archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Σκι εκτός πίστας και ορ. σκι(Mountain Sports)  - Ski Mountaineering in Greece
  12 2013 0 Comments Για τους λ τρεις της αδρεναλ νης και της περιπ τειας για σους θ λουν να ξεφ γουν απ τα στεν ρια του χιονοδρομικο κ ντρου Οργανωμ νο τετρ ωρο μ θημα τ σσερεις συνεχ μενες ημ ρες στο χιονοδρομικ κ ντρο της Βασιλ τσας με στ χο την βελτ ωση της τεχνικ ς Ημερομην ες 26 27 28 29 12 2013 Οι υποψ φιοι πρ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/-mountain-sports (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΟΑΛΘ 2014 - Ski Mountaineering in Greece
  διαδρομ ς δι σχισης προβλ ματα εναλλακτικ ς 11 Μεταφορ τραυματ α τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 12 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ Παγκ σμια Χιονοδρομ α 13 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι σε π διλα μπ τες 14 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 15 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες χρ ση φτυαριο avalanche probe ARVA 16 Χρ ση ασφαλει ν και κατασκευ ρελ με υλικ ορειβατικο σκι 17 Κατασκευ καταφ γιου αν γκης με χρ ση εξοπλισμο ορειβατικο σκι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 1 2014 Ο Α Λ Θ Συν ντηση και γνωριμ α λεπτομ ρειες σχετικ με την διεξαγωγ της σχολ ς και το πρ γραμμα Εκπαιδευτικ ς σημει σεις δι λεξη σχετικ με το ορειβατικ σκι εξοπλισμ ς και τεχνολογ α υλικ ν διατροφ στο βουν φυσικ προετοιμασ α το περιεχ μενο του σακιδ ου στο χειμεριν βουν 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 2 2014 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 09 00 Εξετ σεις εισαγωγ ς ικαν τητα στο σκι κατ βασης σε κ κκινη π στα ελεγχ μενα και με ασφ λεια Χρ ση εξοπλισμο εξοικε ωση Τεχνικ ς κ νησης Μικρ δι σχιση με αν βαση στο δι σελο Σαλταπ δα Αρβαν τη 2020μ Χρ ση υλικ ν ασφαλε ας ARVA SONDE ΦΤΥΑΡΙ Εισαγωγ στις τεχνικ ς κατ βασης εκτ ς π στας Ολοκληρωμ νη σκηση ανε ρεσης θ ματος χιονοστιβ δας 3 ΚΥΡΙΑΚΗ 23 2 2014 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 09 00 Μονο μερη μικρ δι σχιση της β ρειας κορυφογραμμ ς Αρβαν τη Λαπο σι Τρεθν ς Προετοιμασ α Χ ραξη πορε ας Απαρα τητα υλικ και αξιολ γηση Μ τρα ασφαλε ας Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 22 23 24 25 Μαρτ ου 2014 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χιονοδρομικ κ ντρο επ νω π ρκιγκ 09 00 Μονο μερες διασχ σεις εισαγωγ στην κ νηση σε αλπικ πεδ ο Αλπικο κ νδυνοι Επιλογ πορε ας αν βασης Εκτ μηση συνθηκ ν και επιλογ διαδρομ ς κατ βασης Ασφ λειες χιονιο Τεχνικ ς αν βασης και κατ βασης σε δι φορες ποι τητες χιονιο Χρ ση εξοπλισμο ασφαλε ας Χρ ση ασφαλει ν και κατασκευ ρελ με υλικ ορειβατικο σκι Αντιμετ πιση κτακτων καταστ σεων δι σωση Διασχ σεις και καταβ σεις στις πιο χαρακτηριστικ ς πλ γιες του βουνο Εκτ μηση κινδ νων κορν ζες ασφαλ ς κ νηση σε παγωμ να λο κια χιονοστιβ δες Διαμον σε ξεν να στην Σμ ξη στο ξ λινο σαλ Δ στρατο μ σα στο χιονοδρομικ 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 12 13 4 2014 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Συν ντηση την 11 4 2014 07 00 Π τρα Ολ μπου κεντρικ πλατε α 11 4 2014 Διασχ σεις με ορειβατικ σκι δι ρκειας 5 6 ωρ ν Αν βαση στην Μεγ λη Γο ρνα και αναλ γως των συνθηκ ν στο Σκολι 2912 12 4 2014 Αν βαση στην Μικρ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 3-ΗΜΕΡΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ" Base Camp" - Ski Mountaineering in Greece
  α μηχανικ ν μ σων υποστ ριξης δυνατ ς υψομετρικ ς διαφορ ς και ατ λειωτες καταβ σεις συνθ τουν τρε ς γεμ τες ημ ρες ορειβατικο σκι αξι σεων που κ θε ορειβ της σκι ρ αξ ζει να απολα σει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευ 19 04 2013 Πρω ρα 08 00πμ Συν ντηση στο Λιτ χωρο κεντρικ πλατε α Αναχ ρηση για διαστα ρωση με ΙΧ οχ ματα Διαδρομ Διαστα ρωση Πετρ στρουγγα Σκο ρτα Λαιμ ς Οροπ διο Μουσ ν φιξη στο οροπ διο και διαμον στο καταφ γιο Χρ Κ καλος ρες 8 10 Σ ββατο 20 04 2013 Πρωιν στο καταφ γιο και ετοιμασ α Τραβ ρσα κορυφ ν οροπεδ ου Μουσ ν Καταφ γιο Χρ Κ καλος Προφ της Ηλ ας Μικρ Μεγ λη Το μπα Γο ρνα Στεφανιο Καταφ γιο Διεξαγωγ σκησης χιονοστιβ δας χρ ση υλικ ν ασφαλε ας ανε ρεση θ ματος Απ γευμα Σεμιν ριο στο καταφ γιο με θ ματα α Αντικειμενικο κ νδυνοι β Υλικ και εξοπλισμ ς ορειβατικο σκι γ Χ ραξη πορε ας Κυρι κη 21 04 2013 Πρωιν στο καταφ γιο Προετοιμασ α για κατ βαση μ σω Λαιμο Πετρ στρουγγας φιξη στην Διαστα ρωση και λ ξη της εκδ λωσης ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Καλ επ πεδο φυσικ ς κατ στασης Μ ση ικαν τητα κατ βασης με σκι σε απ τητο χι νι με σακ διο 6 8 κιλ ν Χρ ση πιολ και κραμπ ν Κ στος 150 Περιλαμβ νονται αμοιβ ς οδηγ ν βουνο και εκπαιδευτ ν τεχνικ ς εξοπλισμ ς κραμπ ν πιολ μπωντρι κρ νος κλπ εποπτικ μ σα συσκευ ς ARVA avalanche probes GPS κ α 2 διανυκτερε σεις στο καταφ γιο Χρ Κ κκαλος Παρ Σαβ 2 πλ ρη πρωιν στο καταφ γιο Σαβ Κυρ 2 πλ ρη γε ματα στο

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/3-base-camp (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • WAYOUT Adventures Ski Camps 2014 - Ski Mountaineering in Greece
  σ γχρονο διδακτικ πρ τυπο στην εκμ θηση χιονοδρομ ας για την χειμεριν περ οδο 2013 14 Πρ κειται για εκπαιδευτικ δι μερα που θα βοηθ σουν τους μαθητ ς μας να βγο ν στο βουν και να μπορ σουν να ανταποκριθο ν με γν ση και ασφ λεια στ ς διαφορετικ ς συνθ κες κλ ση ποι τητα χιονιο Τα WAYOUT Ski Camps 14 εστι ζουν στην βελτ ωση της τεχνικ ς κατ ρτισης των συμμετεχ ντων σε τομε ς πως o Ολοκλ ρωση στις τεχνικ ς του σκι εντ ς π στας o Εισαγωγ στο σκι ειδικ ν συνθηκ ν και εκμ θηση βασικ ν τεχνικ ν εκτ ς π στας o Ενημ ρωση σε θ ματα ασφαλε ας Το πρ γραμμα απευθ νεται σε σους επιθυμο ν να ολοκληρ σουν την τεχνικ τους και να ενισχ σουν την αυτοπεπο θησ τους στο σκι εκτ ς π στας πως 1 ερασιτ χνες χιονοδρ μους 2 λ τρεις του ορειβατικο σκι 3 υποψ φιους μαθητ ς των σχολ ν ορειβατικο σκι της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας Αναρρ χησης ΕΟΟΑ Τα μαθ ματα διεξ γονται σε group 4 8 ατ μων και χουν δι ρκεια 6 ρες ημερησ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/wayout-adventures-ski-camps-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Σχολή Ορειβατικού Σκι 2014 "Base Camp" - Ski Mountaineering in Greece
  2013 Πρω Πρακτικ Εντ ς Εκτ ς Χιονοδρονικο κ ντρου Βελουχ ου 1 Αν βαση στην κορυφ του Βελουχ ου 2 Κατ βαση σε να απ τα λο κια της β ρειας πλευρ ς του Βελουχ ου 1200μ υψομετρικ Απ γευμα Μετ βαση στο Μεγ Χωρι και απ εκε στο καταφ γιο της Καλιακο δας Κατασκευ καταλ ματος αν γκης με χρ ση των π διλων χι διανυκτ ρευση εντ ς κατ την κρ ση του Εκπαιδευτ 9η ημ ρα Κυριακ 30 03 2013 Πρω Πρακτικ Εκτ ς Χιονοδρονικο κ ντρου Αν βαση στην κορυφ και κατ βαση απ του ΒΔ κουλου ρ του βουνο Καλιακο δα Πρακτικ ς εξετ σεις γραπτ τεστ σε λη την λη της σχολ ς Απ γευμα Αναχ ρηση επιστροφ Λ ξη της σχολ ς Εκπαιδευτ ς 1 Παναγι της Κοτρων ρος εκπαιδευτ ς ορειβασ ας ορειβατικο σκ οδηγ ς βουνο της ΕΟΟΑ 2 κης Παρο σης εκπαιδευτ ς ορειβασ ας ορειβατικο σκ οδηγ ς βουνο της ΕΟΟΑ Προ ποθ σεις νετη κατ βαση κ κκινης π στας με ελεγχ μενες στροφ ς στο Χιονοδρομικ Κ ντρο με π διλα Κατ βασης με ορειβατικ σκι Επ σης θα πρ πει να ε στε νω των 18 ετ ν και να προσκομ σετε τα δικαιολογητικ για την ΕΟΟΑ αναγρ φονται παρακ τω Πιστοπο ηση ΕΟΟΑ Η σχολ διοργαν νεται απ εγκεκριμ νους ορειβατικο ς συλλ γους και αναγνωρ ζεται επ σημα απ την Ελληνικ Ομοσπονδ α Ορειβασ ας Αναρρ χησης Οι βεβαι σεις και τα διπλ ματα που χορηγε η ΕΟΟΑ υποδηλ νουν την ολοκλ ρωση της εκπα δευσης και την επικ ρωση της και ε ναι μια νδειξη των επιπ δων των γν σεων που αποκτ θηκαν Δικαιολογητικ ΕΟΟΑ Για την εγγραφ σας σε Σχολ Ορειβατικο Σκι αναγνωρισμ νη απ την ΕΟΟΑ απαιτε ται να ε στε μ λος ορειβατικο συλλ γου της ΕΟΟΑ να εγγραφε τε στον ορειβατικ σ λλογο που διοργαν νει τη σχολ και να προσκομ σετε γκαιρα τα παρακ τω δικαιολογητικ Α Αν ε στε δη μ λος ορειβατικο συλλ γου της ΕΟΟΑ 1 Αριθμ Μητρ ου του ορειβατικο συλλ γου που αν κετε 2 Ιατρικ γνωμ τευση 6μ νου απ παθολ γο καρδιολ γο γενικ ιατρ 3 Μια 1 φωτογραφ α τ που διαβατηρ ου γχρωμη ασπρ μαυρη 4 Φωτοτυπ α της αστυνομικ ς σας ταυτ τητας και τις δ ο ψεις χι επικυρωμ νη 5 Μια 1 ντυπη α τηση για την ΕΟΟΑ τη συμπληρ νετε στην πρ τη συν ντηση Β Αν ΔΕΝ ε στε μ λος ορειβατικο συλλ γου της ΕΟΟΑ 1 Ιατρικ γνωμ τευση 6μ νου απ παθολ γο καρδιολ γο γενικ ιατρ 2 Τρεις 3 μικρ ς φωτογραφ ες τ που διαβατηρ ου γχρωμες ασπρ μαυρες 3 Φωτοτυπ α της αστυνομικ ς σας ταυτ τητας και τις δ ο ψεις χι επικυρωμ νη 4 Δ ο 2 ντυπες αιτ σεις για την ΕΟΟΑ τις συμπληρ νετε στην πρ τη συν ντηση Η ιατρικ γνωμ τευση πρ πει να χει εκδοθε εντ ς του τελευτα ου

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/-2014-base-camp (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Posts - Ski Mountaineering in Greece
  τον κατ λληλο εξοπλισμ μπορε να πραγματοποι σει διασχ σεις σε χιονισμ να βουν καθ ς τα σκι με την προσαρμογ μιας λωρ δας δ ρματος του επιτρ πουν την αν βαση και στην συν χεια με την αφα ρεση αυτ ς γ νεται η κατ βαση Που μπορ να κ νω Ορειβατικ Σκι Σε ολ κληρη την Ευρ πη παρατηρε ται τ ση των χιονοδρ μων να ξεφ γουν απ τα ρια των χιονοδρομικ ν κ ντρων Αφο λοιπ ν το Ορειβατικ Σκι μας επιτρ πει να κινηθο με με σχετικ νεση σε χιονισμ νο περιβ λλον αποτελε μιας πρ της τ ξεως δι ξοδο να ξεφ γουμε και να ανακαλ ψουμε μ ρη που ο τε καν ε χαμε φανταστε Η χ ρα μας λοιπ ν αποτελε να μαγευτικ προορισμ για Ορειβατικ Σκι καθ ς τα βουν μας ε ναι προσιτ απ κ θε ποψη για τους λ τρεις του αθλ ματος Τι υλικ χρει ζονται για να κ νω Ορειβατικ Σκι Πρ τα απ λα ρουχισμ που χρησιμοποιε ται στο χειμεριν βουν Ο υπ λοιπος εξοπλισμ ς ε ν δεν τον χετε μπορε να ενοικιασθε σε πολ χαμηλ κ στος για λη την δι ρκεια της Σχολ ς Τι ικαν τητες χρει ζεται κ ποιος να συμμετ σχει στην Σχολ Επειδ η δραστηρι τητα του Ορειβατικο Σκι γ νεται σε απ τητο χι νι off piste skiing καλ θα ε ναι να γνωρ ζουμε σκι π στας κατ βαση με παρ λληλα τα σκι σε μ τριας δυσκολ ας π στα και μια μ τρια φυσικ κατ σταση και αυτ για να απολα σουμε με ασφ λεια τις αναβ σεις και τις καταβ σεις σε πλαγι ς που δεν χει π ει καν νας λλος Τι δικαιολογητικ απαιτο νται για την συμμετοχ μου στην Σχολ Η Σχολ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/previous/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Λουπάτα- Μαρόσα- Αυγό με σκι ! - Ski Mountaineering in Greece
  δύο βουνά Καλύψαμε τα πρώτα 200 300 μέτρα υψομετρικής με τα πόδια μέχρι να πέσουμε στη λάκα κάτω από την κορφή όπου φορέσαμε τα σκι εικόνα4 Σε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά φτάσαμε στην κορυφή Λουπάτα 2060μ καλύπτοντας τα πρώτα 600 μέτρα υψομετρικής Από εκεί κάναμε μια όμορφη κατάβαση και χρειάστηκε να βγάλουμε τα σκι για ελάχιστα μέτρα ώστε να διασχίσουμε την κόψη και να πέσουμε στην μεριά της Μαρόσας Η κατάβαση σταμάτησε σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα και στη συνέχεια βάλαμε ξανά τις φώκιες για να τραβερσάρουμε προς τη Μαρόσα Με τα διάφορα προβλήματα που είχαμε με τις φώκιες λόγω του υγρού χιονιού μας πήρε 45 λεπτά να φτάσουμε στη Μαρόσα 2022μ Κάτω από το Όρνιο είχαμε εντοπίσει σε προηγούμενη εξόρμηση μια χιονούρα που θα μας έφτανε μέχρι τη βάση της επόμενης ανάβασης αλλά τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά καθώς τα χιόνια είχαν λιγοστέψει Κατηφορίσαμε με τα πόδια εικόνα 9 για 200 περίπου μέτρα υψομετρικής διαφοράς στην απότομη πλαγιά που ήταν κυρίως καλυμμένη με χόρτα και κάποια μικρά περάσματα σε βράχο και βάλαμε τα σκι μόλις βρήκαμε το χιόνι Η κατάβαση σταματούσε σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα και από εκεί τραβερσάραμε πάλι κυρίως περπατώντας μέχρι τη βάση της ανάβασης εικόνα19 Η ανάβαση έγινε σε μια όμορφη πλαγιά μέγιστης κλίσης 45 μοιρών η οποία μας έβγαλε στη μικρή λάκα κάτω από την κορυφή ενώ τα τελευταία 150 μέτρα ανάβασης ήταν πάνω την εντυπωσιακή κόψη εικόνα 16 Μας πήρε 1 ώρα να βγούμε στην κορυφή Στην κορυφή Αυγό 2148 μ ξοδέψαμε λίγο παραπάνω χρόνο για να απολαύσουμε την εντυπωσιακή θέα προς τα Άγραφα τα βουνά της Μεσοχώρας και τα Τζουμέρκα Η κατάβαση από το Αυγό εικόνα 18 ήταν η πιο απολαυστική κατάβαση της διαδρομής Φτάνοντας στη βάση ξεκίνησε το περπάτημα Μετά την τραβέρσα που τελείωσε σχετικά σύντομα μας περίμενε η

  Original URL path: http://www.skim.gr/lambdaomicronupsilonpi940taualpha--mualpharho972sigmaalpha--alphaupsilongamma972/-ski-tour (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πρώτη κατάβαση στα Λούκια του Βούρινου! - Ski Mountaineering in Greece
  εκε να π ρουμε τον ναν και μοναδικ χωματ δρομο που θα μας ανεβ σει μ χρι να ξ λινο κι σι στα 1200 μ τρα περ που Απ εκε αφ νουμε το αυτοκ νητο και αρχ ζουμε το σηματαδοτημ νο μονοπ τι προς Μεσιαν Νερ και την κορυφ Ντρισιν κος χ νοντας αρχικ λ γο ψος και περν ντας απ μ α ποτ στρα με π σιμο νερ Ακολουθ ντας τα σημ δια φτ νουμε στο δι σελο σε μια χαρακτηριστικ αγριοκορομηλι Μπροστ μας αρχ ζει η κοιλ δα του Μεσιανο Νερο Εμε ς στρ βουμε μως αριστερ επιλ γοντας το επ σης σηματοδοτημ νο μονοπ τι προς την κορυφ Ντρισιν κος Εχοντας φτ σει στην κορυφ περπατ με περ που 30 μ τρα ΒΑ και ε μαστε στην αρχ του λουκιο Αναλ γως των συνθηκ ν και της ικαν τητας του σκι ρ λα τα λο κια κατεβα νονται και καταλ γουν στο κεντρικ Αν περπατ σουμε για λλα 50 μ τρα ΒΑ υπ ρχουν ακ μη πιο ε κολες επιλογ ς που προσφ ρουν μως μικρ τερες κλ σεις στην ε σοδο χοντας πλ ον τελει σει με το λο κι συνεχ ζουμε να σκι ρουμε τη χαρ δρα μ χρι σο χαμηλ μπορ σουμε και μετ επιλ γουμε τη δεξι πλευρ του του ρ ματος μ χρι να βγο με σε ξ φωτο του Μεσιανο Νερο Εκε συναντο με σημ δια μονοπατιο που μας οδηγο ν π λι π σω προς το ξ λινο κι σκι και το Μουσε ο Μακεδονικο Αγ να Αναλ γως των συνθηκ ν υπ ρχει περ πτωση να χρειαστε να κουβαλ σουμε τα σκι μ χρι την κορυφ 2 ρες και 20 λεπτ περ που απ το κι σκι Ιδανικο μ νες για την κατ βαση θα λ γαμε απ μ

  Original URL path: http://www.skim.gr/betaomicron973rhoiotanuomicronsigmaf/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •