archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορ. Σκι, Ελβετία, Salvan, Les Marecottes. - Ski Mountaineering in Greece
  ε ναι τ λεια ποι τητα snow powder εν σε αλλ να ε ναι ανακατεμ νο με τερ στιες παγωμ νες μπ λες απ χιονοστιβ δα Αμ σως μετ επιστροφ στο ξενοδοχε ο και ετοιμασ ες εξοπλισμο για τον αγ να Φαγητ συζ τηση της διαδρομ ς του αγ να και πνος Λ γο πριν το φαγητ ε χαμε και να απρ οπτο χαρο μενο γεγον ς το οπο ο καθ ς το θυμ μασταν τις υπ λοιπες ρες και μ ρες δεν μπορο σαμε να σταματ σουμε να γελ με Εκε που στεκ μασταν στο εστιατ ριο για να φ με και μας χαιρετο σε το μισ μαγαζ που ταν γεμ το με την φ λη πλ ον ομ δα της Ανδ ρας και μιλο σαμε μεταξ μας μια φων ακο γεται απ δ πλα να ρωτ ει που βρεθ κατε εσε ς εδ τους ε χε κ νει εντ πωση που μας χαιρετο σε ο κ σμος Γυρ ζουμε προς το μ ρος τους και αφο απαντ με τι ε μαστε και τι κ νουμε ρωτ με και εμε ς με την σειρ μας το διο ταν δ ο λληνες Μας λ ει ο νας τι ε ναι ο φυσιοθεραπευτ ς τα τελευτα α χρ νια στην ομ δα της Sion και συνεχ ζει λο χαρ και ενθουσιασμ Μ λις πριν μια εβδομ δα ρθε και ο Γκ κας στην ομ δα της Sion και συνεχ ζει Τον βλ παμε μικρο να πα ζει που να φανταστ τι θα τον ε χα κ ποτε δ πλα μου γνοια εγ Και λ ω Α μπρ βο μπ ρεσες και φερες και τον φ λο σου για παρ α Γυρ ζω στον λλον τον Γκ κα και συστ νομαι Πλ τωνας λ ω εκε νος δεν απαντ ει Τον βλ πω με κοιτ ει με παγωμ να γουρλωμ να μ τια λο απορ α Ξανασυστ νομαι και μου απαντ ει Γκ κας Α λ ω ψ χνω να δω τι μου θυμ ζει Γυρ ζω και στον Γρηγ ρη και τον Γι ργο και αυτο το διο τ ποτα Διακ πτει την σιγ ο φυσιοθεραπευτ ς και λ ει Ε ναι o Γκ κας ο ποδοσφαιρ στης Α λ με τ ρα λοι μαζ εγ ακ μα ψ χνω να δω τι σημα νει και συνεχ ζει o Γ ι ργος δεν ξ ρουμε και πολλ απ ποδ σφαιρο Γκουγκλ ροντας εγ αμ σως μετ στο κινητ μου ψ χνω να δω Γκ κας και διαβ ζω ρθρο του 2015 απ το Πρ το Θ μα π νω απ Θε χουν τον Γκ κα οι φ λαθλοι της στην Τουρκ α και διαβ ζω και λα τα λλα με τα γκ λ του και τις συμμετοχ ς του στην εθνικ και λ ω στα παιδι προβληματισμ νος Ρεζ λη γ ναμε του χαλ σαμε τελε ως την ψυχολογ α και χει και το πρ το του παιχν δι την Κυριακ Και αυτ ς απ Θε ς στην Τουρκ α και

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/-salvan-les-marecottes (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ΧΧ Trofeo Mezzalama - Ski Mountaineering in Greece
  νουμε σε ρυθμ Ο πρ τος στ χος 10 km απ σταση και 1 850 μ τρα υψομετρικ το καταφ γιο Mantova Hut στα 3 500m υψ μετρο και το πρ το 1st time check χρονικ ριο του αγ να στις 3 ρες Ε μαστε στις 2 ρες περ που χει ξημερ σει και απ π νω μας ο καταγ λανος ουραν ς χοντας τον λιο να μας ζεστα νει απ το πρωιν ψ χος βρισκ μαστε στο Canalino dell Aguila 2 650 m υψ μετρο να λο κι 60 μοιρ ν και 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς τα σκι στην πλ τη και αποκ πτομε απ την ομ δα για να βγω πρ τος απ το λο κι και να βοηθ σω τους συντρ φους μου στη επ μενη αλλαγ Τ ρα λα εξαρτ νται απ τον ρυθμ και τη επιμον μας 2 51 και φτ νουμε στο καταφ γιο μ σα σε να σ ννεφο χιονιο απ τον δυνατ α ρα Ε μαστε χαρο μενοι γιατ πι σαμε το πρ το χρονικ ριο και συνεχ ζουμε πολ καλ Λ γο πιο π νω 150 μ τρα υψομετρικ ς το δε τερο καταφ γιο το Gnifetti Hut 3 647 m υψ μετρο και λοι πλ ον αναγκαστικ πρ πει να δεθο με γιατ θα διασχ ζουμε παγετ να και αυτ θα μας παρ χει ασφ λεια στην περ πτωση να π σουμε σε crevasse μεγ λο νοιγμα στον παγετ να Δε τερος στ χος το Naso del Lyskamm στα 4 100m υψ μετρο με 5 km απ σταση και 600 μ τρα υψομετρικ Μια εκτεθειμ νη κ ψη 250 μ τρων υψομετρικ ς διαφορ ς με βρ χια πα ρνουμε τα σκι στην πλ τη και πλ ον λοι φορ με κραμπ ν ειδικ καρφι που προσαρμ ζονται στην μπ τα Ο πολ δυνατ ς α ρας μας ταλαιπωρε η θερμοκρασ α 15 βαθμο ς κελσ ου και πλησι ζουμε στο δυσκολ τερο σημε ο της διαδρομ ς Μια πλαγι την οπο α χει ξυρ σει ο παγωμ νος α ρας και για 150 μ τρα χουν σκ ψει σκαλοπ τια στον π γο με αλυσοπρ ονο για να μπορ σουν οι ομ δες να κατ βουν αυτ το εκτεθειμ νο π ρασμα Η κατ σταση δεν ε ναι και τ σο καλ γιατ ε μαστε εγκλωβισμ νοι με π ρα πολλ ς ομ δες στο επικ νδυνο αυτ π ρασμα και λοι ανησυχο ν για το δε τερο χρονικ ριο που ε ναι στις 6 ρες Γρ γορα δ νεται το σ μα και ακο με απ τον ασ ρματο εν ς οδηγο που βρ σκονταν εκε για την ασφ λεια μας τι δ θηκε παρ ταση μισ ς ρας στο δε τερο κ ψιμο χουν καταλ βει τι οι συνθ κες και τα δ σκολα τεχνικ περ σματα δυσκ λεψαν ακ μα και τους πρ τους Ε μαστε πολ κοντ να τα καταφ ρουμε και το παλε ουμε με οποιοδ ποτε τρ πο προσπερν με

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/-trofeo-mezzalama (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 •  Σκι με αρκούδες στην Πίνδο.    - Ski Mountaineering in Greece
  δα του SkiM gr σε μια απ τις ομορφ τερες ανοιξι τικες εξορμ σεις στα βουν της Π νδου ε χε μια απρ σμενη συν ντηση με μια πολ τεκνη αρκουδοοικογ νεια ταν λ με συν ντηση μην φαντ ζεστε τι χαιρετηθ καμε κι λας πως ε ναι γνωστ αυτ το παν μορφο και αγαθ θηλαστικ αντιλαμβ νεται την ανθρ πινη παρουσ α απ εκατοντ δες και χιλι δες μ τρα και σπε δει σε φυγ Μ νο με τη βο θεια της τ χης μπορε κ ποιος να βρεθε σε ικαν απ σταση να αντιληφθε αυτ το ιδια τερο πλ σμα και εμε ς ε μαστε οι τυχερο της ημ ρας Β λαμε τα ορειβατικ σκι σε υψ μετρο 1500 περ που μ τρα και σε μια αν παυλα απ την κουραστικ αν βαση σε μια μορφη ρ χη στρ ψαμε το βλ μμα μας στο αχαν ς λευκ Κ τι περ εργες κουκκ δες κινο νται εκε απ ναντι για λλη μια φορ δικαι νομαι που κουβαλ ω την ογκ δη DSLR μαζ μου Τ ρμα ζουμ και το αποτ λεσμα μαγικ Η παρουσ α μας σως χ λασε το αν μελο παιχν δι για τα 3 μικρ

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/5 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορ. Σκι, ο Πλάτων Αρώνης μας μεταφέρει την εμπειρία του!   - Ski Mountaineering in Greece
  δι θεση εκρηκτικ φε γω Ανεβ ζω ανεβ ζω πι νω ταχ τητα σταθεροποι ψιλ σφυγμο ς ρυθμ ζω αν σες ελ γχω πατ ματα και ρυθμ και ξεκιν ω να μετρ ω φαν λες ναν δ ο τρεις τ σσερις π ντε χω δη περ σει και τον τρ το γγλο μπροστ μου νας Νορβηγ ς ξι επτ με τον Ανδορριαν και μετ απ επευφημ ες go go Greece bravo bravo του φ λαθλου αυτο λαο που βρισκ ταν σε σχεδ ν λη την διαδρομ περν ω και ναν Αυστριακ που μετ απ λ γο ρχεται η γραμμ τερματισμο και ευτυχ ας μαζ Η ικανοπο ηση δι χυτη στο πρ σωπ μου και στην ψυχ μου χρ νος 33 λεπτ για 740 μ τρα υψομετρικ ς ατομικ ρεκ ρ πολ π νω απ τα αναμεν μενα και η διαφορ χρ νου απ τον πρ το αθλητ του πανευρωπαικο μ λις 5 λεπτ δηλαδ περ που 17 πιο αργ ς ρεκ ρ Οι νθρωποι της ISMF ιδια τερα διαχυτικο και γενναι δωροι στα φιλοφρον ματα στον τερματισμ φ ναζαν GREEKS ARE STRONG GREEKS ARE STRONG PEOPLE που μεταξ των λλων μου εκδ λωσαν το ντονο ενδιαφ ρον τους να β λουν του χρ νου στο καλεντ ρι του παγκοσμ ου πρωταθλ ματος ναν αγ να στον λυμπο Την επ μενη μ ρα στ χος και π λι μια πρ τη γνωριμ α με την διαδρομ του ατομικο αγ να της Κυριακ ς καθ ς και ευκαιρ α για λ γο σκι ρισμα στε να λυθο ν τα π δια και να γεμ σουμε αυτοπεπο θηση Η διοργ νωση ε χε προβλ ψει για λες αυτ ς τις μ ρες να παρ χει στους αθλητ ς κ ρτες lift και για τα δ ο χιονοδρομικ arcalis και arinsal Πα ρνουμε το lift φτ νουμε σε μια παν μορφη κοιλ δα και απ εκε ξεκιν με δειλ δειλ να κ νουμε την τελευτα α αν βαση του αγ να για την κορυφ Μπροστ μας δ σποζαν και λες οι υπ λοιπες απ κρημνες κορυφ ς του αγ να που την επ μενη μ ρα φορτωμ νοι τα π διλα στην πλ τη μ σα σε να ομιχλ δες τοπ ο θα παλε αμε με ντονες ρυθμικ ς αν σες να κατακτ σουμε Οι καταβ σεις εντυπωσιακ ς γοητευτικ ς και ιδια τερα απ τομες προκαλο σαν δ ος σο περισσ τερο κρατο σες το βλ μμα σου π νω τους δεν φηναν περιθ ριο λ θους στην κατ βαση τουλ χιστον χι στα πρ τα αρκετ μ τρα απ την κορυφ Alert απ τα πρ τα κι λας μ τρα αν βασης π νος και π λι στο π δι μου καθ ς ταν ταλαιπωρημ νο απ το Vertical της προηγο μενης μ ρας Ο ν ρθηκας που ε χα φτι ξει για τον προηγο μενο αγ να δεν ταν πλ ον αρκετ ς το πρ ξιμο ε χε μεγαλ σει Με σφιγμ να τα δ ντια και ντονο προβληματισμ τελει νει

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Camps - Ski Mountaineering in Greece
  σα Αυγ Λουπ τα Μαρ σα γραφα Τ μπλα Καζ ρμα Β ρεια γραφα Κρ τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact Μπορε τε να στ λνετε ενημ ρωση σχετικ με δρ σεις σχολ ς και τι λλα θ ματα γ ρω απ το ορειβατικ σκι στο skimgreece gmail com WAYOUT Adventures Ski Camps 2014 H WAYOUT adventures με

  Original URL path: http://www.skim.gr/camps.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ο Αιώνας του Ολύμπου (μέρος 2o). Από τη δόξα των αναβάσεων στη μέθη των καταβάσεων. - Ski Mountaineering in Greece
  τα περισσότερα συμβολικά βουνά τα οποία έχουν μία ξεχωριστή θέση όσον αφορά την ιστορία ενός τόπου έτσι και στην περίπτωση του Ολύμπου τα πρώτα χρόνια μετά την πρώτη ανάβαση ήταν επικεντρωμένες στην ανάβαση των κορυφών του Μύτικα και του Στεφανιού Μετά και την πρώτη ανάβαση του Στεφανιού το 1921 από τους Χρήστο Κάκκαλο και Marcel Kurz η πρώτες αναρριχήσεις που έλαβαν χώρα από 1934 και μετά αντικατέστησαν την αίγλη και τη δόξα που προσέφεραν οι κλασσικές πλέον αναβάσεις στις ψηλότερες κορυφές Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν οι αφίξεις πολλών ξένων αλπινιστών ο Ιταλός Emilio Comici οι Σλοβένοι τότε Γιουγκοσλάβοι Lipovsek Pipan οι αδερφοί Demleitner οι αδερφοί Huhn οι Σλοβάκοι Kolar Dubner για να ανοίξουν πρώτες διαδρομές στις ακόμα παρθένες ορθοπλαγιές του Ολύμπου Το κύρος και η δόξα που προσέφεραν οι πρώτες αναρριχήσεις σε παρθένες ορθοπλαγιές του Ολύμπου παρουσιαζόταν στον τύπο της εποχής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Κατά τα τελευταία χρόνια δραστηριότητες όπως το ορειβατικό σκι και το ποδήλατο cross country downhill βοηθούμενες από τον συνεχώς εξελισσόμενο εξοπλισμό είχαν και έχουν μια ιδιαίτερη άνθηση στη χώρα μας και ο Όλυμπος πάντα μπροστάρης σε όλες της ορειβατικές εξελίξεις κατέχει και σε αυτήν την περίπτωση μία ιδιαίτερη θέση βλέπε May the Gods Ski with You Η ευχαρίστηση των καταβάσεων με όποιο μέσω αντικατέστησε αργά και σταδιακά την αίγλη και το κύρος της ανάβασης της ψηλότερης κορυφής του Ολύμπου που μετρά πλέον πολλές χιλιάδες επισκέψεις Αναβάσεις στις κορυφές που στις περισσότερες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από μία επίπονη και διόλου ευχάριστη κατάβαση λόγω της σωματικής καταπόνησης Με τα μέσα να διαφέρουν σκι ποδήλατο η κατάβαση έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά μεθυστικής εμπειρίας για όλους όσους την έχουν γευτεί Το όλο εγχείρημα καταγράφεται τόσο από τις προσπάθειες των αθλητών της DYNAFIT να ανέβουν και να κατέβουν τον Όλυμπο σε μία ημέρα ή λίγες ώρες καλύτερα χρησιμοποιώντας ποδήλατα πόδια και ορειβατικά

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/-2o (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Καλοκαίρι, καιρός για βουτιές... γιατί όχι με τα σκι??? - Ski Mountaineering in Greece
  λοιπ ν το διαγωνισμ η παρ α μας ψαχνε λο αυτ τον καιρ κ τι το ιδια τερο να παρουσι σει Λ γο οι ζ στες των προηγο μενων ημερ ν λ γο η προηγο μενη εμπειρ α σε λιμνο λες μας καναν να σκεφτο με σοβαρ το συνδυασμ χι νι νερ Το αρχικ πλ νο ταν να πραγματοποιηθε το λο σκηνικ στις 26 Μα ου που ε χαμε προγραμματ σει αν βαση στο Περιστ ρι Λ κμος με το σ λλογ μας ΣΟΧΤ Οι καιρικ ς συνθ κες δεν μας βο θησαν τ τε και κ ναμε μια μορφη πεζοπορ α που μας κανε να σκεφτο με ακ μη πιο επιτακτικ τη επ σκεψη στο βουν με τα σκι Δεν χ σαμε πολ καιρ και τσι στις 1 Ιο νη βρεθ καμε στη Βερλ γκα τη γνωστ λ μνη απ που πηγ ζει ο Αχελ ος στα 2000 μ τρα υψ μετρο με τα σκι Το σκηνικ β βαια ε χε αλλ ξει σε σχ ση με 6 μ ρες πριν καθ ς τ σο το νερ της λ μνης σο και τα χι νια ε χαν λιγοστ ψει Τ ποτα μως δεν μπορο σε να μας σταματ σει Αφο φτ σαμε στη λ μνη γιναν οι απαρα τητοι σχεδιασμο και ρχισε η δουλει Εν στην προηγο μενη επ σκεψη τα χι νια φταναν μ χρι το νερ αυτ τη φορ μας χ ριζαν κ ποια γ ρω στα 30 μ τρα χορτ ρι Φτυ ρια και σκι π ραν φωτι και τσι φτι χτηκε ο αναγκα ος δι δρομος βατ ρας Παρ τι το λο εγχε ρημα μας π ρε περισσ τερο απ μια ρα σκ ψιμο και κουβ λημα το τελικ αποτ λεσμα δεν ταν αυτ που περιμ ναμε καθ ς δεν μπορο σαμε να χουμε αρκετ

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ορειβατικό σκι στην Κρήτη... απολαύστε!(video)  - Ski Mountaineering in Greece
  ορειβατικ σκι δεν ε ναι προν μιο μ νο των β ρειων Οι Κρητικο χουν αξιοζ λευτα βουν με πολ χι νι λη τη χειμεριν περ οδο και η υπ θεση ορειβατικ σκι εκε χει πλο σια ιστορ α αλλ και πολ μ λλον Δ ο πρ γματα μας παρακ νησαν να ασχοληθο με με το θ μα πρ τον η τυπη συν ντηση που οργαν θηκε στον Ψηλορε τη στις 31 3 2013 και δε τερον η εντυπωσιακ κινηματογραφικ δουλει απ το Klaoudatos Ski TV με θ μα ορειβατικ σκι στην Κρ τη που μ λις δημοσιοποι θηκε Για κ ποιους που σως δεν γνωρ ζουν η παρουσ α Κρητικ ν αθλητ ν απ τα Χανι και τελευτα α και απ το Ηρ κλειο ε ναι συνεχ ς λα τα χρ νια στους αγ νες ορειβατικο σκι αν την Ελλ δα Κορυφα ο γεγον ς για τα κρητικ βουν ταν η δι σχιση των Λευκ ν Ορ ων το 2011 απ δ ο παγκ σμιας φ μης αθλητ ς τους Stéphane Brosse και Charles Dubouloz που κανε γνωστ το ορειβατικ σκι στην Κρ τη σε λο τον κ σμο και π ρασε στην ιστορ α μετ τον αναπ ντεχο χαμ του Bross στο Mont Blank λ γους μ νες αργ τερα Η υπ θεση απ τ τε φα νεται να χει προχωρ σει αρκετ και το θλημα να χει πλ ον αρκετ ς δεκ δες φ λους στο νησ Περιμ νουμε σ ντομα και λλες διοργαν σεις και εκπλ ξεις Ανυπομονο με να ξαναβρεθο με στσι Μαδ ρες να θαυμ σουμε το Γκ γκιλο και να δο με τη Μα ρη Κορφ απ τον Ψηλορε τη Απολα στε μερικ β ντεο Η εκπληκτικ δουλει του Χρ στου Τσο τσια απ το Klaoudatos Ski TV Η τυπη συν ντηση που

  Original URL path: http://www.skim.gr/alpharhothetarhoalpha---alphapiomicronpsiepsiloniotasigma/-video (2016-02-16)
  Open archived version from archive •