archive-gr.com » GR » O » OINOUSSES-MUNICIPALITY.GR

Total: 416

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Αποφάσεις Δ.Σ. 2012 - Δήμος Οινουσσών
  Νέα Ανακοινώσεις Αποφάσεις Αποφάσεις Δ Σ 2012 Απόφαση 7η Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 7η Θέμα ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Απόφαση 8η Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου O ινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 8η Θέμα Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Απόφαση 9η Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=3&cid=107&scid=120 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Δήμος Οινουσσών
  και μελετών δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα 2 1 Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου 4 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ 5 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου 2 2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Ε Π Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 2013 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Ε Π Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 2013 και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 1 του άρθρου 7 του ν 3614 2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών Να διενεργεί τους διαγωνισμούς την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου 6 τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 7 ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3 1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ 200 000 00 συμπεριλαμβανομένου του Φ Π Α εργολαβικού οφέλους αναθεωρήσεων και απροβλέπτων ανάλογα αν πρόκειται για έργο μελέτη προμήθεια υπηρεσία Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε Π ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με έδρα την Χίο Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 8 έναν 1 εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του έναν 1 εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και ένα 1 μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή το φορέα λειτουργίας εάν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους με τον αναπληρωτή του Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε Π Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 2013 οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ή ο φορέας λειτουργίας ή ο άλλος φορέας που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=467 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Δήμος Οινουσσών
  2010 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου 1 Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου 2 Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου 2 Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου 3 Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου 3 Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου 4 Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 4 Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου 5 Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίο 5 Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ 6 Λεοντή Ελένη του Δημητρίου 7 Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου 8 Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέα κ Μακκά Γεωργίου ο Αντιπρόεδρος κ Στέφανος Σπετσιώτης αφού ενημέρωσε το Σώμα είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση του 1 ου Α Π Ε και 1 ου Π Κ Τ Μ Ν Ε του έργου Έργα ύδρευσης αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και κάλεσε το σώμα ν αποφασίσει σχετικά Το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως Θέμα 5 ο Εγκριση του 1 ου Α Π Ε και 1 ου Π Κ Τ Μ Ν Ε του έργου Έργα ύδρευσης αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων Ο κ Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ Αντιδήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψιν του ΔΣ το υπ αριθ 51012 29 11 2011 έγγραφο του Δήμου Χίου Δ νση Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε ο 1 ος Α Π Ε και το1 ο Π Κ Τ Μ Ν Ε του έργου Έργα ύδρευσης αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=468 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Δήμος Οινουσσών
  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο Σώμα το με αριθ πρωτ 1586 13 1 2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Δ νση Τοπικής Αυτ σης Δ νση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ Τμήμα ΠΟΤΑ που κοινοποιήθηκε στον Δήμο σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής Στο Ν 3943 2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Α 31 3 2011 καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλήφθηκε διάταξη η οποία καταργεί τη δυνατότητα που παρεχόταν στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ μέσω του άρθρου 205 παρ 2 του Ν 3584 2007 να προσλαμβάνουν προσωπικό Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση της επιτροπής ΠΥΣ 33 2006 αλλά μόνο με απόφαση απόφαση Δ Σ και σχετική ανακοίνωση Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού πλέον όλα τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού υποχρεωτικά θα στέλνονται στο Υπουργείο προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση Σύμφωνα με το υπ αριθ 1586 13 1 2012 έγγραφο του Υπ Εσωτερικών οι Δήμοι μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα βάσει των ισχυουσών διατάξεων εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό χωρίς να αναμένουν την εγκύκλιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων Ο Δήμος Οινουσσών αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές και προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Υδρευσης Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού συγκεκριμένα προτείνουμε για την υπηρεσία της ύδρευσης ανταποδοτικού χαρακτήρα 4 θέσεις ως εργάτες και για την υπηρεσία καθαριότητος 4 θέσεις ως οδοκαθαριστές ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύναψη σύμβασης 8 μηνών Οι πιστώσεις για τις αμοιβές των ανωτέρω υπαλλήλων θα προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση δημοτικό πρ σμό έτους 2012 Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=469 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 117η
  του Γεωργίου 4 Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ 5 Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου 5 Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή 6 Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου 7 Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 8 Λεοντή Ελένη του Δημητρίου Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέα κ Μακκά Γεωργίου ο Πρόεδρος κ Γεώργιος Δανιήλ έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο ενέκρινε το Σώμα να συζητηθεί λόγω επείγοντος και είπε τα εξής η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση και συντονισμό υλοποίησης Νησιωτικής Πολιτικής για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων του περασμένου Ιουλίου από τον ΥΝΑ κ Μουσουρούλη Με βάση αυτή τη δέσμευση επεξεργάστηκε ένα σχέδιο στρατηγικής που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους για το νησιωτικό χώρο ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της ΓΓΑΙΝΠ και ένα επιχειρησιακό σχέδιο Όλα τα παραπάνω σχέδια υπακούουν σε μια ενιαία φιλοσοφία σε ότι αφορά τους άξονες της στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά Γι αυτό λοιπόν οργανώνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 9 30 π μ στο Συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά ημερίδα με θέμα η νησιωτικότητα ως ευκαιρία μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για τα νησιά την περίοδο 2014 2020 Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Τάξεων για το περιεχόμενο της νησιωτικής πολιτικής Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ Δήμαρχος ο οποίος προτείνει να μεταβεί στην ημερίδα ο Πρόεδρος του Δ Σ κ Γεώργιος Δανιήλ ο οποίος θα μετακινηθεί με αεροπλάνο Επίσης να διατεθεί σχετική πίστωση σε βάρος του Κ Α των εξόδων του πρ σμού 006122 ύψους 114 00 Ευρώ για την κάλυψη αντιτίμου εισιτηρίου Στη συνέχεια ζήτησε από το

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=803&cid=120 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Αποφάσεις Δ.Σ. 2012 - Δήμος Οινουσσών
  Χάρτης Ιστοτόπου Επικοινωνία Διαδρομή Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις Αποφάσεις Αποφάσεις Δ Σ 2012 Απόφαση 114η Απόσπασμα από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 114η Θέμα Εγκριση έκθεσης απολογισμού Β τριμήνου 2012 Απόφαση 115η Απόσπασμα από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 115η Θέμα Υποβολή αιτήματος για ενίσχυση σε προσωπικό Δ Ε στον Δήμο Οινουσσών Απόφαση 116η Απόσπασμα α

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=38&cid=107&scid=120 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Δήμος Οινουσσών
  Γεωργίου 7 Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 8 Λεοντή Ελένη του Δημητρίου Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέα κ Μακκά Γεωργίου ο Πρόεδρος κ Γεώργιος Δανιήλ έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο ενέκρινε το Σώμα να συζητηθεί λόγω επείγοντος και είπε τα εξής η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση και συντονισμό υλοποίησης Νησιωτικής Πολιτικής για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων του περασμένου Ιουλίου από τον ΥΝΑ κ Μουσουρούλη Με βάση αυτή τη δέσμευση επεξεργάστηκε ένα σχέδιο στρατηγικής που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους για το νησιωτικό χώρο ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της ΓΓΑΙΝΠ και ένα επιχειρησιακό σχέδιο Όλα τα παραπάνω σχέδια υπακούουν σε μια ενιαία φιλοσοφία σε ότι αφορά τους άξονες της στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά Γι αυτό λοιπόν οργανώνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 9 30 π μ στο Συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά ημερίδα με θέμα η νησιωτικότητα ως ευκαιρία μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για τα νησιά την περίοδο 2014 2020 Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Τάξεων για το περιεχόμενο της νησιωτικής πολιτικής Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ Δήμαρχος ο οποίος προτείνει να μεταβεί στην ημερίδα ο Πρόεδρος του Δ Σ κ Γεώργιος Δανιήλ ο οποίος θα μετακινηθεί με αεροπλάνο Επίσης να διατεθεί σχετική πίστωση σε βάρος του Κ Α των εξόδων του πρ σμού 006122 ύψους 114 00 Ευρώ για την κάλυψη αντιτίμου εισιτηρίου Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα να το εγκρίνει Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την πρόταση του Δημάρχου μετά από διαλογική

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=803 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 4η
  Μαρτίου 2011 και ώρα 11 00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών ύστερα από την αριθ πρωτ 323 4 3 2011 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 75 του Ν 3852 10 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο επτά 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε 5 μέλη ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Βογιατζής Στέφανος Κατσιάνου Βαρβάρα 2 Χαλκιά Λουκία Χαλκιά Ευγενία 3 Καλαϊτζής Παναγιώτης 4 Ηλιάδη Βαρβάρα 5 Λεοντή Ελένη Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 περ ζ Ν 3852 10 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οινουσσών λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας προτείνει τις εξής τιμές των τελών καθαριότητας και φωτισμού 1 Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κλπ σε Ευρώ 3 50 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2 Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καφενεία εστιατόρια κλπ σε Ευρώ 6 00 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=495&cid=121 (2016-04-29)
  Open archived version from archive