archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Race view points - Ski Mountaineering in Greece
  ρα 2014 Χιονο ρα 2013 Χαλαρ ς Συναντ σεις 4η Χαλαρ Πληροφορ ες φιξη Διαμον 3η Χαλαρ Συν ντηση 2η Χαλαρ Συν ντηση 1η Χαλαρ Συν ντηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολ ς SkiΜ Tours Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο

  Original URL path: http://www.skim.gr/race-view-points.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  της ορειβατικ ς χιονοδρομικ ς και αναρριχητικ ς ιστορ ας του Ολ μπου και της Ελλ δας γενικ τερα σχετα με το π σο μικρ σε χρ νο και μ γεθος ε ναι η τα τιση της ανθρ πινης παρουσ ας με το Ολ μπιο περιβ λλον ε ναι πλ ον β βαιο τι ταν το πρωιν της 2ης Αυγο στου του 1913 οι Χρ στος Κ κκαλος Frederic Boissonnas και Daniel Baud Bovy περνο σαν το εκτεθειμ νο δι σελο λ γα μ τρα πριν απ το ψηλ τερο σημε ο της Ελλ δας δεν μπορο σαν να φανταστο ν τις συν πειες και τον αντ κτυπο του γεννα ου εγχειρ ματος τους στις γενι ς που ακολο θησαν Οι πρ τες δεκαετ ες του Αι να του Ολ μπου χαρακτηρ στηκαν απ αναβ σεις στις ψηλ τερες κορυφ ς χειμ να και καλοκα ρι με κ ριο πρωταγωνιστ το Χρ στο Κ κκαλο εν σ ντομα ακολο θησαν οι πρ τες διασχ σεις με ορειβατικ σκι και οι πρ τες εξερευν σεις των απ κρημνων ορθοπλαγι ν του Ολ μπου Οι αναρριχ σεις των πρωτοπ ρων αναρριχητ ν πως του Ιταλο E Comici των Σλοβ νων M Lipovsek και L Pipan των αδερφ ν H S Demleitner καθ ς και η κατ βαση με σκι των Η Ιωανν δη Κ Ν τση και G Dorier απ την κορυφ του Σκολειο μ χρι τη Μον Σπαρμο φαντ ζουν μ χρι και σ μερα σαν ργα τ χνης χοντας αποκτ σει κλασσικ status Απ τις πρ τες δεκαετ ες των εξερευν σεων και των πρωτοπ ρων κ θε ε δους φτ νουμε σ μερα εκατ χρ νια μετ την πρ τη αν βαση της κορυφ ς του Ολ μπου στην εποχ των επιδ σεων Ο χρ νος χει αρχ ζει και γ νεται σε ολο να και περισσ τερο κ σμο που ασχολε ται με το βουν σε λες του τις εκφ νσεις πεζοπορ α αναρρ χηση ποδ λατο σκι βασικ και μετρ σιμο μ γεθος μιας περι γησης στο βουν λλοι το θεωρο ν τελε ως αν ητο να σκαρφαλ νεις με αντ παλο το ρολ ι να τρ χεις σο πιο γρ γορα μπορε ς απ το Δ ον μ χρι το Οροπ διο των Μουσ ν και π σω στο Λιτ χωρο ε τε με τα π δια στην πλ τη ε τε σερν μενος ακ μα να κ νεις π νω απ 2000m αν βασης με καχεκτικ σκι και να κατεβα νεις παγωμ νες πλαγι ς με τρεμ μενα π δια με αποτ λεσμα να πα ρνουν το χρ νο τους στο βουν γεμ ζοντας λη την ημ ρα τους και μα ξωμε νουν μ χρι αργ λ γω της πολ ς χαλαρ τητας περν νε και τη ν χτα τους κρεμ μενοι σε καμι ορθοπλαγι σε καμι χιον τρυπα τουρτουρ ζοντας απ το κρ ο Υπ ρχουν και πιο αν μεικτες καταστ σεις που συν θως θεωρο νται ποιο υγιε ς ναντι των δ ο

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/archives/03-2013/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Δελτίο τύπου ΕΟΟΑ - Ski Mountaineering in Greece
  Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Δελτίο τύπου ΕΟΟΑ 27 2 2013 Δε τε εδ το δελτ ου τ που της ΕΟΟΑ με τα αναλυτικ αποτελ σματα των αγ νων που πραγματοποι θηκαν στον Παρνασσ στις 23 24 2 Comments are closed

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Οι νικητές του Παν Πρωταθλήματος Ορ. Σκι - Ski Mountaineering in Greece
  Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Οι νικητές του Παν Πρωταθλήματος Ορ Σκι 25 2 2013 Περιμ νοντας την ανακο νωση των επ σημων αποτελεσμ των απ την την ΕΟΟΑ μπορε τε να δε τε εδ τις πρ τες τρι δες των κατηγορι ν για τον αγ να σκυταλοδρομ ας και τον ατομικ Εντυπωσιακ ε ναι επ σης το φωτογραφικ υλικ απ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/3 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πρωταθλητής Ελλάδος ο Σλάβεκ - Ski Mountaineering in Greece
  Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Πρωταθλητής Ελλάδος ο Σλάβεκ 24 2 2013 Πραγματοποι ντας μια ακ μη καλ εμφ νιση ο Σλ βεκ Ματρ ς του ΕΟΣ Αχαρν ν κ ρδισε και τον σημεριν ατομικ αγ να του 22ου Πανελλην ου Πρωταθλ ματος Ορειβατικο Σκι που πραγματοποι θηκε στον Παρνασσ Με αυτ τη ν κη κ νει το 3 στα 3 χοντας δη τερματ σει πρ τος στους δ ο ατομικο ς αγ νες Κυπ λλου Βασιλ τσα και Πηγ δια Ο σημεριν ς αγ νας ε χε υψομετρικ διαφορ 1450 μ εν την τρι δα για την κατηγορ α ανδρ ν κλεισαν οι Πλ των Αρ νης ΕΟΣ Θεσσαλον κης και Ηρακλ ς Μωυσ δης ΕΟΣ Αχαρν ν Στην κατηγορ α γυναικ ν νικ τρια αναδε χτηκε η Δ μητρα Μπ κα ΕΟΣ Καρπενησ ου εν στον αγ να open που αρχ ζει να αγκαλι ζεται απ ακ μη περισσ τερους φ λους του αθλ ματος νικητ ς ταν ο Γι ννης Στεφαν πουλος Η δι θεση ταν ανεβασμ νη μετ τον αγ να καθ ς σημει θηκε ρεκ ρ συμμετοχ ν για τη φετιν χρονι και λοι πλ ον ετοιμ ζονται για τις επ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Βροχερός καιρός αλλά μεγάλη συμμετοχή στον πρώτο αγώνα του Παρνασσού - Ski Mountaineering in Greece
  Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Βροχερός καιρός αλλά μεγάλη συμμετοχή στον πρώτο αγώνα του Παρνασσού 23 2 2013 Ο καιρ ς πως στην υπ λοιπη επικρ τεια τσι και στον Παρνασσ ταν βροχερ ς αυτ ωστ σο δεν εμπ δισε τους φ λους του ορειβατικο σκι να τρ ξουν να μορφο αγ να Στο σημεριν αγ να που ταν σκυταλοδρομ α λαβαν μ ρος 14 ομ δας των δ ο αθλητ ν 11 ανδρικ ς 3 γυναικε ες Ο αγ νας ε χε υψομετρικ διαφορ 200 μ τρα εν ε χε και τεχνικ π ρασμα Απ την μ χρι τ ρα ενημ ρωση που χουμε νικ τρια ομ δα στην κατηγορ α ανδρ ν αναδε χτηκαν οι Ματρ ς Σλ βεκ Ν κος Κωστ πουλος του ΕΟΣ Αχαρν ν Το πρ γραμμα των αγ νων ολοκληρ νεται α ριο με τον ατομικ αγ να του Πανελλην ου Πρωταθλ ματος με τον οπο ο κλε νει και κ κλος των ατομικ ν αγ νων για τη φετιν σεζ ν στην Ελλ δα Β Comments

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • karpenisi ski trip για το "Snow Leopard Day" - Ski Mountaineering in Greece
  Κυρ 03 03 2013 Σε 1 5 εβδομ δες KARPENISSI SNOW LEOPARD DAY ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΟΥΝΟΥ 1η μ ρα Αναχ ρηση απ Αθ να με κατε θυνση το Χιονοδρομικ Κ ντρο Βελουχ ου Αναχ ρηση απ το χιονοδρομικ στις 16 00 με κατε θυνση το ξενοδοχε ο νεσις για τακτοπο ηση στα δωμ τια Στη 1 00 π μ αναχ ρηση απ το ξενοδοχε ο και μετ βαση προς το Χιονοδρομικ Κ ντρο Βελουχ ου για μεταμεσον κτια χιονοδρομ α Επιστροφ στις 3 30 π μ απ το χιονοδρομικ προς το ξενοδοχε ο 2η μ ρα Μετ το πρωιν αναχωρο με στις 9 00 π μ για το Χιονοδρομικ κ ντρο Βελουχ ου Στις 16 00 αναχ ρηση απ το χιονοδρομικ προς Αθ να με ενδι μεση στ ση Το φεστιβ λ γ νεται στο Συνεδριακ Κ ντρο Καρπενησ ου το Σ ββατο 02 03 2013 στις 19 00 Μια μ ρα αφιερωμ νη στο ορειβατικ σκι και στη δι σωση της λεοπ ρδαλης του χιονιο Περισσ τερα εδ Τιμ συμμετοχ ς 59 κατ τομο Περιλαμβ νει Μεταφορ με πολυτελ ς κλιματιζ μενο πο λμαν Διανυκτ ρευση σε δ κλινο δωμ τιο με πρωιν στο 3 ξενοδοχε ο νεσις Ασφ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/karpenisi-snow-trip-snow-leopard-day (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Snow Leopard Day στο Καρπενήσι - Ski Mountaineering in Greece
  για το πρ γραμμα ναρξη εκδ λωσης Σ ββατο 2 Μαρτ ου 19 00 Η εκδ λωση ξεκιν ει με φεστιβ λ ταινι ν βουνο κυρ ως ορειβατικο σκι στο συνεδριακ κ ντρο του Δ μου Καρπενησ ου Θα προβληθο ν οι ταιν ες 2 million reasons Friendship with limits May The Gods Ski with you Nat Co 3 5 Πηγ δια αγ νες ορειβατικο σκι Οι ταιν ες θα πλαισιωθο ν απ μια μοναδικ παρουσ αση ταξ δι απο τα ελληνικ βουν στις κορφ ς του κ σμου Η ξεν γηση θα γ νει απο τον Μ Στ λλα Snow Leopard concept Μετ το φεστιβ λ και στον διο χ ρο θα γ νει ενημ ρωση παρουσ αση των διαδρομ ν ορειβατικο σκι και θα δοθο ν οι απαιτο μενες πληροφορ ες για την ομαλ διεξαγωγ της Snow Leopard Day Στις 23 00 θα ξεκιν σει η πρ τη ομ δα απ το Καρπεν σι με στ χο την κορυφ του Βελουχ ου στα 2 315μ Στις 01 00 θα ξεκιν σει 2η ομ δα απ το ορειβατικ καταφ γιο 1 840μ και θα συναντηθε στη κορυφ με τη πρ τη ομ δα Η πρ τη κατ βαση θα γ νει ομαδικ προς το καταφ γιο που θα ε ναι και η β ση της διοργ νωσης Καθ λη τη δι ρκεια της ν χτας θα γ νονται αναβ σεις και καταβ σεις απ και πρ ς την κορυφ Εκε θα βρ σκονται μ λη της Velouchi Free Ski Team και του Διασωστικο σ ματος Ευρυταν ας για να εμψυχ νουν και να ζεστα νουν τους τολμηρο ς Με το πρ το φ ς της ημ ρας θα ανο ξει και η Β ρεια διαδρομ μ α αρκετ τεχνικ κατ βαση 900 μ υψομετρικ ς διαφορ ς με μ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/snow-leopard-day (2016-02-16)
  Open archived version from archive •