archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  ββατο Κυριακ Χελμ ς Προσ γγιση απ τομων πλαγι ν κορφ ν με χρ ση πιολ κραμπ ν Χρ ση ορειβατικο εξοπλισμο για κατ βαση απ τομων πλαγι ν Βασικ χρ ση σχοινιο κατ την αν βαση και κατ βαση Εξ σκηση στο ARVA τρ α θ ματα 28 29 3 Σ ββατο Κυριακ Παρνασσ ς Τεχνικ ς κατ βασης με σχοιν κατ βαση απ τομων λουκι ν Αγωνιστικ ς πρακτικ ς Τυφλ πορε α προσανατολισμ ς Κατασκευ καταλ ματος με τα σκι bivouac 0 Comments Σχολή Ορ Σκι Ε Ο Σ Αθηνών 3 1 2015 0 Comments Ο ΕΟΣ Αθην ν διοργαν νει Σχολ Ορειβατικο Σκι για το Χειμ να 2015 Ιανου ριος Μ ρτιος και καλε λους τους φ λους του αθλ ματος να φορ σουν τις φ κιες τους και να μας ακολουθ σουν στα ολ λευκα επιτ λους ελληνικ βουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ Διπλωματου χος Εκπαιδευτη ς Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ο ρειβατικου Σκι της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας και Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Οδηγο ς Βουνου HMGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΚΑΣ Διπλωματου χος Εκπαιδευτη ς Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ο ρειβατικου Σκι της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας και Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Οδηγο ς Βουνου HMGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Απο φοιτος Εθνικη ς Σχολη ς Σκι και Αλπινισμου της Γαλλι ας E N S A Βοηθο ς Εκπαιδευτη ς της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Το ορειβατικο σκι σε παγκο σμιο επι πεδο μετρα μακρα ιστορι α και για πολλου ς αποτελει το πιο συ νθετο α θλημα βουνου καθω ς απαιτει τον συνδυασμο δεξιοτη των και γνω σεων απο ο λα τα επιμε ρους παρακλα δια των σπορ του βουνου Στη χω ρα μας το α θλημα σημειω νει εντυπωσιακη α νοδο τα τελευται α χρο νια καθω ς ο λο και περισσο τεροι χιονοδρο μοι ξεφευ γουν απο τα στενα πλαι σια των χιονοδρομικω ν κε ντρων για να χαρου ν την ελευθερι α που τους δι νει το ανοιχτο πεδι ο εκτο ς πι στας Αντι στοιχα πολλοι ορειβα τες θε λουν να εμπλουτι σουν το πεδι ο δρα σης τους προσθε τοντας στις δραστηριο τητες τους το στοιχει ο της ταχυ τητας και της συγκι νησης που προσφε ρει το σκι Στο χος της σχολη ς ει ναι να συναντη σει αυτε ς τις τα σεις και να μεταδω σει στους ενδιαφερο μενους τις γνω σεις απαραι τητες για την ασφαλη και ορθη α σκηση του αθλη ματος Οι εκπαιδευτε ς μας εγγυω νται ο τι με το πε ρας της σχολη ς οι συμμετε χοντες θα ε χουν αποκτη σει τις βα σεις και την απαιτου μενη αυτονομι α ω στε να μπορου ν μελλοντικα να χαι ρονται και να εξελι σσουν το σπορ του ορειβατικου σκι Ο πως σε ο λες τις εξειδικευμε νες και τεχνικα απαιτητικε ς κατηγορι ες των αθλημα των βουνου η σωστη γνω ση των πρακτικω ν σε θε ματα ασφα λειας ει

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/archives/01-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  ξεως δι ξοδο να ξεφ γουμε και να ανακαλ ψουμε μ ρη που ο τε καν ε χαμε φανταστε Η χ ρα μας λοιπ ν αποτελε να μαγευτικ προορισμ για Ορειβατικ Σκι καθ ς τα βουν μας ε ναι προσιτ απ κ θε ποψη για τους λ τρεις του αθλ ματος Τι υλικ χρει ζονται για να κ νω Ορειβατικ Σκι Πρ τα απ λα ρουχισμ που χρησιμοποιε ται στο χειμεριν βουν Ο υπ λοιπος εξοπλισμ ς ε ν δεν τον χετε μπορε να ενοικιασθε σε πολ χαμηλ κ στος για λη την δι ρκεια της Σχολ ς Τι ικαν τητες χρει ζεται κ ποιος να συμμετ σχει στην Σχολ Επειδ η δραστηρι τητα του Ορειβατικο Σκι γ νεται σε απ τητο χι νι off piste skiing καλ θα ε ναι να γνωρ ζουμε σκι π στας κατ βαση με παρ λληλα τα σκι σε μ τριας δυσκολ ας π στα και μια μ τρια φυσικ κατ σταση και αυτ για να απολα σουμε με ασφ λεια τις αναβ σεις και τις καταβ σεις σε πλαγι ς που δεν χει π ει καν νας λλος Ποια θ ματα διδ σκομαι στην Σχολ Ορειβατικο Σκι Θεωρ α 1 Προπ νηση φυσικ κατ σταση Προετοιμασ α σ ματος για χιονοδρομ α βασικ ς ασκ σεις 2 Η διαφορ του χιονοδρ μου στο χιονισμ νο πεδ ο σε σχ ση με τον Πεζοπ ρο 3 Διατροφ στο βουν Προετοιμασ α δι σχισης μονο μερη αν βαση 4 Εξοπλισμ ς και Τεχνολογ α 5 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης Προβλ ματα και εναλλακτικ ς 6 Προβλ ματα και Προτερ ματα λ γω μεγ λης ταχ τητας δι σχισης με τα Ορειβατικ Σκι Τραυματισμο μονοπ τια χρ νοι παρξη και ποι τητες χιονιο κλπ 7 Χρ ση ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 8 Μεταφορ τραυματ α εναλλακτικο τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 9 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ και Παγκ σμια Χιονοδρομ α Πρακτικ 1 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Αλπικ Σκι Χαρακτ ς και ολισθηρ ς στροφ ς ταχ τητα φρεν ρισμα κατανομ ς κ μψης γωνι σματος και π εσης 2 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Ορειβατικ Σκι ομο ως με πιο π νω επιπλ ον σε δι φορες ποι τητες χιονιο 3 Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 Τεχνικ κατ βασης με σκι τεχνικ ς πο δρας τεχνικ ς σφιχτο χιονιο τεχνικ ς κρο στας κ τ λ 5 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι στα π διλα και στις μπ τες 6 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 7 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης 8 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες 9 Χρ ση φτυαριο ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 10 Κατασκευ καταλ ματος αν γκης με χρ ση των π διλων χι

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/archives/12-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  14 εστι ζουν στην βελτ ωση της τεχνικ ς κατ ρτισης των συμμετεχ ντων σε τομε ς πως o Ολοκλ ρωση στις τεχνικ ς του σκι εντ ς π στας o Εισαγωγ στο σκι ειδικ ν συνθηκ ν και εκμ θηση βασικ ν τεχνικ ν εκτ ς π στας o Ενημ ρωση σε θ ματα ασφαλε ας Το πρ γραμμα απευθ νεται σε σους επιθυμο ν να ολοκληρ σουν την τεχνικ τους και να ενισχ σουν την αυτοπεπο θησ τους στο σκι εκτ ς π στας πως 1 ερασιτ χνες χιονοδρ μους 2 λ τρεις του ορειβατικο σκι 3 υποψ φιους μαθητ ς των σχολ ν ορειβατικο σκι της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας Αναρρ χησης ΕΟΟΑ Τα μαθ ματα διεξ γονται σε group 4 8 ατ μων και χουν δι ρκεια 6 ρες ημερησ ως Τα ski camps περιλαμβ νουν διανυκτερε ση με πρωιν σε ορειβατικ καταφ για παραδοσιακο ς ξεν νες Δυνατ τητα ενοικ ασης εξειδικευμ νου εξοπλισμο Γι ργος Κλαουδ τος Εκπαιδευτ ς χιονοδρομ ας E N S A Chamonix Ecole Nationale du Ski et Alpinisme Γι ννης Κοτιλ ας Εκπαιδευτ ς χιονοδρομ ας ΤΕΦΑΑ Αθην ν Μ λος ISIA Canadian Ski Instructors Alliance Επικοινων α Web www klaoudatos ski gr Mail info wayoutadventures gr Facebook www facebook com wayoutskicamps mob 306948545388 WAYOUT adventures Off piste ski teaching specialists 0 Comments Σχολή Ορειβατικού Σκι 2014 Base Camp 15 12 2013 0 Comments πηγ Η Σχολ Ορειβατικο Σκ αλλ ως Χιονοδρομ ας σε Αλπικ Πεδ ο χει ως βασικ στ χο την απ κτηση απο τους συμμετ χοντες τις απαρα τητες γν σεις και εμπειρ ες στε να μπορο ν να κινηθο ν με τα ορειβατικ τους σκι αυτ νομα και με ασφ λεια στο ορειν περιβ λλον Η Σχολ απευθ νεται σε τομα που γνωρ ζουν Σκι κατ βασης Κατ την δι ρκεια της εκπα δευσης οι συμμετ χοντες θα διδαχθο ν λη την θεωρ α και την πρακτικ που περιγρ φεται στη Σχολ Ορειβασ ας Αρχαρ ων προσαρμοσμ νη μως στις αν γκες του Ορειβατικο Σκι και δ νοντας μφαση στις τεχνικ ς της Χιονοδρομ ας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετ ρτη 15 01 14 TheWall Εξοπλισμ ς χειμερινο βουνο επιλογ χρ ση συντ ρηση Τετ ρτη 30 01 14 TheWall Προσανατολισμ ς χρ ση πυξ δας χ ρτη GPS χ ραξη πορε ας Τετ ρτη 05 02 14 TheWall Φυσιολογ α προπονητικ διατροφ στο βουν Σ Κ 15 16 02 14 Παρνασσ ς Θεωρ α Πρακτικ εντ ς εκτ ς χιονοδρομικο Τετ ρτη 19 02 14 TheWall Μετεωρολογ α Χιονοστιβ δες πρ γνωση δι σωση Σ Κ Δ 1 2 3 03 14 Βασιλ τσα Θεωρ α Πρακτικ εντ ς εκτ ς χιονοδρομικο Τετ ρτη 05 03 13 TheWall Επε γουσες καταστ σεις Πρ τες Βο θειες στο βουν Σ Κ 08 09 03 13 Βαρδο σια Θεωρ α Πρακτικ αν βαση στην κορυφ κατ βαση απ το colir Ansanser Σ Κ 29 30 03 13 Βελο χι Καλιακο δα Θεωρ α Πρακτικ αν βαση στην κορυφ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/archives/12-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Ski Mountaineering in Greece
  μος Πραντσ δης Καθηγητ ς Φυσικ ς Αγωγ ς Προπονητ ς Χιονοδρομ ας ISIA Πληροφορ ες Ο Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 235302321088 69754852218 ΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 6976695869 e mail osae03 hotmail com 0 Comments Σχολή Ορ Σκι Π Ο Α 2015 15 1 2015 0 Comments ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολ απευθ νεται σε σους επιθυμο ν να λ βουν συγκροτημ νες γν σεις για την κ νηση με χιονοπ διλα σε πεδ α εκτ ς χιονοδρομικ ν κ ντρων Γι αυτ ν τον λ γο κατ το μ θημα αναλ ονται τεχνικ ς και τακτικ ς που χουν εφαρμογ σε σο το δυνατ ν περισσ τερους τ πους πεδ ων και χιονιο Στη Σχολ εκτ ς των τυπικ ν γν σεων παρ χεται και η προσωπικ εμπειρ α και πρακτικ απ τους εκπαιδευτ ς απ τις δικ ς τους εμπειρ ες απ τις εξορμ σεις τους στην Ελλ δα και το εξωτερικ Ιδια τερη μφαση δ νεται στα θ ματα ασφαλε ας εν γ νεται προετοιμασ α για σοβαρ τερες εξορμ σεις σε πεδ α του εξωτερικο για πιο αγωνιστικ ς συνθ κες Η Σχολ χει σαφ χαρακτ ρα ορειβατικο σκι και χι freestyle off piste ski ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Χρ στος Μπελογι ννης Διεθν ς Οδηγ ς Βουνο UIAGM μ λος του ΣΕΟΒ και του Guide Alpine Emilia Romagna εκπαιδευτ ς ορειβασ ας και αναρρ χησης Γι ννης Σταθ πουλος Βοηθ ς Εκπαιδευτ ς Ορειβατικο Σκι κριτ ς και χαρ κτης αγ νων ορειβατικο σκι Στα ρος Μωρα τ νης Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας ΕΟΟΑ και Οδηγ ς Βουνο μ λος του ΣΕΟΒ ΠΡΟ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στη Σχολ μπορο ν να συμμετ σχουν 1 Μ λη του ΠΟΑ λλου σωματε ου της ΕΟΟΑ Για η λη προαπαιτε ται εγγραφ σε σωματε ο της ΕΟΟΑ ο αριθμ ς μητρ ου μ λους θα συμπληρ νεται στην α τηση παρακολο θησης της Σχολ ς 2 το α που κατ χουν την βασικ τεχνικ κατ βασης και πορο ν να κατεβα νουν με νεση α κ κκινη π στα χιονοδρο ικο κ ντρου 3 το α ε καλ φυσικ και ψυχικ υγε α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα τομα που θα συμμετ σχουν στη Σχολ οφε λουν να χουν τον κατ λληλο εξοπλισμ Χιονοπ διλα με ορειβατικ ς δ στρες φ κιες ορειβατικ ς μπ τες ορειβατικ κρ νος ζ νη αναρριχητικ εξοπλισμ ARVA φτυ ρι Σ ντα ορειβατικ νδυση Παρ χεται απ τον ΠΟΑ Υπ ρχει ειδικ σ μβαση με εισαγωγικ εταιρ α ορειβατικ ν ειδ ν στε οι συμμετ χοντες να προμηθευτο ν τα τρ α αυτ ε δη μ νο κ ποιο απ αυτ σε τιμ ς χονδρικ ς ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 280 ευρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΠΟΑ 2015 22 1 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Συν ντηση γνωριμ ας στ χοι της Σχολ ς απαρα τητος εξοπλισμ ς παραλαβ εξοπλισμο 7 8 2 Σ ββατο Κυριακ Παρνασσ ς Εξετ σεις γνωριμ α με τις τεχνικ ς κατ βασης off piste σε κ θε ε δος κλ σης και ποι τητας χιονιο Βασικ ς τεχνικ ς αν βασης με τα σκι 19 2 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Το χι νι και οι μορφ ς του συσσ ρευση χιονιο snow pack χιονοστιβ δες Α 3Χ3 μ θοδος πρ βλεψης κινδ νου χιονοστιβ δας 21 23 2 Σ ββατο Κυριακ Καθ Δευτ ρα Βασιλ τσα Σμ λικας Χρ ση ARVA τεχνικ ς ε ρεσης και αν συρσης θ ματος χιονοστιβ δας τεχνικ ς αν βασης και κατ βασης σχεδιασμ ς διαδρομ ς δι σχιση του Σμ λικα Πρακτικ ς και συμπεριφορ ς σε αλπικ πεδ ο 26 2 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Βασικ ς προσανατολισμ ς Αν λυση του τριημ ρου και απεικ νιση της πορε ας σε χ ρτη χ ραξη διαδρομ ς σε χ ρτη αποφυγ κινδ νων χιονοστιβ δες Β 12 3 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Κιτ επισκευ ς βασικ συντ ρηση εξοπλισμο ορειβατικο σκι Θεωρητικ προσ γγιση στις πρακτικ ς σκι σε παγετ να Υποστ ριξη ασφαλε ας στην ομ δα τρ ποι επικοινων ας σε περιπτ σεις κτακτης αν γκης 14 15 3 Σ ββατο Κυριακ Χελμ ς Προσ γγιση απ τομων πλαγι ν κορφ ν με χρ ση πιολ κραμπ ν Χρ ση ορειβατικο εξοπλισμο για κατ βαση απ τομων πλαγι ν Βασικ χρ ση σχοινιο κατ την αν βαση και κατ βαση Εξ σκηση στο ARVA τρ α θ ματα 28 29 3 Σ ββατο Κυριακ Παρνασσ ς Τεχνικ ς κατ βασης με σχοιν κατ βαση απ τομων λουκι ν Αγωνιστικ ς πρακτικ ς Τυφλ πορε α προσανατολισμ ς Κατασκευ καταλ ματος με τα σκι bivouac 0 Comments Σχολή Ορ Σκι Ε Ο Σ Αθηνών 3 1 2015 0 Comments Ο ΕΟΣ Αθην ν διοργαν νει Σχολ Ορειβατικο Σκι για το Χειμ να 2015 Ιανου ριος Μ ρτιος και καλε λους τους φ λους του αθλ ματος να φορ σουν τις φ κιες τους και να μας ακολουθ σουν στα ολ λευκα επιτ λους ελληνικ βουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ Διπλωματου χος Εκπαιδευτη ς Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ο ρειβατικου Σκι της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας και Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Οδηγο ς Βουνου HMGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΚΑΣ Διπλωματου χος Εκπαιδευτη ς Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ο ρειβατικου Σκι της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας και Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Οδηγο ς Βουνου HMGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Απο φοιτος Εθνικη ς Σχολη ς Σκι και Αλπινισμου της Γαλλι ας E N S A Βοηθο ς Εκπαιδευτη ς της Ελληνικη ς Ομοσπονδι ας Ορειβασι ας Αναρρι χησης Ε Ο Ο Α Το ορειβατικο σκι σε παγκο σμιο επι πεδο μετρα μακρα ιστορι α και για πολλου ς αποτελει το πιο συ νθετο α θλημα βουνου καθω ς απαιτει τον συνδυασμο δεξιοτη των και γνω σεων απο ο λα τα επιμε ρους παρακλα δια των σπορ του βουνου Στη χω ρα μας το α θλημα σημειω νει εντυπωσιακη α νοδο τα τελευται α χρο νια καθω ς ο λο και περισσο τεροι χιονοδρο μοι ξεφευ γουν απο τα στενα πλαι σια των χιονοδρομικω ν κε ντρων για να χαρου ν την ελευθερι α που τους δι νει το ανοιχτο πεδι ο εκτο ς πι στας Αντι στοιχα πολλοι ορειβα τες θε λουν να εμπλουτι σουν το πεδι ο δρα σης τους προσθε τοντας στις δραστηριο τητες τους το στοιχει ο της ταχυ τητας και της συγκι νησης που προσφε ρει το σκι Στο χος της σχολη ς ει ναι να συναντη σει αυτε ς τις τα σεις και να μεταδω σει στους ενδιαφερο μενους τις γνω σεις απαραι τητες για την ασφαλη και ορθη α σκηση του αθλη ματος Οι εκπαιδευτε ς μας εγγυω νται ο τι με το πε ρας της σχολη ς οι συμμετε χοντες θα ε χουν αποκτη σει τις βα σεις και την απαιτου μενη αυτονομι α ω στε να μπορου ν μελλοντικα να χαι ρονται και να εξελι σσουν το σπορ του ορειβατικου σκι Ο πως σε ο λες τις εξειδικευμε νες και τεχνικα απαιτητικε ς κατηγορι ες των αθλημα των βουνου η σωστη γνω ση των πρακτικω ν σε θε ματα ασφα λειας ει ναι ε να απαραι τητο και σημαντικο στοιχει ο Αυτο που δεν πρε πει να ξεχνα με ο μως ει ναι ο τι πρωτευ οντα ρο λο για μας ε χει η διασκε δαση Στο χος μας ει ναι να εμποτι σουμε τους συμμετε χοντες με ο ρεξη για α θληση και την επαφη με τη φυ ση Τον σεβασμο για τα βουνα τους συνορειβα τες για το ι διο το α θλημα Με σα απο αυτο το πρι σμα δυ ο απο τις εκδηλω σεις της σχολη ς εντα χθηκαν στα πλαι σια συναντη σεων αγω νων ορειβατικου σκι Snow Leopard Pierra Creta ο που θα μας δοθει η ευκαιρι α να συναντηθου με να ανταλλα ξουμε απο ψεις και να διασκεδα σουμε μαζι με πολλου ς α λλους φι λους του ορειβατικου σκι ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετα ρτη 21 1 EOΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρω τη συνα ντηση γνωριμι ας Παραλαβη εξοπλισμου Παρουσι αση προγρα μματος απο τους εκπαιδευτε ς Ιστορι α ορειβατικου σκι Τετα ρτη 29 1 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Απο την χιονονιφα δα στην χιονοστιβα δα θεωρι α Σχηματισμο ς χιονιου Η δη χιονιου και τρο ποι εναπο θεσης Μεταλλαγη χιονιου σε παγετω να Κι νδυνοι και δημιουργι α χιονοστιβα δων Συμπεριφορα και σχεδιασμο ς διαδρομη ς σε χιονισμε νο πεδι ο Συ στημα 3x3 Σ Κ 31 1 1 2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Φτερο λακα Κελα ρια 1η με ρα Εξε ταση στην ικανο τητα κατα βασης πι στας χιονοδρομικου κε ντρου με πε διλα κατα βασης η ορειβατικου σκι Συμπληρωματικο μα θημα με στο χο τη βελτι ωση της τεχνικη ς κατα βασης με τον Γιω ργο Κλαουδα το και σε συνεργασι α με το camp της σχολη ς σκι WayOut Adventures 2η με ρα Σετα ρισμα και χρη ση εξοπλισμου ορειβατικου σκι Μα θημα εντο ς και εκτο ς πι στας στην περιφε ρεια του χιονοδρομικου κε ντρου Εισαγωγη στις τεχνικε ς ανα βασης κατα βασης με πε διλα εκτο ς πι στας Τρο ποι κι νησης με πε διλα σε διαφορετικε ς κλι σεις και διαφορετικε ς ποιο τητες χιονιου Πρακτικε ς off piste Τετα ρτη 11 2 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Θεωρι α παγκο σμιας γεωγραφι ας Πρακτικε ς γνω σεις προσανατολισμου Θεωρητικη εισαγωγη στην ανα γνωση χα ρτη Κατανο ηση συστημα των ΕΓΣΑ87 και WGS84 Χρη ση πυξι δας GPS 14 15 2 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΧΕΛΙΔΩΝΑ Ανα γνωση ορεινου πεδι ου Χα ραξη πορει ας και προ βλεψη επικινδυνο τητας Χρη ση πιολε κραμπο ν σχοινιου Χρη ση ηλεκτρονικου πομποδε κτη ανευ ρεσης θυ ματος Με θοδος και συμπεριφορα σε περι πτωση χιονοστιβα δας Τεχνικε ς ανευ ρεσης θυ ματος Χρη ση σο ντας avalanche probe Με θοδος εκταφη ς χρη ση φτυαριου Ποιο τητες χιονιου Εκτι μηση και προ βλεψη κινδυ νου χιονοστιβα δας τομη Τετα ρτη 4 3 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Υποκειμενικοι αντικειμενικοι κι νδυνοι στο βουνο Αντιμετω πιση ε κτακτων καταστα σεων Πρω τες βοη θειες Σ Κ 7 8 3 ΚΡΗΤΗ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Pierra Creta Τεχνικε ς αναχαι τισης πτω σης με και χωρι ς πε διλα Προσανατολισμο ς και χρη ση χα ρτη πυξι δας GPS Μετεωρολογι α Συμπεριφορα σε περιπτω σεις ε κτακτης ανα γκης Μεταφορα τραυματι α Κανονισμοι αγω νων ορειβατικου σκι Προαιρετικη συμμετοχη στον ανοιχτο αγω να αγω