archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  Comments Το ορειβατικ σκι δεν ε ναι προν μιο μ νο των β ρειων Οι Κρητικο χουν αξιοζ λευτα βουν με πολ χι νι λη τη χειμεριν περ οδο και η υπ θεση ορειβατικ σκι εκε χει πλο σια ιστορ α αλλ και πολ μ λλον Δ ο πρ γματα μας παρακ νησαν να ασχοληθο με με το θ μα πρ τον η τυπη συν ντηση που οργαν θηκε στον Ψηλορε τη στις 31 3 2013 και δε τερον η εντυπωσιακ κινηματογραφικ δουλει απ το Klaoudatos Ski TV με θ μα ορειβατικ σκι στην Κρ τη που μ λις δημοσιοποι θηκε Για κ ποιους που σως δεν γνωρ ζουν η παρουσ α Κρητικ ν αθλητ ν απ τα Χανι και τελευτα α και απ το Ηρ κλειο ε ναι συνεχ ς λα τα χρ νια στους αγ νες ορειβατικο σκι αν την Ελλ δα Κορυφα ο γεγον ς για τα κρητικ βουν ταν η δι σχιση των Λευκ ν Ορ ων το 2011 απ δ ο παγκ σμιας φ μης αθλητ ς τους Stéphane Brosse και Charles Dubouloz που κανε γνωστ το ορειβατικ σκι στην Κρ τη σε λο τον κ σμο και π ρασε στην ιστορ α μετ τον αναπ ντεχο χαμ του Bross στο Mont Blank λ γους μ νες αργ τερα Η υπ θεση απ τ τε φα νεται να χει προχωρ σει αρκετ και το θλημα να χει πλ ον αρκετ ς δεκ δες φ λους στο νησ Περιμ νουμε σ ντομα και λλες διοργαν σεις και εκπλ ξεις Ανυπομονο με να ξαναβρεθο με στσι Μαδ ρες να θαυμ σουμε το Γκ γκιλο και να δο με τη Μα ρη Κορφ απ τον Ψηλορε τη Απολα στε μερικ β ντεο Η εκπληκτικ δουλει του Χρ στου Τσο τσια απ το Klaoudatos Ski TV Η τυπη συν

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/04-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  το ψηλ τερο σημε ο της Ελλ δας δεν μπορο σαν να φανταστο ν τις συν πειες και τον αντ κτυπο του γεννα ου εγχειρ ματος τους στις γενι ς που ακολο θησαν Οι πρ τες δεκαετ ες του Αι να του Ολ μπου χαρακτηρ στηκαν απ αναβ σεις στις ψηλ τερες κορυφ ς χειμ να και καλοκα ρι με κ ριο πρωταγωνιστ το Χρ στο Κ κκαλο εν σ ντομα ακολο θησαν οι πρ τες διασχ σεις με ορειβατικ σκι και οι πρ τες εξερευν σεις των απ κρημνων ορθοπλαγι ν του Ολ μπου Οι αναρριχ σεις των πρωτοπ ρων αναρριχητ ν πως του Ιταλο E Comici των Σλοβ νων M Lipovsek και L Pipan των αδερφ ν H S Demleitner καθ ς και η κατ βαση με σκι των Η Ιωανν δη Κ Ν τση και G Dorier απ την κορυφ του Σκολειο μ χρι τη Μον Σπαρμο φαντ ζουν μ χρι και σ μερα σαν ργα τ χνης χοντας αποκτ σει κλασσικ status Read More 0 Comments Ρεπορτάζ του tvxs gr για τον αγώνα του Ολύμπου 13 3 2013 0 Comments Ε ναι γεγον ς τι το ορειβατικ σκι απασχολε λο και περισσ τερο κ σμο στη χ ρα μας και ε ναι αναμεν μενο κ ποια στιγμ να ασχοληθο ν με αυτ και τα μεγ λα ΜΜΕ Χαρακτηριστικ ε ναι το ρεπορτ ζ για τον αγ να του Ολ μπου και την σ νδεσ του με την τουριστικ αν πτυξη της περιοχ ς απ το tvxs gr παραθ τουμε αυτο σιο το αφι ρωμα που αναρτ θηκε στις 12 3 2013 Την ερχ μενη Κυριακ 17 Μαρτ ου θα πραγματοποιηθε στον λυμπο αγ νας ορειβατικο σκι με την συμμετοχ πολλ ν ξ νων αθλητ ν απ την Αυστρ α την Ιταλ α την Γερμαν α και αλλο Η περιοχ του Ολ μπου χει αναγνωριστε παγκοσμ ως απ την Ομοσπονδ α Ορειβατικο Σκι ως εξαιρετικ πεδ ο θλησης που μπορε να συνδυαστε με τουρισμ Ο Γι ργος Τριαντ φυλλου πρ εδρος του Χιονοδρομικο Συλλ γου Ελασσ νας ε χε δηλ σει μετ τον περσιν αγ να στον οπο ο ε χαν συμμετ σχει τουρ στες απ την Ιταλ α την Αυστρ α και την Γερμαν α τι ε ναι σημαντικ να ρχονται ξ νοι αθλητ ς στην περιοχ μας γιατ γ νονται η ζωνταν διαφ μιση για τη περιοχ Μ νουν κπληκτοι με τη φυσικ ομορφι του βουνο και δηλ νουν τι θα επιστρ ψουν ξαν το καλοκα ρι Οι διεθνε ς αγ νες ορειβατικο σκι που θα γ νουν στις 17 03 2013 αποτελο ν ακ μη μια ευκαιρ α για την προβολ του βουνο Πλ ον ο αγ νας στον λυμπο ε ναι καταχωρημ νος στο ημερολ γιο της παγκ σμιας ομοσπονδ ας αναφ ρει στο tvxs gr ο περιφερειακ ς σ μβουλος Θαν σης Παιδ ς που συμπληρ νει τι την προηγο μενη εβδομ δα ε χαν επισκεφθε την περιοχ της Ελασσ νας λ τρεις του σπορ οι οπο οι γραψαν τα καλ τερα

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/03-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Ski Mountaineering in Greece
  ς λπεις και αγων ζεσαι σε μεγ λο υψ μετρο με πολ σοβαρ ς καιρικ ς συνθ κες ε ναι 45 km και 3 500 μ τρα υψομετρικ ς διαφορ ς με πολ δ σκολα και τεχνικ περ σματα απ τομες παγωμ νες πλαγι ς εκτεθειμ νες κ ψεις και δι σχιση παγετ να που απαιτο νται ρτιες γν σεις Ορειβασ ας και Αλπινισμο Ε ναι 3 η ρα και η ομ δα σηκ νεται για να ετοιμαστε και να π ρει πρωιν Ο καιρ ς ε ναι βροχερ ς απ το μπαλκ νι του ξενοδοχε ου κλ βουμε ματι ς καθ ς ετοιμαζ μαστε και ελπ ζουμε μ χρι τις 5 η ρα να χουν βελτιωθε τα πρ γματα Οι τελευτα ες προβλ ψεις ε ναι πως η βροχ θα σταματ σει και την θ ση της θα π ρει ο καθαρ ς ουραν ς Πρ γματι η απ σταση απ την αφετηρ α του αγ να ε ναι μικρ και σε μικρ χρονικ δι στημα βγ ζει ξαστερι Ε μαστε μαζεμ νοι σε μια μεγ λη φωτι περιμ νοντας την ε σοδο μας στον μεγ λο χ ρο της εκκ νησης Μεγ λη αγων α αλλ και μεγ λη σιγουρι στην ομ δα για να καλ αγ να 286 ομ δες ε ναι τοιμες να αντιμετωπ σουν το κ θε ενδεχ μενο 5 30 pm δ νετε η εκκ νηση και να ποτ μι αθλητ ν ξεχ νεται στα στεν σοκ κια του Gressoney La Trinite στα 1 637 m υψ μετρο Πολλ μπορε να συμβο ν ταν περ που 900 αθλητ ς συνωστ ζονται σε να στεν χιονισμ νο δρ μο ελπ ζοντας για μια καλ γραμμ τσι στε να αρχ ζεις να ολισθα νεις με τα σκι σου Η θ ση της ομ δας χι και πολ καλ να απρ βλεπτο περιστατικ και μ νουμε λ γο π σω αλλ γρ γορα μπα νουμε σε ρυθμ Ο πρ τος στ χος 10 km απ σταση και 1 850 μ τρα υψομετρικ το καταφ γιο Mantova Hut στα 3 500m υψ μετρο και το πρ το 1st time check χρονικ ριο του αγ να στις 3 ρες Ε μαστε στις 2 ρες περ που χει ξημερ σει και απ π νω μας ο καταγ λανος ουραν ς χοντας τον λιο να μας ζεστα νει απ το πρωιν ψ χος βρισκ μαστε στο Canalino dell Aguila 2 650 m υψ μετρο να λο κι 60 μοιρ ν και 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς τα σκι στην πλ τη και αποκ πτομε απ την ομ δα για να βγω πρ τος απ το λο κι και να βοηθ σω τους συντρ φους μου στη επ μενη αλλαγ Τ ρα λα εξαρτ νται απ τον ρυθμ και τη επιμον μας 2 51 και φτ νουμε στο καταφ γιο μ σα σε να σ ννεφο χιονιο απ τον δυνατ α ρα Ε μαστε χαρο μενοι γιατ πι σαμε το πρ το χρονικ ριο και συνεχ ζουμε πολ καλ Λ γο πιο π νω 150 μ τρα υψομετρικ ς το δε τερο καταφ γιο το Gnifetti Hut 3 647 m υψ μετρο και λοι πλ ον αναγκαστικ πρ πει να δεθο με γιατ θα διασχ ζουμε παγετ να και αυτ θα μας παρ χει ασφ λεια στην περ πτωση να π σουμε σε crevasse μεγ λο νοιγμα στον παγετ να Δε τερος στ χος το Naso del Lyskamm στα 4 100m υψ μετρο με 5 km απ σταση και 600 μ τρα υψομετρικ Μια εκτεθειμ νη κ ψη 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς με βρ χια πα ρνουμε τα σκι στην πλ τη και πλ ον λοι φορ με κραμπ ν ειδικ καρφι που προσαρμ ζονται στην μπ τα Ο πολ δυνατ ς α ρας μας ταλαιπωρε η θερμοκρασ α 15 βαθμο ς κελσ ου και πλησι ζουμε στο δυσκολ τερο σημε ο της διαδρομ ς Μια πλαγι την οπο α χει ξυρ σει ο παγωμ νος α ρας και για 150 μ τρα χουν σκ ψει σκαλοπ τια στον π γο με αλυσοπρ ονο για να μπορ σουν οι ομ δες να κατ βουν αυτ το εκτεθειμ νο π ρασμα Η κατ σταση δεν ε ναι και τ σο καλ γιατ ε μαστε εγκλωβισμ νοι με π ρα πολλ ς ομ δες στο επικ νδυνο αυτ π ρασμα και λοι ανησυχο ν για το δε τερο χρονικ ριο που ε ναι στις 6 ρες Γρ γορα δ νεται το σ μα και ακο με απ τον ασ ρματο εν ς οδηγο που βρ σκονταν εκε για την ασφ λεια μας τι δ θηκε παρ ταση μισ ς ρας στο δε τερο κ ψιμο χουν καταλ βει τι οι συνθ κες και τα δ σκολα τεχνικ περ σματα δυσκ λεψαν ακ μα και τους πρ τους Ε μαστε πολ κοντ να τα καταφ ρουμε και το παλε ουμε με οποιοδ ποτε τρ πο προσπερν με ομ δες που δεν ε ναι τ σο καλ ς στον χειρισμ των σχοινι ν και βγα νουμε γρ γορα στο πλατ του παγετ να Επιτ λους σκι βγ ζουμε κραμπ ν και φ κιες απ τα π διλα αυτοκ λλητη λουρ δα που μπα νει κ τω απ το π διλο και αρχ ζουμε να γλιστρ με προς το καταφ γιο Quintino Sella Hut on Felik στα 3 585m υψ μετρο που ε ναι το 2nd time check χρονικ ριο χουμε περ σει το σ στημα που χρονομετρε και εκε νη την στιγμ βλ πω στο ρολ ι μου 6 28 44 ταν η πιο ευτυχισμ νη στιγμ του αγ να πα ρνουμε μεγ λες αν σες και χαιρ μαστε πολ γιατ ε μαστε μ σα στον αγ να Η απογο τευση για κ ποιες ομ δες που ταν λ γο πιο π σω ε ναι μεγ λη γιατ για αυτο ς το νειρο τελει νει εδ Τσ ι μπαν να ξηρο καρπο οτιδ ποτε θα μας δ σει εν ργεια και υγρ για τον επ μενο και πιο δ σκολο στ χο τη κ ψη της κορυφ ς Castor 4 226m υψ μετρο που ε ναι και το ψηλ τερο σημε ο που περν ο αγ νας Μια πολ εκτεθειμ νη κ ψη χιονιο για περ που 1 km απ σταση θα ταν η τελευτα α δοκιμασ α για την ομ δα Αυτ που χουμε να κ νουμε δεν χει να κ νει με το χρ νο αλλ με το να απολα σουμε τις λπεις Αργ β ματα και το υψ μετρο πλ ον μας γονατ ζει η κ ψη ε ναι μαχα ρι και η αν σες πολ δ σκολες κ ποιες ομ δες καταρρ ουν μπροστ μας και η μ νη σωτηρ α για αυτο ς ε ναι απ α ρος με το ελικ πτερο Ε μαστε πολ τυχερο χουμε δυν μεις και πλ ον αυτ που βγα νει απ μ σα μας ε ναι ψυχ Πρ πει να τερματ σουμε τον αγ να δεν μας απασχολε ο χρ νος αλλ η πρ βλεψη για χιον πτωση το μεσημ ρι μας βρ σκει κ τω απ την κ ψη του Castor σε πιο ασφαλ ς πεδ ο στο Verra Pass Schwarztor 3 848m υψ μετρο Γρ γορη αλλαγ και προς Colle del Breithorn 3 826 m υψ μετρο ξαν αλλαγ και προς το Plateau Ros à 3 500 m τελευτα α αλλαγ και το μ νο που θ λουμε ε ναι κατ βαση με τα σκι και προς τον τερματισμ Breuil Cervinia 2 000 m υψ μετρο απ 286 ομ δες καταφ ρνουν να τερματ σουν 185 που και τελικ θ ση της Fifth Element Hellas στην γενικ κατ ταξη με χρ νο 11 51 31 Με β ση λα αυτ τα χαρακτηριστικ η συμμετοχ στο Trofeo Mezzalama απαιτε Καλ γν ση της ορειβασ ας σε μεγ λα υψ μετρα την ικαν τητα να χειριστε η ομ δα τυχ ν κινδ νους και απρ βλεπτες περιστ σεις πως ισχυρο ς αν μους και πολ χαμηλ ς θερμοκρασ ες 25C Η σωματικ και ψυχολογικ προετοιμασ α το ομαδικ πνε μα η αλληλεγγ η η ρτια γν ση των καταστ σεων που μπορε να βρεθε η ομ δα σε τ τοια υψ μετρα και την νευ ρων αποδοχ των παρακ τω κανονισμ ν και των αποφ σεων που λαμβ νονται απ τους Οργανωτ ς του Αγ να ε ναι λα αυτ τα χαρακτηριστικ που απαιτε να χει η ομ δα που πα ρνει μ ρος στο Trofeo Mezzalam a 0 Comments Σκι με αρκούδες στην Πίνδο 11 4 2015 0 Comments Η ομ δα του SkiM gr σε μια απ τις ομορφ τερες ανοιξι τικες εξορμ σεις στα βουν της Π νδου ε χε μια απρ σμενη συν ντηση με μια πολ τεκνη αρκουδοοικογ νεια ταν λ με συν ντηση μην φαντ ζεστε τι χαιρετηθ καμε κι λας πως ε ναι γνωστ αυτ το παν μορφο και αγαθ θηλαστικ αντιλαμβ νεται την ανθρ πινη παρουσ α απ εκατοντ δες και χιλι δες μ τρα και σπε δει σε φυγ Μ νο με τη βο θεια της τ χης μπορε κ ποιος να βρεθε σε ικαν απ σταση να αντιληφθε αυτ το ιδια τερο πλ σμα και εμε ς ε μαστε οι τυχερο της ημ ρας Β λαμε τα ορειβατικ σκι σε υψ μετρο 1500 περ που μ τρα και σε μια αν παυλα απ την κουραστικ αν βαση σε μια μορφη ρ χη στρ ψαμε το βλ μμα μας στο αχαν ς λευκ Κ τι περ εργες κουκκ δες κινο νται εκε απ ναντι για λλη μια φορ δικαι νομαι που κουβαλ ω την ογκ δη DSLR μαζ μου Τ ρμα ζουμ και το αποτ λεσμα μαγικ Η παρουσ α μας σως χ λασε το αν μελο παιχν δι για τα 3 μικρ αρκουδ κια που απολ μβαναν το χι νι στα 1700 περ που μ τρα αλλ ε μαστε σ γουροι τι θα βρουν και λλες συχες μ ρες Η ημ ρα β βαια π ρα απ αυτ την αξ χαστη εμπειρ α ε ναι και φανταστικ σκι προετοιμασ α για τις χιονο ρες 0 Comments Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορ Σκι ο Πλάτων Αρώνης μας μεταφέρει την εμπειρία του 23 2 2014 0 Comments Στις 14 με 16 Φλεβ ρη πραγματοποι θηκε το Πανευρωπα κ Πρωτ θλημα Ορ Σκι στην Ανδ ρα Η χ ρα μας εκπροσωπ θηκε απ τους Αρ νη Πλ των Καλογερ πουλο Γρηγ ρη και Μπ κα Δ μητρα και παρ την νιση μ χη που δωσε η Εθνικ Ομ δα κατ κτησε τη 13η θ ση στη γενικ κατ ταξη Η ομ δα αυτ παρ τι ονομ στηκε Εθνικ και αγων στηκε για να τιμ σει το εθν σημο ε χε μηδαμιν υποστ ριξη και γιαυτ αξ ζουν δ ο φορ ς συγχαρητ ρια στα παιδι Ο Κ στας Πλ των Αρ νης αθλητ ς που πρωταγωνιστε τα τελευτα α χρ νια στους ελληνικο ς αγ νες μας διηγε ται πως ζησε το πανευρωπα κ πρωτ θλημα Κ τω απ την λ μψη των Ολυμπιακ ν αγ νων στο Sochi πραγματοποι θηκαν οι δικο μας λαμπρο αγ νες το Πανευρωπα κ Πρωτ θλημα Ορειβατικο Σκι στην Ανδ ρρα Η μεγ λη μου συμπ θεια προς την χ ρα αυτ δεν ξεκ νησε την ρα της φιξης μας ως ρωτας με την πρ τη ματι αλλ ακ μα πρωτ τερα ταν κ ποτε σε να απ τα πρ τα παγκ σμια πρωταθλ ματα ορειβατικο σκι που συμμετε χα αντ λλαξα με ναν Ανδοριαν αθλητ την φ ρμα της εθνικ ς μας με αυτ ν της χ ρας του τσι λ γο λ γω της αν μνησης της συμμετοχ ς μου στο παγκ σμιο πρωτ θλημα λ γο το μορφο νομα αυτ ς της μικρ ς χ ρας λ γο το γνωστο και η ιδιαιτερ τητ της και τ λος το κ κκινο χρ μα της φωτι ς θελε να γ νει η αγαπημ νη μου φ ρμα με την οπο α απ τ τε με νον τον μ ντορ μου Γι ργο Κλαουδ το ως κ κκινος βαρ νος συμμετ χω στους ελληνικο ς αγ νες ορειβατικο σκ Προσγειωθ καμε στην Βαρκελ νη και απ εκε οδικ ς για την πολυαναμεν μενη Ανδ ρρα Απ μακρι κι λας αντικρ ζοντας σιγ σιγ οδικ ς τις χιονισμ νες κορυφ ς της Ανδ ρρας το α σθημα γοητε ας που απ πνεε ταν σο και η αναμον της αντ μωσ ς της Αφο τακτοποιηθ καμε και ξεκουραστ καμε την πρ τη μ ρα την δε τερη μετ τις απαρα τητες εγγραφ ς και τις δηλ σεις συμμετοχ ς βγ καμε για μια πρ τη γνωριμ α με το μ ρος πoυ θα γιν ταν ο πρ τος μας αγ νας το vertical χοντας ναν λιο λαμπρ να κα ει απ π νω μας και να αστραποβολ με θ ρμη λες τις γ ρω επιβλητικ ς χιονισμ νες κορυφ ς την δι θεση στο φο λ και την εν ργεια στα κ κκινα ξεκιν σαμε να κ νουμε τα πρ τα 500μ υψομετρικ ς της διαδρομ ς του αγ να Δυστυχ ς απ το πρ το μ τρο νι θω μια σοβαρ εν χληση εσωτερικ στον αριστερ αστρ γαλο ενθ μιο απ ναν τραυματισμ μου στον προηγο μενο αγ να ορειβατικο σκι πρ ν δ ο εβδομ δες σαν να μην ε χε περ σει μ α μ ρα Σιγ σιγ και με μεγ λη προσοχ πατ ντας μον πατα τελει νουμε την προπ νηση και ξεκιν ει η μ χη με το τρα μα Μετ απ ρες αγων ας και χοντας την τ χη με το μ ρος μου βρ σκω κ τι ειδικο ς αποστ τες τζ λ με τους οπο ους θα περ σω ατελε ωτες ρες παρ α κ νοντας δοκιμ ς λο το απ γευμα και βρ δυ μ χρι να κοιμηθ ς και μ χρι 30 λεπτ πρ ν την εκκ νηση του αγ να χοντας π ντα δ πλα μου την πολ τιμη βο θεια του φ λου και συναθλητ μου Γρηγ ρη και παρ α την μοναδικ γυνα κα της εθνικ ς την δυναμικ Δ μητρα Ο αγ νας 740 μ τρα υψομετρικ ς λιος λαμπερ ς θερμοκρασ α ιδανικ ποι τητα χιονιο πολ καλ συνθ κες αγ να δηλαδ ριστες 10 9 8 7 6 5 4 μπαμ ξεκιν ει το vertical μ χρι να πατ σω start στο ρολ ι ε χα με νει μ νος εξαφαν στηκαν λοι μπροστ μου σαν να τελε ωνε ο αγ νας στα επ μενα 100 μ τρα Τελευτα ος χωρ ς μως γχος αφο πλ ον δεν μπορο σα να χ σω απ καν ναν Και με το π δι αν λπιστα σχεδ ν χωρ ς π νο δι θεση εκρηκτικ φε γω Ανεβ ζω ανεβ ζω πι νω ταχ τητα σταθεροποι ψιλ σφυγμο ς ρυθμ ζω αν σες ελ γχω πατ ματα και ρυθμ και ξεκιν ω να μετρ ω φαν λες ναν δ ο τρεις τ σσερις π ντε χω δη περ σει και τον τρ το γγλο μπροστ μου νας Νορβηγ ς ξι επτ με τον Ανδορριαν και μετ απ επευφημ ες go go Greece bravo bravo του φ λαθλου αυτο λαο που βρισκ ταν σε σχεδ ν λη την διαδρομ περν ω και ναν Αυστριακ που μετ απ λ γο ρχεται η γραμμ τερματισμο και ευτυχ ας μαζ Η ικανοπο ηση δι χυτη στο πρ σωπ μου και στην ψυχ μου χρ νος 33 λεπτ για 740 μ τρα υψομετρικ ς ατομικ ρεκ ρ πολ π νω απ τα αναμεν μενα και η διαφορ χρ νου απ τον πρ το αθλητ του πανευρωπαικο μ λις 5 λεπτ δηλαδ περ που 17 πιο αργ ς ρεκ ρ Οι νθρωποι της ISMF ιδια τερα διαχυτικο και γενναι δωροι στα φιλοφρον ματα στον τερματισμ φ ναζαν GREEKS ARE STRONG GREEKS ARE STRONG PEOPLE που μεταξ των λλων μου εκδ λωσαν το ντονο ενδιαφ ρον τους να β λουν του χρ νου στο καλεντ ρι του παγκοσμ ου πρωταθλ ματος ναν αγ να στον λυμπο Την επ μενη μ ρα στ χος και π λι μια πρ τη γνωριμ α με την διαδρομ του ατομικο αγ να της Κυριακ ς καθ ς και ευκαιρ α για λ γο σκι ρισμα στε να λυθο ν τα π δια και να γεμ σουμε αυτοπεπο θηση Η διοργ νωση ε χε προβλ ψει για λες αυτ ς τις μ ρες να παρ χει στους αθλητ ς κ ρτες lift και για τα δ ο χιονοδρομικ arcalis και arinsal Πα ρνουμε το lift φτ νουμε σε μια παν μορφη κοιλ δα και απ εκε ξεκιν με δειλ δειλ να κ νουμε την τελευτα α αν βαση του αγ να για την κορυφ Μπροστ μας δ σποζαν και λες οι υπ λοιπες απ κρημνες κορυφ ς του αγ να που την επ μενη μ ρα φορτωμ νοι τα π διλα στην πλ τη μ σα σε να