archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ο Αιώνας του Ολύμπου. Από τις εξερευνήσεις στα ρεκόρ! - Ski Mountaineering in Greece
  να φανταστο ν τις συν πειες και τον αντ κτυπο του γεννα ου εγχειρ ματος τους στις γενι ς που ακολο θησαν Οι πρ τες δεκαετ ες του Αι να του Ολ μπου χαρακτηρ στηκαν απ αναβ σεις στις ψηλ τερες κορυφ ς χειμ να και καλοκα ρι με κ ριο πρωταγωνιστ το Χρ στο Κ κκαλο εν σ ντομα ακολο θησαν οι πρ τες διασχ σεις με ορειβατικ σκι και οι πρ τες εξερευν σεις των απ κρημνων ορθοπλαγι ν του Ολ μπου Οι αναρριχ σεις των πρωτοπ ρων αναρριχητ ν πως του Ιταλο E Comici των Σλοβ νων M Lipovsek και L Pipan των αδερφ ν H S Demleitner καθ ς και η κατ βαση με σκι των Η Ιωανν δη Κ Ν τση και G Dorier απ την κορυφ του Σκολειο μ χρι τη Μον Σπαρμο φαντ ζουν μ χρι και σ μερα σαν ργα τ χνης χοντας αποκτ σει κλασσικ status Απ τις πρ τες δεκαετ ες των εξερευν σεων και των πρωτοπ ρων κ θε ε δους φτ νουμε σ μερα εκατ χρ νια μετ την πρ τη αν βαση της κορυφ ς του Ολ μπου στην εποχ των επιδ σεων Ο χρ νος χει αρχ ζει και γ νεται σε ολο να και περισσ τερο κ σμο που ασχολε ται με το βουν σε λες του τις εκφ νσεις πεζοπορ α αναρρ χηση ποδ λατο σκι βασικ και μετρ σιμο μ γεθος μιας περι γησης στο βουν λλοι το θεωρο ν τελε ως αν ητο να σκαρφαλ νεις με αντ παλο το ρολ ι να τρ χεις σο πιο γρ γορα μπορε ς απ το Δ ον μ χρι το Οροπ διο των Μουσ ν και π σω στο Λιτ χωρο ε τε με τα π δια στην πλ τη ε τε σερν μενος ακ μα να κ νεις π νω απ 2000m αν βασης με καχεκτικ σκι και να κατεβα νεις παγωμ νες πλαγι ς με τρεμ μενα π δια με αποτ λεσμα να πα ρνουν το χρ νο τους στο βουν γεμ ζοντας λη την ημ ρα τους και μα ξωμε νουν μ χρι αργ λ γω της πολ ς χαλαρ τητας περν νε και τη ν χτα τους κρεμ μενοι σε καμι ορθοπλαγι σε καμι χιον τρυπα τουρτουρ ζοντας απ το κρ ο Υπ ρχουν και πιο αν μεικτες καταστ σεις που συν θως θεωρο νται ποιο υγιε ς ναντι των δ ο αυτ ν κρων τι και να ναι το βουν ε ναι ελευθερ α και ο καθ νας πα ρνει σο θ λει Ε ν και μπα νουμε στην νοιξη ο χειμ νας στα ψηλ βουν καλ κρατε Η πλ ον πιο ευημερο σα χειμεριν δραστηρι τητα των Ελληνικ ν βουν ν αυτ του ορειβατικο σκι θα γιορτ σει την νθηση της για λλη μια φορ στις πλαγι ς του Ολ μπου σηματοδοτ ντας και επ της ουσ ας την ναρξη των εορτασμ ν του Πρ του Αι να του Ολ μπου Ο Μ ρτης χει απ λα και

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Ρεπορτάζ του tvxs.gr για τον αγώνα του Ολύμπου! - Ski Mountaineering in Greece
  ερχ μενη Κυριακ 17 Μαρτ ου θα πραγματοποιηθε στον λυμπο αγ νας ορειβατικο σκι με την συμμετοχ πολλ ν ξ νων αθλητ ν απ την Αυστρ α την Ιταλ α την Γερμαν α και αλλο Η περιοχ του Ολ μπου χει αναγνωριστε παγκοσμ ως απ την Ομοσπονδ α Ορειβατικο Σκι ως εξαιρετικ πεδ ο θλησης που μπορε να συνδυαστε με τουρισμ Ο Γι ργος Τριαντ φυλλου πρ εδρος του Χιονοδρομικο Συλλ γου Ελασσ νας ε χε δηλ σει μετ τον περσιν αγ να στον οπο ο ε χαν συμμετ σχει τουρ στες απ την Ιταλ α την Αυστρ α και την Γερμαν α τι ε ναι σημαντικ να ρχονται ξ νοι αθλητ ς στην περιοχ μας γιατ γ νονται η ζωνταν διαφ μιση για τη περιοχ Μ νουν κπληκτοι με τη φυσικ ομορφι του βουνο και δηλ νουν τι θα επιστρ ψουν ξαν το καλοκα ρι Οι διεθνε ς αγ νες ορειβατικο σκι που θα γ νουν στις 17 03 2013 αποτελο ν ακ μη μια ευκαιρ α για την προβολ του βουνο Πλ ον ο αγ νας στον λυμπο ε ναι καταχωρημ νος στο ημερολ γιο της παγκ σμιας ομοσπονδ ας αναφ ρει στο tvxs gr ο περιφερειακ ς σ μβουλος Θαν σης Παιδ ς που συμπληρ νει τι την προηγο μενη εβδομ δα ε χαν επισκεφθε την περιοχ της Ελασσ νας λ τρεις του σπορ οι οπο οι γραψαν τα καλ τερα στα σχετικ φ ρουμ Ο αγ νας θα ξεκιν σει απ την τοποθεσ α Δροσσοπο λες κοντ σε να εκπαιδευτικ κ ντρο ορειβατικο σκι του στρατο το Σ ββατο το πρω εν μετ την λ ξη του θα γ νει προβολ ταιν ας για το βουν των θε ν Στον φετιν αγ να υπ ρχουν 50 ελληνικ ς συμμετοχ ς απ λη την επικρ τεια και

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/-tvxsgr (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  γορα μπα νουμε σε ρυθμ Ο πρ τος στ χος 10 km απ σταση και 1 850 μ τρα υψομετρικ το καταφ γιο Mantova Hut στα 3 500m υψ μετρο και το πρ το 1st time check χρονικ ριο του αγ να στις 3 ρες Ε μαστε στις 2 ρες περ που χει ξημερ σει και απ π νω μας ο καταγ λανος ουραν ς χοντας τον λιο να μας ζεστα νει απ το πρωιν ψ χος βρισκ μαστε στο Canalino dell Aguila 2 650 m υψ μετρο να λο κι 60 μοιρ ν και 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς τα σκι στην πλ τη και αποκ πτομε απ την ομ δα για να βγω πρ τος απ το λο κι και να βοηθ σω τους συντρ φους μου στη επ μενη αλλαγ Τ ρα λα εξαρτ νται απ τον ρυθμ και τη επιμον μας 2 51 και φτ νουμε στο καταφ γιο μ σα σε να σ ννεφο χιονιο απ τον δυνατ α ρα Ε μαστε χαρο μενοι γιατ πι σαμε το πρ το χρονικ ριο και συνεχ ζουμε πολ καλ Λ γο πιο π νω 150 μ τρα υψομετρικ ς το δε τερο καταφ γιο το Gnifetti Hut 3 647 m υψ μετρο και λοι πλ ον αναγκαστικ πρ πει να δεθο με γιατ θα διασχ ζουμε παγετ να και αυτ θα μας παρ χει ασφ λεια στην περ πτωση να π σουμε σε crevasse μεγ λο νοιγμα στον παγετ να Δε τερος στ χος το Naso del Lyskamm στα 4 100m υψ μετρο με 5 km απ σταση και 600 μ τρα υψομετρικ Μια εκτεθειμ νη κ ψη 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς με βρ χια πα ρνουμε τα σκι στην πλ τη και πλ ον λοι φορ με κραμπ ν ειδικ καρφι που προσαρμ ζονται στην μπ τα Ο πολ δυνατ ς α ρας μας ταλαιπωρε η θερμοκρασ α 15 βαθμο ς κελσ ου και πλησι ζουμε στο δυσκολ τερο σημε ο της διαδρομ ς Μια πλαγι την οπο α χει ξυρ σει ο παγωμ νος α ρας και για 150 μ τρα χουν σκ ψει σκαλοπ τια στον π γο με αλυσοπρ ονο για να μπορ σουν οι ομ δες να κατ βουν αυτ το εκτεθειμ νο π ρασμα Η κατ σταση δεν ε ναι και τ σο καλ γιατ ε μαστε εγκλωβισμ νοι με π ρα πολλ ς ομ δες στο επικ νδυνο αυτ π ρασμα και λοι ανησυχο ν για το δε τερο χρονικ ριο που ε ναι στις 6 ρες Γρ γορα δ νεται το σ μα και ακο με απ τον ασ ρματο εν ς οδηγο που βρ σκονταν εκε για την ασφ λεια μας τι δ θηκε παρ ταση μισ ς ρας στο δε τερο κ ψιμο χουν καταλ βει τι οι συνθ κες και τα δ σκολα τεχνικ περ σματα δυσκ λεψαν ακ μα και τους πρ τους Ε μαστε πολ κοντ να τα καταφ ρουμε και το παλε ουμε με οποιοδ ποτε τρ πο

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/05-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  Η ομ δα του SkiM gr σε μια απ τις ομορφ τερες ανοιξι τικες εξορμ σεις στα βουν της Π νδου ε χε μια απρ σμενη συν ντηση με μια πολ τεκνη αρκουδοοικογ νεια ταν λ με συν ντηση μην φαντ ζεστε τι χαιρετηθ καμε κι λας πως ε ναι γνωστ αυτ το παν μορφο και αγαθ θηλαστικ αντιλαμβ νεται την ανθρ πινη παρουσ α απ εκατοντ δες και χιλι δες μ τρα και σπε δει σε φυγ Μ νο με τη βο θεια της τ χης μπορε κ ποιος να βρεθε σε ικαν απ σταση να αντιληφθε αυτ το ιδια τερο πλ σμα και εμε ς ε μαστε οι τυχερο της ημ ρας Β λαμε τα ορειβατικ σκι σε υψ μετρο 1500 περ που μ τρα και σε μια αν παυλα απ την κουραστικ αν βαση σε μια μορφη ρ χη στρ ψαμε το βλ μμα μας στο αχαν ς λευκ Κ τι περ εργες κουκκ δες κινο νται εκε απ ναντι για λλη μια φορ δικαι νομαι που κουβαλ ω την ογκ δη DSLR μαζ μου Τ ρμα ζουμ και το αποτ λεσμα μαγικ Η παρουσ α μας σως χ λασε το αν μελο παιχν δι για τα

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/04-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  π νο δι θεση εκρηκτικ φε γω Ανεβ ζω ανεβ ζω πι νω ταχ τητα σταθεροποι ψιλ σφυγμο ς ρυθμ ζω αν σες ελ γχω πατ ματα και ρυθμ και ξεκιν ω να μετρ ω φαν λες ναν δ ο τρεις τ σσερις π ντε χω δη περ σει και τον τρ το γγλο μπροστ μου νας Νορβηγ ς ξι επτ με τον Ανδορριαν και μετ απ επευφημ ες go go Greece bravo bravo του φ λαθλου αυτο λαο που βρισκ ταν σε σχεδ ν λη την διαδρομ περν ω και ναν Αυστριακ που μετ απ λ γο ρχεται η γραμμ τερματισμο και ευτυχ ας μαζ Η ικανοπο ηση δι χυτη στο πρ σωπ μου και στην ψυχ μου χρ νος 33 λεπτ για 740 μ τρα υψομετρικ ς ατομικ ρεκ ρ πολ π νω απ τα αναμεν μενα και η διαφορ χρ νου απ τον πρ το αθλητ του πανευρωπαικο μ λις 5 λεπτ δηλαδ περ που 17 πιο αργ ς ρεκ ρ Οι νθρωποι της ISMF ιδια τερα διαχυτικο και γενναι δωροι στα φιλοφρον ματα στον τερματισμ φ ναζαν GREEKS ARE STRONG GREEKS ARE STRONG PEOPLE που μεταξ των λλων μου εκδ λωσαν το ντονο ενδιαφ ρον τους να β λουν του χρ νου στο καλεντ ρι του παγκοσμ ου πρωταθλ ματος ναν αγ να στον λυμπο Την επ μενη μ ρα στ χος και π λι μια πρ τη γνωριμ α με την διαδρομ του ατομικο αγ να της Κυριακ ς καθ ς και ευκαιρ α για λ γο σκι ρισμα στε να λυθο ν τα π δια και να γεμ σουμε αυτοπεπο θηση Η διοργ νωση ε χε προβλ ψει για λες αυτ ς τις μ ρες να παρ χει στους αθλητ ς κ ρτες lift και για τα δ ο χιονοδρομικ arcalis και arinsal Πα ρνουμε το lift φτ νουμε σε μια παν μορφη κοιλ δα και απ εκε ξεκιν με δειλ δειλ να κ νουμε την τελευτα α αν βαση του αγ να για την κορυφ Μπροστ μας δ σποζαν και λες οι υπ λοιπες απ κρημνες κορυφ ς του αγ να που την επ μενη μ ρα φορτωμ νοι τα π διλα στην πλ τη μ σα σε να ομιχλ δες τοπ ο θα παλε αμε με ντονες ρυθμικ ς αν σες να κατακτ σουμε Οι καταβ σεις εντυπωσιακ ς γοητευτικ ς και ιδια τερα απ τομες προκαλο σαν δ ος σο περισσ τερο κρατο σες το βλ μμα σου π νω τους δεν φηναν περιθ ριο λ θους στην κατ βαση τουλ χιστον χι στα πρ τα αρκετ μ τρα απ την κορυφ Alert απ τα πρ τα κι λας μ τρα αν βασης π νος και π λι στο π δι μου καθ ς ταν ταλαιπωρημ νο απ το Vertical της προηγο μενης μ ρας Ο ν ρθηκας που ε χα φτι ξει για τον προηγο μενο αγ να δεν ταν πλ ον αρκετ ς το πρ ξιμο ε χε μεγαλ σει Με σφιγμ να τα δ ντια και ντονο προβληματισμ

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/02-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  ς το ορισμ ς για τα κομμ τια υφ σματος που κολλ με κ τω απ τα σκι για να μπορο με να ανεβα νουμε αλλ τσι ονομ ζεται το πιο σημαντικ υλικ στο ορειβατικ σκι Οι φ κιες διαφοροποιο νται σε τρεις ποι τητες αν λογα με το υλικ κατασκευ ς mohair mixed nylon Αν απορε τε γιατ σε μια μικρ κατηφ ρα φορ ντας τις φ κιες ο συνοδοιπ ρος σας γλιστρ ει σαν να τις χει βγ λει εν εσε ς πρ πει να κ νετε χαρα β ματα για τον πλησι σετε η απ ντηση ε ναι απλ αυτ ς φορ ει mohair και εσε ς nylon φ κιες Η διαφορ στο γλ στρημα ε ναι πραγματικ αισθητ ωστ σο οι mohair υστερο ν στην αδιαβροχ τητα με αποτ λεσμα να μουσκε ουν και να ξεκολλο ν ευκολ τερα απ τις λλες Για γενικ χρ ση συνιστ νται οι ημισυνθετικ ς 70 30 Π ρα απ την ποι τητα οι φ κιες θα πρ πει να καλ πτουν λο το πλ τος του π διλου εκτ ς απ τις ακμ ς σε σο μεγαλ τερο μ κος γ νεται ταν μιλ με για τουριστικ χρ ση καλ ε ναι οι φ κιες να καλ πτουν λο το μ κος του π διλου και να κλιπ ρουν και στο π σω μ ρος του σκι Μπ τες Βασικ χαρακτηριστικ των μποτ ν ορ σκι ε ναι η ελε θερη καλ τερα σχεδ ν ελε θερη κ νηση της ποδοκνημικ ς ρθρωσης στε να ε ναι πιο νετη και σο γ νεται φυσικ η κ νηση στην αν βαση Οι μπ τες αυτ ς χουν β βαια ρ θμιση αν βασης και κατ βασης στε να απελευθερ νουν να μπλοκ ρουν την ποδοκνημικ αντ στοιχα να επιπλ ον χαρακτηριστικ ε ναι το χαμηλ β ρος σε σχ ση με τις μπ τες κατ βασης Το β ρος τους ξεκιν απ τα 600 γραμμ ρια που ζυγ ζουν οι ελ τ αγωνιστικ ς μπ τες και ανεβα νει Οι τυπικ ς μπ τες κυμα νονται απ 1200 μ χρι 1600 γραμμ ρια καθ ς οι πιο ελαφρι ς προορ ζονται για καθαρ αγωνιστικ χρ ση που συνεπ γεται αστ θεια και μικρ προστασ α απ τις καιρικ ς συνθ κες εν οι πιο βαρι ς δυσκολε ουν στην αν βαση και ε ναι ογκ δης στη χρ ση χωρ ς σκι Σημαντικ ταν επιλ ξουμε μπ τες ε ναι να χουν τις υποδοχ ς για tech δ στρες και β βαια να τις δοκιμ σουμε στε να ταιρι ζουν καλ στο π δι μας Οι επιλογ ς σε μπ τες ε ναι πλ ον αρκετ ς και απ πολλ ς εταιρ ες οπ τε δεν χρει ζονται προκαταλ ψεις και εντυπωσιασμο Dynafit Vulcan TF Scarpa Maestrale RS La Sportiva Sideral Μπατ ν Και σων αφορ τα μπατ ν οι επιλογ ς ποικ λουν Μια βολικ λ ση ε ναι τα ρυθμιζ μενα μπαττ ν καθ ς μπορο με να

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/12-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  με τα περισσότερα συμβολικά βουνά τα οποία έχουν μία ξεχωριστή θέση όσον αφορά την ιστορία ενός τόπου έτσι και στην περίπτωση του Ολύμπου τα πρώτα χρόνια μετά την πρώτη ανάβαση ήταν επικεντρωμένες στην ανάβαση των κορυφών του Μύτικα και του Στεφανιού Μετά και την πρώτη ανάβαση του Στεφανιού το 1921 από τους Χρήστο Κάκκαλο και Marcel Kurz η πρώτες αναρριχήσεις που έλαβαν χώρα από 1934 και μετά αντικατέστησαν την αίγλη και τη δόξα που προσέφεραν οι κλασσικές πλέον αναβάσεις στις ψηλότερες κορυφές Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν οι αφίξεις πολλών ξένων αλπινιστών ο Ιταλός Emilio Comici οι Σλοβένοι τότε Γιουγκοσλάβοι Lipovsek Pipan οι αδερφοί Demleitner οι αδερφοί Huhn οι Σλοβάκοι Kolar Dubner για να ανοίξουν πρώτες διαδρομές στις ακόμα παρθένες ορθοπλαγιές του Ολύμπου Το κύρος και η δόξα που προσέφεραν οι πρώτες αναρριχήσεις σε παρθένες ορθοπλαγιές του Ολύμπου παρουσιαζόταν στον τύπο της εποχής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Κατά τα τελευταία χρόνια δραστηριότητες όπως το ορειβατικό σκι και το ποδήλατο cross country downhill βοηθούμενες από τον συνεχώς εξελισσόμενο εξοπλισμό είχαν και έχουν μια ιδιαίτερη άνθηση στη χώρα μας και ο Όλυμπος πάντα μπροστάρης σε όλες της ορειβατικές εξελίξεις κατέχει και σε αυτήν την περίπτωση μία ιδιαίτερη θέση βλέπε May the Gods Ski with You Η ευχαρίστηση των καταβάσεων με όποιο μέσω αντικατέστησε αργά και σταδιακά την αίγλη και το κύρος της ανάβασης της ψηλότερης κορυφής του Ολύμπου που μετρά πλέον πολλές χιλιάδες επισκέψεις Αναβάσεις στις κορυφές που στις περισσότερες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από μία επίπονη και διόλου ευχάριστη κατάβαση λόγω της σωματικής καταπόνησης Με τα μέσα να διαφέρουν σκι ποδήλατο η κατάβαση έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά μεθυστικής εμπειρίας για όλους όσους την έχουν γευτεί Το όλο εγχείρημα καταγράφεται τόσο από τις προσπάθειες των αθλητών της DYNAFIT να ανέβουν και να κατέβουν τον Όλυμπο σε μία ημέρα ή λίγες ώρες καλύτερα χρησιμοποιώντας ποδήλατα πόδια και

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/07-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  Με αφορμ λοιπ ν το διαγωνισμ η παρ α μας ψαχνε λο αυτ τον καιρ κ τι το ιδια τερο να παρουσι σει Λ γο οι ζ στες των προηγο μενων ημερ ν λ γο η προηγο μενη εμπειρ α σε λιμνο λες μας καναν να σκεφτο με σοβαρ το συνδυασμ χι νι νερ Το αρχικ πλ νο ταν να πραγματοποιηθε το λο σκηνικ στις 26 Μα ου που ε χαμε προγραμματ σει αν βαση στο Περιστ ρι Λ κμος με το σ λλογ μας ΣΟΧΤ Οι καιρικ ς συνθ κες δεν μας βο θησαν τ τε και κ ναμε μια μορφη πεζοπορ α που μας κανε να σκεφτο με ακ μη πιο επιτακτικ τη επ σκεψη στο βουν με τα σκι Δεν χ σαμε πολ καιρ και τσι στις 1 Ιο νη βρεθ καμε στη Βερλ γκα τη γνωστ λ μνη απ που πηγ ζει ο Αχελ ος στα 2000 μ τρα υψ μετρο με τα σκι Το σκηνικ β βαια ε χε αλλ ξει σε σχ ση με 6 μ ρες πριν καθ ς τ σο το νερ της λ μνης σο και τα χι νια ε χαν λιγοστ ψει Τ ποτα μως δεν μπορο σε να μας σταματ σει Αφο φτ σαμε στη λ μνη γιναν οι απαρα τητοι σχεδιασμο και ρχισε η δουλει Εν στην προηγο μενη επ σκεψη τα χι νια φταναν μ χρι το νερ αυτ τη φορ μας χ ριζαν κ ποια γ ρω στα 30 μ τρα χορτ ρι Φτυ ρια και σκι π ραν φωτι και τσι φτι χτηκε ο αναγκα ος δι δρομος βατ ρας Παρ τι το λο εγχε ρημα μας π ρε περισσ τερο απ μια ρα σκ ψιμο και κουβ λημα το τελικ αποτ λεσμα δεν ταν αυτ που περιμ ναμε καθ ς δεν μπορο σαμε να

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/archives/06-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •