archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Η Dynafit γεμάτη Ελλάδα!  - Ski Mountaineering in Greece
  Πριν λ γες μ ρες ε χαμε την ε δηση της γρ γορης αν βασης του Ολ μπου απ τους αθλητ ς της κορυφα ας εταιρ ας ορειβατικο σκι και τ ρα το Snow Leopard Day τα news της Dynafit ε ναι γεμ τα Ελλ δα Οι Γερμανο φα νεται να ε ναι εντυπωσιασμ νοι απ την δι σταση που πα ρνει το ορειβατικ σκι στη χ ρα μας αλλ και την ομορφι των ελληνικ ν βουν ν και δεν χ νουν το ενδιαφ ρον τους για τα τεκταιν μενα στη χ ρα μας πως ε ναι φυσικ στην κοινων α της πληροφορ ας οι ειδ σεις τρ χουν με πολ γρ γορους ρυθμο ς και ταν το ορειβατικ στην Ελλ δα χει κερδ σει να τ σο σημαντικ οπαδ πως η Dynafit τ τε οι παρε στικες β λτες μας γ νονται παγκ σμια ε δηση Αδιαμφισβ τητη β βαια συμβολ σε αυτ την πορε α χει ο λληνας αντιπρ σωπος της εταιρ ας που χει β λει την σφραγ δα του τα τελευτα α χρ νια τη εξ λιξη του αθλ ματος στη χ ρα μας Για την ομ δα του SkiM gr συνιστ ιδια τερη τιμ η

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/-dynafit (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • 99.545 μέτρα για τη Snow Leopard!(pics) - Ski Mountaineering in Greece
  απ λη την Ελλ δα που βρ θηκαν στις απ ραντες πλαγι ς της Τ μφης και δειξαν τι το ορειβατικ σκι χει παρ ν αλλ και πολ μ λλον στη χ ρα μας Για κ ποιους τυχερο ς το δι μερο ξεκ νησε λ γο νωρ τερα καθ ς αρκετο ταν αυτο που βρ θηκαν στο βουν απ την Τετ ρτη την Π μπτη και φρ ντισαν να υπ ρχουν τοιμα χνη για της διαδρομ ς του επ σημου δι μερου αλλ και μορφες ζωγραφι ς απ απ θανες καταβ σεις σε λο κια και πλαγι ς Το βρ δυ της Παρασκευ ς 12 4 οι περισσ τεροι ε χαν μαζευτε στο Καταφ γιο Αστρ κας Η συμμετοχ ταν τ σο μεγ λη που αρκετο διανυκτ ρευσαν σε σκην ς Το Σ ββατο ξημ ρωσε μια ηλι λουστη μ ρα και το ραντεβο για την εκκ νηση ταν χαλαρ στις 10 το πρω Μετ την απαρα τητη πρ τη κατ βαση απ το καταφ γιο στην Ξερ λιμνη οι χιονοδρ μοι ξεχ θηκαν στις πλαγι ς Οι περισσ τεροι κιν θηκαν προς την κορυφ Γκαμ λα 2 και κ ποιοι στη Γκαμ λα 1 Ο ρυθμ ς της αν βασης ταν τ τοιος στε να επιτρ πει τη συζ τηση αφο λοι ε χαν να μοιραστο ν εμπειρ ες και να ανταλλ ξουν απ ψεις και πληροφορ ες για διαδρομ ς και τεχνικ θ ματα γ ρω απ το ορειβατικ σκι Οι ομ δες δεν ργησαν να φτ σουν στις κορυφ ς της Γκαμ λας και να απολα σουν την εκπληκτικ θ α προς το Γρ μμο τα Τζουμ ρκα και τα λλα βουν Μετ την κατ κτηση της Γκαμ λας σειρ ε χε η Αστρ κα Αν και η κο ραση μαζευ ταν το κ νητρο της κατ κτησης της εκπληκτικ ς κορυφ ς ταν ισχυρ και οδ γησε πολλο ς στην κορυφ λ γο μετ το μεσημ ρι Το απ γευμα ρχισαν να μαζε ονται ξαν λοι π σω στο καταφ γιο για δε πνο και την απαρα τητη ξεκο ραση Η Κυριακ ταν μια δ σκολη μ ρα καθ ς πολλο ε χαν το μυαλ την επιστροφ και λλοι ε χαν λ γο πεσμ νη δι θεση απ τα μ τρα που ε χαν γρ ψει τις προηγο μενες μ ρες Αρκετο ταν μως αυτο που δεν αντιστ θηκαν στον πειρασμ και γλ στρησαν προς την κορυφ Πλ σκος και τη Δρακ λιμνη Οι περισσ τεροι απ τους συμμετ χοντες σβησαν τη δ ψα απ την κατ βαση με μια μπιρ τσα στο Π πιγκο το μεσημ ρι της Κυριακ ς και π ραν το δρ μο της επιστροφ ς Ο συνολικ ς απολογισμ ς 67 συμμετ χοντες και 99 545 μ τρα αν βασης Π ρα απ την σημαντικ εν σχυση για την δι σωση αυτο του παν μορφου ζ ου η συγκεκριμ νη εκδ λωση αφ νει μια πλο σια παρακαταθ κη Η συμμετοχ σε μια τ σο ξεχωριστ εκδ λωση αποδεικν ει τι

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/99545-snow-leopard (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πρόγραμμα Snow Leopard Day - Ski Mountaineering in Greece
  μιας γεμ της χρονι ς για το ορειβατικ σκι πλησι ζουν και οι μ ρες για μια πολ ιδια τερη εκδ λωση που ακο ει στο νομα Snow Leopard Day Μετ την πρ τη απ πειρα που μπορε να μην ολοκληρ θηκε λ γω καιρο αλλ φησε τις καλ τερες εντυπ σεις απ την ψογη οργ νωση και το γεμ το πρ γραμμα οι διοργανωτ ς επαν ρχονται για να ολοκληρωθε ο σκοπ ς της συγκ ντρωσης μ τρων που θα μετατραπο ν σε οικονομικ εν σχυση του φορ α που δραστηριοποιε ται για τη δι σωση και προστασ α της λεοπ ρδαλης του χιονιο Το πρ γραμμα αυτ τη φορ χει ως εξ ς Σ ββατο 13 4 12 00 Συν ντηση στο καταφ γιο Αστρ κας Ενημ ρωση για τις διαδρομ ς παρ δοση καρτελ ν επικ ρωσης 14 00 ναρξη διαδρομ ν σε ομ δες 20 00 Τ λος πρ της μ ρας Φαγητ στο καταφ γιο και διανυκτ ρευση Κυριακ 14 4 8 00 ναρξη διαδρομ ν 2ης μ ρας 14 00 Τ λος διαδρομ ν Συγκ ντρωση στο καταφ γιο απονομ αναμνηστικ ν διπλωμ των Με β ση τις τελευτα ες πληροφορ ες απ το

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/-snow-leopard-day2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Υπάρχει μεγαλύτερη διαφήμιση για τα Ελληνικά βουνά; - Ski Mountaineering in Greece
  α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Υπάρχει μεγαλύτερη διαφήμιση για τα Ελληνικά βουνά 4 4 2013 δη απ την επ μενη μ ρα της προσπ θειας των Γερμαν ν αθλητ ν στον λυμπο η σελ δα της Dynafit στο facebook χει αναρτ σει υλικ που βλ πουν οι χιλι δες φ λοι της πιο δημοφιλο ς εταιρ ας στο χ ρο του ορειβατικο σκι και χι μ νο Σ ντομα η παγκ σμια και η ελληνικ ορειβατικ κοιν τητα θα χει στη δι θεσ της λλη μια εντυπωσιακ κινηματογραφικ δουλει απ το εγχε ρημα Π ρα απ λα αυτ η Dynafit χει δη προγραμματ σει για την νοιξη του 2014 το dealer s camp στο βουν των θε ν Δεκ δες αντιπρ σωποι της εταιρ ας απ λο τον κ σμο θα βρεθο ν στον λυμπο για ορειβατικ σκι Δυσκολευ μαστε να φανταστο με καλ τερη διαφ μιση που θα μπορο σε να τ χει για το ορειβατικ σκι στη χ ρα μας Comments are closed Vasilis Sideris Archives

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/14 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Αργύρης Παπαθανασόπουλος, από τα χιόνια στην έρημο! - Ski Mountaineering in Greece
  Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Αργύρης Παπαθανασόπουλος από τα χιόνια στην έρημο 3 4 2013 λλη μια σημαντικ επιτυχ α σημε ωσε ο λληνας υπεραθλητ ς κατακτ ντας την πρ τη θ ση στον πολυ μερο αγ να Namib Desert Challenge Αυτ που σως κ ποιοι δεν γνωρ ζουν ε ναι τι ο Αργ ρης ε χε και να πολ πετυχημ νο π ρασμα απ το ορειβατικ σκι πρωταγωνιστ ντας στους εγχ ριους αγ νες κ ποια χρ νια πριν 2003 2004 Ο Αργ ρης συνεχ ζει να μας ενθουσι ζει με τα επιτε γματ του και να εκπροσωπε επ ξια τη χ ρα μας σε σκληρο ς αγ νες σε λο τον κ σμο Του ευχ μαστε συν χιση των επιτυχι ν και τι καλ τερο Διαβ στε εδ αναλυτικ για την σημαντικ επιτυχ α του Αργ ρη photo http www facebook com argiris papathanassopoulos πηγ http www advendure com Comments are closed Vasilis Sideris Archives February 2016 January 2016 May

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/13 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Και επίσημα πλέον το Snow leopard Day στην Τύμφη - Ski Mountaineering in Greece
  Sell Buy contact Και επίσημα πλέον το Snow leopard Day στην Τύμφη 2 4 2013 Μετ την απρ σμενη επιτυχ α σων αφορ τουλ χιστον την οργ νωση και την προσ λευση του κ σμου στην πρ τη απ πειρα για το ελληνικ Snow Leopard Day στο Βελο χι οι διοργανωτ ς ανακο νωσαν και επ σημα τι σα δεν γιναν στο Βελο χι λ γω του καιρο θα πραγματοποιηθο

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/-snow-leopard-day1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Φτάσαμε τις 1000 επισκέψεις! - Ski Mountaineering in Greece
  ντηση 1η Χαλαρ Συν ντηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολ ς SkiΜ Tours Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Φτάσαμε τις 1000 επισκέψεις 1 4 2013 Θα μπορο σε να ε ναι και πρωταπριλι τικο αστε α αλλ δεν θα θ λαμε να χουμε τ τοιο χιο μορ Η σελ δα μας μ σα σε ουσιαστικ να μ να πιλοτικ ς λειτουργ ας φτασε τους 1000 μοναδικο ς επισκ πτες unique visitors που σημα νει τι 1000 διαφορετικ τομα θ λησαν να μ θουν για το αγαπημ νο μας θλημα το ορειβατικ σκι Με τα λιγοστ μ σα που διαθ τουμε κ νουμε μια προσπ θεια που φα νεται να αποδ δει και θ λουμε να σας ευχαριστ σουμε λους και ιδια τερα τους φ λους που μοιραζ μαστε κοιν ς ανησυχ ες και βοηθο ν ουσιαστικ να μεγαλ σει η παρ α μας Comments are closed Vasilis Sideris Archives February 2016 January 2016 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/1000 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Με τα σκι από τη θάλασσα στον Όλυμπο! - Ski Mountaineering in Greece
  Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Με τα σκι από τη θάλασσα στον Όλυμπο 29 3 2013 Μην σας μπερδε ει η εικ να δεν πρ κειται για θαλ σσιο αλλ για ορειβατικ σκι Ε ναι πρ τες εικ νες απ την προσπ θεια των αθλητ ν της Dynafit που ξεκ νησαν απ την παραλ α του Λιτοχ ρου με στ χο να αν βουν στην κορυφ του

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/11 (2016-02-16)
  Open archived version from archive