ομιχλ δες τοπ ο θα παλε αμε με ντονες ρυθμικ ς αν σες να κατακτ σουμε Οι καταβ σεις εντυπωσιακ ς γοητευτικ ς και ιδια τερα απ τομες προκαλο σαν δ ος σο περισσ τερο κρατο σες το βλ μμα σου π νω τους δεν φηναν περιθ ριο λ θους στην κατ βαση τουλ χιστον χι στα πρ τα αρκετ μ τρα απ την κορυφ Alert απ τα πρ τα κι λας μ τρα αν βασης π νος και π λι στο π δι μου καθ ς ταν ταλαιπωρημ νο απ το Vertical της προηγο μενης μ ρας Ο ν ρθηκας που ε χα φτι ξει για τον προηγο μενο αγ να δεν ταν πλ ον αρκετ ς το πρ ξιμο ε χε μεγαλ σει Με σφιγμ να τα δ ντια και ντονο προβληματισμ τελει νει η σχετικ σ ντομη προπ νηση Το απ γευμα λο μ χρι αργ το βρ δυ αφιερ νεται και π λι στην επισκευ του ποδιο μως με πολ αμφ βολα πλ ον αποτελ σματα Η μεγ λη ημ ρα ξημερ νει με ντονο τον φ βο χιον πτωσης στον δρ μο προς τον αγ να και κ νδυνο αδυναμ ας του νοικιασμ νου αυτοκιν του μας να μας οδηγ σει στην εκκ νηση του αγ να Ευτυχ ς την προηγο μενη ημ ρα μετ το briefing του αγ να και αφο εκφρ σαμε στην διοργ νωση τον προβληματισμ μας για την σφοδρ χιον πτωση προσφ ρθηκε η εθνικ ομ δα Γαλλ ας σε περ πτωση κολλ ματ ς μας να μας π ρει μαζ της σε να απ τα π ντε βαν κια που με ευγ νεια τους παραχ ρησε η γαλλικ ομοσπονδ α σε αντιδιαστολ με το καν να που μας προμ θευσε η δικι μας ομοσπονδ α αλλ αυτ ε ναι μ α λλη συζ τηση Ο μεγ λος αγ νας ο ατομικ ς ξεκιν ει κ τω απ μισ με να μ τρο φρ σκο χι νι ντονη ομ χλη λ γο α ρα και χιον πτωση Στην εκκ νηση μως ντονα χαμ γελα ο π νος στο π δι μ λις και γιν ταν αντιληπτ ς Ο ν α σχεδιασμ νος ν ρθηκας ντονα μεν ογκ δης και ενοχλητικ ς σε α σθηση κρατο σε μως σε απ σταση σχετικ ασφαλε ας το τρα μα απ την μπ τα Αντ στροφη μ τρηση ευχ ς για καλ επιτυχ α και μπ μ Στ χος η αυξομε ωση του ρυθμο αν λογα με το τερ ν διατηρ ντας ναν ως επ το πλε στων γρ γορο ρυθμ αλλ με ιδια τερη προσοχ να μην συμβο ν γλιστρ ματα λ θη κτλ Προς μεγ λη μου κπληξη εκτ ς απ την εκκ νηση και σε λη την υπ λοιπη δι ρκεια του αγ να ε χα κοντ μου αρκετο ς αθλητ ς οι οπο οι με προσπερνο σαν στη κατ βαση και τους ξανα πιανα οριακ στην αν βαση οι οπο οι θα με συντρ φευαν σχεδ ν σε λον τον αγ να εκτ ς απ το τ λος που θα καταφ ρω τελικ να π ρω μια απ σταση ασφαλε ας και ξεπερν ντας το εαυτ μου τ σο στην κατ βαση σο και στην αν βαση να τερματ σω μ νος Η αλ θεια ε ναι χι μ νος αλλ με λλους χι μως με αυτο ς ε χα τη τ χη να τερματ ζω μαζ με την τρ τη γυνα κα αθλ τρια και μαζ με τους νδρες κατηγορ ας cadet Οι γυνα κες και τα cadet ε χαν ξεκιν σει μετ απ εμ ς και αφο κ λυψαν μικρ τερη απ σταση συγχρονιστ καμε ακριβ ς στην τελευτα α αν βαση που πηγα νοντας για τερματισμ στολ ς της εθνικ ς Ισπαν ας Γαλλ ας μ νο θηση δ ναμη και χαρ μου διναν νι θοντας μ χρι την κορυφ τον επ μονο βρυχηθμ απ π σω μου Πραγματοποι ντας για δε τερη ημ ρα ναν απ τους καλ τερους αγ νες της ζω ς μου δ νοντας πραγματικ μ χη και μ λλον χι επ σοις ροις με τους αθλητ ς των λλων β ρειων χωρ ν τ σο λ γω του καλ τερου πεδ ου προπ νησης Αλπεις Πυρυνα α κτλ σο και της γενικ τερης υποστ ριξ ς τους κ α και ταυτ χρονα χοντας ναν παιδικ υπ ρμετρο ενθουσιασμ ο τερματισμ ς ρθε μ σα σε να ονειρικ π πλο ομ χλης και ντονης χιον πτωσης πλημμυρισμ νο με φ τα ζητωκραυγ ς και παλμ με το σ μα μου για δε τερη φορ να ξεχειλ ζει απ γαλακτικ και την ψυχ μου απ ζω περηφ νια και ευγνωμοσ νη Για πολλοστ φορ χα ρομαι πολ και αισθ νομαι ιδια τερα τυχερ ς που γν ρισα απ κοντ τον μοναδικ αυτ χ ρο του ορειβατικο σκ μ α διαρκ πηγ ομορφι ς απ λαυσης και εναλλακτικ ς οπτικ ς των ελληνικ ν βουμοκορφ ν που απ τ τε συν χεια και απλ χερα μου χαρ ζει πολ μεγ λες και δυνατ ς συγκιν σεις τ σο σε αθλητικ αγωνιστικ επ πεδο σο και σε τουριστικ να θλημα με μεγ λο μ λλον για τα ελληνικ βουν τα οπο α μπορε να μην ε ναι τα πιο κατ λληλα για ανταγωνιστικ υψηλ ς αγωνιστικ ς επιδ σεις σε σχ ση με αυτ των λπεων των Πυρρηνα ων λ γω μικρ τερων υψομετρικ ν και μικρ τερης χιον πτωσης αλλ ε ναι πραγματικ φιλ ξενα και ιδια τερα κατ λληλα για αθλητικ τουριστικ ς και μοναδικ ς ομορφι ς εξορμ σεις παρουσι ζοντας παρ λληλα σχετικ πολ μεγ λη σεζ ν σε σ γκριση με τα ελληνικ δεδομ να χιονοδρομ ας 0 Comments Πως να ξεκινήσω ορειβατικό σκι 28 12 2013 1 Comment Ε ναι μια ερ τηση που ακο με συχν και παρ τι ε μαστε χρ νια σε αυτ το θλημα τις περισσ τερες φορ ς δεν χουμε μια γρ γορη απ ντηση αλλ πρ πει υπομονετικ να ανο ξουμε μια κουβ ντα με τον ενδιαφερ μενο για το τι ε ναι το ορειβατικ σκι ποιες ε ναι οι τεχνικ ς απαιτ σεις τι εξοπλισμ χρει ζεται και που θα τον βρει και λλα πολλ μ χρι να π ρει μια ολοκληρωμ νη απ ντηση Θα π ρουμε λοιπ ν τα πρ γματα με τη σειρ για να εξηγ σουμε στους φ λους μας που θ λουν να ασχοληθο ν με το θλημα πως πρ πει να ξεκιν σουν και που θα πρ πει να απευθυνθο ν Τι ε ναι το ορειβατικ σκι Το ορειβατικ σκι ε ναι να συναρπαστικ χειμεριν θλημα που συνδυ ζει την δυνατ τητα μετακ νησης σε αδιαμ ρφωτες επιφ νειες καλυμμ νες απ χι νι για αν βαση και κατ βαση με τη χρ ση χιονοπ διλων Με λλα λ για αντ να περιμ νουμε υπομονετικ στην ουρ του λιφτ με τι αυτ συνεπ γεται μπορο με να β λουμε τις φ κιες στα σκι μας και να ε μαστε ανεξ ρτητοι στις μετακιν σεις μας για να σκι ρουμε σε πλαγι ς που δεν φτ νει το λιφτ και η ανθρ πινη παρ μβαση το χειμ να Π ρα μως απ αυτ και τη χρ ση του χιονοδρομικο εξοπλισμο σε απ τομες πλαγι ς δ σκολες αναβ σεις και διασχ σεις θα πρ πει ο χιονοδρ μος να κ νει χρ ση ορειβατικ ν τεχνικ ν που περιλαμβ νουν κραμπ ν πιολ σχοινι μ σα ασφ λισης κ α Το ορειβατικ σκι λοιπ ν περιλαμβ νει λ γο απ λα και β βαια η ασφαλ ς πραγματοπο ηση του αθλ ματος δεν εξαρτ ται απ την εξειδ κευση σε να τομ α αλλ απ την νδυα σε κ ποιο λλο με λλα λ για νας πολ καλ ς χιονοδρ μος χωρ ς γν σεις βουνο διατρ χει κινδ νους πως και νας καλ ς ορειβ της με αδυναμ ες στην κατ βαση Ο εξοπλισμ ς Σε αντ θεση με το σκι κατ βασης ο εξοπλισμ ς του ορειβατικο σκι ε ναι δυσε ρετος χι τ σο για αγορ σο για ενοικ αση Παρ λα αυτ υπ ρχουν εξειδικευμ να καταστ ματα πως η εταιρ α Κλαουδ τος που μπορο ν οι ενδιαφερ μενοι να βρουν μια μεγ λη γκ μα υλικ ν ε τε για αγορ ε τε για ενοικ αση Π διλα τα π διλα διαφ ρουν σε σχ ση με αυτ της κατ βασης ως προς το β ρος να τυπικ π διλο για λες τις χρ σεις χει β ρος 1100 1300 γραμμ ρια και γεωμετρ α περ που 110 80 100 Alaska Elan Seven Summit Dynafit GTS Lasportiva Ελαφρ τερα π διλα ε ναι για καθαρ αγωνιστικ χρ ση και ε ναι πολ πιο ευα σθητα σε φθορ ς αλλ και δ σκολα στην πλο γηση Βαρ τερα και πιο φαρδι π διλα ε ναι κουραστικ στην αν βαση και πιθαν αχρε αστα στις ελληνικ ς συνθ κες χιονιο Τα φαρδι π διλα β βαια ε ναι απολαυστικ στις πο δρες αλλ π ρα απ το β ρος υπολογ στε και το επιπλ ον κ στος για τις φ κιες Γενικ ς καν νας ε ναι τι επιλ γουμε τα π διλα περ που στο ψος μας και χι 20 εκατοστ κοντ τερα πως μας λεγαν για τα σκι πριν λ γα χρ νια Δ στρες Το βασικ χαρακτηριστικ ν των δεστρ ν ε ναι η δυνατ τητα απελευθ ρωσης της πτ ρνας στε να μπορε να πραγματοποιηθε ο βηματισμ ς στην αν βαση Οι δ στρες χωρ ζονται σε δ ο βασικ ς κατηγορ ες tech και frame type Η πρ τη κατηγορ α κατ κλυσε την αγορ λ γο του χαμηλο β ρους αλλ και της ευκολ ας στις αλλαγ ς μετ βαση απ αν βαση σε κατ βαση και αντ στροφα εν η δε τερη κατηγορ α χει ιδια τερη δυναμικ τα τελευτα α χρ νια καθ ς οι συγκεκριμ νες δ στρες μπορο ν να χρησιμοποιηθο ν και με μπ τες κατ βασης και ε ναι γενικ τερα πιο ικανοποιητικ ς στην κατ βαση Ο ενδιαφερ μενος πρ πει να ζυγ σει τα θ λω του και τις απαιτ σεις του Με βεβαι τητα μπορο με να πο με τι ανεξ ρτητα απ το β ρος οι δ στρες τ που tech ε ναι πολ πιο ε χρηστες για το ορειβατικ σκι γκος ευκολ α στις αλλαγ ς λιγ τερες δυσκολ ες με τον π γο κ α εν απ την λλη μπορε να β λει κ ποιος μια frame type δ στρα σε να free ride π διλο για να βγα νει καμι β λτα που και που ακ μη και με μπ τες κατ βασης Δέστρα τύπου Tech Dynafit TLT Radical Δέστρα τύπου Frame Fritchi Diamir Eagle 12 Φ κιες Δεν ξ ρω για πιο λ γο επικρ τησε αυτ ς το ορισμ ς για τα κομμ τια υφ σματος που κολλ με κ τω απ τα σκι για να μπορο με να ανεβα νουμε αλλ τσι ονομ ζεται το πιο σημαντικ υλικ στο ορειβατικ σκι Οι φ κιες διαφοροποιο νται σε τρεις ποι τητες αν λογα με το υλικ κατασκευ ς mohair mixed nylon Αν απορε τε γιατ σε μια μικρ κατηφ ρα φορ ντας τις φ κιες ο συνοδοιπ ρος σας γλιστρ ει σαν να τις χει βγ λει εν εσε ς πρ πει να κ νετε χαρα β ματα για τον πλησι σετε η απ ντηση ε ναι απλ αυτ ς φορ ει mohair και εσε ς nylon φ κιες Η διαφορ στο γλ στρημα ε ναι πραγματικ αισθητ ωστ σο οι mohair υστερο ν στην αδιαβροχ τητα με αποτ λεσμα να μουσκε ουν και να ξεκολλο ν ευκολ τερα απ τις λλες Για γενικ χρ ση συνιστ νται οι ημισυνθετικ ς 70 30 Π ρα απ την ποι τητα οι φ κιες θα πρ πει να καλ πτουν λο το πλ τος του π διλου εκτ ς απ τις ακμ ς σε σο μεγαλ τερο μ κος γ νεται ταν μιλ με για τουριστικ χρ ση καλ ε ναι οι φ κιες να καλ πτουν λο το μ κος του π διλου και να κλιπ ρουν και στο π σω μ ρος του σκι Μπ τες Βασικ χαρακτηριστικ των μποτ ν ορ σκι ε ναι η ελε θερη καλ τερα σχεδ ν ελε θερη κ νηση της ποδοκνημικ ς ρθρωσης στε να ε ναι πιο νετη και σο γ νεται φυσικ η κ νηση στην αν βαση Οι μπ τες αυτ ς χουν β βαια ρ θμιση αν βασης και κατ βασης στε να απελευθερ νουν να μπλοκ ρουν την ποδοκνημικ αντ στοιχα να επιπλ ον χαρακτηριστικ ε ναι το χαμηλ β ρος σε σχ ση με τις μπ τες κατ βασης Το β ρος τους ξεκιν απ τα 600 γραμμ ρια που ζυγ ζουν οι ελ τ αγωνιστικ ς μπ τες και ανεβα νει Οι τυπικ ς μπ τες κυμα νονται απ 1200 μ χρι 1600 γραμμ ρια καθ ς οι πιο ελαφρι ς προορ ζονται για καθαρ αγωνιστικ χρ ση που συνεπ γεται αστ θεια και μικρ προστασ α απ τις καιρικ ς συνθ κες εν οι πιο βαρι ς δυσκολε ουν στην αν βαση και ε ναι ογκ δης στη χρ ση χωρ ς σκι Σημαντικ ταν επιλ ξουμε μπ τες ε ναι να χουν τις υποδοχ ς για tech δ στρες και β βαια να τις δοκιμ σουμε στε να ταιρι ζουν καλ στο π δι μας Οι επιλογ ς σε μπ τες ε ναι πλ ον αρκετ ς και απ πολλ ς εταιρ ες οπ τε δεν χρει ζονται προκαταλ ψεις και εντυπωσιασμο Dynafit Vulcan TF Scarpa Maestrale RS La Sportiva Sideral Μπατ ν Και σων αφορ τα μπατ ν οι επιλογ ς ποικ λουν Μια βολικ λ ση ε ναι τα ρυθμιζ μενα μπαττ ν καθ ς μπορο με να αυξομει νουμε το μ κος για την αν βαση και την κατ βαση Μια λλη επιλογ ε ναι τα μπατ ν τ που cross country που συν θως τα επιλ γουμε 15 20 ψηλ τερα απ τα μπατ ν κατ βασης και θεωρο νται πιο αξι πιστα για σκληρ χρ ση πως σε συνθ κες αγ να Εξοπλισμ ς Ασφαλε ας Ο βασικ ς εξοπλισμ ς ασφαλε ας αποτελε ται απ φτυ ρι χιονιο πομποδ κτη χιονοστιβ δων arva και sonda πτυσσ μενη ρ βδο Β βαια δεν αρκε η αγορ των υλικ ν αλλ χρει ζεται και η απαρα τητη εκπα δευση προκειμ νου να ε μαστε τοιμοι να αντιμετωπ σουμε τους πιθανο ς κινδ νους Επιπλ ον Εξοπλισμ ς Σημαντικ ε ναι να καλ σακ διο το οπο ο να προβλ πει υποδοχ για πρ σδεση των σκι και τεχνικ ς ρουχισμ ς που θα μας προστατ ψει απ τον καιρ σε συνθ κες ντονης σωματικ ς σκησης Εκμ θηση πως ε παμε και στην αρχ το ορειβατικ σκι ε ναι να σ νθετο θλημα που απαιτε επ ρκεια γν σεων σε πολλ επ πεδα Απ τη στ λη του SkiM gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μπορο ν να ενημερ νονται οι ενδιαφερ μενοι σχετικ με τις σχολ ς που πραγματοποιο νται κ α Ξεκιν με απ την κατ βαση Για να μην παιδευτο με στα αρχικ στ δια καλ ε ναι να π ρουμε τα πρ γματα απ την αν ποδη Η εκμ θηση σκι κατ βασης ε ναι σχετικ πιο ε κολη με την ννοια τι υπ ρχει υποδομ σε λα τα χιονοδρομικ της χ ρας που μπορε κ ποιος να ξεκιν σει απ το μηδ ν Επιπλ ον για να βελτι σει ο ενδιαφερ μενος τις ικαν τητ ς του στο εκτ ς π στα σκι διοργαν νονται camp σε αρκετ χιονοδρομικ της χ ρας Η αν βαση Η αν βαση ε ναι μια φαινομενικ πιο ε κολη διαδικασ α απ τεχνικ ποψη σε σχ ση με την κατ βαση αλλ τα πρ γματα δεν ε ναι π ντα τσι Δυστυχ ς και στην αν βαση πως και στην κατ βαση χουμε να αντιμετωπ σουμε ποικιλ α σε κλ σεις και ποι τητες χιονιο που μπορο ν να δυσκολ ψουν να κ νουν επικ νδυνη μια αν βαση Π ρα απ την τοποθ τηση της φ κιας στα σκι και τη ρ θμιση της δ στρας και της μπ τας σε κατ σταση αν βασης υπ ρχουν μια σειρ τεχνικ ς με τα σκι στα π δια πως το kick turn αλλαγ διε θυνσης αλλ και λλες τεχνικ ς απαιτ σεις πως η χρ ση κραμπ νς και λλων μ σων πως το πιολ για πιο δ σκολα χι νια και μεγ λες κλ σεις που χρει ζονται εκπε δευση και εξοικε ωση Σε κ θε περ πτωση ιδανικ ς τρ πος για πρ τη επαφ με το θλημα και την κ νηση στην αν βαση ε ναι να κινο μαστε στα ρια κ ποιου οργανωμ νου χιονοδρομικο κ ντρου που συν θως δεν χρει ζεται να κ νουμε χρ ση λλων υλικ ν π ρα απ τα σκι και το περιβ λλον ε ναι ασφαλ ς Σχολ ς Ε Ο Ο Α Μ χρι στιγμ ς οι σχολ ς ορειβατικο σκι που γ νονται υπ την επ βλεψη της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας Αναρρ χησης ε ναι ο πιο ενδεδειγμ νος τρ πος προκειμ νου να χουν οι ενδιαφερ μενοι μια ολοκληρωμ νη εκπα δευση για λες τις πτυχ ς του ορειβατικο σκι και ιδ ως να χουν την απαρα τητη κατ ρτιση σε θ ματα ασφ λειας Η εκπαιδευτικ λη ε ναι πλο σια αλλ ο περιορισμ νος αριθμ ς διδακτικ ν ωρ ν 10 μ ρες σως δεν ε ναι αρκετ ς για την εξοικε ωση των εκπαιδευ μενων σε λες τις τεχνικ ς οπ τε απαιτε ται ατομικ προσπ θεια για βελτ ωση Προκειμ νου να παρακολουθ σει κ ποιος τις σχολ ς ορειβατικο σκι της ΕΟΟΑ ε ναι απαρα τητο να χει μια βασικ γν ση σκι κατ βασης Διαβ στε αναλυτικ τερα στη σχετικ στ λη του SkiM gr σχολ ς Εκμ θηση εκτ ς ΕΟΟΑ Αυτ τη στιγμ δεν υπ ρχει να ολοκληρωμ νο δ κτυο για εκμ θηση ορειβατικο σκι απ ιδιωτικο ς φορε ς αλλ ε ναι σ γουρο πως το επ μενο δι στημα θα πληθ νουν οι ιδιωτικ ς σχολ ς Εδ χρει ζεται ιδια τερη προσοχ και να ελ γχεται η επ ρκεια των εκπαιδευτ ν Εταιρ ες πως η Mountain Sports και η Base Camp προσφ ρουν πιο ευ λικτα προγρ μματα εκμ θησης και camp ορειβατικο σκι Απευθυνθε τε στις συλλογικ τητες Ορειβατικο σ λλογοι υπ ρχουν παντο στην Ελλ δα και εκε υπ ρχει συσσωρευμ νη πε ρα και π ντα κ ποιος που μπορε να σας βοηθ σει στα πρ τα β ματα να σας κατευθ νει τις περισσ τερες φορ ς σωστ Αφορμ να γνωρ σετε ανθρ πους ε ναι και οι πολ μορφες εκδηλ σεις και συναντ σεις πως το Φεστι λ Ορειβατικο Σκι η Χαλαρ Συν ντηση το Snow Leopard Day καθ ς και οι αγ νες ορειβατικο σκι Η Ομ δα του SkiM gr ε χεται στους φ λους του ορειβατικο σκι καλ χρονι με μυαλωμ νες αναβ σεις και και πολλ ς σπρες μ

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/category/all (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • χει ξημερ σει και απ π νω μας ο καταγ λανος ουραν ς χοντας τον λιο να μας ζεστα νει απ το πρωιν ψ χος βρισκ μαστε στο Canalino dell Aguila 2 650 m υψ μετρο να λο κι 60 μοιρ ν και 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς τα σκι στην πλ τη και αποκ πτομε απ την ομ δα για να βγω πρ τος απ το λο κι και να βοηθ σω τους συντρ φους μου στη επ μενη αλλαγ Τ ρα λα εξαρτ νται απ τον ρυθμ και τη επιμον μας 2 51 και φτ νουμε στο καταφ γιο μ σα σε να σ ννεφο χιονιο απ τον δυνατ α ρα Ε μαστε χαρο μενοι γιατ πι σαμε το πρ το χρονικ ριο και συνεχ ζουμε πολ καλ Λ γο πιο π νω 150 μ τρα υψομετρικ ς το δε τερο καταφ γιο το Gnifetti Hut 3 647 m υψ μετρο και λοι πλ ον αναγκαστικ πρ πει να δεθο με γιατ θα διασχ ζουμε παγετ να και αυτ θα μας παρ χει ασφ λεια στην περ πτωση να π σουμε σε crevasse μεγ λο νοιγμα στον παγετ να Δε τερος στ χος το Naso del Lyskamm στα 4 100m υψ μετρο με 5 km απ σταση και 600 μ τρα υψομετρικ Μια εκτεθειμ νη κ ψη 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς με βρ χια πα ρνουμε τα σκι στην πλ τη και πλ ον λοι φορ με κραμπ ν ειδικ καρφι που προσαρμ ζονται στην μπ τα Ο πολ δυνατ ς α ρας μας ταλαιπωρε η θερμοκρασ α 15 βαθμο ς κελσ ου και πλησι ζουμε στο δυσκολ τερο σημε ο της διαδρομ ς Μια πλαγι την οπο α χει ξυρ σει ο παγωμ νος α ρας και για 150 μ τρα χουν σκ ψει σκαλοπ τια στον π γο με αλυσοπρ ονο για να μπορ σουν οι ομ δες να κατ βουν αυτ το εκτεθειμ νο π ρασμα Η κατ σταση δεν ε ναι και τ σο καλ γιατ ε μαστε εγκλωβισμ νοι με π ρα πολλ ς ομ δες στο επικ νδυνο αυτ π ρασμα και λοι ανησυχο ν για το δε τερο χρονικ ριο που ε ναι στις 6 ρες Γρ γορα δ νεται το σ μα και ακο με απ τον ασ ρματο εν ς οδηγο που βρ σκονταν εκε για την ασφ λεια μας τι δ θηκε παρ ταση μισ ς ρας στο δε τερο κ ψιμο χουν καταλ βει τι οι συνθ κες και τα δ σκολα τεχνικ περ σματα δυσκ λεψαν ακ μα και τους πρ τους Ε μαστε πολ κοντ να τα καταφ ρουμε και το παλε ουμε με οποιοδ ποτε τρ πο προσπερν με ομ δες που δεν ε ναι τ σο καλ ς στον χειρισμ των σχοινι ν και βγα νουμε γρ γορα στο πλατ του παγετ να Επιτ λους σκι βγ ζουμε κραμπ ν και φ κιες απ τα π διλα αυτοκ λλητη λουρ δα που μπα νει κ τω απ το π διλο και αρχ ζουμε να γλιστρ με προς το καταφ γιο Quintino Sella Hut on Felik στα 3 585m υψ μετρο που ε ναι το 2nd time check χρονικ ριο χουμε περ σει το σ στημα που χρονομετρε και εκε νη την στιγμ βλ πω στο ρολ ι μου 6 28 44 ταν η πιο ευτυχισμ νη στιγμ του αγ να πα ρνουμε μεγ λες αν σες και χαιρ μαστε πολ γιατ ε μαστε μ σα στον αγ να Η απογο τευση για κ ποιες ομ δες που ταν λ γο πιο π σω ε ναι μεγ λη γιατ για αυτο ς το νειρο τελει νει εδ Τσ ι μπαν να ξηρο καρπο οτιδ ποτε θα μας δ σει εν ργεια και υγρ για τον επ μενο και πιο δ σκολο στ χο τη κ ψη της κορυφ ς Castor 4 226m υψ μετρο που ε ναι και το ψηλ τερο σημε ο που περν ο αγ νας Μια πολ εκτεθειμ νη κ ψη χιονιο για περ που 1 km απ σταση θα ταν η τελευτα α δοκιμασ α για την ομ δα Αυτ που χουμε να κ νουμε δεν χει να κ νει με το χρ νο αλλ με το να απολα σουμε τις λπεις Αργ β ματα και το υψ μετρο πλ ον μας γονατ ζει η κ ψη ε ναι μαχα ρι και η αν σες πολ δ σκολες κ ποιες ομ δες καταρρ ουν μπροστ μας και η μ νη σωτηρ α για αυτο ς ε ναι απ α ρος με το ελικ πτερο Ε μαστε πολ τυχερο χουμε δυν μεις και πλ ον αυτ που βγα νει απ μ σα μας ε ναι ψυχ Πρ πει να τερματ σουμε τον αγ να δεν μας απασχολε ο χρ νος αλλ η πρ βλεψη για χιον πτωση το μεσημ ρι μας βρ σκει κ τω απ την κ ψη του Castor σε πιο ασφαλ ς πεδ ο στο Verra Pass Schwarztor 3 848m υψ μετρο Γρ γορη αλλαγ και προς Colle del Breithorn 3 826 m υψ μετρο ξαν αλλαγ και προς το Plateau Ros à 3 500 m τελευτα α αλλαγ και το μ νο που θ λουμε ε ναι κατ βαση με τα σκι και προς τον τερματισμ Breuil Cervinia 2 000 m υψ μετρο απ 286 ομ δες καταφ ρνουν να τερματ σουν 185 που και τελικ θ ση της Fifth Element Hellas στην γενικ κατ ταξη με χρ νο 11 51 31 Με β ση λα αυτ τα χαρακτηριστικ η συμμετοχ στο Trofeo Mezzalama απαιτε Καλ γν ση της ορειβασ ας σε μεγ λα υψ μετρα την ικαν τητα να χειριστε η ομ δα τυχ ν κινδ νους και απρ βλεπτες περιστ σεις πως ισχυρο ς αν μους και πολ χαμηλ ς θερμοκρασ ες 25C Η σωματικ και ψυχολογικ προετοιμασ α το ομαδικ πνε μα η αλληλεγγ η η ρτια γν ση των καταστ σεων που μπορε να βρεθε η ομ δα σε τ τοια υψ μετρα και την νευ ρων αποδοχ των παρακ τω κανονισμ ν και των αποφ σεων που λαμβ νονται απ τους Οργανωτ ς του Αγ να ε ναι λα αυτ τα χαρακτηριστικ που απαιτε να χει η ομ δα που πα ρνει μ ρος στο Trofeo Mezzalam a Sat 11 Apr 2015 20 20 36 GMT http www skim gr alpharhothetarhoalpha alphapiomicronpsiepsiloniotasigma 5 Η ομ δα του SkiM gr σε μια απ τις ομορφ τερες ανοιξι τικες εξορμ σεις στα βουν της Π νδου ε χε μια απρ σμενη συν ντηση με μια πολ τεκνη αρκουδοοικογ νεια ταν λ με συν ντηση μην φαντ ζεστε τι χαιρετηθ καμε κι λας πως ε ναι γνωστ αυτ το παν μορφο και αγαθ θηλαστικ αντιλαμβ νεται την ανθρ πινη παρουσ α απ εκατοντ δες και χιλι δες μ τρα και σπε δει σε φυγ Μ νο με τη βο θεια της τ χης μπορε κ ποιος να βρεθε σε ικαν απ σταση να αντιληφθε αυτ το ιδια τερο πλ σμα και εμε ς ε μαστε οι τυχερο της ημ ρας Β λαμε τα ορειβατικ σκι σε υψ μετρο 1500 περ που μ τρα και σε μια αν παυλα απ την κουραστικ αν βαση σε μια μορφη ρ χη στρ ψαμε το βλ μμα μας στο αχαν ς λευκ Κ τι περ εργες κουκκ δες κινο νται εκε απ ναντι για λλη μια φορ δικαι νομαι που κουβαλ ω την ογκ δη DSLR μαζ μου Τ ρμα ζουμ και το αποτ λεσμα μαγικ Η παρουσ α μας σως χ λασε το αν μελο παιχν δι για τα 3 μικρ αρκουδ κια που απολ μβαναν το χι νι στα 1700 περ που μ τρα αλλ ε μαστε σ γουροι τι θα βρουν και λλες συχες μ ρες Η ημ ρα β βαια π ρα απ αυτ την αξ χαστη εμπειρ α ε ναι και φανταστικ σκι προετοιμασ α για τις χιονο ρες Sun 23 Feb 2014 18 10 11 GMT http www skim gr alpharhothetarhoalpha alphapiomicronpsiepsiloniotasigma 4 Στις 14 με 16 Φλεβ ρη πραγματοποι θηκε το Πανευρωπα κ Πρωτ θλημα Ορ Σκι στην Ανδ ρα Η χ ρα μας εκπροσωπ θηκε απ τους Αρ νη Πλ των Καλογερ πουλο Γρηγ ρη και Μπ κα Δ μητρα και παρ την νιση μ χη που δωσε η Εθνικ Ομ δα κατ κτησε τη 13η θ ση στη γενικ κατ ταξη Η ομ δα αυτ παρ τι ονομ στηκε Εθνικ και αγων στηκε για να τιμ σει το εθν σημο ε χε μηδαμιν υποστ ριξη και γιαυτ αξ ζουν δ ο φορ ς συγχαρητ ρια στα παιδι Ο Κ στας Πλ των Αρ νης αθλητ ς που πρωταγωνιστε τα τελευτα α χρ νια στους ελληνικο ς αγ νες μας διηγε ται πως ζησε το πανευρωπα κ πρωτ θλημα Κ τω απ την λ μψη των Ολυμπιακ ν αγ νων στο Sochi πραγματοποι θηκαν οι δικο μας λαμπρο αγ νες το Πανευρωπα κ Πρωτ θλημα Ορειβατικο Σκι στην Ανδ ρρα Η μεγ λη μου συμπ θεια προς την χ ρα αυτ δεν ξεκ νησε την ρα της φιξης μας ως ρωτας με την πρ τη ματι αλλ ακ μα πρωτ τερα ταν κ ποτε σε να απ τα πρ τα παγκ σμια πρωταθλ ματα ορειβατικο σκι που συμμετε χα αντ λλαξα με ναν Ανδοριαν αθλητ την φ ρμα της εθνικ ς μας με αυτ ν της χ ρας του τσι λ γο λ γω της αν μνησης της συμμετοχ ς μου στο παγκ σμιο πρωτ θλημα λ γο το μορφο νομα αυτ ς της μικρ ς χ ρας λ γο το γνωστο και η ιδιαιτερ τητ της και τ λος το κ κκινο χρ μα της φωτι ς θελε να γ νει η αγαπημ νη μου φ ρμα με την οπο α απ τ τε με νον τον μ ντορ μου Γι ργο Κλαουδ το ως κ κκινος βαρ νος συμμετ χω στους ελληνικο ς αγ νες ορειβατικο σκ Προσγειωθ καμε στην Βαρκελ νη και απ εκε οδικ ς για την πολυαναμεν μενη Ανδ ρρα Απ μακρι κι λας αντικρ ζοντας σιγ σιγ οδικ ς τις χιονισμ νες κορυφ ς της Ανδ ρρας το α σθημα γοητε ας που απ πνεε ταν σο και η αναμον της αντ μωσ ς της Αφο τακτοποιηθ καμε και ξεκουραστ καμε την πρ τη μ ρα την δε τερη μετ τις απαρα τητες εγγραφ ς και τις δηλ σεις συμμετοχ ς βγ καμε για μια πρ τη γνωριμ α με το μ ρος πoυ θα γιν ταν ο πρ τος μας αγ νας το vertical χοντας ναν λιο λαμπρ να κα ει απ π νω μας και να αστραποβολ με θ ρμη λες τις γ ρω επιβλητικ ς χιονισμ νες κορυφ ς την δι θεση στο φο λ και την εν ργεια στα κ κκινα ξεκιν σαμε να κ νουμε τα πρ τα 500μ υψομετρικ ς της διαδρομ ς του αγ να Δυστυχ ς απ το πρ το μ τρο νι θω μια σοβαρ εν χληση εσωτερικ στον αριστερ αστρ γαλο ενθ μιο απ ναν τραυματισμ μου στον προηγο μενο αγ να ορειβατικο σκι πρ ν δ ο εβδομ δες σαν να μην ε χε περ σει μ α μ ρα Σιγ σιγ και με μεγ λη προσοχ πατ ντας μον πατα τελει νουμε την προπ νηση και ξεκιν ει η μ χη με το τρα μα Μετ απ ρες αγων ας και χοντας την τ χη με το μ ρος μου βρ σκω κ τι ειδικο ς αποστ τες τζ λ με τους οπο ους θα περ σω ατελε ωτες ρες παρ α κ νοντας δοκιμ ς λο το απ γευμα και βρ δυ μ χρι να κοιμηθ ς και μ χρι 30 λεπτ πρ ν την εκκ νηση του αγ να χοντας π ντα δ πλα μου την πολ τιμη βο θεια του φ λου και συναθλητ μου Γρηγ ρη και παρ α την μοναδικ γυνα κα της εθνικ ς την δυναμικ Δ μητρα Ο αγ νας 740 μ τρα υψομετρικ ς λιος λαμπερ ς θερμοκρασ α ιδανικ ποι τητα χιονιο πολ καλ συνθ κες αγ να δηλαδ ριστες 10 9 8 7 6 5 4 μπαμ ξεκιν ει το vertical μ χρι να πατ σω start στο ρολ ι ε χα με νει μ νος εξαφαν στηκαν λοι μπροστ μου σαν να τελε ωνε ο αγ νας στα επ μενα 100 μ τρα Τελευτα ος χωρ ς μως γχος αφο πλ ον δεν μπορο σα να χ σω απ καν ναν Και με το π δι αν λπιστα σχεδ ν χωρ ς π νο δι θεση εκρηκτικ φε γω Ανεβ ζω ανεβ ζω πι νω ταχ τητα σταθεροποι ψιλ σφυγμο ς ρυθμ ζω αν σες ελ γχω πατ ματα και ρυθμ και ξεκιν ω να μετρ ω φαν λες ναν δ ο τρεις τ σσερις π ντε χω δη περ σει και τον τρ το γγλο μπροστ μου νας Νορβηγ ς ξι επτ με τον Ανδορριαν και μετ απ επευφημ ες go go Greece bravo bravo του φ λαθλου αυτο λαο που βρισκ ταν σε σχεδ ν λη την διαδρομ περν ω και ναν Αυστριακ που μετ απ λ γο ρχεται η γραμμ τερματισμο και ευτυχ ας μαζ Η ικανοπο ηση δι χυτη στο πρ σωπ μου και στην ψυχ μου χρ νος 33 λεπτ για 740 μ τρα υψομετρικ ς ατομικ ρεκ ρ πολ π νω απ τα αναμεν μενα και η διαφορ χρ νου απ τον πρ το αθλητ του πανευρωπαικο μ λις 5 λεπτ δηλαδ περ που 17 πιο αργ ς ρεκ ρ Οι νθρωποι της ISMF ιδια τερα διαχυτικο και γενναι δωροι στα φιλοφρον ματα στον τερματισμ φ ναζαν GREEKS ARE STRONG GREEKS ARE STRONG PEOPLE που μεταξ των λλων μου εκδ λωσαν το ντονο ενδιαφ ρον τους να β λουν του χρ νου στο καλεντ ρι του παγκοσμ ου πρωταθλ ματος ναν αγ να στον λυμπο Την επ μενη μ ρα στ χος και π λι μια πρ τη γνωριμ α με την διαδρομ του ατομικο αγ να της Κυριακ ς καθ ς και ευκαιρ α για λ γο σκι ρισμα στε να λυθο ν τα π δια και να γεμ σουμε αυτοπεπο θηση Η διοργ νωση ε χε προβλ ψει για λες αυτ ς τις μ ρες να παρ χει στους αθλητ ς κ ρτες lift και για τα δ ο χιονοδρομικ arcalis και arinsal Πα ρνουμε το lift φτ νουμε σε μια παν μορφη κοιλ δα και απ εκε ξεκιν με δειλ δειλ να κ νουμε την τελευτα α αν βαση του αγ να για την κορυφ Μπροστ μας δ σποζαν και λες οι υπ λοιπες απ κρημνες κορυφ ς του αγ να που την επ μενη μ ρα φορτωμ νοι τα π διλα στην πλ τη μ σα σε να ομιχλ δες τοπ ο θα παλε αμε με ντονες ρυθμικ ς αν σες να κατακτ σουμε Οι καταβ σεις εντυπωσιακ ς γοητευτικ ς και ιδια τερα απ τομες προκαλο σαν δ ος σο περισσ τερο κρατο σες το βλ μμα σου π νω τους δεν φηναν περιθ ριο λ θους στην κατ βαση τουλ χιστον χι στα πρ τα αρκετ μ τρα απ την κορυφ Alert απ τα πρ τα κι λας μ τρα αν βασης π νος και π λι στο π δι μου καθ ς ταν ταλαιπωρημ νο απ το Vertical της προηγο μενης μ ρας Ο ν ρθηκας που ε χα φτι ξει για τον προηγο μενο αγ να δεν ταν πλ ον αρκετ ς το πρ ξιμο ε χε μεγαλ σει Με σφιγμ να τα δ ντια και ντονο προβληματισμ τελει νει η σχετικ σ ντομη προπ νηση Το απ γευμα λο μ χρι αργ το βρ δυ αφιερ νεται και π λι στην επισκευ του ποδιο μως με πολ αμφ βολα πλ ον αποτελ σματα Η μεγ λη ημ ρα ξημερ νει με ντονο τον φ βο χιον πτωσης στον δρ μο προς τον αγ να και κ νδυνο αδυναμ ας του νοικιασμ νου αυτοκιν του μας να μας οδηγ σει στην εκκ νηση του αγ να Ευτυχ ς την προηγο μενη ημ ρα μετ το briefing του αγ να και αφο εκφρ σαμε στην διοργ νωση τον προβληματισμ μας για την σφοδρ χιον πτωση προσφ ρθηκε η εθνικ ομ δα Γαλλ ας σε περ πτωση κολλ ματ ς μας να μας π ρει μαζ της σε να απ τα π ντε βαν κια που με ευγ νεια τους παραχ ρησε η γαλλικ ομοσπονδ α σε αντιδιαστολ με το καν να που μας προμ θευσε η δικι μας ομοσπονδ α αλλ αυτ ε ναι μ α λλη συζ τηση Ο μεγ λος αγ νας ο ατομικ ς ξεκιν ει κ τω απ μισ με να μ τρο φρ σκο χι νι ντονη ομ χλη λ γο α ρα και χιον πτωση Στην εκκ νηση μως ντονα χαμ γελα ο π νος στο π δι μ λις και γιν ταν αντιληπτ ς Ο ν α σχεδιασμ νος ν ρθηκας ντονα μεν ογκ δης και ενοχλητικ ς σε α σθηση κρατο σε μως σε απ σταση σχετικ ασφαλε ας το τρα μα απ την μπ τα Αντ στροφη μ τρηση ευχ ς για καλ επιτυχ α και μπ μ Στ χος η αυξομε ωση του ρυθμο αν λογα με το τερ ν διατηρ ντας ναν ως επ το πλε στων γρ γορο ρυθμ αλλ με ιδια τερη προσοχ να μην συμβο ν γλιστρ ματα λ θη κτλ Προς μεγ λη μου κπληξη εκτ ς απ την εκκ νηση και σε λη την υπ λοιπη δι ρκεια του αγ να ε χα κοντ μου αρκετο ς αθλητ ς οι οπο οι με προσπερνο σαν στη κατ βαση και τους ξανα πιανα οριακ στην αν βαση οι οπο οι θα με συντρ φευαν σχεδ ν σε λον τον αγ να εκτ ς απ το τ λος που θα καταφ ρω τελικ να π ρω μια απ σταση ασφαλε ας και ξεπερν ντας το εαυτ μου τ σο στην κατ βαση σο και στην αν βαση να τερματ σω μ νος Η αλ θεια ε ναι χι μ νος αλλ με λλους χι μως με αυτο ς ε χα τη τ χη να τερματ ζω μαζ με την τρ τη γυνα κα αθλ τρια και μαζ με τους νδρες κατηγορ ας cadet Οι γυνα κες και τα cadet ε χαν ξεκιν σει μετ απ εμ ς και αφο κ λυψαν μικρ τερη απ σταση συγχρονιστ καμε ακριβ ς στην τελευτα α αν βαση που πηγα νοντας για τερματισμ στολ ς της εθνικ ς Ισπαν ας Γαλλ ας μ νο θηση δ ναμη και χαρ μου διναν νι θοντας μ χρι την κορυφ τον επ μονο βρυχηθμ απ π σω μου Πραγματοποι ντας για δε τερη ημ ρα ναν απ τους καλ τερους αγ νες της ζω ς μου δ νοντας πραγματικ μ χη και μ λλον χι επ σοις ροις με τους αθλητ ς των λλων β ρειων χωρ ν τ σο λ γω του καλ τερου πεδ ου προπ νησης Αλπεις Πυρυνα α κτλ σο και της γενικ τερης υποστ ριξ ς τους κ α και ταυτ χρονα χοντας ναν παιδικ υπ ρμετρο ενθουσιασμ ο τερματισμ ς ρθε μ σα σε να ονειρικ π πλο ομ χλης και ντονης χιον πτωσης πλημμυρισμ νο με φ τα ζητωκραυγ ς και παλμ με το σ μα μου για δε τερη φορ να ξεχειλ ζει απ γαλακτικ και την ψυχ μου απ ζω περηφ νια και ευγνωμοσ νη Για πολλοστ φορ χα ρομαι πολ και αισθ νομαι ιδια τερα τυχερ ς που γν ρισα απ κοντ τον μοναδικ αυτ χ ρο του ορειβατικο σκ μ α διαρκ πηγ ομορφι ς απ λαυσης και εναλλακτικ ς οπτικ ς των ελληνικ ν βουμοκορφ ν που απ τ τε συν χεια και απλ χερα μου χαρ ζει πολ μεγ λες και δυνατ ς συγκιν σεις τ σο σε αθλητικ αγωνιστικ επ πεδο σο και σε τουριστικ να θλημα με μεγ λο μ λλον για τα ελληνικ βουν τα οπο α μπορε να μην ε ναι τα πιο κατ λληλα για ανταγωνιστικ υψηλ ς αγωνιστικ ς επιδ σεις σε σχ ση με αυτ των λπεων των Πυρρηνα ων λ γω μικρ τερων υψομετρικ ν και μικρ τερης χιον πτωσης αλλ ε ναι πραγματικ φιλ ξενα και ιδια τερα κατ λληλα για αθλητικ τουριστικ ς και μοναδικ ς ομορφι ς εξορμ σεις παρουσι ζοντας παρ λληλα σχετικ πολ μεγ λη σεζ ν σε σ γκριση με τα ελληνικ δεδομ να χιονοδρομ ας Sat 28 Dec 2013 21 20 58 GMT http www skim gr alpharhothetarhoalpha alphapiomicronpsiepsiloniotasigma 3 Ε ναι μια ερ τηση που ακο με συχν και παρ τι ε μαστε χρ νια σε αυτ το θλημα τις περισσ τερες φορ ς δεν χουμε μια γρ γορη απ ντηση αλλ πρ πει υπομονετικ να ανο ξουμε μια κουβ ντα με τον ενδιαφερ μενο για το τι ε ναι το ορειβατικ σκι ποιες ε ναι οι τεχνικ ς απαιτ σεις τι εξοπλισμ χρει ζεται και που θα τον βρει και λλα πολλ μ χρι να π ρει μια ολοκληρωμ νη απ ντηση Θα π ρουμε λοιπ ν τα πρ γματα με τη σειρ για να εξηγ σουμε στους φ λους μας που θ λουν να ασχοληθο ν με το θλημα πως πρ πει να ξεκιν σουν και που θα πρ πει να απευθυνθο ν Τι ε ναι το ορειβατικ σκι Το ορειβατικ σκι ε ναι να συναρπαστικ χειμεριν θλημα που συνδυ ζει την δυνατ τητα μετακ νησης σε αδιαμ ρφωτες επιφ νειες καλυμμ νες απ χι νι για αν βαση και κατ βαση με τη χρ ση χιονοπ διλων Με λλα λ για αντ να περιμ νουμε υπομονετικ στην ουρ του λιφτ με τι αυτ συνεπ γεται μπορο με να β λουμε τις φ κιες στα σκι μας και να ε μαστε ανεξ ρτητοι στις μετακιν σεις μας για να σκι ρουμε σε πλαγι ς που δεν φτ νει το λιφτ και η ανθρ πινη παρ μβαση το χειμ να Π ρα μως απ αυτ και τη χρ ση του χιονοδρομικο εξοπλισμο σε απ τομες πλαγι ς δ σκολες αναβ σεις και διασχ σεις θα πρ πει ο χιονοδρ μος να κ νει χρ ση ορειβατικ ν τεχνικ ν που περιλαμβ νουν κραμπ ν πιολ σχοινι μ σα ασφ λισης κ α Το ορειβατικ σκι λοιπ ν περιλαμβ νει λ γο απ λα και β βαια η ασφαλ ς πραγματοπο ηση του αθλ ματος δεν εξαρτ ται απ την εξειδ κευση σε να τομ α αλλ απ την νδυα σε κ ποιο λλο με λλα λ για νας πολ καλ ς χιονοδρ μος χωρ ς γν σεις βουνο διατρ χει κινδ νους πως και νας καλ ς ορειβ της με αδυναμ ες στην κατ βαση Ο εξοπλισμ ς Σε αντ θεση με το σκι κατ βασης ο εξοπλισμ ς του ορειβατικο σκι ε ναι δυσε ρετος χι τ σο για αγορ σο για ενοικ αση Παρ λα αυτ υπ ρχουν εξειδικευμ να καταστ ματα πως η εταιρ α Κλαουδ τος που μπορο ν οι ενδιαφερ μενοι να βρουν μια μεγ λη γκ μα υλικ ν ε τε για αγορ ε τε για ενοικ αση Π διλα τα π διλα διαφ ρουν σε σχ ση με αυτ της κατ βασης ως προς το β ρος να τυπικ π διλο για λες τις χρ σεις χει β ρος 1100 1300 γραμμ ρια και γεωμετρ α περ που 110 80 100 Alaska Elan Seven Summit Dynafit GTS Lasportiva Ελαφρ τερα π διλα ε ναι για καθαρ αγωνιστικ χρ ση και ε ναι πολ πιο ευα σθητα σε φθορ ς αλλ και δ σκολα στην πλο γηση Βαρ τερα και πιο φαρδι π διλα ε ναι κουραστικ στην αν βαση και πιθαν αχρε αστα στις ελληνικ ς συνθ κες χιονιο Τα φαρδι π διλα β βαια ε ναι απολαυστικ στις πο δρες αλλ π ρα απ το β ρος υπολογ στε και το επιπλ ον κ στος για τις φ κιες Γενικ ς καν νας ε ναι τι επιλ γουμε τα π διλα περ που στο ψος μας και χι 20 εκατοστ κοντ τερα πως μας λεγαν για τα σκι πριν λ γα χρ νια Δ στρες Το βασικ χαρακτηριστικ ν των δεστρ ν ε ναι η δυνατ τητα απελευθ ρωσης της πτ ρνας στε να μπορε να πραγματοποιηθε ο βηματισμ ς στην αν βαση Οι δ στρες χωρ ζονται σε δ ο βασικ ς κατηγορ ες tech και frame type Η πρ τη κατηγορ α κατ κλυσε την αγορ λ γο του χαμηλο β ρους αλλ και της ευκολ ας στις αλλαγ ς μετ βαση απ αν βαση σε κατ βαση και αντ στροφα εν η δε τερη κατηγορ α χει ιδια τερη δυναμικ τα τελευτα α χρ νια καθ ς οι συγκεκριμ νες δ στρες μπορο ν να χρησιμοποιηθο ν και με μπ τες κατ βασης και ε ναι γενικ τερα πιο ικανοποιητικ ς στην κατ βαση Ο ενδιαφερ μενος πρ πει να ζυγ σει τα θ λω του και τις απαιτ σεις του Με βεβαι τητα μπορο με να πο με τι ανεξ ρτητα απ το β ρος οι δ στρες τ που tech ε ναι πολ πιο ε χρηστες για το ορειβατικ σκι γκος ευκολ α στις αλλαγ ς λιγ τερες δυσκολ ες με τον π γο κ α εν απ την λλη μπορε να β λει κ ποιος μια frame type δ στρα σε να free ride π διλο για να βγα νει καμι β λτα που και που ακ μη και με μπ τες κατ βασης Δ στρα τ που Tech Dynafit TLT Radical Δ στρα τ που Frame Fritchi Diamir Eagle 12 Φ κιες Δεν ξ ρω για πιο λ γο επικρ τησε αυτ ς το ορισμ ς για τα κομμ τια υφ σματος που κολλ με κ τω απ τα σκι για να μπορο με να ανεβα νουμε αλλ τσι ονομ ζεται το πιο σημαντικ υλικ στο ορειβατικ σκι Οι φ κιες διαφοροποιο νται σε τρεις ποι τητες αν λογα με το υλικ κατασκευ ς mohair mixed nylon Αν απορε τε γιατ σε μια μικρ κατηφ ρα φορ ντας τις φ κιες ο συνοδοιπ ρος σας γλιστρ ει σαν να τις χει βγ λει εν εσε ς πρ πει να κ νετε χαρα β ματα για τον πλησι σετε η απ ντηση ε ναι απλ αυτ ς φορ ει mohair και εσε ς nylon φ κιες Η διαφορ στο γλ στρημα ε ναι πραγματικ αισθητ ωστ σο οι mohair υστερο ν στην αδιαβροχ τητα με αποτ λεσμα να μουσκε ουν και να ξεκολλο ν ευκολ τερα απ τις λλες Για γενικ χρ ση συνιστ νται οι ημισυνθετικ ς 70 30 Π ρα απ την ποι τητα οι φ κιες θα πρ πει να καλ πτουν λο το πλ τος του π διλου εκτ ς απ τις ακμ ς σε σο μεγαλ τερο μ κος γ νεται ταν μιλ με για τουριστικ χρ ση καλ ε ναι οι φ κιες να καλ πτουν λο το μ κος του π διλου και να κλιπ ρουν και στο π σω μ ρος του σκι Μπ τες Βασικ χαρακτηριστικ των μποτ ν ορ σκι ε ναι η ελε θερη καλ τερα σχεδ ν ελε θερη κ νηση της ποδοκνημικ ς ρθρωσης στε να ε ναι πιο νετη και σο γ νεται φυσικ η κ νηση στην αν βαση Οι μπ τες αυτ ς χουν β βαια ρ θμιση αν βασης και κατ βασης στε να απελευθερ νουν να μπλοκ ρουν την ποδοκνημικ αντ στοιχα να επιπλ ον χαρακτηριστικ ε ναι το χαμηλ β ρος σε σχ ση με τις μπ τες κατ βασης Το β ρος τους ξεκιν απ τα 600 γραμμ ρια που ζυγ ζουν οι ελ τ αγωνιστικ ς μπ τες και ανεβα νει Οι τυπικ ς μπ τες κυμα νονται απ 1200 μ χρι 1600 γραμμ ρια καθ ς οι πιο ελαφρι ς προορ ζονται για καθαρ αγωνιστικ χρ ση που συνεπ γεται αστ θεια και μικρ προστασ α απ τις καιρικ ς συνθ κες εν οι πιο βαρι ς δυσκολε ουν στην αν βαση και ε ναι ογκ δης στη χρ ση χωρ ς σκι Σημαντικ ταν επιλ ξουμε μπ τες ε ναι να χουν τις υποδοχ ς για tech δ στρες και β βαια να τις δοκιμ σουμε στε να ταιρι ζουν καλ στο π δι μας Οι επιλογ ς σε μπ τες ε ναι πλ ον αρκετ ς και απ πολλ ς εταιρ ες οπ τε δεν χρει ζονται προκαταλ ψεις και εντυπωσιασμο Dynafit Vulcan TF Scarpa Maestrale RS La Sportiva Sideral Μπατ ν Και σων αφορ τα μπατ ν οι επιλογ ς ποικ λουν Μια βολικ λ ση ε ναι τα ρυθμιζ μενα μπαττ ν καθ ς μπορο με να αυξομει νουμε το μ κος για την αν βαση και την κατ βαση Μια λλη επιλογ ε ναι τα μπατ ν τ που cross country που συν θως τα επιλ γουμε 15 20 ψηλ τερα απ τα μπατ ν κατ βασης και θεωρο νται πιο αξι πιστα για σκληρ χρ ση πως σε συνθ κες αγ να Εξοπλισμ ς Ασφαλε ας Ο βασικ ς εξοπλισμ ς ασφαλε ας αποτελε ται απ φτυ ρι χιονιο πομποδ κτη χιονοστιβ δων arva και sonda πτυσσ μενη ρ βδο Β βαια δεν αρκε η αγορ των υλικ ν αλλ χρει ζεται και η απαρα τητη εκπα δευση προκειμ νου να ε μαστε τοιμοι να αντιμετωπ σουμε τους πιθανο ς κινδ νους Επιπλ ον Εξοπλισμ ς Σημαντικ ε ναι να καλ σακ διο το οπο ο να προβλ πει υποδοχ για πρ σδεση των σκι και τεχνικ ς ρουχισμ ς που θα μας προστατ ψει απ τον καιρ σε συνθ κες ντονης σωματικ ς σκησης Εκμ θηση πως ε παμε και στην αρχ το ορειβατικ σκι ε ναι να σ νθετο θλημα που απαιτε επ ρκεια γν σεων σε πολλ επ πεδα Απ τη στ λη του SkiM gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μπορο ν να ενημερ νονται οι ενδιαφερ μενοι σχετικ με τις σχολ ς που πραγματοποιο νται κ α Ξεκιν με απ την κατ βαση Για να μην παιδευτο με στα αρχικ στ δια καλ ε ναι να π ρουμε τα πρ γματα απ την αν ποδη Η εκμ θηση σκι κατ βασης ε ναι σχετικ πιο ε κολη με την ννοια τι υπ ρχει υποδομ σε λα τα χιονοδρομικ της χ ρας που μπορε κ ποιος να ξεκιν σει απ το μηδ ν Επιπλ ον για να βελτι σει ο ενδιαφερ μενος τις ικαν τητ ς του στο εκτ ς π στα σκι διοργαν νονται camp σε αρκετ χιονοδρομικ της χ ρας Η αν βαση Η αν βαση ε ναι μια φαινομενικ πιο ε κολη διαδικασ α απ τεχνικ ποψη σε σχ ση με την κατ βαση αλλ τα πρ γματα δεν ε ναι π ντα τσι Δυστυχ ς και στην αν βαση πως και στην κατ βαση χουμε να αντιμετωπ σουμε ποικιλ α σε κλ σεις και ποι τητες χιονιο που μπορο ν να δυσκολ ψουν να κ νουν επικ νδυνη μια αν βαση Π ρα απ την τοποθ τηση της φ κιας στα σκι και τη ρ θμιση της δ στρας και της μπ τας σε κατ σταση αν βασης υπ ρχουν μια σειρ τεχνικ ς με τα σκι στα π δια πως το kick turn αλλαγ διε θυνσης αλλ και λλες τεχνικ ς απαιτ σεις πως η χρ ση κραμπ νς και λλων μ σων πως το πιολ για πιο δ σκολα χι νια και μεγ λες κλ σεις που χρει ζονται εκπε δευση και εξοικε ωση Σε κ θε περ πτωση ιδανικ ς τρ πος για πρ τη επαφ με το θλημα και την κ νηση στην αν βαση ε ναι να κινο μαστε στα ρια κ ποιου οργανωμ νου χιονοδρομικο κ ντρου που συν θως δεν χρει ζεται να κ νουμε χρ ση λλων υλικ ν π ρα απ τα σκι και το περιβ λλον ε ναι ασφαλ ς Σχολ ς Ε Ο Ο Α Μ χρι στιγμ ς οι σχολ ς ορειβατικο σκι που γ νονται υπ την επ βλεψη της Ελληνικ ς Ομοσπονδ ας Ορειβασ ας Αναρρ χησης ε ναι ο πιο ενδεδειγμ νος τρ πος προκειμ νου να χουν οι ενδιαφερ μενοι μια ολοκληρωμ νη εκπα δευση για λες τις πτυχ ς του ορειβατικο σκι και ιδ ως να χουν την απαρα τητη κατ ρτιση σε θ ματα ασφ λειας Η εκπαιδευτικ λη ε ναι πλο σια αλλ ο περιορισμ νος αριθμ ς διδακτικ ν ωρ ν 10 μ ρες σως δεν ε ναι αρκετ ς για την εξοικε ωση των εκπαιδευ μενων σε λες τις τεχνικ ς οπ τε απαιτε ται ατομικ προσπ θεια για βελτ ωση Προκειμ νου να παρακολουθ σει κ ποιος τις σχολ ς ορειβατικο σκι της ΕΟΟΑ ε ναι απαρα τητο να χει μια βασικ γν ση σκι κατ βασης Διαβ στε αναλυτικ τερα στη σχετικ στ λη του SkiM gr σχολ ς Εκμ θηση εκτ ς ΕΟΟΑ Αυτ τη στιγμ δεν υπ ρχει να ολοκληρωμ νο δ κτυο για εκμ θηση ορειβατικο σκι απ ιδιωτικο ς φορε ς αλλ ε ναι σ γουρο πως το επ μενο δι στημα θα πληθ νουν οι ιδιωτικ ς σχολ ς Εδ χρει ζεται ιδια τερη προσοχ και να ελ γχεται η επ ρκεια των εκπαιδευτ ν Εταιρ ες πως η Mountain Sports και η Base Camp προσφ ρουν πιο ευ λικτα προγρ μματα εκμ θησης και camp ορειβατικο σκι Απευθυνθε τε στις συλλογικ τητες Ορειβατικο σ λλογοι υπ ρχουν παντο στην Ελλ δα και εκε υπ ρχει συσσωρευμ νη πε ρα και π ντα κ ποιος που μπορε να σας βοηθ σει στα πρ τα β ματα να σας κατευθ νει τις περισσ τερες φορ ς σωστ Αφορμ να γνωρ σετε ανθρ πους ε ναι και οι πολ μορφες εκδηλ σεις και συναντ σεις πως το Φεστι λ Ορειβατικο Σκι η Χαλαρ Συν ντηση το Snow Leopard Day καθ ς και οι αγ νες ορειβατικο σκι Η Ομ δα του SkiM gr ε χεται στους φ λους του ορειβατικο σκι καλ χρονι με μυαλωμ νες αναβ σεις και και πολλ ς σπρες μ ρες στα βουν και τη ζω του καθεν ς ξεχωριστ Wed 17 Jul 2013 08 59 14 GMT http www skim gr alpharhothetarhoalpha alphapiomicronpsiepsiloniotasigma 2o αναδημοσ ευση απ http www olympus climbing gr πως συμβα νει και με τα περισσ τερα συμβολικ βουν τα οπο α χουν μ α ξεχωριστ θ ση σον αφορ την ιστορ α εν ς τ που τσι και στην περ πτωση του Ολ μπου τα πρ τα χρ νια μετ την πρ τη αν βαση ταν επικεντρωμ νες στην αν βαση των κορυφ ν του Μ τικα και του Στεφανιο Μετ και την πρ τη αν βαση του Στεφανιο το 1921 απ τους Χρ στο Κ κκαλο και Marcel Kurz η πρ τες αναρριχ σεις που λαβαν χ ρα απ 1934 και μετ αντικατ στησαν την α γλη και τη δ ξα που προσ φεραν οι κλασσικ ς πλ ον αναβ σεις στις ψηλ τερες κορυφ ς Το γεγον ς αυτ επιβεβαι νουν οι αφ ξεις πολλ ν ξ νων αλπινιστ ν ο Ιταλ ς Emilio Comici οι Σλοβ νοι τ τε Γιουγκοσλ βοι Lipovsek Pipan οι αδερφο Demleitner οι αδερφο Huhn οι Σλοβ κοι Kolar Dubner για να ανο ξουν πρ τες διαδρομ ς στις ακ μα παρθ νες ορθοπλαγι ς του Ολ μπου Το κ ρος και η δ ξα που προσ φεραν οι πρ τες αναρριχ σεις σε παρθ νες ορθοπλαγι ς του Ολ μπου παρουσιαζ ταν στον τ πο της εποχ ς με ιδια τερο ενδιαφ ρον Κατ τα τελευτα α χρ νια δραστηρι τητες πως το ορειβατικ σκι και το ποδ λατο cross country downhill βοηθο μενες απ τον συνεχ ς εξελισσ μενο εξοπλισμ ε χαν και χουν μια ιδια τερη νθηση στη χ ρα μας και ο λυμπος π ντα μπροστ ρης σε λες της ορειβατικ ς εξελ ξεις κατ χει και σε αυτ ν την περ πτωση μ α ιδια τερη θ ση βλ πε May the Gods Ski with You Η ευχαρ στηση των καταβ σεων με ποιο μ σω αντικατ στησε αργ και σταδιακ την α γλη και το κ ρος της αν βασης της ψηλ τερης κορυφ ς του Ολ μπου που μετρ πλ ον πολλ

  Original URL path: http://www.skim.gr/3/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Η The North Face καινοτομεί με Thermoball !  - Ski Mountaineering in Greece
  Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Η The North Face καινοτομεί με Thermoball 7 1 2015 0 Comments Η The North Face καινοτομεί για ακόμα μία φορά και προσφέρει υψηλή ποιότητα και αποκλειστική τεχνολογία σε ένα πρωτοποριακό προϊόν Η κορυφαία outdoor εταιρεία ένδυσης και εξοπλισμού σε συνεργασία με την μοναδική στο είδος της εταρεία Primaloft TM δημιούργησαν κατά αποκλειστικότητα για την The North Face μια εξαιρετική τεχνολογία μόνωσης την Thermoball TM Το Thermoball TM υλικό καταφέρνει να διατηρεί και να παγιδεύει την θερμότητα ακόμα και όταν αυτό βραχεί Αυτό συμβαίνει καθώς παγιδεύει την ζέστη σε πολύ μικρά κενά αέρος κρατώντας την θερμότητα ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως το κρύο και η υγρασία Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας είναι να δημιουργήσει η The North Face την σειρά προϊόντων Thermoball Jackets To Thermoball Jacket αποτελείται από πολύ ελαφρύ ύφασμα αλλά και συγχρόνως πολύ ανθεκτικό το οποίο ζυγίζει μόλις 33gr m2 Το εσωτερικό του αποτελείται από την μόνωση Thermoball TM η οποία μας παρέχει όλα τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα Επίσης είναι 100 ανακυκλώσιμο

  Original URL path: http://www.skim.gr/epsilonxiomicronpilambdaiotasigmamu972sigmaf/-the-north-face-thermoball (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Αγωνιστικά πέδιλα και δέστρες... πιο κάτω δεν γίνεται! - Ski Mountaineering in Greece
  χεις αποδεχτε εκ των προτ ρων τι δεν περιμ νεις και πολλ στην κατ βαση για να καταφ ρεις να κερδ σεις αρκετ γραμμ ρια που ε ναι καθοριστικ για την επ δοση στην αν βαση Ωστ σο λες οι εταιρ ες χουν δ σει ιδια τερη μφαση στο να επιτ χουν την απαιτο μενη ποι τητα στις γων ες των σκι που ε ναι ιδια τερα ευα σθητες αλλ και για να προσφ ρουν την απαρα τητη σκληρ τητα και αξιοπιστ α Γιαυτ και οι τιμ ς στα κορυφα α μοντ λα ε ναι απλησ αστες αν αναλογιστε κανε ς τι αποτελο ν αναλ σιμο υλικ καμ α φορ μικρ τερης ζω ς και απ τις φ κιες Οι δ στρες Παρ την εκρηκτικ αν πτυξη των υλικ ν δεν χουμε δει κ τι επαναστατικ σων αφορ τις αγωνιστικ ς δ στρες τα τελευτα α χρ νια με την ννοια τι λες οι εταιρ ες κατασκευ ζουν δ στρες με την κλασικ δομ που εισ γαγε η Dynafit στα τ λη της δεκαετ ας του ογδ ντα και κυρι ρχησαν στην αγορ Θα κ νουμε μια προσπ θεια παρακ τω να παρουσι σουμε τα πιο γνωστ μοντ λα που κυκλοφορο ν Dynastar Prierra Menta Rocker Carbon β ρος 700 g 160cm γεωμετρ α 96 65 79 τιμ λεπτομ ρειες Dynafit DY NA β ρος 720 g 161cm γεωμετρ α 99 65 80 τιμ 850 λεπτομ ρειες La Sportiva RSR β ρος 720 g 160cm γεωμετρ α 97 65 77 τιμ 850 λεπτομ ρειες Trab Gara Aero Word Cup β ρος 705 g 164cm γεωμετρ α 91 64 80 τιμ 900 λεπτομ ρειες Merelli Race β ρος 650 g 160cm γεωμετρ α 99 65 79 τιμ λεπτομ ρειες Τα παραπ νω μοντ λα αποτελο ν τα κορυφα α της κ θε εταιρ ας και β βαια υπ ρχουν και λλες εταιρ ες πως Atomic Elan κ α που δ νουν εξ σου ανταγωνιστικ μοντ λα αλλ δεν αναφ ρονται για οικονομ α χ ρου Απ τα παραπ νω β βαια υποθ τω τι στην ελληνικ αγορ μπορε τε να βρε τε σως μ νο το π διλο της Dynafit Οι δ στρες ATK Revolution β ρος 105 gr τιμ 420 λεπτομ ρειες Η ATK ε ναι μια εταιρ α που δ νει πολ καλ ς δ στρες τα τελευτα α χρ νια Ενδεικτικ της επιτυχ ας της ε ναι η συνεργασ α με τη Lasportiva για το περσιν αγωνιστικ μοντ λο Εισ γει μια ν α τεχνικ ς στο μπροστιν σ στημα της δ στρας χωρ ς τα ελατ ρια που βλ πουμε στις λλες δ στρες που κατεβ ζει εντυπωσιακ το β ρος αλλ υπ σχεται και ευκολ τερο κλιπ ρισμα Dynafit Low Tech Race β ρος 115 gr τιμ 600 λεπτομ ρειες Μια πραγματικ ελαφρι πρ ταση που ενσωματ νει καινοτομ ες για να αποφε γονται τα προβλ ματα με τις ποιες ποι τητες χιονιο αλλ και αυτ ματο κλε δωμα στο κλιπ ρισμα για γρηγορ τερες αλλαγ

  Original URL path: http://www.skim.gr/epsilonxiomicronpilambdaiotasigmamu972sigmaf/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Οι αγωνιστικές μπότες της νέας χρονιάς. - Ski Mountaineering in Greece
  εύρος κίνησης καθώς και το πατενταρισμένο Quick Step In σύστημα που διευκολύνει σημαντικά το κούμπωμα των σκι Μια σουλουπωμένη κατασκευή που δεν κάνει εκπτώσεις σε στιβαρότητα και αξιοπιστία για να ρίξει το βάρος που είναι αρκετά ανταγωνιστικό LaSportiva Stratos Cube 545g Bikini μποτάκι 2 300 Η ελαφρύτερη εργοστασιακή μπότα αυτή τη στιγμή στον κόσμο Εισάγει μια σειρά από επαναστατικές καινοτομίες τόσο στο σύστημα μπλοκαρίσματος όσο και στα υλικά κατασκευής Κατασκευασμένη από 100 CarbonKevlar υπόσχεται εξαιρετική αίσθηση και άνεση για την ανάβαση αλλά και σταθερότητα για τις δύσκολες καταβάσεις Ο σχεδιασμός της ουσιαστικά απελευθερώνει την κίνηση της ποδοκνημικής προσφέροντας ένα πραγματικά μεγάλο εύρος κάμψης έκτασης Η τιμή της αρκετά υψηλή μιας και είναι η πρώτη χρονιά κυκλοφορίας Scarpa Alien 1 0 700g 1 350 Μια πολύ δυνατή πρόταση από μια εταιρία που πρωταγωνιστεί χρόνια στο χώρο Η Scarpa μπήκε δυνατά στο αγωνιστικό κομμάτι στις αρχές τις περασμένης δεκαετίας και παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των αθλητών και όχι μόνο Προσφέρει ένα αξιοπρόσεχτο εύρος κίνησης στην ποδοκνημική ενώ το κλείδωμα ψηλά στην κνήμη σε συνδιασμό με την carbon κατασκευή προσφέρει ικανοποιητική σκληρότητα για την κατάβαση Gignoux Morpho 400 500g Bikini μποτάκι 1 400 Χειροποίητη μπότα η πρώτη κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από karbon λατρευτικέ από τους κορυφαίους αθλητές και άνοιξε το δρόμο για την εξέλιξη των υλικών Προσφέρει μια πολύ καλή αίσθηση στην ανάβαση και η γεωμετρία της δίνει αίσθηση αθλητικού παπουτσιού Εξίσου καλή και στην κατάβαση λόγω της σταθερότητας που δίνει το carbon Υστερεί σε αξιοπιστία αναμενόμενο σε αυτά τα γραμμάρια Αξίζει να επιλέξουμε μια από τις παραπάνω Τα παραπάνω μοντέλα σίγουρα δεν απευθύνονται στη μεγάλη μάζα των χιονοδρόμων καθώς είναι μοιραίο μια μπότα που ζυγίζει όσο σχεδόν ένα αθλητικό παπούτσι να μην είναι και τόσο άνετη ενώ και η τιμή τους δεν είναι και τόσο προσιτή Αν συμβιβαστούμε μια πια επιλογή

  Original URL path: http://www.skim.gr/epsilonxiomicronpilambdaiotasigmamu972sigmaf/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Η The North Face καινοτομεί με Thermoball 7 1 2015 0 Comments Η The North Face καινοτομεί για ακόμα μία φορά και προσφέρει υψηλή ποιότητα και αποκλειστική τεχνολογία σε ένα πρωτοποριακό προϊόν Η κορυφαία outdoor εταιρεία ένδυσης και εξοπλισμού σε συνεργασία με την μοναδική στο είδος της εταρεία Primaloft TM δημιούργησαν κατά αποκλειστικότητα για την The North Face μια εξαιρετική τεχνολογία μόνωσης την Thermoball TM Το Thermoball TM υλικό καταφέρνει να διατηρεί και να παγιδεύει την θερμότητα ακόμα και όταν αυτό βραχεί Αυτό συμβαίνει καθώς παγιδεύει την ζέστη σε πολύ μικρά κενά αέρος κρατώντας την θερμότητα ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως το κρύο και η υγρασία Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας είναι να δημιουργήσει η The North Face την σειρά προϊόντων Thermoball Jackets To Thermoball Jacket αποτελείται από πολύ ελαφρύ ύφασμα αλλά και συγχρόνως πολύ ανθεκτικό το οποίο ζυγίζει μόλις 33gr m2 Το εσωτερικό του αποτελείται από την μόνωση Thermoball TM η οποία μας παρέχει όλα τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα Επίσης είναι 100

  Original URL path: http://www.skim.gr/epsilonxiomicronpilambdaiotasigmamu972sigmaf/archives/01-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive



 •