να ορειβατικου σκι Pierra Creta που διεξα γεται την Κυριακη στον Ψηλορει τη Π Σ Κ 27 28 29 3 ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ Επανα ληψη και εφαρμογη ο λης της υ λης των προηγου μενων μαθημα των Ανα βαση σε απο τομη πλαγια λου κι σε σχοινοσυντροφιε ς Βασικε ς τεχνικε ς αναρρι χησης σε χιο νι πα γο Σχεδιασμο ς και εκτε λεση πολυη μερης δια σχισης Αναγκαστικη η προγραμματισμε νη διανυκτε ρευση στο υ παιθρο μπι βουακ η αντι σκηνο Τα θεωρητικα μαθη ματα θα διεξα γονται στα γραφει α του ΕΟΣ Αθηνω ν Υψηλα ντου 53 Αθη να και ω ρα 20 00 Κο στος 370 ευρω Δωρε ν παροχ εξοπλισμο ορειβασ ας Δυνατ τητα ενοικ ασης εξοπλισμο σκι Οικονομικ πακ τα μετακ νησης διανυκτ ρευσης ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ http www eosathinon gr wp content uploads sxoli oreibatikou ski pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πα λος Τσιαντ ς 6946 526542 Γραμματε α ΕΟΣ Αθην ν 210 3212 355 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 ΣΕΟ ΘΕΣ ΚΗΣ 30 12 2014 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Ο Σ Ε Ο Θεσσαλον κης υπ την αιγ δα της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας και Αναρρ χησης Ε Ο Ο Α διοργαν νει Σχολ Ορειβατικο σκι για αρχαρ ους που θ λουν να μυηθο ν σε αυτ το παν μορφο και μοναδικ θλημα Τι ε ναι το Ορειβατικ Σκι Το Ορειβατικ Σκι ε ναι μια δραστηρι τητα κατ την οπο α ο Χιονοδρ μος Ορειβ της με τον κατ λληλο εξοπλισμ μπορε να πραγματοποι σει διασχ σεις σε χιονισμ να βουν καθ ς τα σκι με την προσαρμογ μιας λωρ δας δ ρματος του επιτρ πουν την αν βαση και στην συν χεια με την αφα ρεση αυτ ς γ νεται η κατ βαση Που μπορ να κ νω Ορειβατικ Σκι Σε ολ κληρη την Ευρ πη παρατηρε ται τ ση των χιονοδρ μων να ξεφ γουν απ τα ρια των χιονοδρομικ ν κ ντρων Αφο λοιπ ν το Ορειβατικ Σκι μας επιτρ πει να κινηθο με με σχετικ νεση σε χιονισμ νο περιβ λλον αποτελε μιας πρ της τ ξεως δι ξοδο να ξεφ γουμε και να ανακαλ ψουμε μ ρη που ο τε καν ε χαμε φανταστε Η χ ρα μας λοιπ ν αποτελε να μαγευτικ προορισμ για Ορειβατικ Σκι καθ ς τα βουν μας ε ναι προσιτ απ κ θε ποψη για τους λ τρεις του αθλ ματος Τι υλικ χρει ζονται για να κ νω Ορειβατικ Σκι Πρ τα απ λα ρουχισμ που χρησιμοποιε ται στο χειμεριν βουν Ο υπ λοιπος εξοπλισμ ς ε ν δεν τον χετε μπορε να ενοικιασθε σε πολ χαμηλ κ στος για λη την δι ρκεια της Σχολ ς Τι ικαν τητες χρει ζεται κ ποιος να συμμετ σχει στην Σχολ Επειδ η δραστηρι τητα του Ορειβατικο Σκι γ νεται σε απ τητο χι νι off piste skiing καλ θα ε ναι να γνωρ ζουμε σκι π στας κατ βαση με παρ λληλα τα σκι σε μ τριας δυσκολ ας π στα και μια μ τρια φυσικ κατ σταση και αυτ για να απολα σουμε με ασφ λεια τις αναβ σεις και τις καταβ σεις σε πλαγι ς που δεν χει π ει καν νας λλος Ποια θ ματα διδ σκομαι στην Σχολ Ορειβατικο Σκι Θεωρ α 1 Προπ νηση φυσικ κατ σταση Προετοιμασ α σ ματος για χιονοδρομ α βασικ ς ασκ σεις 2 Η διαφορ του χιονοδρ μου στο χιονισμ νο πεδ ο σε σχ ση με τον Πεζοπ ρο 3 Διατροφ στο βουν Προετοιμασ α δι σχισης μονο μερη αν βαση 4 Εξοπλισμ ς και Τεχνολογ α 5 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης Προβλ ματα και εναλλακτικ ς 6 Προβλ ματα και Προτερ ματα λ γω μεγ λης ταχ τητας δι σχισης με τα Ορειβατικ Σκι Τραυματισμο μονοπ τια χρ νοι παρξη και ποι τητες χιονιο κλπ 7 Χρ ση ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 8 Μεταφορ τραυματ α εναλλακτικο τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 9 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ και Παγκ σμια Χιονοδρομ α Πρακτικ 1 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Αλπικ Σκι Χαρακτ ς και ολισθηρ ς στροφ ς ταχ τητα φρεν ρισμα κατανομ ς κ μψης γωνι σματος και π εσης 2 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Ορειβατικ Σκι ομο ως με πιο π νω επιπλ ον σε δι φορες ποι τητες χιονιο 3 Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 Τεχνικ κατ βασης με σκι τεχνικ ς πο δρας τεχνικ ς σφιχτο χιονιο τεχνικ ς κρο στας κ τ λ 5 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι στα π διλα και στις μπ τες 6 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 7 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης 8 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες 9 Χρ ση φτυαριο ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 10 Κατασκευ καταλ ματος αν γκης με χρ ση των π διλων χι διανυκτ ρευση εντ ς κατ την κρ ση του Εκπαιδευτ 11 Μεταφορ τραυματ α και κατασκευ φορε ου 12 Εξοπλισμ ς συντ ρηση λε ανση κ ρωμα Τι δικαιολογητικ απαιτο νται για την συμμετοχ μου στην Σχολ Η Σχολ Ορειβατικο Σκι γ νεται υπ την αιγ δα της Ε Ο Ο Α και θα απονεμηθο ν διπλ ματα σε σους αποφοιτ σουν απ την Σχολ Γι αυτ χρει ζονται τα εξ ς δικαιολογητικ Α τηση εγγραφ ς του Συλλ γου με 3 φωτογραφ ες Γνωμ τευση μ νο απ Καρδιολ γο Παθολ γο Γενικ Ιατρ 6 μ νου που αποφα νεται για τη δυνατ τητα θλησης του υποψηφ ου Φωτοτυπ α αστυνομικ ς ταυτ τητας χι επικυρωμ νη Φωτοτυπ α δελτ ου μ λους συλλ γου αν ε στε μ λος απ τον σ λλογο στον οπο ο αν κετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Χ Κ Βασιλ τσας 10 και 11 Ιανουαρ ου 2015 Β ρμιο Τρ α Π ντε Πηγ δια 17 και 18 Ιανουαρ ου 2015 Γρ μμος 14 και 15 Φεβρουαρ ου 2015 Βασιλ τσα 25 Μαρτ ου 2015 Τ μφη Αστρ κα 28 και 29 Μαρτ ου 2015 λυμπος ΚΕΟΑΧ 4 και 5 Απριλ ου 2015 Για περισσ τερες πληροφορ ες επικοινων στε με τον υπε θυνο της Σχολ ς Λ ζαρος Μποτ λης Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας Αναρρ χησης Οδηγ ς Βουνο HMGA Τηλ 6948 043655 e mail meteora guide gmail com 0 Comments Σκι εκτός πίστας και ορ σκι Mountain Sports 28 12 2013 0 Comments Για τους λ τρεις της αδρεναλ νης και της περιπ τειας για σους θ λουν να ξεφ γουν απ τα στεν ρια του χιονοδρομικο κ ντρου Οργανωμ νο τετρ ωρο μ θημα τ σσερεις συνεχ μενες ημ ρες στο χιονοδρομικ κ ντρο της Βασιλ τσας με στ χο την βελτ ωση της τεχνικ ς Ημερομην ες 26 27 28 29 12 2013 Οι υποψ φιοι πρ πει α να χουν πλ ρη λεγχο κατ βασης με ελεγχ μενες στροφ ς σε κ κκινη π στα με π διλα κατ βασης με ορειβατικ σκι β να χουν καλ φυσικ κατ σταση Μ γιστος αριθμ ς συμμετεχ ντων αν γκρουπ 6 τομα Επικοινων α διευκριν σεις Γι ννης Θεοχαρ πουλος 6947 634197 πηγ 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΟΑΛΘ 2014 20 12 2013 0 Comments ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΟΑΛΘ 2014 Η σχολ ορειβατικο σκι χει σαν στ χο την μετ δοση γν σεων τεχνικ ν κ νησης και χειρισμ ν ασφαλε ας τσι στε οι μαθητ ς να καταφ ρουν μετ την ολοκλ ρωσ της να απολαμβ νουν με ασφ λεια το ορειβατικ σκι και το σκι εκτ ς π στας με πλ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/category/all (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Χα ραξη πορει ας και προ βλεψη επικινδυνο τητας Χρη ση πιολε κραμπο ν σχοινιου Χρη ση ηλεκτρονικου πομποδε κτη ανευ ρεσης θυ ματος Με θοδος και συμπεριφορα σε περι πτωση χιονοστιβα δας Τεχνικε ς ανευ ρεσης θυ ματος Χρη ση σο ντας avalanche probe Με θοδος εκταφη ς χρη ση φτυαριου Ποιο τητες χιονιου Εκτι μηση και προ βλεψη κινδυ νου χιονοστιβα δας τομη Τετα ρτη 4 3 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Υποκειμενικοι αντικειμενικοι κι νδυνοι στο βουνο Αντιμετω πιση ε κτακτων καταστα σεων Πρω τες βοη θειες Σ Κ 7 8 3 ΚΡΗΤΗ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Pierra Creta Τεχνικε ς αναχαι τισης πτω σης με και χωρι ς πε διλα Προσανατολισμο ς και χρη ση χα ρτη πυξι δας GPS Μετεωρολογι α Συμπεριφορα σε περιπτω σεις ε κτακτης ανα γκης Μεταφορα τραυματι α Κανονισμοι αγω νων ορειβατικου σκι Προαιρετικη συμμετοχη στον ανοιχτο αγω να αγω να ορειβατικου σκι Pierra Creta που διεξα γεται την Κυριακη στον Ψηλορει τη Π Σ Κ 27 28 29 3 ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ Επανα ληψη και εφαρμογη ο λης της υ λης των προηγου μενων μαθημα των Ανα βαση σε απο τομη πλαγια λου κι σε σχοινοσυντροφιε ς Βασικε ς τεχνικε ς αναρρι χησης σε χιο νι πα γο Σχεδιασμο ς και εκτε λεση πολυη μερης δια σχισης Αναγκαστικη η προγραμματισμε νη διανυκτε ρευση στο υ παιθρο μπι βουακ η αντι σκηνο Τα θεωρητικα μαθη ματα θα διεξα γονται στα γραφει α του ΕΟΣ Αθηνω ν Υψηλα ντου 53 Αθη να και ω ρα 20 00 Κο στος 370 ευρω Δωρε ν παροχ εξοπλισμο ορειβασ ας Δυνατ τητα ενοικ ασης εξοπλισμο σκι Οικονομικ πακ τα μετακ νησης διανυκτ ρευσης ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ http www eosathinon gr wp content uploads sxoli oreibatikou ski pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πα λος Τσιαντ ς 6946 526542 Γραμματε α ΕΟΣ Αθην ν 210 3212 355 Tue 30 Dec 2014 14 29 53 GMT http www skim gr sigmachiomicronlambda941sigmaf camps alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Ο Σ Ε Ο Θεσσαλον κης υπ την αιγ δα της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας και Αναρρ χησης Ε Ο Ο Α διοργαν νει Σχολ Ορειβατικο σκι για αρχαρ ους που θ λουν να μυηθο ν σε αυτ το παν μορφο και μοναδικ θλημα Τι ε ναι το Ορειβατικ Σκι Το Ορειβατικ Σκι ε ναι μια δραστηρι τητα κατ την οπο α ο Χιονοδρ μος Ορειβ της με τον κατ λληλο εξοπλισμ μπορε να πραγματοποι σει διασχ σεις σε χιονισμ να βουν καθ ς τα σκι με την προσαρμογ μιας λωρ δας δ ρματος του επιτρ πουν την αν βαση και στην συν χεια με την αφα ρεση αυτ ς γ νεται η κατ βαση Που μπορ να κ νω Ορειβατικ Σκι Σε ολ κληρη την Ευρ πη παρατηρε ται τ ση των χιονοδρ μων να ξεφ γουν απ τα ρια των χιονοδρομικ ν κ ντρων Αφο λοιπ ν το Ορειβατικ Σκι μας επιτρ πει να κινηθο με με σχετικ νεση σε χιονισμ νο περιβ λλον αποτελε μιας πρ της τ ξεως δι ξοδο να ξεφ γουμε και να ανακαλ ψουμε μ ρη που ο τε καν ε χαμε φανταστε Η χ ρα μας λοιπ ν αποτελε να μαγευτικ προορισμ για Ορειβατικ Σκι καθ ς τα βουν μας ε ναι προσιτ απ κ θε ποψη για τους λ τρεις του αθλ ματος Τι υλικ χρει ζονται για να κ νω Ορειβατικ Σκι Πρ τα απ λα ρουχισμ που χρησιμοποιε ται στο χειμεριν βουν Ο υπ λοιπος εξοπλισμ ς ε ν δεν τον χετε μπορε να ενοικιασθε σε πολ χαμηλ κ στος για λη την δι ρκεια της Σχολ ς Τι ικαν τητες χρει ζεται κ ποιος να συμμετ σχει στην Σχολ Επειδ η δραστηρι τητα του Ορειβατικο Σκι γ νεται σε απ τητο χι νι off piste skiing καλ θα ε ναι να γνωρ ζουμε σκι π στας κατ βαση με παρ λληλα τα σκι σε μ τριας δυσκολ ας π στα και μια μ τρια φυσικ κατ σταση και αυτ για να απολα σουμε με ασφ λεια τις αναβ σεις και τις καταβ σεις σε πλαγι ς που δεν χει π ει καν νας λλος Ποια θ ματα διδ σκομαι στην Σχολ Ορειβατικο Σκι Θεωρ α 1 Προπ νηση φυσικ κατ σταση Προετοιμασ α σ ματος για χιονοδρομ α βασικ ς ασκ σεις 2 Η διαφορ του χιονοδρ μου στο χιονισμ νο πεδ ο σε σχ ση με τον Πεζοπ ρο 3 Διατροφ στο βουν Προετοιμασ α δι σχισης μονο μερη αν βαση 4 Εξοπλισμ ς και Τεχνολογ α 5 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης Προβλ ματα και εναλλακτικ ς 6 Προβλ ματα και Προτερ ματα λ γω μεγ λης ταχ τητας δι σχισης με τα Ορειβατικ Σκι Τραυματισμο μονοπ τια χρ νοι παρξη και ποι τητες χιονιο κλπ 7 Χρ ση ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 8 Μεταφορ τραυματ α εναλλακτικο τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 9 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ και Παγκ σμια Χιονοδρομ α Πρακτικ 1 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Αλπικ Σκι Χαρακτ ς και ολισθηρ ς στροφ ς ταχ τητα φρεν ρισμα κατανομ ς κ μψης γωνι σματος και π εσης 2 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Ορειβατικ Σκι ομο ως με πιο π νω επιπλ ον σε δι φορες ποι τητες χιονιο 3 Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 Τεχνικ κατ βασης με σκι τεχνικ ς πο δρας τεχνικ ς σφιχτο χιονιο τεχνικ ς κρο στας κ τ λ 5 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι στα π διλα και στις μπ τες 6 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 7 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης 8 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες 9 Χρ ση φτυαριο ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 10 Κατασκευ καταλ ματος αν γκης με χρ ση των π διλων χι διανυκτ ρευση εντ ς κατ την κρ ση του Εκπαιδευτ 11 Μεταφορ τραυματ α και κατασκευ φορε ου 12 Εξοπλισμ ς συντ ρηση λε ανση κ ρωμα Τι δικαιολογητικ απαιτο νται για την συμμετοχ μου στην Σχολ Η Σχολ Ορειβατικο Σκι γ νεται υπ την αιγ δα της Ε Ο Ο Α και θα απονεμηθο ν διπλ ματα σε σους αποφοιτ σουν απ την Σχολ Γι αυτ χρει ζονται τα εξ ς δικαιολογητικ Α τηση εγγραφ ς του Συλλ γου με 3 φωτογραφ ες Γνωμ τευση μ νο απ Καρδιολ γο Παθολ γο Γενικ Ιατρ 6 μ νου που αποφα νεται για τη δυνατ τητα θλησης του υποψηφ ου Φωτοτυπ α αστυνομικ ς ταυτ τητας χι επικυρωμ νη Φωτοτυπ α δελτ ου μ λους συλλ γου αν ε στε μ λος απ τον σ λλογο στον οπο ο αν κετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Χ Κ Βασιλ τσας 10 και 11 Ιανουαρ ου 2015 Β ρμιο Τρ α Π ντε Πηγ δια 17 και 18 Ιανουαρ ου 2015 Γρ μμος 14 και 15 Φεβρουαρ ου 2015 Βασιλ τσα 25 Μαρτ ου 2015 Τ μφη Αστρ κα 28 και 29 Μαρτ ου 2015 λυμπος ΚΕΟΑΧ 4 και 5 Απριλ ου 2015 Για περισσ τερες πληροφορ ες επικοινων στε με τον υπε θυνο της Σχολ ς Λ ζαρος Μποτ λης Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας Αναρρ χησης Οδηγ ς Βουνο HMGA Τηλ 6948 043655 e mail meteora guide gmail com Sat 28 Dec 2013 09 49 14 GMT http www skim gr sigmachiomicronlambda941sigmaf camps alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940 mountain sports Για τους λ τρεις της αδρεναλ νης και της περιπ τειας για σους θ λουν να ξεφ γουν απ τα στεν ρια του χιονοδρομικο κ ντρου Οργανωμ νο τετρ ωρο μ θημα τ σσερεις συνεχ μενες ημ ρες στο χιονοδρομικ κ ντρο της Βασιλ τσας με στ χο την βελτ ωση της τεχνικ ς Ημερομην ες 26 27 28 29 12 2013 Οι υποψ φιοι πρ πει α να χουν πλ ρη λεγχο κατ βασης με ελεγχ μενες στροφ ς σε κ κκινη π στα με π διλα κατ βασης με ορειβατικ σκι β να χουν καλ φυσικ κατ σταση Μ γιστος αριθμ ς συμμετεχ ντων αν γκρουπ 6 τομα Επικοινων α διευκριν σεις Γι ννης Θεοχαρ πουλος 6947 634197 πηγ Fri 20 Dec 2013 19 56 56 GMT http www skim gr sigmachiomicronlambda941sigmaf camps alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940 2014 ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΟΑΛΘ 2014 Η σχολ ορειβατικο σκι χει σαν στ χο την μετ δοση γν σεων τεχνικ ν κ νησης και χειρισμ ν ασφαλε ας τσι στε οι μαθητ ς να καταφ ρουν μετ την ολοκλ ρωσ της να απολαμβ νουν με ασφ λεια το ορειβατικ σκι και το σκι εκτ ς π στας με πλ ρη αυτονομ α Η σχολ απευθ νεται σε τομα που γνωρ ζουν δη σκι και χουν τη δυνατ τητα να κατ βουν μια κ κκινη π στα ελεγχ μενα και με ασφ λεια Τα πρ τα μαθ ματα της σχολ ς πραγματοποιο νται κοντ σε χιονοδρομικ κ ντρα με στ χο την συνεχ τεχνικ βελτ ωση και την απ κτηση εμπειρι ν Σταδιακ απεμπλεκ μαστε απ τον ομφ λιο λ ρο που μας συνδ ει με αυτ και επικεντρων μαστε στο αλπικ πεδ ο τις διασχ σεις και τις μεγ λες καταβ σεις Η σχολ χει δι ρκεια 10 εκπαιδευτικ ς ημ ρες εκ των οπο ων οι 9 περιλαμβ νουν πρακτικ σε βουν και αλπικ πεδ ο M α ημ ρα ε ναι αφιερωμ νη στην διεξαγωγ θεωρητικ ν μαθημ των λο το εκπαιδευτικ πρ γραμμα της σχολ ς βασ ζεται στον Κανονισμ Εκπα δευσης της ΕΟΟΑ και περιλαμβ νει 1 Εξετ σεις Εισαγωγ ς νετη κατ βαση κ κκινης π στας με ελεγχ μενες στροφ ς με π διλα κατ βασης με ορειβατικ σκι 2 Βελτ ωση τεχνικ ς κατ βασης στις π στες χιονοδρομικο 3 Διατροφ στο βουν προετοιμασ α για δι σχιση με ορειβ σκ μονο μερη αν βαση 4 Εξοπλισμ ς Τεχνολογ α 5 Χρ ση ρ βδου avalanche probe συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας ARVA 6 Προβλ ματα Προτερ ματα λ γω μεγ λης ταχ τητας δι σχισης με τα ορειβατικ σκι τραυματισμο μονοπ τια χρ νοι ποι τητες χιονιο 7 Βασικ στ ση του σ ματος στο Ορειβατικ Σκι σε δι φορες ποι τητες χιονιο 8 Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 9 Τεχνικ κατ βασης με σκι σε δι φορες ποι τητες χιονιο πο δρα σφιχτ χι νι κρο στα 10 Προετοιμασ α εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης προβλ ματα εναλλακτικ ς 11 Μεταφορ τραυματ α τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 12 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ Παγκ σμια Χιονοδρομ α 13 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι σε π διλα μπ τες 14 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 15 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες χρ ση φτυαριο avalanche probe ARVA 16 Χρ ση ασφαλει ν και κατασκευ ρελ με υλικ ορειβατικο σκι 17 Κατασκευ καταφ γιου αν γκης με χρ ση εξοπλισμο ορειβατικο σκι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 1 2014 Ο Α Λ Θ Συν ντηση και γνωριμ α λεπτομ ρειες σχετικ με την διεξαγωγ της σχολ ς και το πρ γραμμα Εκπαιδευτικ ς σημει σεις δι λεξη σχετικ με το ορειβατικ σκι εξοπλισμ ς και τεχνολογ α υλικ ν διατροφ στο βουν φυσικ προετοιμασ α το περιεχ μενο του σακιδ ου στο χειμεριν βουν 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 2 2014 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 09 00 Εξετ σεις εισαγωγ ς ικαν τητα στο σκι κατ βασης σε κ κκινη π στα ελεγχ μενα και με ασφ λεια Χρ ση εξοπλισμο εξοικε ωση Τεχνικ ς κ νησης Μικρ δι σχιση με αν βαση στο δι σελο Σαλταπ δα Αρβαν τη 2020μ Χρ ση υλικ ν ασφαλε ας ARVA SONDE ΦΤΥΑΡΙ Εισαγωγ στις τεχνικ ς κατ βασης εκτ ς π στας Ολοκληρωμ νη σκηση ανε ρεσης θ ματος χιονοστιβ δας 3 ΚΥΡΙΑΚΗ 23 2 2014 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 09 00 Μονο μερη μικρ δι σχιση της β ρειας κορυφογραμμ ς Αρβαν τη Λαπο σι Τρεθν ς Προετοιμασ α Χ ραξη πορε ας Απαρα τητα υλικ και αξιολ γηση Μ τρα ασφαλε ας Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 22 23 24 25 Μαρτ ου 2014 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χιονοδρομικ κ ντρο επ νω π ρκιγκ 09 00 Μονο μερες διασχ σεις εισαγωγ στην κ νηση σε αλπικ πεδ ο Αλπικο κ νδυνοι Επιλογ πορε ας αν βασης Εκτ μηση συνθηκ ν και επιλογ διαδρομ ς κατ βασης Ασφ λειες χιονιο Τεχνικ ς αν βασης και κατ βασης σε δι φορες ποι τητες χιονιο Χρ ση εξοπλισμο ασφαλε ας Χρ ση ασφαλει ν και κατασκευ ρελ με υλικ ορειβατικο σκι Αντιμετ πιση κτακτων καταστ σεων δι σωση Διασχ σεις και καταβ σεις στις πιο χαρακτηριστικ ς πλ γιες του βουνο Εκτ μηση κινδ νων κορν ζες ασφαλ ς κ νηση σε παγωμ να λο κια χιονοστιβ δες Διαμον σε ξεν να στην Σμ ξη στο ξ λινο σαλ Δ στρατο μ σα στο χιονοδρομικ 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 12 13 4 2014 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Συν ντηση την 11 4 2014 07 00 Π τρα Ολ μπου κεντρικ πλατε α 11 4 2014 Διασχ σεις με ορειβατικ σκι δι ρκειας 5 6 ωρ ν Αν βαση στην Μεγ λη Γο ρνα και αναλ γως των συνθηκ ν στο Σκολι 2912 12 4 2014 Αν βαση στην Μικρ Γο ρνα Αναρρ χηση με σκι στην πλ τη χρ ση πιολ και κραμπ ν χρ ση ασφαλει ν τεχνικ ς ασφ λισης σε τραβ ρσες και λο κια Επιλογ διαδρομ ς κατ βασης 13 4 2014 Δι σχιση Ξερολ κι Δι σελο Καν κη Φαρρ γγι Σταλαγματι ς Κοκκινοπηλ ς Αντικε μενα διδασκαλ ας Διασχ σεις σε αλπικ πεδ ο περιεχ μενο σακιδ ου διαδρομ ς κατ βαση σε λο κια και ανοιχτ ς πλαγι ς αντικειμενικο κ νδυνοι Διαμον σε ξεν να στην Π τρα Ολ μπου σοι επιθυμο ν σε αντ σκηνα στην περιοχ Ξερολακ ου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σετ ορειβατικο σκι σακ διο 25 30 λ τρων 2 ζε γη γ ντια 1 λεπτ κι να του σκι σκο φος μ σκα του σκι και γυαλι ηλ ου θερμοεσ ρουχα π νω και κ τω τζ κετ και παντελ νι τ που GoreTex παντελ νι τ που softshell fleece θερμ ς παγο ρι 1 λ τρου καπ λο για τον λιο αντηλιακ κρ μα φακ ς και εφεδρικ ς μπαταρ ες αλουμινοκουβ ρτα ατομικ φαρμακε ο ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μπωντρι κραμπ ν πιολ 3 καραμπ νερ ασφαλε ας 1 κορδ νι για αυτοσφιγγ μενους κ μπους και ναν μακρ ιμ ντα Α R V A SONDE ΦΤΥΑΡΙ ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ Κ στος 350 ευρ Η παραπ νω τιμ περιλαμβ νει Οργ νωση και διεξαγωγ της σχολ ς Παροχ εκπαιδευτικ ν σημει σεων περ που 100 σελ δων Παροχ εξοπλισμο ασφαλε ας ARVA SONDE ΦΤΥΑΡΙ για λη τη δι ρκεια της σχολ ς Παροχ υλικ ν Μπωντρι πιολ κραμπ ν κρ νους καραμπ νερ κλπ σε σα μαθ ματα απαιτο νται Ασφ λιση για λες τις εκδηλ σεις της σχολ ς Κ ρτες lift αναβατ ρων στα χιονοδρομικ κ ντρα που θα διεξαχθο ν τα μαθ ματα 4 πλ ρεις ημ ρες Δεν περιλαμβ νει Την παροχ σετ ορειβατικ ν σκι Π διλα μπ τες Μπατ ν φ κιες για τα οπο α υπ ρχει δυνατ τητα ενοικ ασης για λη τη δι ρκεια της σχολ ς 150 Το κ στος μετακιν σεων Το κ στος διανυκτ ρευσης που απαιτε ται και που κυμα νεται απ 15 20 ευρ διανυκτ ρευση τομο με πρωιν Με την επιτυχ αποφο τηση απ την σχολ παρ χεται βεβα ωση πτυχ ο αναγνωρισμ νο απ την ΕΟΟΑ Υπε θυνοι σχολ ς κης Παρο σης Ανανι δης Χρ στος Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας Οδηγ ς Βουνο Οδηγ ς Βουνο HMGA ΕΟΟΑ ΕΟΟΑ Πληροφοριες Τηλ 6986501087 και 6974657511 Sun 15 Dec 2013 23 43 11 GMT http www skim gr sigmachiomicronlambda941sigmaf camps alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940 3 base camp πηγ 3 ΗΜΕΡΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ Ο λυμπος ε ναι να πραγματικ αλπικ βουν και η αν βαση με ορειβατικ σκι στο Οροπ διο των Μουσ ν αποτελε μια ξεχωριστ εμπειρ α Κ νηση σε αλπικ πεδ ο απομ νωση απουσ α μηχανικ ν μ σων υποστ ριξης δυνατ ς υψομετρικ ς διαφορ ς και ατ λειωτες καταβ σεις συνθ τουν τρε ς γεμ τες ημ ρες ορειβατικο σκι αξι σεων που κ θε ορειβ της σκι ρ αξ ζει να απολα σει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευ 19 04 2013 Πρω ρα 08 00πμ Συν ντηση στο Λιτ χωρο κεντρικ πλατε α Αναχ ρηση για διαστα ρωση με ΙΧ οχ ματα Διαδρομ Διαστα ρωση Πετρ στρουγγα Σκο ρτα Λαιμ ς Οροπ διο Μουσ ν φιξη στο οροπ διο και διαμον στο καταφ γιο Χρ Κ καλος ρες 8 10 Σ ββατο 20 04 2013 Πρωιν στο καταφ γιο και ετοιμασ α Τραβ ρσα κορυφ ν οροπεδ ου Μουσ ν Καταφ γιο Χρ Κ καλος Προφ της Ηλ ας Μικρ Μεγ λη Το μπα Γο ρνα Στεφανιο Καταφ γιο Διεξαγωγ σκησης χιονοστιβ δας χρ ση υλικ ν ασφαλε ας ανε ρεση θ ματος Απ γευμα Σεμιν ριο στο καταφ γιο με θ ματα α Αντικειμενικο κ νδυνοι β Υλικ και εξοπλισμ ς ορειβατικο σκι γ Χ ραξη πορε ας Κυρι κη 21 04 2013 Πρωιν στο καταφ γιο Προετοιμασ α για κατ βαση μ σω Λαιμο Πετρ στρουγγας φιξη στην Διαστα ρωση και λ ξη της εκδ λωσης ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Καλ επ πεδο φυσικ ς κατ στασης Μ ση ικαν τητα κατ βασης με σκι σε απ τητο χι νι με σακ διο 6 8 κιλ ν Χρ ση πιολ και κραμπ ν Κ στος 150 Περιλαμβ νονται αμοιβ ς οδηγ ν βουνο και εκπαιδευτ ν τεχνικ ς εξοπλισμ ς κραμπ ν πιολ μπωντρι κρ νος κλπ εποπτικ μ σα συσκευ ς ARVA avalanche probes GPS κ α 2 διανυκτερε σεις στο καταφ γιο

  Original URL path: http://www.skim.gr/10/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Σχολή Ορ. Σκι Π.Ο.Α. 2015 - Ski Mountaineering in Greece
  Γι ννης Σταθ πουλος Βοηθ ς Εκπαιδευτ ς Ορειβατικο Σκι κριτ ς και χαρ κτης αγ νων ορειβατικο σκι Στα ρος Μωρα τ νης Εκπαιδευτ ς Ορειβασ ας ΕΟΟΑ και Οδηγ ς Βουνο μ λος του ΣΕΟΒ ΠΡΟ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στη Σχολ μπορο ν να συμμετ σχουν 1 Μ λη του ΠΟΑ λλου σωματε ου της ΕΟΟΑ Για η λη προαπαιτε ται εγγραφ σε σωματε ο της ΕΟΟΑ ο αριθμ ς μητρ ου μ λους θα συμπληρ νεται στην α τηση παρακολο θησης της Σχολ ς 2 το α που κατ χουν την βασικ τεχνικ κατ βασης και πορο ν να κατεβα νουν με νεση α κ κκινη π στα χιονοδρο ικο κ ντρου 3 το α ε καλ φυσικ και ψυχικ υγε α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα τομα που θα συμμετ σχουν στη Σχολ οφε λουν να χουν τον κατ λληλο εξοπλισμ Χιονοπ διλα με ορειβατικ ς δ στρες φ κιες ορειβατικ ς μπ τες ορειβατικ κρ νος ζ νη αναρριχητικ εξοπλισμ ARVA φτυ ρι Σ ντα ορειβατικ νδυση Παρ χεται απ τον ΠΟΑ Υπ ρχει ειδικ σ μβαση με εισαγωγικ εταιρ α ορειβατικ ν ειδ ν στε οι συμμετ χοντες να προμηθευτο ν τα τρ α αυτ ε δη μ νο κ ποιο απ αυτ σε τιμ ς χονδρικ ς ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 280 ευρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΠΟΑ 2015 22 1 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Συν ντηση γνωριμ ας στ χοι της Σχολ ς απαρα τητος εξοπλισμ ς παραλαβ εξοπλισμο 7 8 2 Σ ββατο Κυριακ Παρνασσ ς Εξετ σεις γνωριμ α με τις τεχνικ ς κατ βασης off piste σε κ θε ε δος κλ σης και ποι τητας χιονιο Βασικ ς τεχνικ ς αν βασης με τα σκι 19 2 Π μπτη Γραφε α ΠΟΑ Το χι νι και οι μορφ ς του συσσ ρευση

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/-20151 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Σχολή Ορ. Σκι Ε.Ο.Σ. Αθηνών.  - Ski Mountaineering in Greece
  τους το στοιχει ο της ταχυ τητας και της συγκι νησης που προσφε ρει το σκι Στο χος της σχολη ς ει ναι να συναντη σει αυτε ς τις τα σεις και να μεταδω σει στους ενδιαφερο μενους τις γνω σεις απαραι τητες για την ασφαλη και ορθη α σκηση του αθλη ματος Οι εκπαιδευτε ς μας εγγυω νται ο τι με το πε ρας της σχολη ς οι συμμετε χοντες θα ε χουν αποκτη σει τις βα σεις και την απαιτου μενη αυτονομι α ω στε να μπορου ν μελλοντικα να χαι ρονται και να εξελι σσουν το σπορ του ορειβατικου σκι Ο πως σε ο λες τις εξειδικευμε νες και τεχνικα απαιτητικε ς κατηγορι ες των αθλημα των βουνου η σωστη γνω ση των πρακτικω ν σε θε ματα ασφα λειας ει ναι ε να απαραι τητο και σημαντικο στοιχει ο Αυτο που δεν πρε πει να ξεχνα με ο μως ει ναι ο τι πρωτευ οντα ρο λο για μας ε χει η διασκε δαση Στο χος μας ει ναι να εμποτι σουμε τους συμμετε χοντες με ο ρεξη για α θληση και την επαφη με τη φυ ση Τον σεβασμο για τα βουνα τους συνορειβα τες για το ι διο το α θλημα Με σα απο αυτο το πρι σμα δυ ο απο τις εκδηλω σεις της σχολη ς εντα χθηκαν στα πλαι σια συναντη σεων αγω νων ορειβατικου σκι Snow Leopard Pierra Creta ο που θα μας δοθει η ευκαιρι α να συναντηθου με να ανταλλα ξουμε απο ψεις και να διασκεδα σουμε μαζι με πολλου ς α λλους φι λους του ορειβατικου σκι ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετα ρτη 21 1 EOΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρω τη συνα ντηση γνωριμι ας Παραλαβη εξοπλισμου Παρουσι αση προγρα μματος απο τους εκπαιδευτε ς Ιστορι α ορειβατικου σκι Τετα ρτη 29 1 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Απο την χιονονιφα δα στην χιονοστιβα δα θεωρι α Σχηματισμο ς χιονιου Η δη χιονιου και τρο ποι εναπο θεσης Μεταλλαγη χιονιου σε παγετω να Κι νδυνοι και δημιουργι α χιονοστιβα δων Συμπεριφορα και σχεδιασμο ς διαδρομη ς σε χιονισμε νο πεδι ο Συ στημα 3x3 Σ Κ 31 1 1 2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Φτερο λακα Κελα ρια 1η με ρα Εξε ταση στην ικανο τητα κατα βασης πι στας χιονοδρομικου κε ντρου με πε διλα κατα βασης η ορειβατικου σκι Συμπληρωματικο μα θημα με στο χο τη βελτι ωση της τεχνικη ς κατα βασης με τον Γιω ργο Κλαουδα το και σε συνεργασι α με το camp της σχολη ς σκι WayOut Adventures 2η με ρα Σετα ρισμα και χρη ση εξοπλισμου ορειβατικου σκι Μα θημα εντο ς και εκτο ς πι στας στην περιφε ρεια του χιονοδρομικου κε ντρου Εισαγωγη στις τεχνικε ς ανα βασης κατα βασης με πε διλα εκτο ς πι στας Τρο ποι κι νησης με πε διλα σε διαφορετικε ς κλι σεις και διαφορετικε ς ποιο τητες χιονιου Πρακτικε ς off piste Τετα ρτη 11 2 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Θεωρι α παγκο σμιας γεωγραφι ας Πρακτικε ς γνω σεις προσανατολισμου Θεωρητικη εισαγωγη στην

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ. - Ski Mountaineering in Greece
  δι ξοδο να ξεφ γουμε και να ανακαλ ψουμε μ ρη που ο τε καν ε χαμε φανταστε Η χ ρα μας λοιπ ν αποτελε να μαγευτικ προορισμ για Ορειβατικ Σκι καθ ς τα βουν μας ε ναι προσιτ απ κ θε ποψη για τους λ τρεις του αθλ ματος Τι υλικ χρει ζονται για να κ νω Ορειβατικ Σκι Πρ τα απ λα ρουχισμ που χρησιμοποιε ται στο χειμεριν βουν Ο υπ λοιπος εξοπλισμ ς ε ν δεν τον χετε μπορε να ενοικιασθε σε πολ χαμηλ κ στος για λη την δι ρκεια της Σχολ ς Τι ικαν τητες χρει ζεται κ ποιος να συμμετ σχει στην Σχολ Επειδ η δραστηρι τητα του Ορειβατικο Σκι γ νεται σε απ τητο χι νι off piste skiing καλ θα ε ναι να γνωρ ζουμε σκι π στας κατ βαση με παρ λληλα τα σκι σε μ τριας δυσκολ ας π στα και μια μ τρια φυσικ κατ σταση και αυτ για να απολα σουμε με ασφ λεια τις αναβ σεις και τις καταβ σεις σε πλαγι ς που δεν χει π ει καν νας λλος Ποια θ ματα διδ σκομαι στην Σχολ Ορειβατικο Σκι Θεωρ α 1 Προπ νηση φυσικ κατ σταση Προετοιμασ α σ ματος για χιονοδρομ α βασικ ς ασκ σεις 2 Η διαφορ του χιονοδρ μου στο χιονισμ νο πεδ ο σε σχ ση με τον Πεζοπ ρο 3 Διατροφ στο βουν Προετοιμασ α δι σχισης μονο μερη αν βαση 4 Εξοπλισμ ς και Τεχνολογ α 5 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης Προβλ ματα και εναλλακτικ ς 6 Προβλ ματα και Προτερ ματα λ γω μεγ λης ταχ τητας δι σχισης με τα Ορειβατικ Σκι Τραυματισμο μονοπ τια χρ νοι παρξη και ποι τητες χιονιο κλπ 7 Χρ ση ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 8 Μεταφορ τραυματ α εναλλακτικο τρ ποι μεταφορ ς με τα σκι κατασκευ φορε ου 9 Ιστορ α του Ορειβατικο σκι Ελληνικ και Παγκ σμια Χιονοδρομ α Πρακτικ 1 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Αλπικ Σκι Χαρακτ ς και ολισθηρ ς στροφ ς ταχ τητα φρεν ρισμα κατανομ ς κ μψης γωνι σματος και π εσης 2 Η Βασικ στ ση του σ ματος στο Ορειβατικ Σκι ομο ως με πιο π νω επιπλ ον σε δι φορες ποι τητες χιονιο 3 Τεχνικ αν βασης με σκι παρ λληλο uphill turn kick turn 4 Τεχνικ κατ βασης με σκι τεχνικ ς πο δρας τεχνικ ς σφιχτο χιονιο τεχνικ ς κρο στας κ τ λ 5 Χρ ση πιολ κραμπ ν στο Ορειβατικ Σκι στα π διλα και στις μπ τες 6 Πτ σεις στο χι νι με π διλα αυτοασφ λιση με χρ ση μπατ ν 7 Προετοιμασ α και εκτ λεσ διαδρομ ς δι σχισης 8 Ποι τητες χιονιο χιονοστιβ δες 9 Χρ ση φτυαριο ρ βδου και συσκευ ς ανευρ σεως θυμ των χιονοστιβ δας 10 Κατασκευ καταλ ματος αν γκης με χρ ση των π διλων χι διανυκτ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf--camps-alphanualphalambdaupsilontauiotakappa940/-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •