται να ε ναι εντυπωσιασμ νοι απ την δι σταση που πα ρνει το ορειβατικ σκι στη χ ρα μας αλλ και την ομορφι των ελληνικ ν βουν ν και δεν χ νουν το ενδιαφ ρον τους για τα τεκταιν μενα στη χ ρα μας πως ε ναι φυσικ στην κοινων α της πληροφορ ας οι ειδ σεις τρ χουν με πολ γρ γορους ρυθμο ς και ταν το ορειβατικ στην Ελλ δα χει κερδ σει να τ σο σημαντικ οπαδ πως η Dynafit τ τε οι παρε στικες β λτες μας γ νονται παγκ σμια ε δηση Αδιαμφισβ τητη β βαια συμβολ σε αυτ την πορε α χει ο λληνας αντιπρ σωπος της εταιρ ας που χει β λει την σφραγ δα του τα τελευτα α χρ νια τη εξ λιξη του αθλ ματος στη χ ρα μας Για την ομ δα του SkiM gr συνιστ ιδια τερη τιμ η φιλοξεν α υλικο της στην ιστοσελ δα της Dynafit και ε μαστε ανυπ μονοι για την επ μενη λευκ πρ κληση δε τε την αναφορ για το Snow Leopard Day στην Τ μφη και την αναφορ στον λυμπο 99 545 μέτρα για τη Snow Leopard pics 15 4 2013 να πολ δυνατ δι μερο περ μενε τους φ λους του ορειβατικο σκι που βρ θηκαν στην Τ μφη στις 13 και 14 Απρ λη ανταποκριν μενοι στο κ λεσμα της λεοπ ρδαλης του χιονιο Ο σκοπ ς ταν ιερ ς αφο τα μ τρα που κ λυψαν οι συμμετ χοντες θα μεταφραστο ν σε μεση οικονομικ εν σχυση απ μερι ς της εταιρ ας Dynafit στο Snow Leopard Trust να οργανισμ που δραστηριοποιε ται για τη δι σωση του σπ νιου και τ σο μορφου αυτο ζ ου Να πο με επ σης τι η συγκεκριμ νη δρ ση ταν συν χεια της πολ μεγ λης εκδ λωσης που οργαν θηκε το Καρπεν σι στις 2 3 Μαρτ ου που λ γω κακοκαιρ ας δεν πραγματοποι θηκαν οι προγραμματισμ νες αναβ σεις για να καταγραφο ν τα μ τρα Δεκ δες ταν οι φ λοι του αθλ ματος απ λη την Ελλ δα που βρ θηκαν στις απ ραντες πλαγι ς της Τ μφης και δειξαν τι το ορειβατικ σκι χει παρ ν αλλ και πολ μ λλον στη χ ρα μας Για κ ποιους τυχερο ς το δι μερο ξεκ νησε λ γο νωρ τερα καθ ς αρκετο ταν αυτο που βρ θηκαν στο βουν απ την Τετ ρτη την Π μπτη και φρ ντισαν να υπ ρχουν τοιμα χνη για της διαδρομ ς του επ σημου δι μερου αλλ και μορφες ζωγραφι ς απ απ θανες καταβ σεις σε λο κια και πλαγι ς Το βρ δυ της Παρασκευ ς 12 4 οι περισσ τεροι ε χαν μαζευτε στο Καταφ γιο Αστρ κας Η συμμετοχ ταν τ σο μεγ λη που αρκετο διανυκτ ρευσαν σε σκην ς Το Σ ββατο ξημ ρωσε μια ηλι λουστη μ ρα και το ραντεβο για την εκκ νηση ταν χαλαρ στις 10 το πρω Μετ την απαρα τητη πρ τη κατ βαση απ το καταφ γιο στην Ξερ λιμνη οι χιονοδρ μοι ξεχ θηκαν στις πλαγι ς Οι περισσ τεροι κιν θηκαν προς την κορυφ Γκαμ λα 2 και κ ποιοι στη Γκαμ λα 1 Ο ρυθμ ς της αν βασης ταν τ τοιος στε να επιτρ πει τη συζ τηση αφο λοι ε χαν να μοιραστο ν εμπειρ ες και να ανταλλ ξουν απ ψεις και πληροφορ ες για διαδρομ ς και τεχνικ θ ματα γ ρω απ το ορειβατικ σκι Οι ομ δες δεν ργησαν να φτ σουν στις κορυφ ς της Γκαμ λας και να απολα σουν την εκπληκτικ θ α προς το Γρ μμο τα Τζουμ ρκα και τα λλα βουν Μετ την κατ κτηση της Γκαμ λας σειρ ε χε η Αστρ κα Αν και η κο ραση μαζευ ταν το κ νητρο της κατ κτησης της εκπληκτικ ς κορυφ ς ταν ισχυρ και οδ γησε πολλο ς στην κορυφ λ γο μετ το μεσημ ρι Το απ γευμα ρχισαν να μαζε ονται ξαν λοι π σω στο καταφ γιο για δε πνο και την απαρα τητη ξεκο ραση Η Κυριακ ταν μια δ σκολη μ ρα καθ ς πολλο ε χαν το μυαλ την επιστροφ και λλοι ε χαν λ γο πεσμ νη δι θεση απ τα μ τρα που ε χαν γρ ψει τις προηγο μενες μ ρες Αρκετο ταν μως αυτο που δεν αντιστ θηκαν στον πειρασμ και γλ στρησαν προς την κορυφ Πλ σκος και τη Δρακ λιμνη Οι περισσ τεροι απ τους συμμετ χοντες σβησαν τη δ ψα απ την κατ βαση με μια μπιρ τσα στο Π πιγκο το μεσημ ρι της Κυριακ ς και π ραν το δρ μο της επιστροφ ς Ο συνολικ ς απολογισμ ς 67 συμμετ χοντες και 99 545 μ τρα αν βασης Π ρα απ την σημαντικ εν σχυση για την δι σωση αυτο του παν μορφου ζ ου η

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/previous/5 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Posts - Ski Mountaineering in Greece
  απ τους καλ τερους αθλητ ς της για να επιχειρ σει να ρεκ ρ αν βασης στον λυμπο ξεκιν ντας απ τη θ λασσα και επιστρ φοντας π λι στην ακτ χρησιμοποι ντας ποδ λατο τρ ξιμο και ορειβατικ σκι Το μ γεθος του εγχειρ ματος μπορε να συγκριθε με την παρουσ α του Kilian Jornet τον Ιο νη του 2011 στον λυμπο Ο Kilian τ τε στα πλα σια εν ς μεγ λου project με υποστηρικτ τη Salomon που περιελ μβανε γρ γορες αναβ σεις σε κορυφ ς σε βουν σε λο τον κ σμο πραγματοπο ησε αν βαση στο Μ τικα ξεκιν ντας απ το Δ ον και με τερματισμ το Λιτ χωρο σε 5 ρες και 19 λεπτ Στην δικ μας περ πτωση ο λυμπος θα φιλοξεν σει λλο να σημαντικ αθλητ ον ματι Benedikt Böhm Ο Ben χει στο ενεργητικ του σημαντικ projects σε κορυφ ς π νω απ 8000m αλλ και μια πολ αξι λογη διαδρομ στο ορειβατικ σκι Υπ ρξε μ λος της Εθνικ ς Ομ δας της Γερμαν ας το 2003 2006 εν σημαντικ επιτυχ α του ε ναι η κατ κτηση της δε τερης θ σης στο Patrouillie des Glaciers το 2008 και 2010 Το λο εγχε ρημα αναμ νεται να πραγματοποιηθε στα τ λη της εβδομ δας που διαν ουμε και θα προσπαθο με να σας κρατ με εν μερους Μ χρι την επ μενη ε δηση ας θυμηθο με τα σα ε χε γρ ψει ο Μιχ λης Στ λλας που ε ναι απ τους βασικο ς συντελεστ ς του εγχειρ ματος Ο Αι νας του Ολ μπου Απ τις εξερευν σεις στα ρεκ ρ Μεγάλη εμφάνιση των ελληνικών ομάδων στο Pierra Menta Οι Γάλλοι επιστρέφουν στην κορυφή video pics 25 3 2013 Το γεγον ς τι και τη φετιν χρονι ε χαμε δ ο ελληνικ ς ομ δας σε ναν απ τους κορυφα ους αγ νες ορειβατικο σκι στον κ σμο μαρτυρ τι το θλημα π ει μπροστ στη χ ρα μας Η εμφ νιση της ομ δας Ματρ ς Καλογερ πουλος ταν κ τι παραπ νω απ καλ αφο κατ φεραν να πλασ ρισμα στην 65η θ ση Να σημει σουμε με μια μικρ επιφ λαξη τι η συγκεκριμ νη επ δοση ε ναι η δε τερη καλ τερη για ελληνικ ομ δα στο συγκεκριμ νο αγ να μετ την 40η θ ση που κατ κτησαν οι Ματρ ς Κωστ πουλος το 2010 Η τε ρη ελληνικ ομ δα των Μωυσ δη Τζουμ κα δυστυχ ς αναγκ στηκε να εγκαταλε ψει μετ το 2ο ετ π Το Pierra Menta ε ναι πως το χαρακτηρ ζουν πολλο το Tour de France του ορειβατικο σκι γιαυτ και τραβ ει την προσοχ της παγκ σμιας κοιν τητας του αθλ ματος Οι αθλητ ς τη φετιν χρονι κλ θηκαν να καλ ψουν περ που 10000 μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς σε τ σσερις μ ρες και η τελικ κατ ταξη προ κυψε απ το θροισμα των επιμ ρους επιδ σεων Οι

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/previous/6 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Posts - Ski Mountaineering in Greece
  οπο ος και παραβρ θηκε καθ ς και της Ε Ο Ο Α Απ πλευρ ς Ε Ο Ο Α παραβρ θηκαν ο Πρ εδρος Δημ τρης Γεωργο λης η Ειδ Γραμματ ας κα Ε α Μπ λλιου ο φορος Ορειβατικο Σκι κ Βασ λης Βουτσελ ς και το μ λος του Πειθαρχικο Συμβουλ ου κα Μαρ να Μπεζερι νου Αξ ζουν συγχαρητ ρια στους διοργανωτ ς και λους τους εθελοντ ς για την ψογη διοργ νωση της εκδ λωσης Το φεστιβ λ σ μανε την ναρξη της σαιζ ν του ορειβατικο σκι μιας και η καλ τερη εποχ του ε ναι η νοιξη Ασφαλ χι νια μεγ λες ημ ρες καλ ς θερμοκρασ ες Καλ σαιζ ν λοιπ ν και μη φοβ στε η Ελλ δα ποτ δεν παραδ δει τα πλα Το Snow Leopard Day θα πραγματοποιηθε 13 14 Απρ λη στη Τ μφη Eλεύθερο στο διαδίκτυο το May the Gods Ski with you 8 3 2013 Επιτ λους μια δουλει που χει συζητηθε πολ το τελευτα ο δι στημα ελε θερη στο διαδ κτυο Πρ κειται για να ντοκιμαντ ρ πολ κολακευτικ για το ορειβατικ σκι και τα βουν της χ ρας μας και ειδικ τερα τον λυμπο χει δη προβληθε σε διεθν και εγχ ρια φεστιβ λ και πρ κειται για μια επαγγελματικ δουλει με πρωταγωνιστ ς σημαντικο ς ανθρ πους απ των ελληνικ ν βουν ν και χι μ νο απολα στε εδ Ο Αιώνας του Ολύμπου Από τις εξερευνήσεις στα ρεκόρ 8 3 2013 του Μιχ λη Στ λλα Το τος 2013 ολοκληρ νει τον πρ το αι να παρουσ ας των ανθρ πων στις ψηλ τερες κορυφ ς του Ολ μπου Αυτ η περ οδος φαντ ζει απειροελ χιστη μπροστ στη γεωλογικ ιστορ α της Ολ μπιας γης αλλ χει πολ μεγ λο ειδικ β ρος σον αφορ την εξ λιξη της ορειβατικ ς χιονοδρομικ ς και αναρριχητικ ς ιστορ ας του Ολ μπου και της Ελλ δας γενικ τερα σχετα με το π σο μικρ σε χρ νο και μ γεθος ε ναι η τα τιση της ανθρ πινης παρουσ ας με το Ολ μπιο περιβ λλον ε ναι πλ ον β βαιο τι ταν το πρωιν της 2ης Αυγο στου του 1913 οι Χρ στος Κ κκαλος Frederic Boissonnas και Daniel Baud Bovy περνο σαν το εκτεθειμ νο δι σελο λ γα μ τρα πριν απ το ψηλ τερο σημε ο της Ελλ δας δεν μπορο σαν να φανταστο ν τις συν πειες και τον αντ κτυπο του γεννα ου εγχειρ ματος τους στις γενι ς που ακολο θησαν Οι πρ τες δεκαετ ες του Αι να του Ολ μπου χαρακτηρ στηκαν απ αναβ σεις στις ψηλ τερες κορυφ ς χειμ να και καλοκα ρι με κ ριο πρωταγωνιστ το Χρ στο Κ κκαλο εν σ ντομα ακολο θησαν οι πρ τες διασχ σεις με ορειβατικ σκι και οι πρ τες εξερευν σεις των απ κρημνων ορθοπλαγι ν του Ολ μπου Οι αναρριχ σεις των πρωτοπ ρων αναρριχητ ν πως του Ιταλο E Comici των Σλοβ νων M Lipovsek και L Pipan των αδερφ ν H S Demleitner καθ ς και η κατ βαση με σκι των Η Ιωανν δη Κ Ν τση και G Dorier απ την κορυφ του Σκολειο μ χρι τη Μον Σπαρμο φαντ ζουν μ χρι και σ μερα σαν ργα τ χνης χοντας αποκτ σει κλασσικ status Απ τις πρ τες δεκαετ ες των εξερευν σεων και των πρωτοπ ρων κ θε ε δους φτ νουμε σ μερα εκατ χρ νια μετ την πρ τη αν βαση της κορυφ ς του Ολ μπου στην εποχ των επιδ σεων Ο χρ νος χει αρχ ζει και γ νεται σε ολο να και περισσ τερο κ σμο που ασχολε ται με το βουν σε λες του τις εκφ νσεις πεζοπορ α αναρρ χηση ποδ λατο σκι βασικ και μετρ σιμο μ γεθος μιας περι γησης στο βουν λλοι το θεωρο ν τελε ως αν ητο να σκαρφαλ νεις με αντ παλο το ρολ ι να τρ χεις σο πιο γρ γορα μπορε ς απ το Δ ον μ χρι το Οροπ διο των Μουσ ν και π σω στο Λιτ χωρο ε τε με τα π δια στην πλ τη ε τε σερν μενος ακ μα να κ νεις π νω απ 2000m αν βασης με καχεκτικ σκι και να κατεβα νεις παγωμ νες πλαγι ς με τρεμ μενα π δια με αποτ λεσμα να πα ρνουν το χρ νο τους στο βουν γεμ ζοντας λη την ημ ρα τους και μα ξωμε νουν μ χρι αργ λ γω της πολ ς χαλαρ τητας περν νε και τη ν χτα τους κρεμ μενοι σε καμι ορθοπλαγι σε καμι χιον τρυπα τουρτουρ ζοντας απ το κρ ο Υπ ρχουν και πιο αν μεικτες καταστ σεις που συν θως θεωρο νται ποιο υγιε ς ναντι των δ ο αυτ ν κρων τι και να ναι το βουν ε ναι ελευθερ α και ο καθ νας πα ρνει σο θ λει Ε ν και μπα νουμε στην νοιξη ο χειμ νας στα ψηλ βουν καλ κρατε Η πλ ον πιο ευημερο σα χειμεριν δραστηρι τητα των Ελληνικ ν βουν ν αυτ του ορειβατικο σκι θα γιορτ σει την νθηση της για λλη μια φορ στις πλαγι ς του Ολ μπου σηματοδοτ ντας και επ της ουσ ας την ναρξη των εορτασμ ν του Πρ του Αι να του Ολ μπου Ο Μ ρτης χει απ λα και για λους Ο δε τερος ομαδικ ς αγ νας open ορειβατικο σκι ε ναι προγραμματισμ νος για το τρι μερο την Κυριακ 17 Μ ρτη Καιρο επιτρ ποντος θα ε ναι μιας πρ της τ ξεως ευκαιρ α για ποιον θ λει να δοκιμ σει μια ενδιαφ ρουσα διαδρομ στον λυμπο ανεξαρτ του χρ νου διασκεδ ζοντας με την παρ α του αλλ προσ χοντας μην το πι σει η ν χτα Επ σης στα τ λη Μ ρτη ρχεται στον λυμπο ο Γερμαν ς Αθλητ ς της Dynafit Benedikt Böhm με σκοπ να

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/previous/7 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Posts - Ski Mountaineering in Greece
  σημασ ας για την πραγματοπο ηση της εκδ λωσης καθ ς και τους υποστηρικτ ς μας την ταβ ρνα Μαργαρ της στο Νερα δοχ ρι και το ξενοδοχε ο St George στη Χρυσομηλι λες οι παροχ ς προσφ ρθηκαν εντελ ς δωρε ν στους συμμετ χοντες και αυτ σως κ τι σημα νει στις εποχ ς που ζο με Υποσχ μαστε να επαν λθουμε το χρ νου με ακ μη καλ τερη οργ νωση και πιο πρωτοποριακ ς ιδ ες Το ραντεβο μας ανανε νεται για τη μεγ λη γιορτ Snow Leopard Day στο Καρπεν σι στις 2 3 Μαρτ ου και β βαια στον αγ να του Ολ μπου στις 17 του διου μ να καθ ς και στο Πανελλ νιο Πρωτ θλημα Ορ Σκι στον Παρνασσ στις 23 24 2 Υλικ απ τη συν ντηση θα βρε τε εδ Ο συντονιστ ς Βασ λης Σιδ ρης αφανε ς ρωες Γι ργος Μαργαρ της Βιβ Τ γλεου Γι ργος Ρ ιος Θ μης Μπ κος Snow Leopard Day στο Καρπενήσι 18 2 2013 Δ δεκα ρες ορειβατικο σκι για τη δι σωση της λεοπ ρδαλης του χιονιο Με πρωτοβουλ α της κορυφα ας εταιρ ας ορειβατικ σκι οργαν νεται φ τος για τ ταρτη φορ σε εννι χ ρες στον κ σμο μια ξεχωριστ εκδ λωση Για κ θε μ τρο αν βασης η Dynafit θα δωρ σει 1 cent στο Snow Leopard Trust να οργανισμ που δραστηριοποιε ται για την δι σωση της μορφης γατο λας Οι λληνες φ λοι της γατο λας δεν θα χρειαστε να π νε στο Πακιστ ν τη Μογγολ α για να την τα σουν μιας και ο εδ αντιπρ σωπος της Dynafit χει ετοιμ σει μια πραγματικ μεγ λη εκδ λωση Η καρδι λοιπ ν του ορειβατικο σκι χτυπ για μια ακ μη φορ δυνατ στο Καρπεν σι στις 2 3 Μαρτ ου Η εταιρ α Κλαουδ τος διοργαν νει να δι μερο γεμ το ορειβατικ σκι και παρ λληλες εκδηλ σεις πως το φεστιβ λ ταινι ν βουνο Για τις αν γκες τις εκδ λωσης θα δρομολογηθε και λεωφορε ο απ Αθ να και Θεσσαλον κη εν θα υπ ρχει και σκι τεστ στο καταφ γιο του Βελουχ ου Αναλυτικ για το πρ γραμμα και τους σκοπο ς της εκδ λωσης μας ενημερ νει ο Klaoudatos Ski απ το facebook Snow Leopard Day λ γα λ για για το πρ γραμμα ναρξη εκδ λωσης Σ ββατο 2 Μαρτ ου 19 00 Η εκδ λωση ξεκιν ει με φεστιβ λ ταινι ν βουνο κυρ ως ορειβατικο σκι στο συνεδριακ κ ντρο του Δ μου Καρπενησ ου Θα προβληθο ν οι ταιν ες 2 million reasons Friendship with limits May The Gods Ski with you Nat Co 3 5 Πηγ δια αγ νες ορειβατικο σκι Οι ταιν ες θα πλαισιωθο ν απ μια μοναδικ παρουσ αση ταξ δι απο τα ελληνικ βουν στις κορφ ς του κ σμου Η ξεν γηση θα γ νει απο τον Μ Στ λλα Snow Leopard concept Μετ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/previous/8 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •