archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Μας πιάνει "Ολυμπίτιδα"! - Ski Mountaineering in Greece
  στον φετιν αγ να που ταν κ τι παραπ νω απ εκπληκτικ ς Οι γνωστο γνωστοι ξαναχτυπο ν με να event που θα αφ σει ιστορ α και θα κ νει γνωστ την υπ θεση ορειβατικ σκι στην Ελλ δα σε λο τον κ σμο Αν να πρ γμα χουμε να καυχι μαστε σαν λληνες χιονοδρ μοι αυτ ε ναι το γεγον ς ε ναι τι σε πολλ βουν μας μπορε κ ποιος να κ νει σκι με θ α τη θ λασσα και για τους τολμηρο ς το ανοιξι τικο σκι μπορε να συνοδευτε απ μια βουτι στο Αιγα ο Για να επαν λθουμε μως λ γο στο θ μα μας θα πρ πει να σκεφτο με τι ε δους αθλητικ πρ κληση θα μπορο σε να εμπερι χει αυτ η ιδ α Η Dynafit λοιπ ν στ λνει στη χ ρα μας να απ τους καλ τερους αθλητ ς της για να επιχειρ σει να ρεκ ρ αν βασης στον λυμπο ξεκιν ντας απ τη θ λασσα και επιστρ φοντας π λι στην ακτ χρησιμοποι ντας ποδ λατο τρ ξιμο και ορειβατικ σκι Το μ γεθος του εγχειρ ματος μπορε να συγκριθε με την παρουσ α του Kilian Jornet τον Ιο νη του 2011 στον λυμπο Ο Kilian τ τε στα πλα σια εν ς μεγ λου project με υποστηρικτ τη Salomon που περιελ μβανε γρ γορες αναβ σεις σε κορυφ ς σε βουν σε λο τον κ σμο πραγματοπο ησε αν βαση στο Μ τικα ξεκιν ντας απ το Δ ον και με τερματισμ το Λιτ χωρο σε 5 ρες και 19 λεπτ Στην δικ μας περ πτωση ο λυμπος θα φιλοξεν σει λλο να σημαντικ αθλητ ον ματι Benedikt Böhm Ο Ben χει στο ενεργητικ του σημαντικ projects σε κορυφ ς π νω απ 8000m αλλ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Μεγάλη εμφάνιση των ελληνικών ομάδων στο Pierra Menta. Οι Γάλλοι επιστρέφουν στην κορυφή. (video + pics) - Ski Mountaineering in Greece
  σε ναν απ τους κορυφα ους αγ νες ορειβατικο σκι στον κ σμο μαρτυρ τι το θλημα π ει μπροστ στη χ ρα μας Η εμφ νιση της ομ δας Ματρ ς Καλογερ πουλος ταν κ τι παραπ νω απ καλ αφο κατ φεραν να πλασ ρισμα στην 65η θ ση Να σημει σουμε με μια μικρ επιφ λαξη τι η συγκεκριμ νη επ δοση ε ναι η δε τερη καλ τερη για ελληνικ ομ δα στο συγκεκριμ νο αγ να μετ την 40η θ ση που κατ κτησαν οι Ματρ ς Κωστ πουλος το 2010 Η τε ρη ελληνικ ομ δα των Μωυσ δη Τζουμ κα δυστυχ ς αναγκ στηκε να εγκαταλε ψει μετ το 2ο ετ π Το Pierra Menta ε ναι πως το χαρακτηρ ζουν πολλο το Tour de France του ορειβατικο σκι γιαυτ και τραβ ει την προσοχ της παγκ σμιας κοιν τητας του αθλ ματος Οι αθλητ ς τη φετιν χρονι κλ θηκαν να καλ ψουν περ που 10000 μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς σε τ σσερις μ ρες και η τελικ κατ ταξη προ κυψε απ το θροισμα των επιμ ρους επιδ σεων Οι Γ λλοι επ στρεψαν στην κορυφ της διοργ νωσης

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/-pierra-menta-video-pics (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Pierra Menta 2013 - Ski Mountaineering in Greece
  Pierra Menta 2013 24 3 2013 Κατ πολλο ς ο κορυφα ος αγ νας ορειβατικο σκι στον κ σμο και χι δικα αφο ο φετιν ς αγ νας πρ κειται για την 28η συνεχ μενη διοργ νωση που λαμβ νει χ ρα στις Γαλλικ ς λπεις Ο αγ νας ξεκ νησε την Π μπτη 21 Μαρτ ου και ολοκληρ νεται σ μερα Κυριακ 24 Μαρτ ου Τις τρεις πρ τες μ ρες οι αθλητ ς καλο νταν να καλ ψουν ετ π 2500 μ τρων υψομετρικ ς περ που κ θε μ ρα εν την τελευτα α μ ρα ο αγ νας χει μικρ τερη απ σταση περ που 1500 μ τρα Στον αγ να συμμετ χουν περ που 170 ομ δες των 2 αθλητ ν εν η χ ρα μας χει για λλη μια φορ επ ξια εκπροσ πηση απ 2 ομ δες Ματρ ς Σλ βεκ Γρηγ ρης Καλογερ πουλος και Ηρακλ ς Μωυσ δης Βασ λης Τζουμ κας Απ τα αποτελ σματα που χουν ως τ ρα αναρτηθε στην ιστοσελ δα της διοργ νωσης η ομ δα των Μ τρας Καλογερ πουλος χει κρατηθε πολ καλ μ σα στον αγ να κ τω απ την 60 θ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/pierra-menta-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Olympus Ski Mountaineering Race 2013(Δελτίο Τύπου ΕΟΟΑ) - Ski Mountaineering in Greece
  Ανδρ ν τις τρεις πρ τες θ σεις κατ λαβαν οι ομ δες Martin Weißkopf Martin Islitzer Αυστρ α Philipp Brugger Daniel Rohringer Αυστρ α και Ματρ ς Σλ βεκ Καλογερ πουλος Γρηγ ρης Ελλ δα Στο 22ο Πανελλ νιο Πρωτ θλημα Ορειβατικο Σκι στην κατηγορ α των Ανδρ ν τις τρεις πρ τες θ σεις κατ λαβαν οι ομ δες Ματρ ς Σλ βεκ ΕΟΣ Αχαρν ν Καλογερ πουλος Γρηγ ρης ΕΟΣ Αχαρν ν Αρ νης Πλ των ΕΟΣ Θεσσαλον κης Καμπουρ πουλος Αλ ξανδρος ΕΟΣ Αχαρν ν και Κωστ πουλος Νικος ΕΟΣ Αχαρν ν Τσο ριανης Αρ ων ΕΟΣ Θεσσαλον κης και στην κατηγορ α των Γυναικ ν οι ομ δες Κλαπαν ρα λενα ΣΟΧ Τρικ λων Λαζοπο λου Β σω ΕΟΣ Αχαρν ν Καλογ ρου Μαρ α ΕΟΣ Ιωανν νων Σιδ ρη Ιω ννα ΕΟΣ Αχαρν ν και Μπ κα Δ μητρα ΕΟΣ Καρπενησ ου Κολ κα Φωτειν ΕΟΣ Καρπενησ ου Στην κατηγορ α Open Αντρ ν τις τρεις πρ τες θ σεις π ραν οι ομ δες Καραμπ ρης ρης Μπ κος Ευθ μιος Ζηντζ βας Βασ λης Αργυρ πουλος Χρ στος και Βα λ κης Ζαχαρ ας Μεζ λης Ν κος Η υψομετρικ διαφορ της διαδρομ ς στην κατηγορ α των Ανδρ ν ταν 2984m και στις λλες κατηγορ ες 1749m Ο αγ νας του Ολ μπου ταν ενταγμ νος στο πρ γραμμα των αγ νων της διεθνο ς Ομοσπονδ ας Ορειβατικο Σκι ISMF η διεξαγωγ του οπο ου γινε με την παρουσ α μελ ν της ISMF Nicolae Braguta τεχνικ ς σ μβουλος ISMF Luis Lopez αντιπρ εδρος ISMF Μετ την φετιν επιτυχ α επ μενος στ χος των διοργανωτ ν του αγ να ε ναι να φιλοξεν σουν στον λυμπο ναν απ τους π ντε αγ νες Ορειβατικο Σκι Παγκοσμ ου Κυπ λλου

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/olympus-ski-mountaineering-race-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ολύμπιος Αγώνας! - Ski Mountaineering in Greece
  τελευτα ες αναγκαστικ ς αλλαγ ς λ γω της κακοκαιρ ας ταν περ που 3 χιλι δες μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς και δεν θα ταν υπερβολ να πο με τι οι αθλητ ς γ ρισαν σχεδ ν λο τον λυμπο Το επ πεδο ταν αρκετ υψηλ ιδια τερα μετ τη συμμετοχ τεσσ ρων αθλητ ν 2 ομ δων μ λη της εθνικ ς ομ δας ορειβατικο σκι της Αυστρ ας Πολ καλ ταν το επ πεδο και στις κατηγορ ες γυναικ ν και open που οι αθλητ ς κλ θηκαν να καλ ψουν περ που 1800μ θετικ ς υψομετρικ διαφορ ς Μετ τη φετιν διοργ νωση ο π χης χει αν βει πραγματικ ψηλ και νομ ζουμε τι ο λυμπος ε ναι τοιμος να φιλοξεν σει να διεθν αγ να που δεν θα χει να ζηλ ψει τ ποτε απ το εξωτερικ δε τε τα αποτελ σματα και φωτογραφ ες Καλ Σαρακοστ θα επαν λθουμε με πλ ρη ενημ ρωση poutas stefanos 18 3 2013 12 02 17 πολυ καλο ηταν το επιπεδο στις κατηγοριες γυναικων και οπεν πρεπει να το διορθωσετε ευχαριστω Ski M 18 3 2013 21 56 46 Δυστυχ ς ταν γρ φεις κατ τις 12 το βρ δυ μετ απ μια μ ρα ορειβατικ σκι χει αρκετ ς επισκ ψεις απ το Δα μων του Τυπογραφε ου και ε σαι και πολ αυθ ρμητος στις απαντ σεις ευχαριστ για την επισ μανση και να τεκμηρι σω την ποψη καλ το επ πεδο Οι αθλητ ς εκε που συν θως τρ χουν αγ νες 1000 το πολ μ ρα και πολλο απ αυτο ς συμμετ χουν σε αγ να 1 φορ το χρ νο κλ θηκαν να καλ ψουν σχεδ ν 2000 μ τρα υψομετρικ ς Το καλ κακ κρ νεται σε σχ ση με

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/9 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Τελευταία νέα από τον Όλυμπο - Ski Mountaineering in Greece
  της διοργ νωσης Σ μερα Π μπτη πραγματοποι θηκε η πρ τη απ πειρα της ομ δας των στελεχ ν του αγ να να προσεγγ σουν το βουν ωστ σο η κακοκαιρ α ταν πολ ντονη και δεν κατ φεραν και πολλ πρ γματα Τα αρχικ σχ δια για τον μεγ λο αγ να φα νεται να αλλ ζουν λ γω των πρ σφατων χιονοπτ σεων και να γ νεται τελικ μια πιο μικρ διαδρομ που θα φτ σει μ χρι το Σκολι Για το μικρ αγ να τα πρ γματα φα νεται να παραμ νουν πως ε χαν αρχικ προγραμματιστε Απ α ριο και αν λα π νε σ μφωνα με τις προγν σεις ο καιρ ς θα ε ναι καλ τερος την Κυριακ ευελπιστο με να χουμε ναν καταπληκτικ αγ να με λιακ δα Οι συμμετοχ ς φα νεται να κυμα νονται στα περσιν επ πεδα με πολλο ς φ λους του αθλ ματος να καταφτ νουν απ λη την Ελλ δα αλλ και το εξωτερικ Θυμ ζουμε τι με β ση το πρ γραμμα του αγ να η ενημ ρωση ε ναι στις 16 00 στη Δημοτικ Α θουσα Ελασσ νας Βασ λειος Φαρμ κης εν η

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/8 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Τα δικά μας μνημόνια... - Ski Mountaineering in Greece
  Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Τα δικά μας μνημόνια 12 3 2013 Οι γνωστο γνωστοι ρωες του ορειβατικο σκι της χ ρας μας β λθηκαν να μας τρελ νουν τη φετιν χρονι Το οπτικοακουστικ υλικ που χει κυκλοφορ σει απ το Klaoudatos SkiTV στο youtube ε ναι να μικρ δε γμα της δουλει ς που χει γ νει

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/7 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Θεατής στον Όλυμπο? Χρήσιμες πληροφορίες!  - Ski Mountaineering in Greece
  αγ να εξαρτ ται απ τις καιρικ ς συνθ κες και θα ε ναι γνωστ την τελευτα α μ ρα θα τολμ σουμε μερικ ς προτ σεις που ευελπιστο με να σας βοηθ σουν να κινηθε τε στο βουν τη μ ρα του αγ να Ο αγ νας με β ση το πρ γραμμα ξεκιν στις 9 30 το πρω οπ τε σοι χουν σκοπ να φτ σουν ψηλ και να παρακολουθ σουν τον αγ να πρ πει να ξεκιν σουν τουλ χιστον μ α ρα νωρ τερα Η εκκ νηση του αγ να ε ναι περ που σε υψ μετρο 1700 μ στη β ση του χιονοδρομικο κ ντρου του στρατο στις Βρυσοπο λες Μ χρι αυτ το σημε ο φτ νει σφαλτος οπ τε η πρ σβαση ε ναι αρκετ ε κολη Οι προτ σεις μας με β ση την απ σταση απ το σημε ο εκκ νησης Καταφ γιο Αν γκης 2400 m Βρ σκεται περ που στα 2 3 της πρ της αν βασης του αγ να κ τω απ τον Αγ Αντ νη Ε ναι μια καλ επιλογ για σους σκοπε ουν να κινηθο ν με τα π δια καθ ς βρ σκεται στα ρια του χιονοδρομικο κ ντρου οπ τε πιθαν ακ μη και σε περ πτωση χιον πτωσης θα χουν τη δυνατ τητα να μετακινηθο ν σχετικ ε κολα Επ σης για σους δεν διαθ τουν εμπειρ α στο χειμεριν βουν και δεν θ λουν να μπλ κουν με κραμπ ν πιολ κλπ δεν θα χουν πρ βλημα να φτ σουν ως αυτ το σημε ο Σημαντικ επ σης στοιχε ο ε ναι τι θα υπ ρχει σ μανση απ τον αγ να γιος Αντ νης 2816 m Ε ναι η κορυφ της πρ της αν βασης Ε ναι μια καλ χιλι ρα οπ τε οι πρ τοι αθλητ ς θα φτ σουν εκε στα 45 περ που λεπτ μετ την εκκ νηση νας νορμ λ χιονοδρ μος κινο μενος με καλ τουριστικ ρυθμ θ λει μι μιση με 2 ρες για να φτ σει σοι επιλ ξουν να φτ σουν εκε με τα π δια θα πρ πει σ γουρα να χουν μαζ τους κραμπ ν Απ το συγκεκριμ νο σημε ο θα μπορε τε να παρακολουθ σετε την εξ λιξη της πρ της αν βασης και να κομμ τι της κατ βασης αν ο καιρ ς ε ναι με το μ ρος μας θα υπ ρχει και μορφη θ α προς τις λλες κορυφ ς Χ ντζα 2589 m Η πιο χαμηλ κορυφ του αγ να Θα την προτε ναμε στους αργοπορημ νους καθ ς με β ση τον αρχικ σχεδιασμ ε ναι η τελευτα α αν βαση του μεγ λου αλλ και του μικρο αγ να Θα χει καλ θ α προς το Σκολι Η αν βαση εκε υποθ τουμε τι μπορε να γ νει κ πως κοντ στη χ ραξη της τελευτα ας κατ βασης και θα χει δι ρκεια 2 3 ρες Σκολι 2905 m Το πιο εντυπωσιακ

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/6 (2016-02-16)
  Open archived version from archive