archive-gr.com » GR » P » PYROSVESTIKA.GR

Total: 39

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  will get in touch with you soonest possible NAME PHONE email COMMENTS Headquarters Lagada street Thessaloniki Greece Phone 30 2310544401 Fax 302310511131 Storehouse Mavromichali street 113 Thessaloniki Greece Phone 30

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/contact.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  Refilling of fire extinguishers DRY POWDER HALON COLD FAIR CO2 We take upon us to Install fire detection systems Install automatic fire extinguishers systems Install hydrostatic release devices Copyright TSERTSIS

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/services.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  PRODUCTS FIRE EXTINGUISHERS SPARE PARTS FIRE EXTINGUISHERS FIRE HOSES FIRE WALL CABINETS FITTINGS PERSONAL PROTECTION MEANS FIRE DETECTION EMERGENCY LIGHTING Copyright TSERTSIS All rights reserved

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/products.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÇÑÅÓ ÖÏÑÇÔÏÉ ÔÑÏ ÇËÁÔÏÉ ÏÑÏÖÇÓ ÔÏÐÉÊÇÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ Copyright ÔÓÅÑÔÓÇÓ All rights reserved

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-pyrosvestires.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  ìå óôñüöéããá Êëåßóôñï ðõñïóâåóôÞñá CO2 ìå áõôüêëåéóôñï ÌÁÍÏÌÅÔÑÁ ÌéêñÜ 0 24 bar ÌåãÜëá ÓÉÖÙÍÉÁ Óéöþíé ðõñïóâåóôÞñá 1 êáé 3 kg PVC 16 x 12 Óéöþíé ðõñïóâåóôÞñá 6 êáé 12 kg PVC 16 x 12 Óéöþíé ðõñïóâåóôÞñá 25 kg PVC Óéöþíé ðõñïóâåóôÞñá 50 kg PVC ËÁÓÔÉ Á ËÜóôé ï ãéá ðõñïóâåóôÞñá 6 kg ËÜóôé ï ãéá ðõñïóâåóôÞñá 12 kg ËÜóôé ï ãéá ôñï çëÜôïõò ðõñïóâåóôÞñåò 25 kg êáé 50 kg ËÜóôé

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-antall-pyrosvestiron.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  ïõñÜ 1 1 ½ 1 2 2 ½ 3 Ñáêüñ áëïõìéíßïõ storz ìå âüëôá 1 1 ½ 1 2 2 ½ 3 Äßêñïõíá åðéôïß éá ìå ñáêüñ êáé ôÜðåò 3 ìå 2x2½ Áõëüò ñõèìéæüìåíïò 1 1 ½ 1 2 2

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-pyrosvestikoi-solines.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  áíÝìç ëÜóôé ï 15m ½ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìéêñÞ ìå áíÝìç ëÜóôé ï 20m ½ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 15m 1 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 20m 1 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 25m 1 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 30m 1 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 15m 1 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 20m 1 âÜíá ñáêüñ êáé áõëï ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 25m 1 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 30m 1 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 15m 2 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 20m 2 âÜíá ñáêüñ êáé áõëï ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 25m 2 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 30m 2 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 15m 2 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 20m 2 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 25m 2 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 30m 2 ½ âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá 15m 3 âÜíá ñáêüñ êáé áõëü ñõèìéæüìåíï ÖùëéÜ ìå ìÜíéêá

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-pyrosvestikes-folies.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  áêñïöýóéïÁfff 1 êáé 1 5 lt ìåôáëëéêÞ ÁöñïãåííÞôñéá áêñïöýóéï Áfff 2 3 6 10 lt ìåôáëëéêÞ ÁöñïãåííÞôñéá áêñïöýóéï Áfff 6 10 ðëáóôéêÞ åíóùìáôùìÝíç ìå ëÜóôé ï SPRINKLERS Sprinklers åðéíéêåëùìÝíá 68 0 C ½ Sprinklers åðéíéêåëùìÝíá 141 0 C ½ Sprinklers

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-exartimata.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive •