archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ski Mountaineering in Greece - 4η Χαλαρή
  θηκαν στο κ λεσμα και βρ θηκαν στις μορφες πλαγι ς π νω απ τη Λ μνη Πλαστ ρα Οι πιο μπειροι απ τους φ λους του αθλ ματος βρ θηκαν στην μορφη Τ μπλα και γλ στρησαν στα απ τομα λο κια της Δυστυχ ς οι καιρικ ς συνθ κες δεν επ τρεψαν την προσ γγιση της κορυφ ς Βουτσικ κι αλλ το φρ σκο χι νι που πεσε το βρ δυ του Σαββ του κανε τις καταβ σεις απολαυστικ ς Παρ λληλα στελ χη απ τους τοπικο ς συλλ γους Σ Ο Χ Τρικ λων και Ο Χ Ο Καρδ τσας ασχολ θηκαν με φ λους που ρθαν για να γνωρ σουν το θλημα και πραγματοπο ησαν αρκετ ς εκπαιδευτικ ς διαδρομ ς στα ρια του χιονοδρομικο κ ντρου με την απαρα τητη π ντα βο θεια και τη χρ ση εξοπλισμο που παρε χε για λλη μια φορ η εταιρ α Κλαουδ τος Στο κλε σιμο της εκδ λωση το μεσημ ρι της Κυριακ ς ο Ο Χ Ο Καρδ τσας κοψε της π τα παρουσ α αρκετ ν φορ ων της περιοχ ς και το ραντεβο ανανε θηκε για την επ μενη χρονι και δ θηκε η υπ σχεση η εκδ λωση να επαναληφθε και να μεγαλ σει Την εκδ λωση στ ριξαν το Επιμελητ ριο Καρδ τσας η Περιφερειακ Εν τητα Καρδ τσας και ο Δ μος Πλαστ ρα Την διοργ νωση φιλοξ νησε λλη μια φορ το Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων και ο διαχειριστ ς κ Βασ λης Τατσι πουλος δωσε και π λι τον εαυτ του για τη σωστ διοργ νωση 0 Comments 4η Συνάντηση Ορ Σκι Άγραφα Βουτσικάκι 3 2 2015 0 Comments Μετά την αναγκαστική και προνοητική ακύρωση της εκδήλωσης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η όλη προσπάθεια να μαζευτούμε και να

  Original URL path: http://www.skim.gr/4eta-chialphalambdaalpharho942 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Άφιξη-Διαμονή - Ski Mountaineering in Greece
  Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Διαμον Οι δρ σεις της συν ντησης θα χουν ως αφετηρ α το Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων το οπο ο χει δυναμικ τητα 30 περ που κλ νες Επικοινων α Ορειβατικ Καταφ γιο Αγρ φων Τηλ 6932744194 Βασ λης Τασι πουλος Εκτ ς απ το Καταφ γιο σε κοντιν απ σταση υπ ρχουν αρκετο ξεν νες στα χωρι Νερ ιδα καλ βια Πεζο λα και Φυλακτ που ε ναι τα πιο κοντιν Ενδεικτικ προτειν μενοι ξεν νες Ξενοδοχε ο Πλαστ ρας Νερ δα τηλ 24410 92460 Ξεν νας Ωρει δες Καλ βια Πεζο λας τηλ 2441 0 92896 φιξη Με αυτοκ νητο Ο χ ρος του καταφυγ ου χει πολ καλ πρ σβαση με σφαλτο Απ την Καρδ τσα ακολουθο με τη σ μανση για Λ μνη Πλαστ ρα Στο χωρι Καλ βια Πεζο λας στρ βουμε και αφ νουμε το κεντρικ οδικ δ κτυο της Λ μνης και κατευθυν μαστε προς στα χωρι Νερ ιδα και Φυλακτ Μετ το χωρι Νερ ιδα ακολουθο με τη σ μανση για Ορειβατικ Καταφ γιο Με μ σα

  Original URL path: http://www.skim.gr/902phiiotaxieta-deltaiotaalphamuomicronnu9421.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 3η Χαλαρή Συνάντηση - Ski Mountaineering in Greece
  ρα 2014 Χιονο ρα 2013 Χαλαρ ς Συναντ σεις 4η Χαλαρ Πληροφορ ες φιξη Διαμον 3η Χαλαρ Συν ντηση 2η Χαλαρ Συν ντηση 1η Χαλαρ Συν ντηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολ ς SkiΜ Tours Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο

  Original URL path: http://www.skim.gr/3eta-chialphalambdaalpharho942-sigmaupsilonnu940nutauetasigmaeta.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ski Mountaineering in Greece
  Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Το SkiM κ νει μια προσπ θεια να κρατ εν μερους τους φ λους του αθλ ματος σχετικ με τις επιλογ ς που χουν για να εκπαιδευτο

  Original URL path: http://www.skim.gr/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilonsigmaeta.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Σχολές - Ski Mountaineering in Greece
  Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Μπορε τε να στ λνετε ενημ ρωση σχετικ με δρ σεις σχολ ς και τι λλα θ ματα γ ρω απ το ορειβατικ σκι στο skimgreece gmail com Σχολ Ορ Σκι ΕΟΣ Αιγιν ου Η σχολ ορειβατικο σκι χει σαν στ χο την μετ δοση γν σεων τεχνικ ν κ νησης και χειρισμ ν ασφαλε ας τσι στε οι μαθητ ς να καταφ ρουν μετ την ολοκλ ρωσ της να απολαμβ νουν το ορειβατικ σκι και το σκι εκτ ς π στας με αυτονομ α και ασφ λεια Το πρ γραμμα της σχολ ς βασ ζεται στα ποιοτικ πρ τυπα εκπα δευσης της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας και αναρρ χησης Ε Ο Ο Α και εισ γει σταδιακ τους μαθητ ς στην πρακτικ του ορειβατικο σκι και του σκι εκτ ς π στας μ σα απ μια σειρ πρακτικ ν και θεωρητικ ν μαθημ των που στοχε ουν στην διδασκαλ α της σωστ ς χρ

  Original URL path: http://www.skim.gr/sigmachiomicronlambda941sigmaf.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • SkiΜ Tours - Ski Mountaineering in Greece
  α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Για τη φετιν χρονι η ομ δα μας θα κ νει την προσπ θεια να κ νει γνωστ ς απ νωρ ς τις προγραμματισμ νες εξορμ σεις ορειβατικο σκι στε να δ νεται

  Original URL path: http://www.skim.gr/skimu-tours.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ski Mountaineering in Greece
  ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Πρετειν μενες διαδρομ ς Σε αυτ τη στ λη μπορο ν λοι οι φ λοι του αθλ ματος να συμβ λουν ανοιχτ στ λνοντας τις διαδρομ ς τους σε ηλεκτρονικ μορφ συνοδευ μενες απ κ ποια σχ λια λλο υλικ πως φ το και β ντεο Ο τρ πος ε ναι απλ ς εφ σον χετε ανεβ σει τη δαιδρομ

  Original URL path: http://www.skim.gr/deltaiotaalphadeltarhoomicronmuepsilonsigma.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Θεσσαλία - Ski Mountaineering in Greece
  ς Συναντ σεις 4η Χαλαρ Πληροφορ ες φιξη Διαμον 3η Χαλαρ Συν ντηση 2η Χαλαρ Συν ντηση 1η Χαλαρ Συν ντηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολ ς SkiΜ Tours Σχολ ς Camps Αναλυτικ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Θεσσαλ α Λουπ τα Μαρ σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact γραφα

  Original URL path: http://www.skim.gr/thetaepsilonsigmasigmaalphalambda943alpha.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive