archive-gr.com » GR » O » OIKAD.GR

Total: 282

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Οσιος Δαβίδ
  ο Κύ ριος την προ σέ υ χή σου και σου δί νει την χά ρη που πολ λές φο ρές ζή τη σες να εί σαι τα πει νός και με τριόφρων να τον φο βά σαι και να τον λα τρευ ης με την ευ λά βεια που αρ μο ζε ι Κα τέ βα λοι πόν α πό το δέν δρο και η σύ χα σέ στο κελ λί ευ λο γών τας τον Θε ό μέ χρι να τε λεί ω σης και άλ λη οι κο νο μί α και τό τε θα βρης α νά παυ ση ά πα τους σω μα τι κούς κό πους και ψυ χι κή πα ρη γο ριά Ο ση ώ ρα του μι λού σε ο Αγ γε λος ά κου γε με φό βο και τρό μο Ε πει τα ό ταν χά θη κε ο Αγ γε λος ο Ό σιος ευ χα ρί στη σε τον Κύ ριο και εί πε Εύ λο γη τός ο Θε ός ο ό ποι ος δε χθη κε την προ σευ χή μου και με ε λέ η σε Κα τε βαί νει α πό την α μυ γδα λιά Τό τε κά λε σε τους μα θη τές του και τους φα νέ ρω σε την ο πτα σί α Τους εί πε μά λι στα να ε τοι μά σουν και το κελ λί σύμ φω να με την δε σπο τι κή εν το λή Ε κεί νοι με με γά λη φρον τί δα έ κα ναν ό πως τους εί πε ει δο ποί η σαν και τον ά γι ώ τα το Αρ χι ε πί σκο πο Δω ρό θε ο ο ό ποι ος πή ρε χα ρού με νος τους εύ λα βε στα τους κλη ρι κούς και ά φου α νέ βη κε στον Ο σιο τον α σπά σθη κε και τον κα τέ βα σαν α πό το δέν δρο με πολ λή ευ λά βεια Α φου λει τούρ γη σαν τον έ βα λαν στο κελ λί του και έ κα ναν με γά λο πα νη γύ ρι Ε τσι αυ τοί ε νώ ε πέ στρε ψαν χα ρού με νοι ο Ο σιος έ μει νε η συ χά ζον τας στο κελ λί δο ξά ζον τας ό πως και πριν α στα μά τη τα τον Κύ ριο ο ό ποι ος τό ση Χά ρη του χά ρι σε ώ στε δαι μό νια έ δι ω χνε τύ φλούς φώ τι ζε και κά θε άλ λη ά γι ά τρευ τη αρ ρώ στια γι ά τρευ ε ε πι κα λού με νος τον Χρί στο Ά πό τα πολ λά ση μεί α που έ κα νε να ά να φέ ρου με δύ ο Γι α τρεύ ει τον νέ ο Κά ποι ος νέ ος που εί χε δαι μό νιο πή γε μια μέ ρα στο κελ λί του Ο σί ου Ο ταν ε φθά σε έ ξω ά πό την πόρ τα φώ να ζε και έ λε γε Α πό λυ σε με Δα βίδ δού λε του αι ω νί ου Θε ου δι ό τι φω τιά βγαί νει ά πό το κελ λί σου και με καί ει Τό τε ο Οσιος ά πλω σε ά πό το πα ρά θυ ρο το χέ ρι του και κρά τη σε τον νέ ο λέ γον τας Ο Κύ ριος ή μων Ί ηα ους Χρι στός ο Υι ός του Θε ού του ζών τος σε δι α τά ζει να έ ξέλ θης ά πό το πλά σμα του πνευ μα α κά θαρ το Αυ τά ά φού εί πε σφρά γι σε τον νέ ο με το ση μεί ο του Τι μί ου Σταύ ρου και α μέ σως βγή κε ο δαί μο νας και γι α τρεύ τη κε ο άν θρω πος Ο λοι ό σοι ή σαν ε κεί ο ταν εί δαν τέ τοι ο θαύ μα δό ξα σαν τον Θε ό ο ό ποι ος δο ξά ζει ό σους τον δο ξά ζουν με θε ά ρε στα έρ γα Γι α τρεύ ει την τυ φλή γυ ναί κα Κά ποι α γυ ναί κα ή ταν τυ φλή και δεν έ βλε πε κα θό λου Ο ταν ά κου σε για τις α ρε τές του Ό σιου και θαυ μά σιου Δα βίδ πή ρε κά ποι ον ο δη γό και πή γε στο κελ λί του Έ κει έ πε σε έ ξω ά πό την πόρ τα έ κλαι γε και έ λε γε με τα πεί νω ση πολ λή Δού λε του ευ λο γη μέ νου Χρι στου βο ή θη σε με μι μού με νος του Δε σπό του Χρι στού την χρη στό τη τα γλύ τω σε με άπό αυτό το μεγάλο βάσανο και χάρισε μου το φως των ο φθαλ μών μου το χαρ μό συ νο σε ο λους και πα νευ φρό συ νο Και έ νω έ λε γε αυ τά και άλ λα πολ λά με στε ναγ μούς και θερ μό τα τα δά κρυ α δά κρυ σε και ο Ο σιος συμ με τέ χον τας στον πό νο και την θλί ψη της σαν συμ πα θής που ή ταν και εύσ λαγ χνος Ε πει τα α φού προ σευ χή θη κε πο λύ ώ ρα στον Κύ ριο της εί πε να ση κω θή ά πό την γη ό που εί χε πέ σει και έ κλαι γε και να πλη σί α ση στο πα ρά θυ ρο του κελ λιου του Τό τε ά πλω σε το δε ξί του χέ ρι έ ξω ά πό το πα ρά θυ ρο και α φού σφρά γι σε τα μά τια της α σθε νούς με το ση μεί ο του Τι μί ου Σταυ ροί προ σευ χό με νος προς τον Κύ ριο πά λι έ λε γε Κύ ρι ε Ί η σου Χρι στέ Υι έ τσυ Θε ου του ζών τος ο ο ποί ος σαρ κώ θη κες εκ της ά ει παρ θέ νου Μα ρί ας και εκ Πνεύ μα τος Α γιου για να βγά λεις α πό το σκο τά δι τον άν θρω πο φι λάν θρω πε και για τον φε ρης στο φως το αι ώ νιο ο ο ποί ος και τον εκ γε νε τής τυ φλό φώ τι σες Αύ τος και τώ ρα Δέ σπο τα φώ τι σε και την δού λη σου αυ τή ε πει δή εί σαι παν το δύ να μος Δι ό τι συ εί σαι ο φω τι σμός των ψυ χών μας και Σε δο ξά ζου με πάν το τε μα ζί με τον Πα τέ ρα και το Ά γιο Πνεύ μα Με τά την προ σευ χή του Ό σιου φω τί σθη κε α με σώς η πρώ ην τυ φλή και έ βλε πε λαμ πρά και κα θα ρά ευ χα ρι στου σα τον Ο σιο και δο ξά ζου σα τον Κύ ριο Ο λους τους γι ά τρευ ε Αυ τό το με γά λο κα τόρ θω μα ο τάν ά κου σαν οι Θεσ σα λο νι κείς τον εί χαν ο λοι σε με γά λη ευ λά βεια και τον τι μού σαν σαν θει ο Αγ γε λο Και ο ποί ος εί χε κά ποι α α σθέ νεια πή γαι νε σε αυ τόν και μό λις άγ γι ζε με το δεξί του χέρι τον άρ ρω στο ε φευ γε α μέ σως και σκόρ πι ζε κά θε αρ ρώ στια ό πως δι α λύ ε ται το σκο τά δι α πό το φως Πολ λά λοι πόν και θαυ μά σια α φου έ κα νε δο ξά σθη κε πο λύ ά πό τους αν θρώ πους και ό λοι τον σε βόν του σαν Ο λοι ψη φί ζουν τον Ο σιο να τους εκ προ σώ πη σει στον Βα σι λέ α Με τά ά πό πολ λά χρό νια πέ θα νε ο Μη τρο πο λί της Θεσ σα λο νί κης Δω ρό θε ος και την θέ ση του έ λα βε άλ λος ε πί σης ε νά ρε τος του ο ποί ου το ό νο μα ή ταν Α ρι στεί δης Ο μως τον και ρό ε κεί νο γι νόν του σαν στην Θεσ σα λί α ά πό τους βαρ βά ρους με γά λες ζη μί ες και πολ λή α να τα ρα χή Ο έ παρ χος του Ιλ λυ ρι κου έ γρα ψε στον Μη τρο πο λί τη να πά ει στο βα σι λέ α η να στεί λη κά ποι ον ε νά ρε το άν θρω πο να τον πα ρα κά λε ση να ψή φι σει έ παρ χο στην Θεσ σα λο νί κη εξ αι τί ας των προ βλη μά των που δη μι ουρ γού σαν οι βάρ βα ροι δι ό τι δεν υ πήρ χε στην Θεσ σα λο νί κη έ παρ χος άλ λα μό νον το πο τη ρη τής και υ πα γόν του σαν στον έ παρ χο Σιρ μί ου Ό ταν λοι πόν δι ά βα σε ο α γι ώ τα τος Α ρι στεί δης ο Αρ χι ε πί σκο πος θεσ σα λο νί κης την ε πι στο λή του έ παρ χου μπρο στά στους κλη ρι κούς και τους άρ χον τες της πό λε ως τους εί πε να ψη φί σουν κά ποι ον κα τάλ λη λο και λό γιο άν θρω πο για να τον στεί λουν στον βα σι λέ α για την υ πό θε ση αν τη Τό τε ό λοι οι συγ κεν τρω μέ νοι στην Εκ κλη σί α της πό λε ως συμ φώ νη σαν και εί παν να στεί λουν τον Ο σιο Δα βίδ για να τον σε βα σθή ο ευ σε βέ στα τος βα σι λεύς ως ε νά ρε το και Α γιο άν θρω πο και να δε χθη την πα ρά κλη ση τους Αύ τό ε γι νέ κα τά οι κο νο μί α της θεί ας Προ νοί ας για να εκ πλη ρω θή η πρό βλε ψη του Αγ γέ λου ο ό ποι ος ει πε στον Ο σιο να κα τε βη α πό το δέν δρο για να κά νει και άλ λη οι κο νο μί α και τό τε να α πέλ θει προς Κύ ριο Ο Ο σιος δέ χθη κε την πα ρά κλη σή τους Α φού πη ρέ λοι πόν ο Άρ χι ε ρεύς τους πιο ευ λα βείς α πό τους Κλη ρι κούς και λαι κούς πή γαν στον Ό σιο και του α νήγ γει λαν την υ πό θε ση και τον πα ρα κα λού σαν να πά ει στον αυ το κρά το ρα για το ως ά νω ζή τη μα Ο Ο σιος στην αρ χή προ φα σί σθη κε ό τι δεν μπο ρού σε να πά η ε πει δή ή ταν γέ ρον τας έ πει τα βλέ πον τας ο τι ο λοι τον πί ε ζαν να πά ει δέ χθη κε για να μη γι νη και πα ρή κο ος του Αρ χι ε ρέ ως και ό λων των φι λο χρί στων πο λι των που τον πα ρα κα λού σαν Ο Ο σιος τους προ λέ γει για την ε πι τυ χί α κα θώς και για το τέ λος του Α φου ο Ο σιος θυ μή θη κε και του αγ γέ λου την πρό βλε ψη λέ ει στον Αρ χι ε πίσκο πο Ας γί νει Α γι ε Δέ σπο τα το θέ λη μα του Κυ ρί ου Ο μως να γνω ρί ζε τε ο τι ο μεν βα σι λεύς με τις ευ χές σας θα μου χα ρί ση ο σα του ζη τή σω του Θε ου συ νερ γούν τος αλ λά τον Δα βίδ δεν θα τον ξα να δεί τε πλέ ον ζων τα νό για να συ νο μι λή σου με Δι ό τι ε πι στρέ φον τας α πό τα βα σί λεια προς έ σας ο ταν θα βρί σκο μαι ά κό μη σε α πό στα ση 126 στα δί ων α πό αυ τό το τα πει νό κε λί μου τό τε θα πά ω προς τον Δε σπό τη μου Ο Αρ χι έ ρεύς νο μί ζον τας ο τι έ λε γε αυ τά ως πρό φα ση για να μη τον α ναγ κά σουν τον συμ βού λευ σε και του εί πε Μι μή σου πά τερ μου τον Ποι μέ να μας και Δι δά σκα λο Χρι στό ο ό ποι ος θα να τώ θη κε για μας ως άν θρω πος και πέ θα νε Πέ θα νε λοι πόν και συ για τον λα ό σου για να σε ευ χα ρι στή σουν οι άν θρω ποι και α πό τον Δε σπό τη Χρι στό να λά βεις δό ξα και ά πει ρο έ παι νο σαν μι μη τής του πά θους Του Α να χω ρεί για το Βυ ζάν τιο Τό τε βγαί νον τας α πό το κελ λι ο τρι σμα κά ριος ό λοι τον προ σκύ νη σαν δι ό τι η μορ φή του ή ταν ε να θαυ μα στό θέ α μα οι τρί χες της κε φα λής του έ φθα ναν ως την ζώ νη του το γέ νεια του μέ χρι τα πό δια του το σε βά σμιο πρό σω πο του ή ταν ω ραί ο σαν του Α βρα άμ ώ στε ό ποι ος τον έ βλε πε τον θαύ μα ζε Α φού λοι πόν πή ρε δύ ο ά πό τους μα θη τές του τον Θε ό δω ρο και τον Δη μή τριο άν δρες ευ λα βείς και ε νά ρε τους ό χι μό νο στην ψυ χή αλ λά ό μοι οι του και στην μορ φή του σώ μα τος κα τέ βη καν στον λι μά νι της πό λε ως και ά φου μπή καν στο πλοί ο ά νε χώ ρη σαν Ο ταν έ φθα σαν στο Βυ ζάν τιο α κού σθη κε η φή μη του Ό σιου σε ο λη την πό λι Τον υ πο δέ χον ται με με γά λες τι μές Τον και ρό ε κεί νο Αυ το κρά το ρας ή ταν ο ευ σε βής Ι ου στι νια νός ο ο ποί ος α που σί α ζε Η βα σί λισ σα Θε ο δώ ρα ε στει λε εκ προ σώ πους της και τον υ πο δέ χθη κε με πολ λή ευ λά βεια Ο ταν εί δε το λαμ πρό ε κει νο και άγ γε λό μορ φο πρό σω πο με τέ τοι α λευ κά μαλ λιά θαύ μα σε τον προ σκύ νη σε με πολ λή τα πεί νω ση και του ζή τη σε την ευ χή του και την ευ λο γί α του Πράγ μα τι ο Ο σιος ευ χή θη κε για τον βα σι λέ α για αυ τήν και για ό λη την πό λη Η ευ σε βής βα σί λισ σα τον δε ξι ώ θη κε με τό ση με γά λη χα ρά και με το ση πε ρι ποί η ση δι ό τι νό μι ζε ο τι Άγ γε λον Κυ ρί ου δέ χθη κε και ό χι άν θρω πο Ο ταν ε πέ στρε ψε ο βα σι λεύς του α νέ φε ρε για τον Ο σιο και του εί πε Ο Πα νά γα θος Θε ός μας εύ σπλα χνί στη κε Δέ σπο τα και έ στει λε στο κρά τος σου σή με ρα τον Αγ γε λο του ο ό ποι ος ήλ θε α πό την Θεσ σα λο νί κη και μου φά νη κε ο τι εί δα στα α λή θεια τον Α βρα άμ Ο βα σι λευς δέ χτη κε αυ τά που του ζή τη σε ο Ο σιος Την άλ λη μέ ρα το πρω ί έ δω σε εν το λή ο βα σι λεύς ο ταν συγ κεν τρώ θη κε ο λη η Σύγ κλη τος να έλ θει ο Ό σιος με τους μα θη τές του Ε κεί ο Ο σιος έ βα λε στα χέ ρια του α ναμ μέ να κάρ βου να και θυ μί α μα και θύ μια σε τον βα σι λέ α και ο λη την Σύγ κλη το χω ρίς κα θό λου να βλά πτουν ά πό την φω τιά τα χέ ρια του αν και πέ ρα σε πε ρισ σό τε ρο ά πό μί α ώ ρα μέ χρι να θυ μί α ση ο λο τον λα ό Αυ τό το θαυ μά σιο ό ταν το εί δαν θαύ μα σαν ο λοι Κα τό πιν ση κώ θη κε ά πό τον θρό νο του ο βα σι

  Original URL path: http://www.oikad.gr/46491302.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αγία Ανυσία
  Αμασείας Γλαφύρας Ιούστας και Νέστορος των οσίων αρχική site map επικοινωνία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Τα περιοδικά μας Αρχική σελίδα Η πόλη μας Άγιοι της πόλης μας Αγία Ανυσία 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ Κ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ 2310 311577 fax 2310 310577 Γνωριμία Τί ειναι το Οικοτροφείο Πού ανήκει Από πότε λειτουργεί Γιατί να μείνω στο Οικοτροφείο Πού βρισκόμαστε Πού βρισκόμαστε Το οικοτροφείο μας ddd Η ιστορία μας Το ξεκίνημα Το παλιό Οικοτροφείο Το νέο Οικοτροφείο Παλιοί οικότροφοι Σύνδεσμοι Η πόλη μας Άγιος Δημήτριος Άγιοι της πόλης μας Αξιοθέατα Τα πανεπιστήμιά μας Άλλα οικοτροφεία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Επικοινωνία Θεολογικά θέματα Η Επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού Η εξάπλωση του Χριστιανισμού Τα περιοδικά μας Πώς θα έρθεις Κόστος Διαμονής Ποιοί γίνονται δεκτοί Τηλέφωνα Διεύθυνση Εκδηλώσεις Ιερές Ακολουθίες Εκδρομές Αθλητικοί Αγώνες Εορτες Επίσημα Δείπνα Τα CD μας Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Δημήτριο Αξίζει να διαβάσετε Η οδός του Κυρίου π Αστερίου Χατζηνικολάου Το μυστήριο του θανάτου Νικολάου Π Βασιλειάδη

  Original URL path: http://www.oikad.gr/1E52DF55.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αγία Θεοδώρα
  Ο πόνος της είναι βαθύς Είναι μόλις 25 ετών Αλλά και ο πόθος της αφιερώσεώς της στον Θεό είναι ισχυρός μέσα της Νικά λοιπόν τα γήϊνα Και η Αγάπη στρέφει την αγάπη της εξ ολοκλήρου στον ποθητόν της Χριστόν Παραδίδεται σ Αὐτὸν άνευ όρων και Του χαρίζει τα υπόλοιπα χρόνια της επιγείου ζωής της Το έτος 837 ενδύεται το μοναχικό σχήμα Λαμβάνει το όνομα Θεοδώρα Μεχρι τέλους της ζωής της έφθασε μέχρι 80 ετών θα ασκηθεί στο ιερό κοινόβιο της Μονής του αγίου Στεφάνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κάτω από την αυστηρή καθοδήγηση της ηγουμένης και κατόπιν ομολογητρίας Άννας Στην ιερά αυτή Μονή που αργότερα θα μετονομασθεί Μονή της οσίας Θεοδώρας καταφθάνει και η μοναχή Θεοπίστη Η οσία Θεοδώρα εβάδισε με συνέπεια τον δρόμο της μοναχικής πολιτείας Δεν την εμπόδισαν στην εσωτερική πνευματική ζωή ούτε η περιφανής καταγωγή της ούτε η φυσική της ωραιότητα Ανεδείχθη κατά τον βιογράφο της υπόδειγμα υπακοής και υψηλής ταπεινώσεως Ωνόμαζε τον εαυτό της αχρείαν δούλην Άλεθε εζύμωνε ησχολείτο με την οικονομία της Μονής και με τα έργα της ευποιΐας Παράλληλα έτρεφε την ψυχή της με συνεχή μελέτη και ακρόαση των θείων λογίων Τα επιτίμια της καθηγουμένης Άννας τα εδέχετο μετά πίστεως ακραιφνούς δηλαδή με απόλυτη εμπιστοσύνη και υπακοή χωρίς αντιλογία Οταν δε το 868 μ Χ ανέλαβε την ηγουμενία η κατά σάρκα κόρη της αδελφή Θεοπίστη ουδέποτε την προσεφώνησε κόρη μου φθάνοντας στο άκρον της υποταγής και αληθινής ταπεινώσεως Η οσία Θεοδώρα ήταν ένα διαρκές παράδειγμα σεμνότητος και ζωής ακριβείας για τις συμμονάστριές της Ποτέ δεν εφάνη ακαίρως διαλεγομένη τινί δηλαδή να λέγει σε κάποιον άσκοπα λόγια Και μέχρι τα βαθιά της γεράματα παρέμενε η αβαρής και εξετέλει όσας διακονίας ηδύνατο σημειώνει ο βιογράφος της Στις 29 Αυγούστου του έτους 892 η οσία Θεοδώρα εζήτησε με πόθο να μεταλάβει των αχράντων και αθανάτων μυστηρίων Και αφού ανεκλίθη στο κλινίδιόν της ευσταλώς έκλεισε μόνη της με απόλυτη ηρεμία και φυσικότητα τα χείλη και τα μάτια της και μετεβιβάσθη εις την αιωνίαν και άληκτον ζωήν Η μορφή της την ώρα εκείνη εφάνη αγγελοειδής φωτεινή και μειδιώσα ενώ ιδρώτας από θεία ευωδία την περιέλουσε Ασθενείς που την ασπάσθηκαν με ευλάβεια την ώρα εκείνη έγιναν τελείως καλά από στομαχικό πόνο τεταρταίο πυρετό και άλλες ασθένειες Στις 3 Αυγούστου του επομένου έτους το 893 το ιερό λείψανο της οσίας Θεοδώρας μετεκομίσθη ολόκληρο και ακέραιο από επτά ευλαβείς ιερείς σε ειδική λάρνακα στο Καθολικό της ιεράς μονής ενώ πλήθος πιστών κατέκλυσε τα πάντα ώστε μηκέτι χωρείν τα προαύλια της μονής Από την κανδήλα δε και την λάρνακα της Οσίας έρρεε κρουνηδόν ευώδες μυρίπνοον έλαιον άφθονο ευωδιαστό έλαιον με την χρίση του οποίου θαυμαστές ιάσεις εγίνοντο Θαυμαστή η ζωή της οσίας Θεοδώρας Ο βιογράφος της μας καλεί και μας λέγει Ιδωμεν πως δια ταπεινώσεως η οσία εν κόσμω διέπρεψεν άριστα και μοναδικώς υπερήθλησεν και εν ουρανοίς νυν παρά Κυρίω δοξάζεται Και τι θα πει ταπεινοφροσύνη στην πράξη το απέδειξε η οσία Θεοδώρα μέσα στο ιερό κοινόβιο με τη ζωη της Με την αδιάκριτη χωρίς λογισμούς υπακοή της με την οικοδομητική και πνευματική

  Original URL path: http://www.oikad.gr/5E6F8EC1.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αγία Θεοπίστη
  Αμασείας Γλαφύρας Ιούστας και Νέστορος των οσίων αρχική site map επικοινωνία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Τα περιοδικά μας Αρχική σελίδα Η πόλη μας Άγιοι της πόλης μας Αγία Θεοπίστη 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ Κ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ 2310 311577 fax 2310 310577 Γνωριμία Τί ειναι το Οικοτροφείο Πού ανήκει Από πότε λειτουργεί Γιατί να μείνω στο Οικοτροφείο Πού βρισκόμαστε Πού βρισκόμαστε Το οικοτροφείο μας ddd Η ιστορία μας Το ξεκίνημα Το παλιό Οικοτροφείο Το νέο Οικοτροφείο Παλιοί οικότροφοι Σύνδεσμοι Η πόλη μας Άγιος Δημήτριος Άγιοι της πόλης μας Αξιοθέατα Τα πανεπιστήμιά μας Άλλα οικοτροφεία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Επικοινωνία Θεολογικά θέματα Η Επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού Η εξάπλωση του Χριστιανισμού Τα περιοδικά μας Πώς θα έρθεις Κόστος Διαμονής Ποιοί γίνονται δεκτοί Τηλέφωνα Διεύθυνση Εκδηλώσεις Ιερές Ακολουθίες Εκδρομές Αθλητικοί Αγώνες Εορτες Επίσημα Δείπνα Τα CD μας Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Δημήτριο Αξίζει να διαβάσετε Η οδός του Κυρίου π Αστερίου Χατζηνικολάου Το μυστήριο του θανάτου Νικολάου Π Βασιλειάδη

  Original URL path: http://www.oikad.gr/91D0DBD7.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αγιος Ευθύμιος ο νέος
  Αμασείας Γλαφύρας Ιούστας και Νέστορος των οσίων αρχική site map επικοινωνία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Τα περιοδικά μας Αρχική σελίδα Η πόλη μας Άγιοι της πόλης μας Αγιος Ευθύμιος ο νέος 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ Κ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ 2310 311577 fax 2310 310577 Γνωριμία Τί ειναι το Οικοτροφείο Πού ανήκει Από πότε λειτουργεί Γιατί να μείνω στο Οικοτροφείο Πού βρισκόμαστε Πού βρισκόμαστε Το οικοτροφείο μας ddd Η ιστορία μας Το ξεκίνημα Το παλιό Οικοτροφείο Το νέο Οικοτροφείο Παλιοί οικότροφοι Σύνδεσμοι Η πόλη μας Άγιος Δημήτριος Άγιοι της πόλης μας Αξιοθέατα Τα πανεπιστήμιά μας Άλλα οικοτροφεία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Επικοινωνία Θεολογικά θέματα Η Επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού Η εξάπλωση του Χριστιανισμού Τα περιοδικά μας Πώς θα έρθεις Κόστος Διαμονής Ποιοί γίνονται δεκτοί Τηλέφωνα Διεύθυνση Εκδηλώσεις Ιερές Ακολουθίες Εκδρομές Αθλητικοί Αγώνες Εορτες Επίσημα Δείπνα Τα CD μας Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Δημήτριο Αξίζει να διαβάσετε Η οδός του Κυρίου π Αστερίου Χατζηνικολάου Το μυστήριο του θανάτου Νικολάου

  Original URL path: http://www.oikad.gr/BB324DD9.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος
  την πολιτική τους κυριαρχία στο κράτος των Μοραβών και σιγά σιγά να τούς αφομοιώσουν με τη Γερμανική Αυτοκρατορία Για τούς λόγους αυτούς οι Λατίνοι δεν καταφέρνουν τίποτε τα αποτελέσματά τους είναι μηδαμινά Η ύπαρξη Χριστιανών στην Μοραβία ήταν σποραδική Ο ΡΑΤΙΣΛΑΒΟΣ Αλλά ο ηγεμόνας τους Ρατσιλάβος είναι δυναμικός Βλέπει ότι η Μοραβία περισφίγγεται όλο και περισσότερο από Γερμανούς και Φράγκους Α πο φα σί ζει λοιπόν να λύσει το ζήτημα Καλεί τούς συμβούλους του για να ακούσει την γνώμη τους και τη γνώμη του λαού ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Ανοιξη του 862 μ Χ Φθάνει στην Κωνσταντινούπολη μια περίεργη πρεσβεία από ένα λαο που δεν τον ήξεραν οι Βυζαντινοί και δεν είχαν ποτέ επικοινωνήσει μαζί τους Ζητησαν να παρουσιασθούν στον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ και του μετέφεραν το μήνυμα του ηγεμόνα τους Ο λαός μας έχει απαρνηθεί την πολυθεΐα και τηρεί τον χριστιανικό νόμο Αλ λά δεν έχουμε διδάσκαλο που να μπορεί να διδάξει την αληθινή πίστη στη γλώσσα μας ώστε και άλλοι να γίνουν όμοιο με εμάς Στείλε μας λοιπόν Κυριε έναν τέτοιο επίσκοπο και ένα τέτοιο διδάσκαλο Γιατί εσείς έχετε τον Νομο τον καλό Με τις απλές αυτές εκφράσεις υποδηλώνεται ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας η είσοδος των Σλαβικών λαών στην Ορ θο δο ξί α Πιο κατάλληλη στιγμή για την πρόσκληση αυτή δεν υπήρχε Το Βυζάντιο βρισκόταν στην καλή του ώρα Τα ηνία του κράτους τα είχαν στιβαρά χέρια ο Καίσαρ Βαρδας και ο Μιχαήλ ο Γ Ο Μεγας Φωτιος διοικούσε το Πατριαρχείο Η Αυτοκρατορία του Ορ θο δό ξου Βυζαντίου είχε εισέλθει σε πραγματική αναγέννηση Οι εχθροί του κράτους είχαν κατατροπωθεί Το Βυζάντιο διέθετε επιτελείο Α γί ων μορφωμένων που ήταν κατάλληλοι για ιεραποστολικές εξορμήσεις Σε αντίθεση με τη Ρωμη που αρνήθηκε στούς Σλάβους τη βοήθεια γιατί δεν είχε στελέχη Ποιός όμως θα ήταν ο κατάλληλος να σηκώσει στούς ώμους του μια τέτοια ευθύνη και βαρειά αποστολή στούς υποανάπτυκτους Μοραβούς Τοτε ο Μεθόδιος ήταν ηγούμενος στο Μοναστήρι του Πολυχρονίου του Ο λύ μπου της Βιθυνίας και είχε 70 μοναχούς Η ταν μια θέση που του την επέβαλαν ο Αυτοκράτωρ και ο Πατριάρχης μαζί αφού αρνήθηκε να τον χειροτονήσουν αρχιεπίσκοπο στην Εκ κλη σί α των Χαζάρων όταν γύρισε από εκεί Ο Κωνσταντίνος ο αδελφός του ζούσε μακριά από τούς θορύβους των αξιωμάτων στον Ναο των Α γί ων Α πο στό λων και είχε αναλάβει τη διδασκαλία των εκκλησιαστικών στελεχών ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο βασιλεύς αφού συγκάλεσε το συμβούλιό του προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο τον Φιλόσοφο και του είπε Γνωρίζω Φιλόσοφε ότι είσαι κουρασμένος Αλ λά πρέπει να μας βοηθήσεις γιατί κανένας άλλος εκτός από σένα δεν μπορεί να αναλάβει αυτή την αποστολή στην Μοραβία Ο Κωνσταντίνος απαντά Παρά την κούραση πάω με χαρά αλλά με τον όρο να έχουν οι Σλάβοι μια γραφή προσαρμοσμένη στη γλώσσα τους Και ο βασιλεύς του απαντά πολλοί προσπάθησαν να το κάνουν μα δεν το κατάφεραν Αλ λά αν θέλει ο Θεός θα σε βοηθήσει σ αὐ τό Και ο Θεός άκουσε τις προσευχές του Κωνσταντίνου Τον ενέπνευσε να διαμορφώσει τα σλαβικά γράμματα να συνθέσει το σλαβικό αλφάβητο και να μεταφράσει το Ευαγγέλιο Ε τσι απλά είχε αρχίσει να συντελείται ένα κοσμοϊστορικό γεγονός ο φωτισμός των Σλάβων στη γλώσσα τους με τη συγκατάθεση της Εκ κλη σί ας και της Πολιτείας Ε τσι άρχισε ο ευαγγελισμός των Σλάβων Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο βασιλεύς του Βυζαντίου έστειλε στον ηγεμόνα της Μοραβίας Ρατισλάβο το ακόλουθο γράμμα Ο Θεός που θέλει να έλθουν όλοι οι άνθρωποι σε επίγνωση της αλήθειας και να φθάσουν στην τελειότητα είδε την πίστη σου και τις προσπάθειές σου Α πο κά λυ ψε για τη γλώσσα σας γράμματα τα οποία δεν γνωρίζατε μέχρι τώρα ώστε να συγκαταλέγεσθε μεταξύ των μεγάλων εθνών τα οποία δοξάζουν τον Θεο στη γλώσσα τους Σου στέλνουμε αυτόν στον οποίο ο Θεός έκανε την μεγάλη αποκάλυψη άνθρωπο άξιο τιμής ορθόδοξο και σοφώτατο δάσκαλο Δεξου αυτό το δώρο μεγαλύτερο και ωραιότερο από το χρυσάφι και το ασήμι και τούς πολύτιμους λίθους και τα πλούτη που χάνονται Υ ψω σε λοιπόν την ψυχή σου καθώς θα τον δεχθείς και στήριξε όλες τις καρδιές στην αναζήτηση του Θεού Μην απορρίψεις την κοινή σωτηρία αλλά υποκίνησε τις καρδιές όλων να μην βρίσκονται στον λήθαργο αλλά να βαδίζουν την ευθεία οδό ώστε οδηγώντας αυτούς στην γνώση του Θεού να δεχθείς την αμοιβή σου και στον κόσμο αυτό και στον μέλλοντα για όλες τις ψυχές που θα πιστεύσουν στον Κυριος Ι η σοῦ Χριστό τον Θεο μας καί να αφήσεις αγαθή μνήμη στις μελλοντικές γενεές ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ Με τέτοια αισθήματα το 863 μ Χ ξεκινά η ιεραποστολή για την Μεγάλη Μοραβία με την αγάπη και τις ευχές του Πατριαρχείου και του Παλατίου της Κωνσταντινουπόλεως Πριν ξεκινήσουν οι δύο ιεραπόστολοι συγκεντρώνουν συνεργάτες Ε να κλιμάκιο από ανθρώπους με ιεραποστολική συνείδηση που έμαθαν στην Κωνσταντινούπολη την σλαβική γλώσσα Η δη από το 860 είχε ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη κέντρο σλαβικών μελετών για την εκπαίδευση των ιεραποστόλων με επικεφαλής των Κωνσταντίνο Την εποχή αυτή ο Κωνσταντίνος ήταν 36 ετών και ο Μεθόδιος 48 Και τα δύο αδέλφια ξεκινούν για τη μεγάλη τους αποστολή Ξεκινούν για ένα κόσμο καινούργιο και άγνωστο ένα κόσμο διψασμένο αδιάφορο εχθρικό ίσως ειδωλολατρικό ετερόδοξο συγχυσμένο αγράμματο που λαχταράει να βρει σ αὐ το ύς την αλήθεια Δεν ξεκινούν σαν κατακτητές για χάρη μιας πανένδοξης Αυτοκρατορίας Φλέγονται να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στούς Σλάβους Ανάμεσα στο κλιμάκιο των συνεργατών τους ήταν ιερείς μοναχοί οικοδόμοι ζωγράφοι τεχνίτες για το κτίσιμο των Ναών Ο λοι αυτοί άγνωστοι σε μας θα συνθέσουν ύμνους θα καλλιτεχνήσουν αριστουργήματα θα υψώσουν των ναών την μεγαλοπρέπεια θα ξεκινήσουν από ιεραποστολές απ ὅ που δεν θα γυρίσουν θα χύσουν το αίμα τους για τον Χριστό ΣΤΗ ΜΟΡΑΒΙΑ Την άνοιξη του 863 μ Χ οι ιεραπόστολοι φθάνουν στην πρωτεύουσα της Μοραβίας το Βελέγραδον Μαζί τους φέρνουν και τα ιερά λείψανα του Α γί ου Κλήμεντος Ο βασιλιάς της Μοραβίας τούς δέχθηκε με μεγάλες τιμές και χαρές Μπροστά τους ανοιχτή πλέον η χώρα που ο Κυριος τούς έστειλε να σπείρουν τον λόγο του Θεού Και τον έχουν πλούσιο στο ιεραποστολικό τους δισάκι κατάλληλο να καρποφορήσει στο σλαβικό έδαφος στη σλαβική γλώσσα ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ Και γι αὐ τό οι Σλάβοι επιστρέφουν χωρίς δυσκολία στο Θεο καθώς ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος τρέχουν σε πόλεις και χωριά να κηρύττουν τον θείο λόγο Αλ λά και για κάτι άλλο Οι Μοραβοί βασανισμένοι πριν από τον λατινικό κλήρο που τούς καταδυνάστευε γοητεύονται από τον ψυχικό πλούτο των Βυζαντινών Ι ε ρα πο στό λων Τούς μιλάει βαθειά η άπλαστη καρδιά τους η ευγένεια η αγάπη τους η ειλικρίνεια κι ο σεβασμός που δείχνουν στο Μοραβικό λαο Γι αὐ τό και οι Σλάβοι δέχονται με αγάπη τούς Ελ λη νες ιεραποστόλους Μπροστά σε τέτοιους ιεραποστόλους πετούν μακριά τους πλάνες δεισιδαιμονίες κακές συνήθειες και τον βαρβαρισμό ακόμη Και πείθονται εκχριστιανίζονται ημερεύουν καλλιεργούνται πνευματικά εκπολιτίζονται Σιγά σιγά αποδέχονται τούς νόμους της αγάπης και της δικαιοσύνης Θεμελιώνουν την κοινωνία τους στον πολιτίσμό στον Βυζαντινό πολιτισμό Η ΛΑΤΡΕΙΑ Η ορθόδοξη λατρεία μεταφυτεύεται στη χώρα τους και οι Χριστιανοί Μοραβοί μπορούν στη γλώσσα τους να προσεύχονται στις ακολουθίες του Ορ θρου των Ω ρῶν του Ε σπε ρι νοῦ του Α πο δε ί πνου και προπάντων στην Θεία Λειτουργία του Ι ω άν νου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου Νηστεύουν Τετάρτη και Παρσκευή σύμφωνα με το τυπικό της Α να το λι κῆς Ορ θο δό ξου Εκ κλη σί ας Σε λίγα χρόνια η χώρα πέρνει άλλη όψη Οι βυζαντινοί καλλιτέχνες που συνοδεύουν τούς ιεραποστόλους αρχίζουν να στολίζουν τη χώρα τους με ωραίους ναούς βυζαντινού ρυθμού και μοναστήρια με ορθόδοξη ακτινοβολία Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο Κωνσταντίνος από τότε που ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο έγραψε στα σλαβικά και έλεγε διαρκώς την παρακάτω προσευχή Θα αναπέμψω στον Θεο την προσευχή μου μ αὐ τά τα λόγια Θεε δημιουργέ του σύμπαντος κόσμου με τα ορατά και αόρατα δημιουργήματα στείλε μου το Α γιον Πνεύμα το ζωοποιό να εμπνεύσει την καρδιά μου Χαρισε μου λόγο που θα ωφελήσει αυτούς που ζουν σύμφωνα με τις εντολές σου Μεγα φως στη ζωη μας είναι ο νόμος Σου για κείνο που ζητά τον ευαγγελικό νόμο και προσεύχεται να λάβει τα δικά σου δώρα Το γένος των Σλάβων μπήκε πλέον στον δρόμο της ζωής Ο λοι τους επιζητούν το βάπτισμα γιατί θέλουν να ονομάζονται δικός σου λαός Το έλεός σου θερμοπαρακαλούν να λάβουν Νέ ος λαός προσφέρει πάντοτε τον ύμνο στον Πατέρα τον Υιο και το Α γιο Πνεύμα Αμήν Η ΓΛΩΣΣΑ Οι Μοραβοί αγάπησαν τούς Βυζαντινούς ιεραποστόλους Γιατί αυτοί ήταν απλοί ανάμεσά τους τούς αγαπούσαν πραγματικά Δεν τούς περιφρονούσαν σαν βαρβάρους δεν τούς θεωρούσαν κατώτερους δεν τούς καταπίεζαν δεν τούς εκμεταλλευόταν όπως οι καθολικοί κληρικοί Τούς μιλούσαν στη γλώσσα τους και οι Μοραβοί καταλάβαιναν ότι οι Ελ λη νες προσπαθούσαν να τούς μεταδώσουν την χριστιανική αλήθεια καθαρή ανόθευτη να τούς δώσουν τον πολιτισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χωρίς να αποβλέπουν σε κανένα συμφέρον Βλέπαν οι Μποραβοί ότι οι Ελ λη νες ιεραπόστολοι κοπίαζαν για χάρη τους και δεν λογάριαζαν κινδύνους ούτε θυσίες Πλήθη μεταφράσεων στη σλαβική γλώσσα δόθηκαν στούς Μοραβούς από τα 2 αδέλφια Ο Μεθόδιος στην αρχή βοήθησε τον Κωνσταντίνο στο μεταφραστικό του έργο και αργότερα μόνος του μέσα σε 8 μήνες μετέφρασε όλη την Α γί α Γραφή εκτός από τα βιβλία των Μακκαβαίων Ε τσι οι Σλάβοι είχαν πλέον και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη καθώς και πατερικά κείμενα που μετέφρασε ο Μεθόδιος Ο λες αυτές οι μεταφράσεις αποτέλεσαν την πρώτη βιβλιοθήκη της Σλαβικής φιλολογίας ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ Ομως οι Γερμανοί παραμονεύουν Η εξάπλωση του ορθόδοξου Χριστιανισμού στην Μοραβία θίγει τα συμφέροντά τους Ο Λουδοβίκος ο Γερμανός επιτίθεται εναντίον του Ρατισλάβου και τον αναγκάζει να συνθηκολογήσει Ε να χρόνο λοιπόν μετά την άφιξη των Ελ λή νων ιεραποστόλων ο λατινογερμανικός κλήρος εισορμά στην Μοραβία και αρχίζει πόλεμο εναντίον τους Οι δύο αδελφοί διώκονται όχι από ειδωλολάτρες αλλά από τούς καθολικούς Εκείνο που τούς θίγει είναι η λειτουργία στη σλαβική γλώσσα Η δική τους θεωρία των τριών ιερών γλωσσών είναι να κηρύσσεται το ευαγγέλιο μόνο στην εβραϊκή στην λατινική και στην ελληνική Το νόημα της θεωρίας αυτής είναι πέρα για πέρα αντιχριστιανικό γιατί αποβλέπει στο να αναδείξει μόνο τρία έθνη κυρίαρχα και σ αὐ τά να υποτάξει την οικουμένη Ε τσι αντρέπεται η ελευθερία και ισοτιμία των λαών Ε ξυ πη ρε τοῦν ται οι κατακτητικοί σκοποί της Λατινικής Εκ κλη σί ας Ε ναν τί ον της θεωρίας αυτής ο Κωνσταντίνος αντέταξε επιχειρήματα ακαταμάχητα και νίκησε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Σαράντα μήνες έχουν περάσει από τότε που ήλθαν στην Μοραβία και κήρυξαν με ένθεο ζήλο Καιρός να επιστρέψουν στο Πατριαρχείο τους να λογοδοτήσουν να μεταφέρουν το θαύμα της μεταστροφής των Σλάβων αδελφών τους να ανανεωθούν και να καθιερώσουν με χειροτονίες τούς καλύτεροςυ Μοραβούς μαθητές τους στην διακονία της Μοραβικής Εκ κλη σί ας Ξεκίνησαν λοιπόν το 866 με τη συνοδεία Μοραβών για το Βυζάντιο Ο δρόμος τους περνούσε από την Παννονία όπου ο βασιλιάς Κοτσελ τούς δέχθηκε με αγάπη και τιμές έμαθε τα σλαβικά γράμματα και παρέδωσε στούς δυπ αδελφούς 50 μαθητές για να τούς διδάξουν γραφή και ανάγνωση Και καθώς ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος έφευγαν παίρναν μαζί τους δώρο από τον Ρατισλάβο και τον Κοτσελ 900 αιχμαλώτους ΣΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ Στο τέλος του 866 φθάνουν στην Βενετία Ε κεῖ οι δύο Ελ λη νες ιεραπόστολοι έδωσαν τη μεγάλη μάχη κατά των Λατίνων τριγλωσσιτών και κέρδησαν υπεροχη νίκη Διεκήρυξαν με πειστικότητα ότι οι λαοί μεταξύ τους είναι ίσοι Μετά την επιτυχία τους στη Βενετία για αναγνώριση της λειτουργικής σλαβικής γλώσσας οι Θεσσαλονικείς αδελφοί πήγαν προσκεκλημένοι του Παπα Α δρια νοῦ Β στη Ρωμη Οταν τα δύο αδέλφια κλήθηκαν από τον πάπα σε απολογία επειδή χρησιμοποιούσαν τη σλαβική γλώσσα απάντησαν Ο Θεός δεν βρέχει όμοια σ ὅ λους τούς ανθρώπους Κι ο ήλιος δεν ανατέλει ίδιος πάνω από όλους Ο λοι τον ίδιο αέρα δεν αναπνέουμε Δεν είναι ντροπή να υποστηρίζετε την αίρεση των τριών γλωσσών εβραϊκών ελληνικών λατινικών και να λέτε πως όλες οι άλλες είναι κουφές και άλαλες Θεωρείτε τον Θεο ανίκανο να κάνει και τούς άλλους να φωτισθούν Η είναι φθονερός ο Θεός και δεν το θέλει Ε μεῖς ξέρουμε πολλούς λαούς που έχουν γραφή και δοξάζουν τον Θεο στη γλώσσα τους Χρειάσθηκε χρόνος πολύς για να πεισθεί ο πάπας να εγκρίνει το έργο των ιεραποστόλων και να αναγνωρίσει τα σλαβικά βιβλία αλλά τελικά η μάχη κερδίθηκε Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ομως οι τόσοι κόποι και θυσίες για τον φωτισμό των Σλάβων λύγισαν τις δυνάμεις του μικρότερου Κωνσταντίνου Και δεν ήταν παρά μόνο 42 χρονών Γυρω στα Χριστούγεννα του 868 ο Κωνσταντίνος ντύνεται τον μοναχικό χιτώνα και ως Κυριλλος πλέον αισθάνεται να εγκαταλείπει τα εγκόσμια Την ημέρα που που ντύθηκε το μαναχικό σχήμα είπε Από τώρα δεν είμαι υπηρέτης ούτε του βασιλέως ούτε οποιουδήποτε άλλου πάνω στη γη είμαι υπηρέτης μόνο του Παντοκράτορος Θεού ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μα η ώρα του τέλους πλησιάζει Καλεί τον μεγάλο του αδελφό κοντά και του λέει Αδελφέ μου εμείς οι δυο είχαμε ζωστεί στον ίδιο ζυγό κι ανοίγαμε το ίδιο αυλάκι Τωρα εγώ πέφτω στον αγρό η ζωη μου τελειώνει Το ξέρω Ε σύ αγαπάς τον Ο λυμ πο της Βιθυνίας για χατήρι της Μονής σου μην εγκαταλείψεις την ιεραποστολική μας προσπάθεια Με αυτό το έργο ευκολότερα θα σωθείς Ο τι ιερότερο άφηνε στον κόσμο αυτό το ιεραποστολικό του έργο το εναπέθετε πλέον στα αδελφικά χέρια Η ψυχή του όλη κρέμεται από ένα πόθο να μη σταματήσει να ολοκληρωθεί ο ευαγγελισμός των Σλάβων Ωρα πλέον να αναχωρήσει Κυριε και Θεε μου άκουσε την προσευχή μου και φύλαξε το πιστό σου ποίμνιο Εξαφάνισε την αίρεση των τριών γλωσσών πλήθυνε την Εκ κλη σί α σου και σύναξε όλους σε ένα πνεύμα Τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του Οι μαθητές του παρέστεκαν Τούς ασπάσθηκε όλους και είπε Ευλογητός ο Θεός που δεν μας άφησε στα χέρια των αοράτων εχθρών μας αλλά σύντριψε την παγίδα τους και μας έσωσε Η ταν 14 Φεβρουαρίου του 869 μ Χ που ο Κυριλλος έκλεινε τα μάτια του στην Ρωμη Ο Μεθόδιος αγωνίζεται να μεταφέρει το ακριβό του σκήνωμα και να το θάψει στην πατρική γη και μάλιστα στο μοναστήρι του Αλ λω στε το Βυζάντιο ήταν το τέρμα του ταξιδιού τους και ο ένας έπεσε στο δρόμο Στάθηκε αδύνατο Ποιές σκοπιμότητες έκρυβε η άρνηση Τουλάχιστο πέτυχε να τον θάψουν στην παλαιά Βασιλική του Α γί ου Κλήμεντος στη Ρωμη Ο πάπας και όλο το ιερατείο οι Ελ λη νες και όλη η Ρωμη ακολουθούν την κηδεία Η γης της Ρωμης πλάι στα εκατομμύρια τόσων μαρτύρων δέχεται στα σπλάχνα της τον Κυριλλο Πολύ γρήγορα ο ουρανός μίλησε πάνω στον τάφο του με ένα πλήθος θαύματα Οι Ρωμαίοι κατάλαβαν ότι στον τάφο βρισκόταν ένας άγιος και άναβαν νύχτα μέρα λαμπάδες πάνω στον τάφο Γ Ο ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΜΟΝΟΣ Και έμεινε ο Μεθόδιος μόνος στην Ρωμη με τη βαρειά αποστολή στούς ώμους του που άρχισαν πλέον να αισθάνονται το μεγάλος βάρος να συνεχίσει το μεγάλο έργο της ιεραποστολής ανάμεσα σε πλήθη εχθρών Η ταν πια 59 χρονών Στην ηλικία που ο ορίζοντας της ζωής αρχίζει να παίρνει του δειλινού το χρώμα Στρατιώτης όμως του Χριστού θρεμμένος με την κακουχία και την αυταπάρνηση με σταθερή τη φλόγα της ευαγγελικής αγάπης να καίει στην αγιασμένη ψυχή του αρχίζει νέους αγώνες Τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά το 869 τον απέδειξαν μεγαλομάρτυρα στο έργο της ιεραποστολής ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΝΝΟΝΙΑΣ Ο ηγεμόνας της Παννονίας Κοτσέλ τον ζήτησε από τον πάπα κι εκείνος τον έστειλε ως διδάσκαλο όλων των σλαβικών χωρών με τον όρο να διαβάζονται τα ευαγγελικά αναγνώσματαστή Θεία Λειουργία πρώτα στα λατινικά και μετά στα σλαβονικά Ε πει τα από λίγο ο Κοτσελ τον ξανάστειλε στη Ρωμη με την παράκληση να τον χειροτονήσει ο πάπας επίσκοπο Παννονίας Τον συνόδευσαν μάλιστα και 20 μεγιστάνες Ε τσι το 870 ανασυστάθηκε η επισκοπή Παννονίας Σιρμίου ιδρυμένη τον 1ο αιώνα από τον Α πό στο λο Αν δρό νι κο εκ των εβδομήκοντα Από δω και πέρα αρχίζει η μεγάλη μάχη Ο Κοτσελ άξιος ηγεμόνας της Παννονίας θέλει να απαλλάξει τη χώρα του από τούς λατινογερμανούς κληρικούς που επιδιώκουν την υποδούλωσή τους Ο μως οι μηχανορραφίες του λατινογερμανικού κλήρου και ο γερμανικό ςεπεκτατισμός ξεπερνούν τις αγαθές προθέσεις τοού Κοτσελ και συμπαρασύρουν σε μια αλυσίδα δεινών ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ Οι Γερμανοί τυφλώνουν και εξορίζουν τον Ρατισλάβο της Μοραβίας οι Φράγκοι φυλακίζουν τον διάδοχό του Σβιατοπόλκο αλλά αυτός ελεύθερώνει τελικώς την Μοραβία από τούς Γερμανούς και η Παννονία περιέρχεται στα χέρια των Φράγκων Σ αὐ τή όλη την αναστάτωση οι λατίνοι κληρικοί συλλαμβάνουν βασανίζουν και φυλακίζουν τον Μεθόδιο δυόμισυ χρόνια σε μιθά μονή της Σουηβίας μέχρι το 873 Α πό κείκμενα της εποχής έχουμε περίληψη των δεινών που πέρασε στα χέρια των λατίνων κληρικών ΔΙΩΓΜΟΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ Ο επίσκοπος Παταβίου φέρθηκε στον Μεθόδιο με σκληρόηττα που ταιριάζει σε άγρια θηρία γιατί εκτός από τα βασανιστήρια ἔ βγα λε τον ιεράρχη έξω στο κρύο άγριου χειμώνα και με ανήκουστη θρασύτητα τόν έφερε σέρνοντάς τον ενώπιον του επισκοπικού δικαστηρίου φοβερίζοντάς τον με φραγγέλιον Ο Αν νων της Φρεϊσίγγης τον εξευτέλισε τον εμπόδισε να πάει στη Ρωμη για κανονίσει την υπόθεσή του αλλά εξέδωσε απόφαση προσσεδιασμένη με την οποία τον έκλεισε στη φυλακή Κι όταν ο πάπας ρωτούσε γι όλα αυτά έκανε τον ανήξερο Ο πάπας τελικώς από συμφέρον τον αποκατέστησε στην αρχιεπισκοπή του όμως του παρήγγειλε να μη λειτουργεί στη σλαβονική αλλά στη λατινική Και σαν μην έφθαναν όλα αυτά σκοτώνουν τον Κοτσελ 874 τον φυσικό του προστάτη στην Παννονία και ο Μεθόδιος 60 πλέον χρονών γυρίζει στην Παννονία Στην Παννονία άλλοτε οι επόμενοι πάπες προσποιούνται φιλία και άλλοτε γίνονται λιοντάρια με σκοπό να υποτάξουν την αρχιεπισκοπή Παννονίας στην δικαιοδοσία της Καθολικής Εκ κλη σί ας Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ Ο ηγεμόνας της Μοραβίας Σβιατοπόλκος τον υποδέχθηκε με εμπιστοσύνη και του ανέθεσε τούς ναούς τούς κληρικούς και τον Μοραβικό λαο Από την ημέρα εκείνη άρχισε να διαδίδεται περισσότερο ο λόγος του Θεού και να πληθύνονται οι κληρικοί σ ὅ λες τις πόλεις Πράλληλα όμως πληθαίνει και ο φθόνος των λατίνων Α παιτ ποῦν την προσθήκη του ράή ἂ ὃ ὼ α ἂ ἦ ὸ Ο Μεθόδιος δεν υποχωρεί Κι εκείνοι αφού δεν καταφέρνουν να αλλοιώσουν την Ορ θό δο ξη Εκ κλη

  Original URL path: http://www.oikad.gr/B8664241.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας
  Αμασείας Γλαφύρας Ιούστας και Νέστορος των οσίων αρχική site map επικοινωνία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Τα περιοδικά μας Αρχική σελίδα Η πόλη μας Άγιοι της πόλης μας Αγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ Κ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ 2310 311577 fax 2310 310577 Γνωριμία Τί ειναι το Οικοτροφείο Πού ανήκει Από πότε λειτουργεί Γιατί να μείνω στο Οικοτροφείο Πού βρισκόμαστε Πού βρισκόμαστε Το οικοτροφείο μας ddd Η ιστορία μας Το ξεκίνημα Το παλιό Οικοτροφείο Το νέο Οικοτροφείο Παλιοί οικότροφοι Σύνδεσμοι Η πόλη μας Άγιος Δημήτριος Άγιοι της πόλης μας Αξιοθέατα Τα πανεπιστήμιά μας Άλλα οικοτροφεία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Επικοινωνία Θεολογικά θέματα Η Επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού Η εξάπλωση του Χριστιανισμού Τα περιοδικά μας Πώς θα έρθεις Κόστος Διαμονής Ποιοί γίνονται δεκτοί Τηλέφωνα Διεύθυνση Εκδηλώσεις Ιερές Ακολουθίες Εκδρομές Αθλητικοί Αγώνες Εορτες Επίσημα Δείπνα Τα CD μας Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Δημήτριο Αξίζει να διαβάσετε Η οδός του Κυρίου π Αστερίου Χατζηνικολάου Το μυστήριο του θανάτου Νικολάου

  Original URL path: http://www.oikad.gr/6278E9C7.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Άγιοι της πόλης μας
  Άλλα οικοτροφεία Φωτογραφίες Πώς θα έρθεις Εκδηλώσεις Τα CD μας Συναξαριστής Τρίτη 26 Απρ 2016 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Των Δέκα Παρθένων Βασιλέως ιερομάρτυρος επισκόπου Αμασείας Γλαφύρας Ιούστας και Νέστορος των οσίων αρχική site map επικοινωνία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Τα περιοδικά μας Αρχική σελίδα Η πόλη μας Άγιοι της πόλης μας 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ Κ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ 2310 311577 fax 2310 310577 Γνωριμία Τί ειναι το Οικοτροφείο Πού ανήκει Από πότε λειτουργεί Γιατί να μείνω στο Οικοτροφείο Πού βρισκόμαστε Πού βρισκόμαστε Το οικοτροφείο μας ddd Η ιστορία μας Το ξεκίνημα Το παλιό Οικοτροφείο Το νέο Οικοτροφείο Παλιοί οικότροφοι Σύνδεσμοι Η πόλη μας Άγιος Δημήτριος Άγιοι της πόλης μας Αξιοθέατα Τα πανεπιστήμιά μας Άλλα οικοτροφεία Φωτογραφίες Κτίριο Ναός Προσευχητήριο Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο Δωμάτια Κουζίνα Τραπεζαρία Εντευκτήριο Γραφείο Σαλόνι Ιερές Ακολουθίες Εκδηλώσεις Εορτές Aπό τη ζωή μας Εκδρομές Επικοινωνία Θεολογικά θέματα Η Επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού Η εξάπλωση του Χριστιανισμού Τα περιοδικά μας Πώς θα έρθεις Κόστος Διαμονής Ποιοί γίνονται δεκτοί Τηλέφωνα Διεύθυνση Εκδηλώσεις Ιερές Ακολουθίες Εκδρομές Αθλητικοί Αγώνες Εορτες Επίσημα Δείπνα Τα CD μας Παρακλητικός

  Original URL path: http://www.oikad.gr/AADC9D01.sitemap.el.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive •