archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Με καλή παρέα στα Βαρδούσια... - Ski Mountaineering in Greece
  ρεσε να κατ βει πολλ ς καινο ργιες και αξι λογες γραμμ ς Απ τις φωτογραφ ες που μου ε χε δε ξει ε μαι σ γουρος πως τσι ε ναι Δε βαρι σαι ρθαμε καλ παρ α χω ε λο και κ τι θα βρο με να κ νουμε μονολογ Φορ με π διλα ανηφορ ζουμε το Ε4 προς Σταυρ και γρ γορα στρ βουμε ν τια προς Καταφ για φ το 1 Ο Στα ρος προτε νει να ανεβο με Κ ρακα απ την κλασικ Π ρτες και να κατ βουμε απ Κοπρισι ς Δεν χει δικο καθ ς οι Κοπρισι ς ε ναι ενδιαφ ρουσα κατ βαση και μ λιστα βοριν που σημα νει πλ ρη χιονοκ λυψη Εμ να το μυαλ μου π ει σε κ τι πιο ζ ρικο για να την ακο σουμε και λ γο Ο Γκορτζ ς το χει κατ βει δυο φορ ς το Κεντρικ λο κι τοπικ 55μο ρες γιατ χι και εμε ς Γρ γορα μως απορρ πτεται η ιδ α καθ ς μ σα στο λο κι υπ ρχει βρ χινο ζων ρι το οπο ο βλ πουμε ξεκ θαρα απ το Καταφ γιο Στη μικρ στ ση για να ντυθο με παρατηρ τη Σκο φια 2260μ φ το 2 Η βοριν πλευρ της φα νεται να χει καλ χι νι και ωρα α κλ ση Την χω αν βει μ νο καλοκα ρι απ την κ ψη μως τ ρα ε ναι αδ νατο καθ ς ε ναι ξ χιονη Καλ ιδ α μια ντιρ κτ αν βαση κατ βαση απ τη β ρεια Οπ τε προσπερν με και το μικρ καταφ γιο του ΠΟΑ και ακολουθο με τη ρ χη Μετερ ζια φ το 3 Η θ α πολ μορφη απ τη ρ χη με την ατελε ωτη ν τια κορυφογραμμ φωτ 4 Π σω μας ανατολικ το καταφ γιο και τα Σκ ρδα Πιτιμ λικου φ το 5 Στο τ λος βγ ζουμε φ κιες και λ γες ευχ ριστες στροφ ς μας οδηγο ν στη β ση της Σκο φιας φ το 6 Εδ αρχ ζει η τελικ αν βαση απ τα 1900μ στα 2260μ Τραβερσ ρουμε ανηφορικ αρχικ δυτικ κ τω απ τις αναρριχητικ ς διαδρομ ς φωτ 7 Ανηφορ ζουμε σε μια μ τριας κλ σης πλαγι Το χι νι επιφανειακ ε ναι λασπ δες και υποχωρε εν απ κ τω παγωμ νο φωτ 8 9 Με αναγκ ζει να π ρω τα π διλα στην πλ τη εν ο Στα ρος συνεχ ζει καθ ς χει σκι κραμπ ν Η κλ ση αυξ νει σταδιακ και στα τελευτα α 100μ χει φτ σει τις 45 μο ρες φωτ 10 Τελικ φτ νουμε λ γο μ τρα κ τω απ την βρ χινη ξαρση κορυφ φωτ 11 Ε μαστε στην κ ψη και η α σθηση ε ναι περ εργη Ν τια πλαγι ε ναι λη ξ χιονη με μια κορν ζα στην κορυφ της μας δ νει ελ χιστο χ ρο

  Original URL path: http://www.skim.gr/betaalpharhodeltaomicron973sigmaiotaalpha/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  μπ ρεσε να κατ βει πολλ ς καινο ργιες και αξι λογες γραμμ ς Απ τις φωτογραφ ες που μου ε χε δε ξει ε μαι σ γουρος πως τσι ε ναι Δε βαρι σαι ρθαμε καλ παρ α χω ε λο και κ τι θα βρο με να κ νουμε μονολογ Φορ με π διλα ανηφορ ζουμε το Ε4 προς Σταυρ και γρ γορα στρ βουμε ν τια προς Καταφ για φ το 1 Ο Στα ρος προτε νει να ανεβο με Κ ρακα απ την κλασικ Π ρτες και να κατ βουμε απ Κοπρισι ς Δεν χει δικο καθ ς οι Κοπρισι ς ε ναι ενδιαφ ρουσα κατ βαση και μ λιστα βοριν που σημα νει πλ ρη χιονοκ λυψη Εμ να το μυαλ μου π ει σε κ τι πιο ζ ρικο για να την ακο σουμε και λ γο Ο Γκορτζ ς το χει κατ βει δυο φορ ς το Κεντρικ λο κι τοπικ 55μο ρες γιατ χι και εμε ς Γρ γορα μως απορρ πτεται η ιδ α καθ ς μ σα στο λο κι υπ ρχει βρ χινο ζων ρι το οπο ο βλ πουμε ξεκ θαρα απ το Καταφ γιο Στη μικρ στ ση για να ντυθο με παρατηρ τη Σκο φια 2260μ φ το 2 Η βοριν πλευρ της φα νεται να χει καλ χι νι και ωρα α κλ ση Την χω αν βει μ νο καλοκα ρι απ την κ ψη μως τ ρα ε ναι αδ νατο καθ ς ε ναι ξ χιονη Καλ ιδ α μια ντιρ κτ αν βαση κατ βαση απ τη β ρεια Οπ τε προσπερν με και το μικρ καταφ γιο του ΠΟΑ και ακολουθο με τη ρ χη Μετερ ζια φ το 3 Η θ α πολ μορφη απ τη ρ χη με την ατελε ωτη ν τια κορυφογραμμ φωτ 4 Π σω μας ανατολικ το καταφ γιο και τα Σκ ρδα Πιτιμ λικου φ το 5 Στο τ λος βγ ζουμε φ κιες και λ γες ευχ ριστες στροφ ς μας οδηγο ν στη β ση της Σκο φιας φ το 6 Εδ αρχ ζει η τελικ αν βαση απ τα 1900μ στα 2260μ Τραβερσ ρουμε ανηφορικ αρχικ δυτικ κ τω απ τις αναρριχητικ ς διαδρομ ς φωτ 7 Ανηφορ ζουμε σε μια μ τριας κλ σης πλαγι Το χι νι επιφανειακ ε ναι λασπ δες και υποχωρε εν απ κ τω παγωμ νο φωτ 8 9 Με αναγκ ζει να π ρω τα π διλα στην πλ τη εν ο Στα ρος συνεχ ζει καθ ς χει σκι κραμπ ν Η κλ ση αυξ νει σταδιακ και στα τελευτα α 100μ χει φτ σει τις 45 μο ρες φωτ 10 Τελικ φτ νουμε λ γο μ τρα κ τω απ την βρ χινη ξαρση κορυφ φωτ 11 Ε μαστε στην κ ψη και η α σθηση ε ναι περ εργη Ν τια πλαγι ε ναι λη ξ χιονη με μια κορν ζα στην κορυφ της μας δ νει ελ χιστο χ

  Original URL path: http://www.skim.gr/betaalpharhodeltaomicron973sigmaiotaalpha/archives/03-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • δε ξει ε μαι σ γουρος πως τσι ε ναι Δε βαρι σαι ρθαμε καλ παρ α χω ε λο και κ τι θα βρο με να κ νουμε μονολογ Φορ με π διλα ανηφορ ζουμε το Ε4 προς Σταυρ και γρ γορα στρ βουμε ν τια προς Καταφ για φ το 1 Ο Στα ρος προτε νει να ανεβο με Κ ρακα απ την κλασικ Π ρτες και να κατ βουμε απ Κοπρισι ς Δεν χει δικο καθ ς οι Κοπρισι ς ε ναι ενδιαφ ρουσα κατ βαση και μ λιστα βοριν που σημα νει πλ ρη χιονοκ λυψη Εμ να το μυαλ μου π ει σε κ τι πιο ζ ρικο για να την ακο σουμε και λ γο Ο Γκορτζ ς το χει κατ βει δυο φορ ς το Κεντρικ λο κι τοπικ 55μο ρες γιατ χι και εμε ς Γρ γορα μως απορρ πτεται η ιδ α καθ ς μ σα στο λο κι υπ ρχει βρ χινο ζων ρι το οπο ο βλ πουμε ξεκ θαρα απ το Καταφ γιο Στη μικρ στ ση για να ντυθο με παρατηρ τη Σκο φια 2260μ φ το 2 Η βοριν πλευρ της φα νεται να χει καλ χι νι και ωρα α κλ ση Την χω αν βει μ νο καλοκα ρι απ την κ ψη μως τ ρα ε ναι αδ νατο καθ ς ε ναι ξ χιονη Καλ ιδ α μια ντιρ κτ αν βαση κατ βαση απ τη β ρεια Οπ τε προσπερν με και το μικρ καταφ γιο του ΠΟΑ και ακολουθο με τη ρ χη Μετερ ζια φ το 3 Η θ α πολ μορφη απ τη ρ χη με την ατελε ωτη ν τια κορυφογραμμ φωτ 4 Π σω μας ανατολικ το καταφ γιο και τα Σκ ρδα Πιτιμ λικου φ το 5 Στο τ λος βγ ζουμε φ κιες και λ γες ευχ ριστες στροφ ς μας οδηγο ν στη β ση της Σκο φιας φ το 6 Εδ αρχ ζει η τελικ αν βαση απ τα 1900μ στα 2260μ Τραβερσ ρουμε ανηφορικ αρχικ δυτικ κ τω απ τις αναρριχητικ ς διαδρομ ς φωτ 7 Ανηφορ ζουμε σε μια μ τριας κλ σης πλαγι Το χι νι επιφανειακ ε ναι λασπ δες και υποχωρε εν απ κ τω παγωμ νο φωτ 8 9 Με αναγκ ζει να π ρω τα π διλα στην πλ τη εν ο Στα ρος συνεχ ζει καθ ς χει σκι κραμπ ν Η κλ ση αυξ νει σταδιακ και στα τελευτα α 100μ χει φτ σει τις 45 μο ρες φωτ 10 Τελικ φτ νουμε λ γο μ τρα κ τω απ την βρ χινη ξαρση κορυφ φωτ 11 Ε μαστε στην κ ψη και η α σθηση ε ναι περ εργη Ν τια πλαγι ε ναι λη ξ χιονη με μια κορν ζα στην κορυφ της μας δ νει ελ χιστο χ ρο για να βγ λουμε τις φ κιες Ε μαστε τοιμοι για τις πρ τες στροφ ς φωτ 12 αλλ η ξαφνικ

  Original URL path: http://www.skim.gr/15/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Λουπάτα- Μαρόσα με ορειβατικά σκι - Ski Mountaineering in Greece
  Όντας συχνοί θαμώνες στην περιοχή του Κόζιακα και της ευρύτερης περιοχής του Περτουλίου είχαμε πάντα την εικόνα του συμπλέγματος Λουπάτα Μαρόσα Αυγό τυπωμένη στο μυαλό μας Ειδικά αυτοί οι ορεινοί όγκοι χιονισμένοι έχουν μια τόσο μαγική εικόνα και είναι σαν να σε καλούν να χαθείς στην απεραντοσύνη τους Με τα χιόνια να είναι πλέον αρκετά ασφαλή πήραμε την απόφαση να επιχειρήσουμε τη μίνι διάσχιση Λουπάτα Μαρόσα με κύριο στόχο να εντοπίσουμε το ιδανικό πέρασμα από τη Λουπάτα στη Μαρόσα Έτσι και έγινε το πρωί του Σαββάτου 6 4 2013 ξεκινήσαμε από το Νεραϊδοχώρι και πήραμε το χωματόδρομο που οδηγεί στη Μαρόσα στις κεραίες Ήμασταν τυχεροί καθώς με το αυτοκίνητο καταφέραμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά 1300 μ περίπου λίγο κάτω από το μαντρί και έτσι χρειάστηκε να περπατήσουμε ελάχιστα μέτρα Μετά από 10 λεπτά περπάτημα βάλαμε τα σκι και αρχίσαμε να τραβερσάρουμε προς τη Λουπάτα και σύντομα βρεθήκαμε στο κεντρικό λούκι που οδηγεί στην κορυφή 2060 μ Η ανάβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να συναντήσουμε δυσκολίες και χωρίς να βγάλουμε καθόλου τα σκι καθώς οι κλίσεις ήταν σε γενικές γραμμές ομαλές μεγ 35 μοιρές Η υπόθεση της κατάβασης από την κορυφή της Λουπάτας ήταν κάπως περίεργη υπόθεση καθώς περιείχε και το στοιχείο της εξερεύνησης ώστε να εντοπιστεί το κατάλληλο πέρασμα Τελικά μετά από λίγο περπάτημα στην απόκρημνη κόψη του χωρίζει τα δύο βουνά εντοπίστηκε το πέρασμα το οποία βρίσκεται περίπου 200 μέτρα υψομετρική διαφορά από την κορυφή Η κατάβαση ήταν μια εκπληκτική εμπειρία με φανταστικές συνθήκες χιονιού αλλά και ένα τοπίο που σου κόβει την ανάσα Πέφτοντας στην πλευρά της Μαρόσας ο βασικός σκοπός της εξόρμησης είχε υλοποιηθεί και καθώς είχε ήδη μεσημεριάσει αποφασίσουμε να μην κάνουμε την ανάβαση στην κορυφή αλλά να αρκεστούμε στην κοντινή ράχη Βάλαμε γρήγορα τις φώκιες και ανηφορίσαμε για μισή ώρα περίπου Η κατάβαση που ακολούθησε ήταν κάτι

  Original URL path: http://www.skim.gr/lambdaomicronupsilonpi940taualpha--mualpharho972sigmaalpha/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Архивы блога - Ski Mountaineering in Greece
  ανάμεσα στα δύο βουνά Καλύψαμε τα πρώτα 200 300 μέτρα υψομετρικής με τα πόδια μέχρι να πέσουμε στη λάκα κάτω από την κορφή όπου φορέσαμε τα σκι εικόνα4 Σε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά φτάσαμε στην κορυφή Λουπάτα 2060μ καλύπτοντας τα πρώτα 600 μέτρα υψομετρικής Από εκεί κάναμε μια όμορφη κατάβαση και χρειάστηκε να βγάλουμε τα σκι για ελάχιστα μέτρα ώστε να διασχίσουμε την κόψη και να πέσουμε στην μεριά της Μαρόσας Η κατάβαση σταμάτησε σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα και στη συνέχεια βάλαμε ξανά τις φώκιες για να τραβερσάρουμε προς τη Μαρόσα Με τα διάφορα προβλήματα που είχαμε με τις φώκιες λόγω του υγρού χιονιού μας πήρε 45 λεπτά να φτάσουμε στη Μαρόσα 2022μ Κάτω από το Όρνιο είχαμε εντοπίσει σε προηγούμενη εξόρμηση μια χιονούρα που θα μας έφτανε μέχρι τη βάση της επόμενης ανάβασης αλλά τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά καθώς τα χιόνια είχαν λιγοστέψει Κατηφορίσαμε με τα πόδια εικόνα 9 για 200 περίπου μέτρα υψομετρικής διαφοράς στην απότομη πλαγιά που ήταν κυρίως καλυμμένη με χόρτα και κάποια μικρά περάσματα σε βράχο και βάλαμε τα σκι μόλις βρήκαμε το χιόνι Η κατάβαση σταματούσε σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα και από εκεί τραβερσάραμε πάλι κυρίως περπατώντας μέχρι τη βάση της ανάβασης εικόνα19 Η ανάβαση έγινε σε μια όμορφη πλαγιά μέγιστης κλίσης 45 μοιρών η οποία μας έβγαλε στη μικρή λάκα κάτω από την κορυφή ενώ τα τελευταία 150 μέτρα ανάβασης ήταν πάνω την εντυπωσιακή κόψη εικόνα 16 Μας πήρε 1 ώρα να βγούμε στην κορυφή Στην κορυφή Αυγό 2148 μ ξοδέψαμε λίγο παραπάνω χρόνο για να απολαύσουμε την εντυπωσιακή θέα προς τα Άγραφα τα βουνά της Μεσοχώρας και τα Τζουμέρκα Η κατάβαση από το Αυγό εικόνα 18 ήταν η πιο απολαυστική κατάβαση της διαδρομής Φτάνοντας στη βάση ξεκίνησε το περπάτημα Μετά την τραβέρσα που τελείωσε σχετικά σύντομα μας

  Original URL path: http://www.skim.gr/lambdaomicronupsilonpi940taualpha--mualpharho972sigmaalpha--alphaupsilongamma972/archives/05-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ψαμε τα πρ τα 200 300 μ τρα υψομετρικ ς με τα π δια μ χρι να π σουμε στη λ κα κ τω απ την κορφ που φορ σαμε τα σκι εικ να4 Σε περ που 1 ρα και 30 λεπτ φτ σαμε στην κορυφ Λουπ τα 2060μ καλ πτοντας τα πρ τα 600 μ τρα υψομετρικ ς Απ εκε κ ναμε μια μορφη κατ βαση και χρει στηκε να βγ λουμε τα σκι για ελ χιστα μ τρα στε να διασχ σουμε την κ ψη και να π σουμε στην μερι της Μαρ σας Η κατ βαση σταμ τησε σε υψ μετρο περ που 1700 μ τρα και στη συν χεια β λαμε ξαν τις φ κιες για να τραβερσ ρουμε προς τη Μαρ σα Με τα δι φορα προβλ ματα που ε χαμε με τις φ κιες λ γω του υγρο χιονιο μας π ρε 45 λεπτ να φτ σουμε στη Μαρ σα 2022μ Κ τω απ το ρνιο ε χαμε εντοπ σει σε προηγο μενη εξ ρμηση μια χιονο ρα που θα μας φτανε μ χρι τη β ση της επ μενης αν βασης αλλ τα πρ γματα ταν κ πως διαφορετικ καθ ς τα χι νια ε χαν λιγοστ ψει Κατηφορ σαμε με τα π δια εικ να 9 για 200 περ που μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς στην απ τομη πλαγι που ταν κυρ ως καλυμμ νη με χ ρτα και κ ποια μικρ περ σματα σε βρ χο και β λαμε τα σκι μ λις βρ καμε το χι νι Η κατ βαση σταματο σε σε υψ μετρο περ που 1700 μ τρα και απ εκε τραβερσ ραμε π λι κυρ ως περπατ ντας μ χρι τη β ση της αν βασης εικ να19 Η αν βαση γινε σε μια μορφη πλαγι μ γιστης κλ σης 45 μοιρ ν η οπο α μας βγαλε στη μικρ λ κα κ τω απ την κορυφ εν τα τελευτα α 150 μ τρα αν βασης ταν π νω την εντυπωσιακ κ ψη εικ να 16 Μας π ρε 1 ρα να βγο με στην κορυφ Στην κορυφ Αυγ 2148 μ ξοδ ψαμε λ γο παραπ νω χρ νο για να απολα σουμε την εντυπωσιακ θ α προς τα γραφα τα βουν της Μεσοχ ρας και τα Τζουμ ρκα Η κατ βαση απ το Αυγ εικ να 18 ταν η πιο απολαυστικ κατ βαση της διαδρομ ς Φτ νοντας στη β ση ξεκ νησε το περπ τημα Μετ την τραβ ρσα που τελε ωσε σχετικ σ ντομα μας περ μενε η τελευτα α αν βαση της επιστροφ ς στη Μαρ σα Κινηθ καμε λ γο πιο αριστερ απ την κατ βαση που ε χαμε κ νει καθ ς το βουν φαιν ταν πιο ομαλ σε εκε νο το σημε ο Η κο ραση ταν πλ ον εμφαν ς και χρειαστ καμε 45 λεπτ για να καλ ψουμε 400 μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς σε μια απ τομη πλαγι που ε χε ωστ σο βατ περ

  Original URL path: http://www.skim.gr/7/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  πραγματοποιηθεί Όντας συχνοί θαμώνες στην περιοχή του Κόζιακα και της ευρύτερης περιοχής του Περτουλίου είχαμε πάντα την εικόνα του συμπλέγματος Λουπάτα Μαρόσα Αυγό τυπωμένη στο μυαλό μας Ειδικά αυτοί οι ορεινοί όγκοι χιονισμένοι έχουν μια τόσο μαγική εικόνα και είναι σαν να σε καλούν να χαθείς στην απεραντοσύνη τους Με τα χιόνια να είναι πλέον αρκετά ασφαλή πήραμε την απόφαση να επιχειρήσουμε τη μίνι διάσχιση Λουπάτα Μαρόσα με κύριο στόχο να εντοπίσουμε το ιδανικό πέρασμα από τη Λουπάτα στη Μαρόσα Έτσι και έγινε το πρωί του Σαββάτου 6 4 2013 ξεκινήσαμε από το Νεραϊδοχώρι και πήραμε το χωματόδρομο που οδηγεί στη Μαρόσα στις κεραίες Ήμασταν τυχεροί καθώς με το αυτοκίνητο καταφέραμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά 1300 μ περίπου λίγο κάτω από το μαντρί και έτσι χρειάστηκε να περπατήσουμε ελάχιστα μέτρα Μετά από 10 λεπτά περπάτημα βάλαμε τα σκι και αρχίσαμε να τραβερσάρουμε προς τη Λουπάτα και σύντομα βρεθήκαμε στο κεντρικό λούκι που οδηγεί στην κορυφή 2060 μ Η ανάβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να συναντήσουμε δυσκολίες και χωρίς να βγάλουμε καθόλου τα σκι καθώς οι κλίσεις ήταν σε γενικές γραμμές ομαλές μεγ 35 μοιρές Η υπόθεση της κατάβασης από την κορυφή της Λουπάτας ήταν κάπως περίεργη υπόθεση καθώς περιείχε και το στοιχείο της εξερεύνησης ώστε να εντοπιστεί το κατάλληλο πέρασμα Τελικά μετά από λίγο περπάτημα στην απόκρημνη κόψη του χωρίζει τα δύο βουνά εντοπίστηκε το πέρασμα το οποία βρίσκεται περίπου 200 μέτρα υψομετρική διαφορά από την κορυφή Η κατάβαση ήταν μια εκπληκτική εμπειρία με φανταστικές συνθήκες χιονιού αλλά και ένα τοπίο που σου κόβει την ανάσα Πέφτοντας στην πλευρά της Μαρόσας ο βασικός σκοπός της εξόρμησης είχε υλοποιηθεί και καθώς είχε ήδη μεσημεριάσει αποφασίσουμε να μην κάνουμε την ανάβαση στην κορυφή αλλά να αρκεστούμε στην κοντινή ράχη Βάλαμε γρήγορα τις φώκιες και ανηφορίσαμε για μισή ώρα περίπου Η κατάβαση που ακολούθησε ήταν

  Original URL path: http://www.skim.gr/lambdaomicronupsilonpi940taualpha--mualpharho972sigmaalpha/archives/04-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • στ χο να εντοπ σουμε το ιδανικ π ρασμα απ τη Λουπ τα στη Μαρ σα τσι και γινε το πρω του Σαββ του 6 4 2013 ξεκιν σαμε απ το Νερα δοχ ρι και π ραμε το χωματ δρομο που οδηγε στη Μαρ σα στις κερα ες μασταν τυχερο καθ ς με το αυτοκ νητο καταφ ραμε να φτ σουμε αρκετ ψηλ 1300 μ περ που λ γο κ τω απ το μαντρ και τσι χρει στηκε να περπατ σουμε ελ χιστα μ τρα Μετ απ 10 λεπτ περπ τημα β λαμε τα σκι και αρχ σαμε να τραβερσ ρουμε προς τη Λουπ τα και σ ντομα βρεθ καμε στο κεντρικ λο κι που οδηγε στην κορυφ 2060 μ Η αν βαση ολοκληρ θηκε χωρ ς να συναντ σουμε δυσκολ ες και χωρ ς να βγ λουμε καθ λου τα σκι καθ ς οι κλ σεις ταν σε γενικ ς γραμμ ς ομαλ ς μεγ 35 μοιρ ς Η υπ θεση της κατ βασης απ την κορυφ της Λουπ τας ταν κ πως περ εργη υπ θεση καθ ς περιε χε και το στοιχε ο της εξερε νησης στε να εντοπιστε το κατ λληλο π ρασμα Τελικ μετ απ λ γο περπ τημα στην απ κρημνη κ ψη του χωρ ζει τα δ ο βουν εντοπ στηκε το π ρασμα το οπο α βρ σκεται περ που 200 μ τρα υψομετρικ διαφορ απ την κορυφ Η κατ βαση ταν μια εκπληκτικ εμπειρ α με φανταστικ ς συνθ κες χιονιο αλλ και να τοπ ο που σου κ βει την αν σα Π φτοντας στην πλευρ της Μαρ σας ο βασικ ς σκοπ ς της εξ ρμησης ε χε υλοποιηθε και καθ ς ε χε δη μεσημερι σει αποφασ σουμε να μην κ νουμε την αν βαση στην κορυφ αλλ

  Original URL path: http://www.skim.gr/4/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive •