archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ένας διαφορετικός αγώνας βουνού με στοιχεία ορ. σκι - Ski Mountaineering in Greece
  Βαρ ς υποχρεωτικ ς εξοπλισμ ς που μεταξ λλων περιλαμβ νει σακ διο 40 λ τρων κραμπ ν πιολ ασ ρματο GPS κ α Η διαδρομ της αγωνιστικ ς ορειβατικ ς δι σχισης πως υγλωττα χαρακτηρ ζεται στην ανακο νωση που εξεδ θη απ την διοργ νωση φτ νει τα 40 χιλι μετρα και 3 200 θετικ ς υψομετρικ ς ξεκιν ει απ το Λιτ χωρο διασχ ζει το φαρ γγι του Ενιπ α και περν ει απ Πρι νια Πεστρ στρουγκα Κορομηλι Σταυρ πριν επιστρ ψει στο Λιτ χωρο Θα υπ ρχει υποστ ριξη σε τ σσερα σημε α κατ μ κος της διαδρομ ς εν η Ελληνικ Ομ δα Δι σωσης ΕΟΔ αναλαμβ νει την υποστ ριξη του γεγον τος Η δοκιμαστικ πρ τη διεξαγωγ του αγ να θα καταδε ξει το κατα π σο το κοιν αθλημ των βουνο στην Ελλ δα ε ναι τοιμο να ασπαστε κ τι τ σο διαφορετικ το οπο ο χει σ γουρα ορειβατικ χαρακτ ρα και απαιτε βασικ ς γν σεις χειμερινο βουνο και χρ σης αντ στοιχου εξοπλισμο Ας δο με πιο κ τω αναλυτικ τα χαρακτηριστικ του WAR πως ακριβ ς αναφ ρονται στην ανακο νωση Ονομασ α Olympus W A R Τ πος γεγον τος ημιαυτ νομη χειμεριν ορειβατικ δι σχιση για μεμονωμ νους αθλητ ς Ημερομην α πραγματοπο ησης Σ ββατο 13 Φεβρουαρ ου 2016 Πλ θος συμμετοχ ν ως 50 νδρες γυνα κες ηλικ ας νω των 20 ετ ν Ελ χιστος αριθμ ς για υλοπο ηση οι 20 ενδιαφερ μενοι Τυπικ κριτ ριο συμμετοχ ς μ α τουλ χιστον συμμετοχ σε αγ να ορειβατικο σκι ορεινο τρεξ ματος μαραθ νιας τουλ χιστον απ στασης τα 4 τελευτα α τη 2012 2015 Κ στος συμμετοχ ς 40 ευρ Περ οδος εγγραφ ν 20 31 Ιανουαρ ου 2016 Τ πος εκκ νησης Λιτ χωρο τοποθεσ α Λ κκος Τ πος τερματισμο Λιτ χωρο τοποθεσ α Λ κκος Τ πος διαδρομ ς Κυκλικ loop Διαδρομ Λιτ χωρο φαρ γγι Ενιπ α Πρι νια Πετρ στρουγκα Κορομηλι Σ λωμα Σταυρ ς Λιτ χωρο Μ κος διαδρομ ς 40 χιλι μετρα Αν βαση διαδρομ ς 3200 μ τρα Σηματοδ τηση οι διοργανωτ ς αναλαμβ νουν να παραδ σουν στους συμμετ χοντες χνος διαδρομ ς π νω στο χι νι σε σο αν πτυγμα απαιτηθε αν λογα με την επικρατο σα χιονοκ λυψη Δι σωση Πρ τες Βο θειες η Ελληνικ Ομ δα Δι σωσης ΕΟΔ αναλαμβ νει την υποστ ριξη του γεγον τος σε θ ματα δι σωσης και πρ των βοηθει ν στα 4 σημε α υποστ ριξης της διαδρομ ς ρα εκκ νησης 07 00 7 το πρω του Σαββ του 13 Φεβρουαρ ου 2016 Χρονικ ριο εγκυρ τητας Θα ανακοινωθε το πρω της εκκ νησης λ γω του ευμετ βλητου των καιρικ ν συνθηκ ν και της επικρατο σας χιον στρωσης Ενδι μεσα Χρονικ ρια Αποκλεισμο Δ ο Πρι νια Πετρ στρουγκα Τροφοδοσ α σε τ σσερα σημε α Πρι νια Πετρ στρουγκα Κορομηλι Σταυρ ς Σ

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Με απόλυτη επιτυχία το X TERRA Greece - Ski Mountaineering in Greece
  ζ σουν την εμπειρ α συμμετοχ ς σε μια αντ στοιχη διοργ νωση Ο στατος καιρ ς των προηγουμ νων ημερ ν και οι προβλ ψεις για βροχοπτ σεις την ημ ρα του αγ να ε χαν ανεβ σει την νταση στα ψη και ε χαν δημιουργ σει τις ιδανικ ς συνθ κες για ναν αγ να XTERRA αφο σε τ τοιου ε δους διοργαν σεις η φ ση ο καιρ ς και το περιβ λλον ε ναι ο κ ριος αντ παλος των αθλητ ν Ο ντονος συναγωνισμ ς κρ τησε αμε ωτο το ενδιαφ ρον σε λη την δι ρκεια του αγ να στον οπο ο κυρι ρχησαν πως ταν φυσικ οι ξ νοι επαγγελματ ες αθλητ ς με τον Kris Coddens απ το Β λγιο να καταλαμβ νει την πρ τη θ ση τον Roger Serano απ την Ισπαν α την δε τερη και τον περσιν νικητ Francois Carloni απ την Γαλλ α την τρ τη Στις γυνα κες ε χαμε το διο σκηνικ με την Briggita Poor απ την Ουγγαρ α να βρ σκεται στην πρ τη θ ση στο μεγαλ τερο μ ρος του αγ να χοντας σε πολ μικρ απ σταση π σω της την Τσ χα νικ τρια του 2013 Elena Herbenova Η Erbenova κ λυψε μεγ λο μ ρος της διαφορ ς στο ποδηλατικ σκ λος και με να εξαιρετικ τρ ξιμο π ρασε μπροστ και π ρε την ν κη H Poor τερμ τισε μερικ δευτερ λεπτα π σω της δε τερη και η Carina Wasle απ την Αυστρ α τρ τη Καλ εμφ νιση πραγματοπο ησαν και οι αθλητ ς μας Γρηγ ρης Σουβατζ γλου στην 9η θ ση της elite κατηγορ ας στους ντρες και 1ος λληνας και η πρωταθλ τρια τρι θλου Ντεν ζ Δημ κη στην 7η θ ση της elite κατηγορ ας γυναικ ν και 1η Ελλην δα Στην sprint απ σταση στους νδρες τον αγ να κ ρδισε ο Ν κος Αναστασ ου με τον Γι ργο Γκο ντα και τον Μ κη Χατζηπ πη να τερματ ζουν στην δε τερη και τρ τη θ ση αντ στοιχα Στις γυνα κες πρ τη ταν η Λ να Γι ργα και δε τερη η Λ να Καραγι ργη Αξ ζει να σημειωθε η συμμετοχ του 10χρονου Γ λλου αθλητ Cyril Cressy ο οπο ος εντυπωσ ασε και κ ρδισε το χειροκρ τημα των θεατ ν αλλ και η συμμετοχ της 59χρονης Barbara Edelston Peterson απ τις ΗΠΑ που χει βγει 6 φορ ς Παγκ σμια Πρωταθλ τρια στην ηλικιακ της κατηγορ α και χει 108 συμμετοχ ς σε αγ νες XTERRA Για ακ μα μια φορ το XTERRA Greece Championship εντυπωσ ασε αθλητ ς και θεατ ς απ την Ελλ δα και το εξωτερικ και χ ρισε μοναδικ ς εικ νες συγκιν σεις και εμπειρ ες σε λους σους βρ θηκαν στην περιοχ Ο αγ νας συνδιοργαν θηκε απ την XTERRA Greece την Περιφ ρεια Θεσσαλ ας την Περιφερειακ Εν τητα Καρδ τσας τον Δ μο

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/-x-terra-greece (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Το Ζαγόρι έτοιμο να υποδεχτεί τους φίλους του ορεινού τρεξίματος - Ski Mountaineering in Greece
  TERA των 80 km ξεπ ρασε κ θε προσδοκ α καθ ς οι εγγραφ ς χουν πλ ον κλε σει για την συγκεκριμ νη διαδρομ Αντ στοιχα με γοργο ς ρυθμο ς κινε ται και ο μαραθ νιος των 42 km που πολ λ γες ε ναι οι θ σεις που πλ ον απομ νουν Η μαζικ τερη συμμετοχ σημει νεται στα 21 km και 10 km που οι εγγραφ ς θα συνεχιστο ν κανονικ και τον μ να Ιο λιο Η βραβευμ νη διοργ νωση αθλητικο τουρισμο που κ θε χρ νο ξεπερν ει τον εαυτ της και μεταφ ρει το αθλητικ πνε μα εκτ ς συν ρων της χ ρας μας χει δη κεντρ σει το ενδιαφ ρον και τα βλ μματα πολλ ν ξ νων αθλητ ν κι αθλητρι ν Η συμμετοχ των αθλητ ν του εξωτερικο εστι ζεται δη σε 13 χ ρες Μεταξ αυτ ν περιλαμβ νονται συμμετοχ ς απ χ ρες πως Ηνωμ νες Πολιτε ες Αμερικ ς Αυστραλ α Αργεντιν Αγγλ α Γερμαν α Ισρα λ Ιταλ α Νορβηγ α Β λγιο Ολλανδ α Σουηδ α Πολων α και Αλβαν α Στην 5η χρονι της διοργ νωσης δεν θα μπορο σαν να λε πουν τα μεγ λα ον ματα απ τον χ ρο του ορεινο τρεξ ματος που δ νουν και φ τος ραντεβο με στ χο την προσωπικ τους δι κριση Στους ντρες περιλαμβ νονται ον ματα πως αυτ των Θεοδωρακ κου Καλοφ ρη Giovanelli Αρκουμ νη Κωστ πουλου Στεφαν Κουρκουρ κη και Διαλεκτο Αντ στοιχα στις γυνα κες ξεχωρ ζουν οι συμμετοχ ς των Καλογ ρου Μπαρ τσα Παπαποστ λου Μπ κα και Τζι τζια Οι μαγικ ς διαδρομ ς που θα διασχ σουν οι συμμετ χοντες φ ρουν την προσωπικ σφραγ δα της διοργ νωσης Η εκκ νηση και ο

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • X TERRA Greece 2015(pics) - Ski Mountaineering in Greece
  τη Β ρεια Πλευρ Μυγερ Μακεδον α Βο ρινος Στερε Ελλ δα Βαρδο σια Photos Sell Buy contact X TERRA Greece 2015 pics 20 6 2015 0 Comments Όμορφος και σκληρός ο τρίτος X TERRA που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιούνη 2015 στη Λίμνη Πλαστήρα Η εκκίνηση δόθηκε σε καλοκαιρινές συνθήκες ωστόσο η σύντομη αλλά έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε το ήπιο τερέν του αγώνα σε μια τεχνική και λασπωμένη διαδρομή που

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/x-terra-greece-2015pics (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  ρθρου Βαρ ς υποχρεωτικ ς εξοπλισμ ς που μεταξ λλων περιλαμβ νει σακ διο 40 λ τρων κραμπ ν πιολ ασ ρματο GPS κ α Η διαδρομ της αγωνιστικ ς ορειβατικ ς δι σχισης πως υγλωττα χαρακτηρ ζεται στην ανακο νωση που εξεδ θη απ την διοργ νωση φτ νει τα 40 χιλι μετρα και 3 200 θετικ ς υψομετρικ ς ξεκιν ει απ το Λιτ χωρο διασχ ζει το φαρ γγι του Ενιπ α και περν ει απ Πρι νια Πεστρ στρουγκα Κορομηλι Σταυρ πριν επιστρ ψει στο Λιτ χωρο Θα υπ ρχει υποστ ριξη σε τ σσερα σημε α κατ μ κος της διαδρομ ς εν η Ελληνικ Ομ δα Δι σωσης ΕΟΔ αναλαμβ νει την υποστ ριξη του γεγον τος Η δοκιμαστικ πρ τη διεξαγωγ του αγ να θα καταδε ξει το κατα π σο το κοιν αθλημ των βουνο στην Ελλ δα ε ναι τοιμο να ασπαστε κ τι τ σο διαφορετικ το οπο ο χει σ γουρα ορειβατικ χαρακτ ρα και απαιτε βασικ ς γν σεις χειμερινο βουνο και χρ σης αντ στοιχου εξοπλισμο Ας δο με πιο κ τω αναλυτικ τα χαρακτηριστικ του WAR πως ακριβ ς αναφ ρονται στην ανακο νωση Ονομασ α Olympus W A R Τ πος γεγον τος ημιαυτ νομη χειμεριν ορειβατικ δι σχιση για μεμονωμ νους αθλητ ς Ημερομην α πραγματοπο ησης Σ ββατο 13 Φεβρουαρ ου 2016 Πλ θος συμμετοχ ν ως 50 νδρες γυνα κες ηλικ ας νω των 20 ετ ν Ελ χιστος αριθμ ς για υλοπο ηση οι 20 ενδιαφερ μενοι Τυπικ κριτ ριο συμμετοχ ς μ α τουλ χιστον συμμετοχ σε αγ να ορειβατικο σκι ορεινο τρεξ ματος μαραθ νιας τουλ χιστον απ στασης τα 4 τελευτα α τη 2012 2015 Κ στος συμμετοχ ς 40 ευρ Περ οδος εγγραφ ν 20 31 Ιανουαρ ου 2016 Τ πος εκκ νησης Λιτ χωρο τοποθεσ α Λ κκος Τ πος τερματισμο Λιτ χωρο τοποθεσ α Λ κκος Τ πος διαδρομ ς Κυκλικ loop Διαδρομ Λιτ χωρο φαρ γγι Ενιπ α Πρι νια Πετρ στρουγκα Κορομηλι Σ λωμα Σταυρ ς Λιτ χωρο Μ κος διαδρομ ς 40 χιλι μετρα Αν βαση διαδρομ ς 3200 μ τρα Σηματοδ τηση οι διοργανωτ ς αναλαμβ νουν να παραδ σουν στους συμμετ χοντες χνος διαδρομ ς π νω στο χι νι σε σο αν πτυγμα απαιτηθε αν λογα με την επικρατο σα χιονοκ λυψη Δι σωση Πρ τες Βο θειες η Ελληνικ Ομ δα Δι σωσης ΕΟΔ αναλαμβ νει την υποστ ριξη του γεγον τος σε θ ματα δι σωσης και πρ των βοηθει ν στα 4 σημε α υποστ ριξης της διαδρομ ς ρα εκκ νησης 07 00 7 το πρω του Σαββ του 13 Φεβρουαρ ου 2016 Χρονικ ριο εγκυρ τητας Θα ανακοινωθε το πρω της εκκ νησης λ γω του ευμετ βλητου των καιρικ ν συνθηκ ν και της επικρατο σας χιον στρωσης Ενδι μεσα Χρονικ ρια Αποκλεισμο Δ ο Πρι νια Πετρ στρουγκα Τροφοδοσ α σε τ σσερα σημε α Πρι νια Πετρ στρουγκα Κορομηλι Σταυρ ς

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/archives/01-2016 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  Περιφ ρεια Θεσσαλ ας την Περιφερειακ Εν τητα Καρδ τσας τον Δ μο Λ μνης Πλαστ ρα και την Ελληνικ Ομοσπονδ α Τρι θλου Ο αγ νας μ ρος του ευρωπα κο και παγκοσμ ου πρωταθλ ματος XTERRA που πραγματοποι θηκε για 3η συνεχ χρονι στη χ ρα μας ταν μια ακ μα ξεχωριστ και συναρπαστικ εμπειρ α τ σο οργανωτικ σο και αγωνιστικ με επαγγελματ ες και ερασιτ χνες αθλητ ς απ 18 χ ρες να δ νουν το παρ ν στη διοργ νωση Read More 0 Comments Το Ζαγόρι έτοιμο να υποδεχτεί τους φίλους του ορεινού τρεξίματος 23 6 2015 0 Comments Δελτ ο τ που για την εξ λιξη της διοργ νωσης Ο κορυφα ος αγ νας ορεινο τρεξ ματος Τ he North Face Zagori Mountain Running ετοιμ ζεται να υποδεχτε για ακ μα μια χρονι την elite των αθλητ ν και αθλητρι ν του ορεινο τρεξ ματος Επαγγελματ ες και ερασιτ χνες αθλητ ς θα τρ ξουν για να ανακαλ ψουν τα ρι τους στα παν μορφα μονοπ τια της Τ μφης και του Ζαγορ ου στις 24 26 Ιουλ ου 2015 Με αμε ωτο ενδιαφ ρον συνεχ ζονται οι εγγραφ ς απ την Ελλ δα και το εξωτερικ Συγκεκριμ να περισσ τεροι απ 1 300 αθλητ ς χουν δη ανταποκριθε στο κ λεσμα της διοργ νωσης Η συμμετοχ στον αγ να TERA των 80 km ξεπ ρασε κ θε προσδοκ α καθ ς οι εγγραφ ς χουν πλ ον κλε σει για την συγκεκριμ νη διαδρομ Αντ στοιχα με γοργο ς ρυθμο ς κινε ται και ο μαραθ νιος των 42 km που πολ λ γες ε ναι οι θ σεις που πλ ον απομ νουν Η μαζικ τερη συμμετοχ σημει νεται στα 21 km και 10 km που οι εγγραφ ς θα συνεχιστο ν

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/archives/06-2015 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Ski Mountaineering in Greece
  α πραγματοπο ησης Σ ββατο 13 Φεβρουαρ ου 2016 Πλ θος συμμετοχ ν ως 50 νδρες γυνα κες ηλικ ας νω των 20 ετ ν Ελ χιστος αριθμ ς για υλοπο ηση οι 20 ενδιαφερ μενοι Τυπικ κριτ ριο συμμετοχ ς μ α τουλ χιστον συμμετοχ σε αγ να ορειβατικο σκι ορεινο τρεξ ματος μαραθ νιας τουλ χιστον απ στασης τα 4 τελευτα α τη 2012 2015 Κ στος συμμετοχ ς 40 ευρ Περ οδος εγγραφ ν 20 31 Ιανουαρ ου 2016 Τ πος εκκ νησης Λιτ χωρο τοποθεσ α Λ κκος Τ πος τερματισμο Λιτ χωρο τοποθεσ α Λ κκος Τ πος διαδρομ ς Κυκλικ loop Διαδρομ Λιτ χωρο φαρ γγι Ενιπ α Πρι νια Πετρ στρουγκα Κορομηλι Σ λωμα Σταυρ ς Λιτ χωρο Μ κος διαδρομ ς 40 χιλι μετρα Αν βαση διαδρομ ς 3200 μ τρα Σηματοδ τηση οι διοργανωτ ς αναλαμβ νουν να παραδ σουν στους συμμετ χοντες χνος διαδρομ ς π νω στο χι νι σε σο αν πτυγμα απαιτηθε αν λογα με την επικρατο σα χιονοκ λυψη Δι σωση Πρ τες Βο θειες η Ελληνικ Ομ δα Δι σωσης ΕΟΔ αναλαμβ νει την υποστ ριξη του γεγον τος σε θ ματα δι σωσης και πρ των βοηθει ν στα 4 σημε α υποστ ριξης της διαδρομ ς ρα εκκ νησης 07 00 7 το πρω του Σαββ του 13 Φεβρουαρ ου 2016 Χρονικ ριο εγκυρ τητας Θα ανακοινωθε το πρω της εκκ νησης λ γω του ευμετ βλητου των καιρικ ν συνθηκ ν και της επικρατο σας χιον στρωσης Ενδι μεσα Χρονικ ρια Αποκλεισμο Δ ο Πρι νια Πετρ στρουγκα Τροφοδοσ α σε τ σσερα σημε α Πρι νια Πετρ στρουγκα Κορομηλι Σταυρ ς Σ κος Ανεφοδιασμο χι Εξωτερικ υποστ ριξη απαγορε εται ειδικ σε θ ματα εξοπλισμο Χρ ση σκι απαγορε εται Χρ ση χιονορακετ ν απαγορε εται Αλληλο ποστ ριξη επιτρ πεται η βο θεια αν μεσα στους αγωνιζ μενους Υποχρεωτικ ς εξοπλισμ ς σακ διο 40 λ τρων μεγαλ τερο κραμπ ν ελαφρο τ που τουλ χιστον πιολ μπατ ν γκ τες χιονιο ασ ρματος κινητ τηλ φωνο συσκευ ρολ ι GPS φαρμακε ο δοχε ο υγρ ν 1 λ τρου τουλ χιστον τροφ 500 θερμ δων αλουμινοκουβ ρτα σκο φος γ ντια δ ο ζευγ ρια γυαλι χιονιο φακ ς κεφαλ ς με ανταλλακτικ ς μπαταρ ες σφυρ χτρα μπουφ ν αδι βροχο με κουκο λα μπουφ ν θερμικ ς κ λυψης παντελ νι αδι βροχο εσωτερικ μακρυμ νικη μπλο ζα Η μεταφορ του υποχρεωτικο εξοπλισμο επιβ λλεται απ την εκκ νηση μ χρι και τον τερματισμ λεγχος υποχρεωτικο εξοπλισμο Η διοργ νωση ελ γχει το σ νολο του υποχρεωτικο εξοπλισμο σε λους τους αγωνιζ μενους στα Πρι νια που επιβ λλεται υποχρεωτικ χρονομετρημ νη στ ση 5 λεπτ ν λεγχος εξοπλισμο γ νεται και στην Πετρ στρουγκα αλλ και στον τερματισμ αμ σως μετ την φιξη του κ θε αθλητ εκε Αναβολ ματα ωση Το γεγον ς δεν αναβ λλεται ο τε μαται νεται εξαιτ ας δυσμεν ν καιρικ

  Original URL path: http://www.skim.gr/other-sports/category/all (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • του ευρωπα κο και παγκοσμ ου πρωταθλ ματος XTERRA που πραγματοποι θηκε για 3η συνεχ χρονι στη χ ρα μας ταν μια ακ μα ξεχωριστ και συναρπαστικ εμπειρ α τ σο οργανωτικ σο και αγωνιστικ με επαγγελματ ες και ερασιτ χνες αθλητ ς απ 18 χ ρες να δ νουν το παρ ν στη διοργ νωση Στον κ ριο αγ να οι αθλητ ς πρεπε να κολυμπ σουν 1 500 μ τρα στη λ μνη να ποδηλατ σουν 30 χιλι μετρα με mountain bike σε μοναδικ ς ομορφι ς μονοπ τια και δασικο ς δρ μους και να τρ ξουν 10 χιλι μετρα στα παρ λια της λ μνης Παρ λληλα διοργαν θηκε και αγ νας sprint απ στασης στις μισ ς ακριβ ς αποστ σεις δ νοντας την δυνατ τητα σε λιγ τερο μπειρους νεοεισερχ μενους αθλητ ς να δοκιμ σουν και να ζ σουν την εμπειρ α συμμετοχ ς σε μια αντ στοιχη διοργ νωση Ο στατος καιρ ς των προηγουμ νων ημερ ν και οι προβλ ψεις για βροχοπτ σεις την ημ ρα του αγ να ε χαν ανεβ σει την νταση στα ψη και ε χαν δημιουργ σει τις ιδανικ ς συνθ κες για ναν αγ να XTERRA αφο σε τ τοιου ε δους διοργαν σεις η φ ση ο καιρ ς και το περιβ λλον ε ναι ο κ ριος αντ παλος των αθλητ ν Ο ντονος συναγωνισμ ς κρ τησε αμε ωτο το ενδιαφ ρον σε λη την δι ρκεια του αγ να στον οπο ο κυρι ρχησαν πως ταν φυσικ οι ξ νοι επαγγελματ ες αθλητ ς με τον Kris Coddens απ το Β λγιο να καταλαμβ νει την πρ τη θ ση τον Roger Serano απ την Ισπαν α την δε τερη και τον περσιν νικητ Francois Carloni απ την Γαλλ α την τρ τη Στις γυνα κες ε χαμε το διο σκηνικ με την Briggita Poor απ την Ουγγαρ α να βρ σκεται στην πρ τη θ ση στο μεγαλ τερο μ ρος του αγ να χοντας σε πολ μικρ απ σταση π σω της την Τσ χα νικ τρια του 2013 Elena Herbenova Η Erbenova κ λυψε μεγ λο μ ρος της διαφορ ς στο ποδηλατικ σκ λος και με να εξαιρετικ τρ ξιμο π ρασε μπροστ και π ρε την ν κη H Poor τερμ τισε μερικ δευτερ λεπτα π σω της δε τερη και η Carina Wasle απ την Αυστρ α τρ τη Καλ εμφ νιση πραγματοπο ησαν και οι αθλητ ς μας Γρηγ ρης Σουβατζ γλου στην 9η θ ση της elite κατηγορ ας στους ντρες και 1ος λληνας και η πρωταθλ τρια τρι θλου Ντεν ζ Δημ κη στην 7η θ ση της elite κατηγορ ας γυναικ ν και 1η Ελλην δα Στην sprint απ σταση στους νδρες τον αγ να κ ρδισε ο Ν κος Αναστασ ου με τον Γι ργο Γκο ντα και τον Μ κη Χατζηπ πη να τερματ ζουν στην δε τερη και τρ τη θ ση αντ στοιχα Στις γυνα κες

  Original URL path: http://www.skim.gr/21/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive •