archive-gr.com » GR » O » OSKARDITSAS.GR

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΑ τ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ πρ ην ΤΣΑΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΣΥΝΟΨΗ 1 Οι εισφορ ς Β εξαμ νου 2011 των ελευθ ρως ασκο ντων το επ γγελμα υγειονομικ ν θα πρ πει να καταβληθο ν μ χρι 31 12 2011 2 Η ε σπραξη των ασφαλιστικ ν εισφορ ν διενεργε ται υποχρεωτικ μ σω Τραπεζικο Συστ ματος ΕΛΤΑ με τη χρ ση του διατραπεζικο κωδικο πληρωμ ς που βρ σκεται στην πρ τη σελ δα του ατομικο ειδοποιητηρ ου 3 Τα ειδοποιητ ρια αναμ νεται να χουν αποσταλε στους παραλ πτες το αργ τερο μ χρι 15 12 2011 στις διευθ νσεις που χουν δηλωθε και περι χονται στα στοιχε α του ασφαλιστικο φακ λου κ θε ασφαλισμ νου Πρ σθετες εισφορ ς 4 Μηνια α εισφορ ψους 10 00 αναδρομικ απ 1 1 2011 σ νολο 120 για λους 5 Παλαιο Ασφαλισμ νοι Πρ σθετη Μηνια α Εισφορ απ 1 7 2011 η οπο α αν ρχεται σε 13 87 για τον κλ δο Σ νταξης 4 51 για τον Κλ δο Υγε ας 2 77 για τον Κλ δο Πρ νοιας και 6 93 για την εισφορ μονοσυνταξιο χου για σους χουν υπαχθε στον Κλ δο αυτ Ενδεικτικ αναφ ρουμε για Παλαι Ασφαλισμ νο οι εισφορ ς εξαμ νου διαμορφ νονται σε ΕΥΡΩ 1 674 48 6 Ν οι Ασφαλισμ νοι Ν Α ως ελε θεροι επαγγελματ ες κατ την πρ τη υπαγωγ τους στην ασφ λιση κατατ σσονται στην 1η ασφαλιστικ κατηγορ α και μετατ σσονται στις επ μενες κατηγορ ες αν 3ετ α Συνεπ ς απ 1 7 2011 οι ασφαλισμ νοι εφ σον χουν συμπληρ σει 3ετ α στην ασφ λιση μετατ σσονται στη 2η ασφαλιστικ κατηγορ α Ενδεικτικ αναφ ρουμε για Ν ο Ασφαλισμ νο που υπ γεται στη 2η Ασφαλιστικ Κατηγορ α οι εισφορ ς εξαμ νου διαμορφ νονται σε ΕΥΡΩ 1 689 60 συν Πρ νοια α εξαμ νου ΕΥΡΩ 166 20 για σους δεν το χουν πληρ σει Δε τε την αναλυτικ ενημ ρωση για να κ νετε τους δικο ς σας υπολογισμο ς επισκεφτε τε την ιστοσελ δα του ΤΣΑΥ για περαιτ ρω πληροφορ ες 30 11 2011 ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2011 Για να μ λλον με φωτειν χαμ γελα O Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας στα πλα σια του προγρ μματος Προαγωγ και καταγραφ της στοματικ ς υγε ας του ελληνικο πληθυσμο που υλοποιε ται σε συνεργασ α με την Ελληνικ Οδοντιατρικ Ομοσπονδ α και την υποστ ριξη της Colgate διοργαν νει το Σ ββατο 3 Δεκεμβρ ου 2011 ρα 11 00 π μ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ανοιχτ εκδ λωση ενημ ρωση του γενικο πληθυσμο παιδι ν και ενηλ κων σε θ ματα στοματικ ς υγε ας Γνωρ ζοντας τι η στοματικ υγε α ε ναι αναπ σπαστο κομμ τι της γενικ ς μας υγε ας χουμε ως στ χο να ευαισθητοποι σουμε λους σε αυτ το θ μα Σας περιμ νουμε Ενημερωτικ φυλλ διο Εκπαιδευτικ DVD 24 11 2011 Επιστημονικ Ημερ δα 3 Δεκεμβρ ου 2011 Οι Οδοντιατρικο Σ λλογοι Τρικ λων και Καρδ τσας σας προσκαλο ν στην ενημερωτικ ημερ δα με ομιλητ τον Αν Καθηγητ Στ λιο Δαλαμπ ρα που θα πραγματοποιηθε στο Ξενοδοχε ο Αν ντι στο Λογγ κι Τρικ λων το Σ ββατο 3 Δεκεμβρ ου 2011 Δε τε το πρ γραμμα της ημερ δας Χορηγο εκδ λωσης InterMed Pharmaceuticals Στεφ κος Ζ σης Οδοντιατρικ Ε δη 18 Νοεμβρ ου Ευρωπα κ ημ ρα αντιβιοτικ ν Εκπαιδευτικ εφαρμογ Οδηγ ες ορθολογικ ς χρ σης των αντιβιοτικ ν για το κοιν Οδηγ ες για τους επαγγελματ ες υγε ας 08 11 2011 Μετεκπαιδευτικ μαθ ματα μ σω διαδικτ ου e learning Συνεχ ζονται για τρ τη χρονι τα μαθ ματα που διοργαν νει το τμ μα Στοματικ ς και Γναθοπροσωπικ ς Χειρουργικ ς του Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ το πρ γραμμα μαθημ των 2011 2012 αναμ νεται να ανακοινωθε σ ντομα και υλοποιε ται με τη στ ριξη της φαρμακευτικ ς εταιρε ας GlaxoSmithKline που παρ χει την απαρα τητη ηλεκτρονικ πλατφ ρμα Παρ λληλα ξεκινο ν απ Παρασκευ 7 Οκτωβρ ου τα μαθ ματα της Εταιρε ας Προληπτικ ς Οδοντιατρικ ς Ελλ δας πρ γραμμα εν συνεχ ζονται απ 10 Οκτωβρ ου 2011 τα μαθ ματα της Στοματολογικ ς Εταιρε ας Ελλ δας πρ γραμμα Για να συμμετ χετε στα μαθ ματα συμπληρ στε την α τηση εγγραφ ς και επικοινων στε με τον υπε θυνο για τη Ν τια Ελλ δα 69475 60973 και για τη Β ρεια Ελλ δα 69551 90510 22 10 2011 κθεση Dental 2011 H 18η Πανελλ νια Οδοντιατρικ και Οδοντοτεχνικ κθεση θα πραγματοποιηθε φ τος 4 6 Νοεμβρ ου στο Εκθεσιακ Κ ντρο EXPOATHENS 17 10 2011 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την Τετ ρτη 19 Οκτωβρ ου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΣΑ 06 10 2011 Επ σπευση καταβολ ς ονομαστικ ν δαπαν ν του ΤΣΑΥ Σας ενημερ νουμε τι μετ απ μια σειρ διοικητικ ν παρεμβ σεων και την αναδι ρθρωση του Τμ ματος Δαπαν ν Υγειονομικ ς Περ θαλψης του ΕΤΑΑ τ Υγειονομικ ν οι ονομαστικ ς δαπ νες που υποβ λλονται 15 09 2011 kai εφεξ ς στο Ταμε ο θα καταβ λλονται στον τραπεζικ λογαριασμ του ασφαλισμ νου εντ ς 15 ημερ ν απ την ημ ν α υποβολ ς των σχετικ ν παραστατικ ν 21 09 2011 γκαιρη Δι γνωση και Πρ ληψη του Στοματικο Καρκ νου Διαδικτυακ ς οδηγ ς για την αν πτυξη της εγρ γορσης των Οδοντι τρων στην αναγν ριση και γκαιρη δι γνωση του στοματικο καρκ νου μ σω της δια β ου μ θησης 21 09 2011 Ex smokers are unstoppable campaign TV clip 11 08 2011 Εισφορ ς ελε θερων επαγγελματι ν που υπ γονται στην ασφ λιση του Ε Τ Α Α Αυξ νονται οι εισφορ ς απ 1η Ιανουαρ ου 2012 για μια σημαντικ ομ δα ασφαλισμ νων ελε θερων επαγγελματι ν κυρ ως μηχανικ ν γιατρ ν φαρμακοποι ν και δικηγ ρων συμβολαιογρ φων β σει

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Patients/enimerotikafylladia_main.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας
  Σ λλογος Αττικ ς Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Δωδεκαν σου Οδοντιατρικ ς Σ λλογος βρου Οδοντιατρικός Σύλλογος Ευβοίας Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Ηλε ας Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Ηρακλε ου Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Θεσσαλον κης Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καβάλας Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας Οδοντιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Κοζ νης Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Λ ρισας Οδοντιατρικ ς

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Syndesmoi/eoo-syllogoi.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας
  η ευθ νη για την χρ ση αξιολ γηση εκτ μηση και αξιοπο ηση των εκ στοτε παρεχομ νων πληροφορι ν Η λ ψη οποιωνδ ποτε αποφ σεων με αφορμ τις πληροφορ ες αυτ ς γ νεται με αποκλειστικ ευθ νη του χρ στη και ο Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας δεν υποχρεο ται να καλ ψει ανορθ σει ζημ ες διαφορ ς απ τη χρ ση των παρεχομ νων μ σω της ιστοσελ δας πληροφορι ν Δι δευση σε ιστοσελ δες τρ των Δια της ιστοσελ δας δ ναται να παρ χεται η δυνατ τητα στους χρ στες να διοδε ονται μ σω ειδικ ν συνδ σμων links hyperlinks banners σε δικτυακο ς τ πους web sites τρ των το περιεχ μενο των οπο ων διαμορφ νεται με αποκλειστικ ευθ νη των προσ πων αυτ ν Ο Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας δεν εγγυ ται τη διαθεσιμ τητ τους και δεν εγκρ νει ο τε ευθ νεται για το περιεχ μενο την ορθ τητα νομιμ τητα πληρ τητα επικαιρ τητα και ακρ βεια των πληροφορι ν ο τε για την ποι τητα και τις ιδι τητες των προ ντων υπηρεσι ν τα οπο α διατ θενται απ τα πρ σωπα αυτ μ σω των ανωτ ρω διαδικτυακ ν τ πων Ο Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας δεν ευθ νεται επ σης για σφ λματα κακ λειτουργ α των ιστοσελ δων των τρ των καθ ς και για οποιαδ ποτε ζημ α των χρηστ ν απ την πρ σβαση και χρ ση των παρεχομ νων μ σω αυτ ν πληροφορι ν υπηρεσι ν και προ ντων Δικαι ματα πνευματικ ς ιδιοκτησ ας Εμπορικ σ ματα Το περιεχ μενο της ιστοσελ δας προγρ μματα πληροφοριακ υλικ κ θε μορφ ς δεδομ να λογισμικ γραφικ εμπορικ σ ματα επωνυμ ες λογ τυπα κλπ αποτελε ιδιοκτησ α του Οδοντιατρικο Συλλ γου Καρδ τσας του εκ στοτε δικαιο χου αυτο η οπο α προστατε εται απ τις διατ ξεις της ελληνικ ς και κοινοτικ ς νομοθεσ ας Απαγορε εται οποιαδ ποτε τροποπο ηση δημοσ ευση μετ δοση μεταβ βαση αναπαραγωγ διανομ παρουσ αση σ νδεση φ ρτωση download με λλον τρ πο εκμετ λλευση εν λω εν μ ρει του περιεχομ νου της ιστοσελ δας με οποιονδ ποτε τρ πο μ σο για εμπορικο ς λλους σκοπο ς χωρ ς την προηγο μενη γγραφη δεια του Οδοντιατρικο Συλλ γου Καρδ τσας του εκ στοτε δικαιο χου Λειτουργ α της ιστοσελ δας Το Internet δεν ε ναι ασφαλ ς περιβ λλον και μολον τι ο Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας χρησιμοποιε λογισμικ κατ των ι ν Η Υ δεν εγγυ ται τι οι λειτουργ ες της ιστοσελ δας θα ε ναι αδι λειπτες απαλλαγμ νες απ κ θε ε δους σφ λματα και ιο ς και δεν ευθ νεται για οποιαδ ποτε απ λεια δεδομ νων λλη ζημ α του χρ στη τρ των οφειλ μενη ε τε σε χρ ση αντιγραφ φ ρτωση download ε τε σε αλλο ωση μ

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/disclaimer.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας - Ασθενείς/Κοινό
  Ασθενε ς Κοιν 20η Οδοντοστοματολογικ Σ νοδος Θεσσαλ ας Συν δρια Ημερ δες Οδοντ ατροι Καρδ τσας Αγωγ Στοματικ ς Υγε ας Ενδιαφ ροντα Η Γν μη σας Χρ σιμα Ιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας Εθνικ Σχ διο Δρ σης για τη Στοματικ Υγε α 2008 2012 Πλοηγηθε τε στον παλι ιστοχ ρο του Ο Σ Κ Ασθενε ς Κοιν Οδοντ ατροι περιοχ ς Καρδ τσας Αγωγ στοματικ ς

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Patients/main.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας - Διάφορα
  20η Οδοντοστοματολογικ Σ νοδος Θεσσαλ ας Συν δρια Ημερ δες Οδοντ ατροι Καρδ τσας Αγωγ Στοματικ ς Υγε ας Ενδιαφ ροντα Η Γν μη σας Χρ σιμα Ιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας Εθνικ Σχ διο Δρ σης για τη Στοματικ Υγε α 2008 2012 Πλοηγηθε τε στον παλι ιστοχ ρο του Ο Σ Κ Δι φορα θ ματα Ο ν ος ιστοχ ρος του Συλλ γου Σας καλοσωρ ζουμε στον ανανεωμ νο διαδικτυακ τ πο του Οδοντιατρικο Συλλ γου Καρδ τσας Σκοπ ς αυτ ς της προσπ θειας ε ναι η ενημ ρωση και αμεσ τερη επικοινων α με τους συναδ λφους για επαγγελματικ και επιστημονικ θ ματα Ζητο με την καταν ησ σας καθ ς ο ιστοχ ρος θα λειτουργ σει δοκιμαστικ το επ μενο δι στημα στε να γ νουν οι απαρα τητες ρυθμ σεις που θα εξασφαλ ζουν τη σωστ λειτουργ α των σελ δων Σταδιακ ο χ ρος θα εμπλουτ ζεται με περισσ τερες πληροφορ ες και θα ενεργοποιηθο ν λες οι εν τητες Επιθυμο με την ενεργ συμμετοχ λων των επισκεπτ ν μας σχετικ με το περιεχ μενο τη δομ και την εμφ νιση των σελ δων μας συνεισφορ στο ενημερωτικ περιεχ μενο αλλ

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Diafora/main.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ΟδοντιατρικόςΣύλλογοςΚαρδίτσας-Αρχή
  link subglobal8 link subglobal8 link Αρχ Η Καρδ τσα Οδοντ ατροι Π Ε Καρδ τσας Χρ σιμες συνδέσεις Χρ σιμες συνδ σεις για την Καρδίτσα ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ η π λη μας η ζω μας η παρ α μας KARDITSA NET ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ e ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ METEO Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ MY KARDITSA ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Karditsa/main.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας
  Οδοντοστοματολογικ Σ νοδος Θεσσαλ ας Συν δρια Ημερ δες Οδοντ ατροι Καρδ τσας Αγωγ Στοματικ ς Υγε ας Ενδιαφ ροντα Η Γν μη σας favicon Χρ σιμα Ιατρικ ς Σ λλογος Καρδ τσας Εθνικ Σχ διο Δρ σης για τη Στοματικ Υγε α 2008 2012 Δι φορα Θ ματα Κατ λογος φαρμακευτικ ν ιδιοσκευασμ των που χορηγο νται με ιατρικ συνταγ αλλ δεν αποζημι νονται πλ ον απ τους Φορε

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Patients/diafora_main.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • 20η Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Θεσσαλίας - Χαιρετισμός
  Εταιρείας Θεσσαλίας Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα στο συνεδριακό χώρο Αίθουσα Απόλλων του Ξενοδοχείου Thessalikon Grand από Παρασκευή 20 έως Κυριακή 22 Μαΐου 2011 Φιλοδοξούμε με συντονισμένη προσπάθεια και την αμέριστη συμπαράσταση σας στην επίτευξη του σκοπού της Συνόδου που είναι η αποτελεσματική και υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση των Οδοντιάτρων σε θέματα καθημερινής κλινικής πράξης Σας καλούμε να προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας Σημειώνουμε πως το επιστημονικό πρόγραμμα της 20ης Συνόδου

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/20thDentalThessalia.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •