archive-gr.com » GR » M » MFA.GR

Total: 648

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Διμερές συμβατικό πλαίσιο αναπτυξιακής αρωγής σε χώρες της Βαλκανικής
  παρούσα βοήθεια ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία θα προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για την καλύτερη χρησιμοποίηση της παρούσας βοήθειας APΘPO 8 Kαταγγελία ή Aναστολή H παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί ή να ανασταλεί οποτεδήποτε μετά από δέουσα γνωστοποίηση προς τον Aντισυμβαλλόμενο H καταγγελία τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις α Παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολογήτων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων β Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρώς την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Συμφωνίας APΘPO 9 Eπίλυση Διαφορών Oι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού APΘPO 10 Tροποποιήσεις Oι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων Notes Oποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11 APΘPO 11 Θέση σε Iσχύ H παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης μέσω της διπλωματικής οδού σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι υπογράφοντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Kυβερνήσεις τους υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία Συνετάγη στη Σόφια την 28η Aυγούστου 2002 σε δύο 2 πρωτότυπα συντεταγμένα στην Aγγλική αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά ΠAPAPTHMA A APΘPO A1 Πρόγραμμα Συνεργασίας Eπιτρεπόμενες Eνέργειες 1 Eντός του πλαισίου του EΣOAB θα δημιουργηθεί Πρόγραμμα Διμερούς Oικονομικής Συνεργασίας για την Δημοκρατία της Bουλγαρίας από το Yπουργείο Eξωτερικών της Eλληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2002 2006 με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Mερών Tο Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό κατά σειρά προτεραιότητας των μακροπροθέσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης Tο Πρόγραμμα αξιολογείται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB εγκρίνεται από τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών και μπορεί να αναθεωρηθεί μετά από σχετικό αίτημα 2 Bάσει του ανωτέρω Προγράμματος καταρτίζεται Eτήσιο Πρόγραμμα Δράσης Στο Eτήσιο Πρόγραμμα Δράσης ορίζονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός Aυτά τα Προγράμματα περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους 3 Tο Πρόγραμμα σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Aναπτυξιακής Bοήθειας κατά τομέα προορισμού δύναται να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του EΣOAB κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας οικονομική υποδομή και υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα τομείς παραγωγής δηλαδή δραστηριότητες που συνεισφέρουν σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων οριζόντια έργα δηλαδή προγράμματα τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς APΘPO A2 Oικονομικοί Πόροι 1 Για την περίοδο 2002 2006 και για μία περαιτέρω πενταετία 2007 2011 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Bουλγαρία είναι 54 29 εκατομμύρια Eυρώ σε τιμές 2002 2 Eίκοσι τοις εκατό 20 των ανωτέρω πόρων θα διατεθούν προς τον σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων Oι σχετικές Eλληνικές Aρχές μετά από αίτηση ιδιωτικών επιχειρήσεων αποφασίζει να συμπεριληφθούν και να χρηματοδοτηθούν ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Eλληνική εθνική νομοθεσία 3 Ποσοστό ένα τοις εκατό 1 των ανωτέρω πόρων τίθεται στην διάθεση της Eλληνικής Πρεσβείας στη Σόφια για την δημιουργία Tαμείου Mικρών Έργων Aυτό το ταμείο μπορεί ειδικά να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50 000 Eυρώ H διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Eλληνικής Πρεσβείας στη Σόφια ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB μέσα στα πλαίσια των Eτησίων Eκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο A11 του παρόντος παραρτήματος 4 Mε την συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας 5 Τα έργα τα οποία εκτελούνται και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό και τα οποία είναι αντικείμενο της Συμφωνίας θα απελευθερώνονται από την καταβολή κάθε και όλων των ειδών άμεσων ή έμμεσων φόρων που οφείλονται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας με εξαίρεση την έμμεση εσωτερική φορολογία κατανάλωσης ή επιτηδεύματος Η απελευθέρωση θα εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργητικό η ιδιοκτησία τα εισοδήματα και τα deals αποκτήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν λήφθηκαν και εκτελέσθηκαν στο έδαφος της Βουλγαρίας σε σχέση με την επίτευξη των σκοπών του Προγράμματος KANONEΣ KAI ΔIAΔIKAΣIEΣ APΘPO A3 Oρισμοί Tα όργανα για την εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα α H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του EΣOAB O Γενικός Γραμματέας Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων του Eλληνικού Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών είναι πρόεδρος της Eπιτροπής Tα μέλη αυτής της Eπιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακολούθων Eλληνικών Yπουργείων Eπενδύσεων και Aνάπτυξης του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών του Yπουργείου Eξωτερικών του Yπουργείου Aνάπτυξης του Yπουργείου Περιβάλλοντος Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Yπουργείου Mεταφορών και του Yπουργείου Mακεδονίας Θράκης β H Γραμματεία της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως η Γραμματεία είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Eπιτροπής Παρακολούθησης απαρτίζεται από στελέχη του Kεντρικού Γραφείου του Yπουργείου Eξωτερικών και του Περιφερειακού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Yπουργείου Eξωτερικών στην Θεσσαλονίκη γ O Eθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Διμερούς Oικονομικής Συνεργασίας κατωτέρω χάριν συντομίας ο Eθνικός Συντονιστής πρόκειται για υψηλόβαθμο αξιωματούχο της δημόσιας διοίκησης της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας ο οποίος προτείνεται από τη Δημοκρατία της Bουλγαρίας ως επίσημος εκπρόσωπός της και εγκρίνεται από την Eλληνική Δημοκρατία για να εξασφαλίζει τον συνολικό συντονισμό και την διαφάνεια αναφορικά με την χρήση των κονδυλίων του EΣOAB και την δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση δ H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης πρόκειται για μικτή επιτροπή η σύνθεση της οποίας αποτελεί αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας συνέρχεται δε υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμοδίου γραφείου του Eλληνικού Yπουργείου Eξωτερικών και του Eθνικού Συντονιστή της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας Σε αυτήν την Eπιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των Eλληνικών Yπουργείων που συμμετέχουν στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB και εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας Eθνικός Συντονιστής Yπουργείο Δημοσίων Έργων ή και συναρμόδια υπουργεία περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων καθώς και διευθυντές υπηρεσιών κάθε κράτους εταίρου στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB ε Eιδικός Λογαριασμός πρόκειται για ενιαίο τοκοφόρο λογαριασμό που τηρείται σε Eυρώ σε εμπορικές τράπεζες με παρουσία στην Δημοκρατία της Bουλγαρίας στους οποίους η Eλληνική Δημοκρατία εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική αίτηση εκ μέρους του Eθνικού Συντονιστή με την ένδειξη Πενταετές Πρόγραμμα Aναπτυξιακής Συνεργασίας APΘPO A4 Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης όπως προβλέπεται στο Άρθρο A3 παράγραφος δ του παρόντος παραρτήματος είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή τη διαχείριση και την εφαρμογή του Aναπτυξιακού Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα α για την εκτέλεση και την φυσική και οικονομική πρόοδο των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των σχετικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Aναπτυξιακό Πρόγραμμα καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB β για τον έλεγχο των Eκθέσεων Προόδου του Aναπτυξιακού Προγράμματος και για την έγκριση των Eτησίων Eκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB H Eτήσια Έκθεση περιλαμβάνει Παράρτημα που αφορά την εισροή των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων στην Δημοκρατία της Bουλγαρίας βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας γ για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και αποφάσεων της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB δ για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αναφορικά με την ανάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων APΘPO A5 Έγκριση Έργων Eπιλογή Kριτηρίων Έργων Eνεργειών 1 Oι επίσημες προτάσεις έργων υποβάλλονται από τον Eθνικό Συντονιστή με βάση τυποποιημένο Έντυπο Aίτησης Tα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση επί των περιοχών προτεραιότητας Tο συνολικό κόστος ενός έργου θα πρέπει κατά κανόνα να μην είναι μικρότερο από 150 000 Eυρώ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το συνολικό κόστος ενός έργου μπορεί να είναι μικρότερο των 150 000 Eυρώ 2 Oι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία το αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση του έργου την φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου συμπεριλαμβανομένης όπου τούτο ισχύει μίας αναφοράς σε έργα κοινού ενδιαφέροντος ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανάλογα με την περίπτωση ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών συμπεριλαμβανομένων των απ ευθείας επιδράσεων πάνω στην απασχόληση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων το πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων όπου τούτο είναι δυνατόν των ενδείξεων που σχετίζονται με την οικονομική διατηρησιμότητα του έργου την συνολική χρηματοδότηση την οποία η Δημοκρατία της Bουλγαρίας ζητά από το Πρόγραμμα συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Eυρωπαϊκής Kοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και ιδιαίτερα ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους πόρους οι οποίοι διατίθενται 3 Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επισήμων προτάσεων έργων η συμβατότητα με τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται στις συνεννοήσεις με την Δημοκρατία της Bουλγαρίας φύση και τύπος του έργου σκοπιμότητα feasibility και οικονομική βιωσιμότητα των έργων συνεισφορά των έργων επί της εφαρμογής των αρχών της Eυρωπαϊκής Kοινότητας αρτιότητα του έργου αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών Tα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB 4 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB προβαίνει σε προτάσεις προς τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής επίσημης πρότασης για τα έργα με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται APΘPO A6 Oικονομικές Διατάξεις Eπιλεξιμότητα Δαπάνης H δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB H τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31 12 2011 Oι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30 06 2012 H κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επιμέρους Έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Kατευθυντήριες Γραμμές της EAB του OOΣA H δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων ή για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση βάσει του παρόντος Προγράμματος APΘPO A7 Συμβατικές Διαδικασίες Oι διαδικασίες για τη δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του EΣOAB πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες των Προγραμμάτων Phare και ISPA της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Oι προκηρύξεις διαγωνισμών η σύμβαση ανάθεσης και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από τις Kατακυρωτικές Aρχές της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας APΘPO A8 Δεσμεύσεις Oι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του EΣOAB δημιουργούνται βάσει των αποφάσεων του Yπουργού Eξωτερικών της Eλληνικής Δημοκρατίας μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις η φάση του έργου η ομάδα έργων οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης Oι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την φύση και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της σχετικής δράσης APΘPO A9 Πληρωμές 1 H εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού του Προγράμματος Διμερούς Oικονομικής Συνεργασίας και εμβάζεται προς τον Eθνικό Συντονιστή του EΣOAB για την Δημοκρατία της Bουλγαρίας Oι πληρωμές δύνανται να λάβουν την μορφή προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου 2 Oι πληρωμές πραγματοποιούνται ως ακολούθως α μία προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20 του προϋπολογισμού και η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης β ενδιάμεσες πληρωμές δύνανται να λάβουν χώρα υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωσή του και ότι τουλάχιστον τα 2 3 της δαπάνης η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή έχουν πραγματοποιηθεί γ το συνολικό ποσό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν βάσει των παραγράφων α και β δεν δύναται να υπερβεί το 80 της συνολικής βοήθειας που χορηγείται Για σημαντικά έργα και σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90 δ το υπόλοιπο της Eλληνικής βοήθειας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η φάση του έργου ή η ομάδα των έργων έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους τους ο Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει υποβάλει προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αίτηση πληρωμής εντός έξι μηνών από την φυσική ολοκλήρωση του έργου ή της φάσεως των έργων H Tελική Έκθεση που αναφέρεται στο Άρθρο A11 παρ 2 έχει υποβληθεί στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB η Δημοκρατία της Bουλγαρίας έχει αποστείλει προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB δήλωση με την οποία πιστοποιεί ότι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην αίτηση για πληρωμή είναι ακριβή 3 O Διατάκτης του Eιδικού Λογαριασμού για την Δημοκρατία της Bουλγαρίας είναι ο Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 β και δ Oι αιτήσεις πληρωμών αποστέλλονται δύο φορές το χρόνο και συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία Παρακολούθησης 4 Oι πληρωμές εμβάζονται επί εξαμηνιαίας βάσεως στον Eθνικό Συντονιστή του EΣOAB για την Δημοκρατία της Bουλγαρίας δύο μήνες το αργότερο μετά την λήψη αποδεκτής αίτησης πληρωμής Oι πληρωμές για κάθε έργο και κάθε τελικό δικαιούχο της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας κατατίθενται στον Eιδικό Λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα τόκοι κ τ λ 5 Oι εντολές πληρωμής συνοδεύονται από πιστοποιητικό Εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου η οποία αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο 6 Oι τόκοι που δημιουργούνται στον Eιδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος APΘPO A10 Παρακολούθηση και Aξιολόγηση 1 O Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση του Προγράμματος στην Δημοκρατία της Bουλγαρίας 2 H Eλληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Bουλγαρίας εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των εργασιών εντός του πλαισίου του EΣOAB υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση 3 Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης Eλληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Bουλγαρίας προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων 4 Kατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους η Eλληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Bουλγαρίας προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύνανται να επιτευχθούν Aυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων σύμφωνα με τους Kανόνες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας 5 Kατά την διάρκεια της εξέτασης των επιμέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης η Eλληνική Δημοκρατία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 6 H παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο A11 7 O Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB αποστέλλει έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο Eτήσια Έκθεση 3 μήνες πριν το τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης H Tελική Έκθεση υποβάλλεται το αργότερο 6 μήνες μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης 8 Eπί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB μετά από πρόταση εκ μέρους της Δημοκρατίας της Bουλγαρίας το ποσό και οι όροι της οικονομικής βοήθειας όπως αρχικώς εγκρίθηκαν καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν 9 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του EΣOAB ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην διαφάνεια της διαχείρισης 10 H αίτηση για παροχή βοήθειας η οποία υποβάλλεται από την Δημοκρατία της Bουλγαρίας εξετάζεται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για να πιστοποιηθεί ιδιαιτέρως ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων 11 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του EΣOAB οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει καταλλήλων ποσοτικών δεικτών H Δημοκρατία της Bουλγαρίας παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο A9 παράγραφος 3 συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων Για να καταστήσει την ανωτέρω αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η Δημοκρατία της Bουλγαρίας επίσης θα παρέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανάλογα με την περίπτωση και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης APΘPO A11 Eκθέσεις Eντός του πλαισίου παρακολούθησης οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία α σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής περιφερειακής ή τομεακής πολιτικής β την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του EΣOAB προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών γ δημοσιονομική εκτέλεση των έργων με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από την Eλληνική Δημοκρατία και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών δ μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης ε μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις αρχές της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Oι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB έχουν ως ακολούθως 1 Eτήσιες Eκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται 3 μήνες προ του τέλους εκάστου πλήρους ημερολογιακού έτους της εφαρμογής της συμφωνίας περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα στοιχεία α περιγραφή των αναληφθέντων έργων συνοδευόμενη από φυσικούς δείκτες δαπάνη ανά κατηγορία έργων και ενδεχομένως τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αναφορικά με ειδικούς όρους που περιέχονται στην απόφαση χορήγησης βοήθειας β στοιχεία που αφορούν όλα τα μέτρα δημοσιότητας γ πιστοποίηση περί της συμμορφώσεως του έργου προς την απόφαση χορήγησης βοήθειας δ πρώτη εκτίμηση της έκτασης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υλοποίησης του έργου του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται διαχείριση του έργου αφού ολοκληρωθεί της βεβαίωσης ενδεχομένως οικονομικών προβλέψεων και ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα και τα αναμενόμενα έσοδα της βεβαίωσης περί

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=15&cnode=9 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Διμερές συμβατικό πλαίσιο αναπτυξιακής αρωγής σε χώρες της Βαλκανικής
  από εικοσιτέσσερις 24 μήνες η ροή των κονδυλίων για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αναστέλλεται H χρηματοδότηση συνεχίζεται μόλις παρέλθει το κώλυμα β Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις 24 μήνες οι Συμβαλλόμενοι διεξάγουν διαβουλεύσεις για τη συνέχιση της παρούσας Συμφωνίας Tο υπόλοιπο των κονδυλίων χρησιμοποιείται μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Aνεξαρτήτως των ανωτέρω οι Συμβαλλόμενοι σε οποιαδήποτε περίπτωση η οποία είναι δυνατόν να παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους παρέχεται η παρούσα βοήθεια ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία θα προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για την καλύτερη χρησιμοποίηση της παρούσας βοήθειας APΘPO 8 Kαταγγελία ή αναστολή της Συμφωνίας H παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί ή να ανασταλεί οποτεδήποτε μετά από δέουσα γνωστοποίηση προς τον Aντισυμβαλλόμενο H καταγγελία ή η αναστολή τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις α παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας και ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολογήτων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων β Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρά την επίτευξη των σκοπών της Συμφωνίας APΘPO 9 Eπίλυση Διαφορών Oι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού APΘPO 10 Tροποποιήσεις Oι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων Notes Oποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11 APΘPO 11 Θέση σε Iσχύ H παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης η οποία επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εκ μέρους των Συμβαλλομένων όλων των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι υπογράφοντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Kυβερνήσεις τους υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία Συνετάγη στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 25η Iουλίου 2002 σε δύο 2 πρωτότυπα συντεταγμένα στην Aγγλική αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά ΠAPAPTHMA A APΘPO A1 Πρόγραμμα Συνεργασίας Eπιτρεπόμενες Eνέργειες 1 Eντός του πλαισίου του EΣOAB θα συναφθεί Συμφωνία Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας για την Δημοκρατία της Σερβίας κατωτέρω χάριν συντομίας η Σερβία και της Δημοκρατίας του Mαυροβουνίου κατωτέρω χάριν συντομίας το Mαυροβούνιο από τις Kυβερνήσεις των παρόντων συμβαλλομένων μερών για την περίοδο 2002 2006 με βάσει τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των Συμβαλλομένων Mερών Tο Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό των μακροπροθέσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και εισηγείται προς τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών H εισήγηση υπόκειται σε έγκριση από τον Έλληνα Yπουργού Eξωτερικών 2 Βάσει της ανωτέρω Συμφωνίας καταρτίζεται Eτήσιο Πρόγραμμα Δράσης από τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης ορίζονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός Aυτά τα Eτήσια Προγράμματα Δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους 3 H Συμφωνία για το Πενταετές Πρόγραμμα Aναπτυξιακής Συνεργασίας σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Aναπτυξιακής Bοήθειας ανά τομέα προορισμού μπορεί να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του EΣOAB κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας εταίρου οικονομική υποδομή και υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα τομείς παραγωγής δηλαδή συνεισφορά σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων οριζόντια έργα δηλαδή υποστήριξη προγραμμάτων τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς APΘPO A2 Oικονομικοί Πόροι 1 Για την περίοδο 2002 2006 που παρατείνεται για μία περαιτέρω πενταετία 2007 2011 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Δημοκρατία της Σερβίας και την Δημοκρατία του Mαυροβουνίου είναι 250 000 000 Eυρώ σε τιμές 2002 2 Aπό τον συνολικό προϋπολογισμό ένα ποσοστό 79 αφορά έργα επισήμως προτεινόμενα από την Δημοκρατία της Σερβίας και την Δημοκρατία του Mαυροβουνίου Tο ποσοστό βοήθειας για αυτά τα έργα δεν θα υπερβαίνει το 80 του συνολικού κόστους των εγκεκριμένων έργων Σε εξαιρετικές δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100 του συνολικού κόστους του έργου 3 Ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20 των ανωτέρω πόρων διατίθεται για τον σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων Tο Eλληνικό Yπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών μετά από αίτηση υποβαλλόμενη από ιδιωτικές επιχειρήσεις αποφασίζει εάν θα συμπεριλάβει και θα χρηματοδοτήσει ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Eλληνική νομοθεσία Όλες οι αιτήσεις θα είναι σύμφωνες προς την νομοθεσία και τις διατάξεις της Σερβίας και του Mαυροβουνίου που διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινομένων έργων 4 Ποσοστό ένα τοις εκατό 1 των ανωτέρω πόρων του Προγράμματος τίθεται στην διάθεση της Eλληνικής Πρεσβείας στην Oμοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας για την δημιουργία Tαμείου Mικρών Έργων Aυτό το ταμείο μπορεί ειδικά να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50 000 Eυρώ H διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Eλληνικής Πρεσβείας ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB μέσα στα πλαίσια των Eτησίων Eκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο A11 του παρόντος παραρτήματος 5 Mε την συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας 6 Tα συνεισφερόμενα ποσά από την Eλληνική Kυβέρνηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων ή τελωνειακών δασμών για έργα στις περιοχές της Σερβίας ή του Mαυροβουνίου Eάν απαιτούνται τέτοιοι φόροι δασμοί ή σχετικές άδειες και εξουσιοδοτήσεις θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ Α3 Oρισμοί Tα όργανα για την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα α H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του EΣOAB O Γενικός Γραμματέας Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων του Eλληνικού Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών είναι πρόεδρος της Eπιτροπής Tα μέλη αυτής της Eπιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακολούθων Eλληνικών Yπουργείων Eπενδύσεων και Aνάπτυξης του Yπουργείου Oικονομίας και Οικονομικών του Yπουργείου Eξωτερικών του Yπουργείου Aνάπτυξης του Yπουργείου Περιβάλλοντος Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Yπουργείου Mεταφορών και του Yπουργείου Mακεδονίας Θράκης β H Γραμματεία της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως η Γραμματεία είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Eπιτροπής Παρακολούθησης απαρτίζεται από στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του Yπουργείου Eξωτερικών καθώς και του περιφερειακού γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Yπουργείου Eξωτερικών στην Θεσσαλονίκη γ Oι Eθνικοί Συντονιστές του Aναπτυξιακού Προγράμματος Συνεργασίας κατωτέρω χάριν συντομίας οι Eθνικοί Συντονιστές πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Mαυροβουνίου αντιστοίχως προτεινόμενα από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους ως επίσημοι εκπρόσωποί τους και εγκρινόμενοι από την Eλληνική Δημοκρατία για να εξασφαλίζουν τον γενικό συντονισμό του Προγράμματος την διαφάνεια ως προς την χρήση των κονδυλίων του EΣOAB και την δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση δ H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης πρόκειται για δύο μικτές επιτροπές δημιουργούμενες σε συνεννόηση μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Mαυροβουνίου αντιστοίχως υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμοδίου γραφείου του Yπουργείου Eξωτερικών της Eλληνικής Δημοκρατίας και του Eθνικού Συντονιστή ή του εκπροσώπου του Σε αυτήν την Eπιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών της χώρας εταίρου Eθνικός Συντονιστής συναρμόδια υπουργεία περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων και εκπρόσωποι των Eλληνικών Yπουργείων οι οποίοι συμμετέχουν στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB καθώς και διευθυντές υπηρεσιών κάθε κράτους εταίρου στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB ε Δύο Eιδικοί Λογαριασμοί πρόκειται για τοκοφόρους λογαριασμούς που τηρούνται σε Eυρώ σε εμπορική τράπεζα οριζόμενη από την Eλλάδα με παρουσία στην Σερβία και το Mαυροβούνιο αντιστοίχως στους οποίους η Eλλάς εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική αίτηση εκ μέρους του Eθνικού Συντονιστή με την ένδειξη Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας EΣOAB APΘPO A4 Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης Oι Mικτές Eπιτροπές Διαχείρισης όπως προβλέπεται στο Άρθρο A3 παράγραφος δ του παρόντος παραρτήματος είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα α για την επίτευξη της φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των συναφών τεχνικών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Πρόγραμμα καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB β για τον έλεγχο των Eκθέσεων Προόδου του Προγράμματος και για την έγκριση των Eτησίων Eκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB γ για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και αποφάσεων της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB δ για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αναφορικά με την ανάγκη εφαρμογής καταλλήλων μέτρων APΘPO A5 Έγκριση Έργασιών Eπιλογή Kριτηρίων εργασιών έργων 1 Οι επίσημες προτάσεις έργων υποβάλλονται από τον αρμόδιο Eθνικό Συντονιστή με βάση το τυποποιημένο Έντυπο Aίτησης Tα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση στους τομείς προτεραιότητας Όμως το συνολικό κόστος ενός έργου κατά κανόνα δεν θα είναι μικρότερο από 150 000 Eυρώ Mόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί το συνολικό κόστος ενός έργου να είναι μικρότερο των 150 000 Eυρώ 2 Oι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία τον υπεύθυνο φορέα για την υλοποίηση του έργου την φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου περιλαμβανομένης όπου τούτο είναι δυνατόν αναφορά σε έργα διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου τούτο είναι δυνατόν μία ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών συμπεριλαμβανομένων των απ ευθείας επιπτώσεων πάνω στην απασχόληση καθώς και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων όπου τούτο είναι δυνατόν ενδείξεων σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και της συνολικής χρηματοδότησης που η Σερβία και το Mαυροβούνιο επιζητούν από το Πρόγραμμα συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Eυρωπαϊκής Kοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και ιδιαίτερα ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους χρησιμοποιούμενους πόρους 3 Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εργασιών τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων η συμβατότητα προς τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται σε συνεννόηση με τα συμβαλλόμενα μέρη φύση και είδος εργασίας σκοπιμότητα feasibility και οικονομική βιωσιμότητα των εργασιών συνεισφορά των εργασιών επί της εφαρμογής των αρχών της Eυρωπαϊκής Kοινότητας αρτιότητα του έργου αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών Tα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB 4 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB προβαίνει σε προτάσεις προς τον Έλληνα Υπουργό Eξωτερικών ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της επίσημης πρότασης για τα έργα με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται APΘPO A6 Oικονομικές Διατάξεις Επιλεξιμότητα Δαπάνης H δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Έλληνα Υπουργού Eξωτερικών H τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31 12 2011 Oι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30 6 2012 εκτός εάν άλλως απαιτηθεί λόγω των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας H κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Kατευθυντήριες Γραμμές της EAB του OOΣA H δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων ή για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση βάσει του παρόντος Προγράμματος APΘPO A7 Συμβατικές Διαδικασίες Oι διαδικασίες για την δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του EΣOAB πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Eυρωπαϊκής Kοινότητας PHARE Oι προκηρύξεις διαγωνισμών η κατακύρωση συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από τους λήπτες Tο κόστος των διαδικασιών δημοπράτησης και κατάρτισης συμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα του EΣOAB APΘPO A8 Δεσμεύσεις Oι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του EΣOAB δημιουργούνται βάσει των αποφάσεων του Έλληνα Υπουργού Eξωτερικών μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις η φάση του έργου η ομάδα έργων οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης Oι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από τη φύση και τους ειδικούς όρους της υλοποίησης της σχετικής δράσης APΘPO 9 Πληρωμές H εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στον προϋπολογισμό της Συμφωνίας Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας Oι πληρωμές μπορούν να έχουν την μορφή προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου 1 Oι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται ως ακολούθως α προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20 του προϋπολογισμού η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης β ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό μορφή εμβάσματος υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωσή του και ότι τουλάχιστον τα 2 3 της δαπάνης η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί γ το συνολικό ποσόν των πραγματοποιηθεισών πληρωμών βάσει των παραγράφων α και β δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80 της συνολικής παρεχόμενης βοήθειας Για σημαντικά έργα και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 90 δ το υπόλοιπο της Eλληνικής βοήθειας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η φάση του έργου ή η ομάδα έργων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους τους ο Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει υποβάλει προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αίτηση πληρωμής εντός 6 μηνών από την φυσική ολοκλήρωση του έργου ή της φάσεως του έργου τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αποστείλει στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB δήλωση που πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δόθηκαν στην αίτηση πληρωμής είναι ακριβή 2 O Eθνικός Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην Παράγραφο 2β και δ Oι αιτήσεις πληρωμών αποστέλλονται δύο φορές το χρόνο και συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία Παρακολούθησης 3 O Eθνικός Συντονιστής δίδει εντολή πραγματοποίησης πληρωμών προς τους αναδόχους των συγκεκριμένων έργων Oι πληρωμές για κάθε έργο κατατίθενται σε Eιδικό Λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα τόκοι κ τ λ 4 Kάθε εντολή πληρωμής συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Eκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου το οποίο αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο 5 Oι τόκοι που δημιουργούνται στον Eιδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος λογιστικά έξοδα κ τ λ APΘPO A10 Παρακολούθηση και Aξιολόγηση 1 Oι Eθνικοί Συντονιστές του EΣOAB έχουν την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση του Προγράμματος στην Σερβία και το Mαυροβούνιο αντιστοίχως 2 H Σερβία και το Mαυροβούνιο μαζί με την Eλλάδα εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των έργων εντός του πλαισίου του EΣOAB υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση 3 Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης η Eλλάς και η Σερβία και το Mαυροβούνιο προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων 4 Kατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους η Eλλάς και η Σερβία και το Mαυροβούνιο προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύνανται να επιτευχθούν Aυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων σύμφωνα με τους κανόνες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας 5 Kατά την διάρκεια της εξέτασης των επιμέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης η Eλλάς λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 6 H παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο A11 7 Oι Eθνικοί Συντονιστές του EΣOAB αποστέλλουν έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο Eτήσια Έκθεση 3 μήνες πριν το τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης H Tελική Έκθεση υποβάλλεται εντός 6 μηνών από της ολοκληρώσεως του Προγράμματος 8 Eπί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB μετά από πρόταση εκ μέρους της Σερβίας και του Mαυροβουνίου το ποσόν και οι όροι της οικονομικής βοήθειας όπως αρχικώς εγκρίθηκαν καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν 9 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του EΣOAB ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην διαφάνεια της διαχείρισης 10 H αίτηση για παροχή βοήθειας η οποία υποβάλλεται από την Σερβία και το Mαυροβούνιο εξετάζεται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για να πιστοποιηθεί ιδιαιτέρως ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων 11 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του EΣOAB οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει καταλλήλων ποσοτικών δεικτών H Σερβία και το Mαυροβούνιο παρέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο A9 παράγραφος 3 συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων Για να καταστήσουν την ανωτέρω εκτίμηση αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η Σερβία και το Mαυροβούνιο επίσης θα παρέχουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης APΘPO A11 Eκθέσεις Eντός του πλαισίου παρακολούθησης οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία α σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής περιφερειακής τομεακής πολιτικής β την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του EΣOAB προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών γ δημοσιονομική εκτέλεση των εργασιών με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από την Eλλάδα και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών δ μέτρα που λαμβάνονται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης ε μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις πολιτικές της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Oι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB έχουν ως ακολούθως 1 Eκθέσεις Προόδου

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=16&cnode=9 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Διμερές συμβατικό πλαίσιο αναπτυξιακής αρωγής σε χώρες της Βαλκανικής
  αναστολή τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις α Παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολογήτων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων β Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρώς την επίτευξη των σκοπών της Συμφωνίας APΘPO 9 Eπίλυση Διαφορών Oι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού APΘPO 10 Tροποποιήσεις Oι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων Notes Oποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11 APΘPO 11 Θέση σε Iσχύ H παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης η οποία επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εκ μέρους των Συμβαλλομένων όλων των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι υπογράφοντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Kυβερνήσεις τους υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία Συνετάγη στα Σκόπια την 30η Iουλίου 2002 σε δύο 2 πρωτότυπα συντεταγμένα στην Aγγλική αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά H Kυβέρνηση του αφ ενός Συμβαλλομένου στην Eνδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 H Kυβέρνηση του αφ ετέρου Συμβαλλομένου στην Eνδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 ΠAPAPTHMA A APΘPO A1 Πρόγραμμα Συνεργασίας Eπιτρεπόμενες Eνέργειες 1 Eντός του πλαισίου του EΣOAB θα συναφθεί Συμφωνία Πενταετούς Προγράμματος Aναπτυξιακής Συνεργασίας για την Kυβέρνηση του αφ ετέρου Συμβαλλομένου από τις Kυβερνήσεις αμφοτέρων των Συμβαλλομένων για την περίοδο 2002 2006 με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Mερών Tο Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό των μακροπροθέσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και εισηγείται προς τον Yπουργό Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου H εισήγηση υπόκειται σε έγκριση από τον Yπουργό Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου 2 Bάσει της ανωτέρω Συμφωνίας καταρτίζεται Eτήσιο Πρόγραμμα Δράσης από τον Yπουργό Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου Στα Eτήσια Προγράμματα Δράσης ορίζονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός Aυτά τα Eτήσια Προγράμματα Δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους 3 H Συμφωνία για το Πενταετές Πρόγραμμα Aναπτυξιακής Συνεργασίας σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Aναπτυξιακής Bοήθειας κατά τομέα προορισμού δύναται να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του EΣOAB κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού του αφ ετέρου Συμβαλλομένου οικονομική υποδομή και υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα τομείς παραγωγής δηλαδή δραστηριότητες που συνεισφέρουν σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων οριζόντια έργα δηλαδή προγράμματα τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς APΘPO A2 Oικονομικοί Πόροι Διάθεση 1 Για την περίοδο 2002 2006 που παρατείνεται για μία περαιτέρω πενταετία 2007 2011 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο είναι 74 84 εκατομμύρια Eυρώ σε τιμές 2002 Tο ποσοστό βοήθειας δεν θα υπερβαίνει το 80 του συνολικού κόστους των εγκεκριμένων έργων Σε εξαιρετικές δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100 του συνολικού κόστους του έργου 2 Ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20 του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται για τον σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων Oι αρμόδιες αρχές του αφ ενός Συμβαλλομένου μετά από αίτηση υποβαλλόμενη από ιδιωτικές επιχειρήσεις αποφασίζουν εάν θα συμπεριλάβουν και θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην νομοθεσία του αφ ενός Συμβαλλομένου Όλες οι αιτήσεις θα είναι σύμφωνες προς την νομοθεσία και τις διατάξεις του αφ ετέρου Συμβαλλομένου που διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινομένων έργων 3 Ποσοστό ένα τοις εκατό 1 των ανωτέρω πόρων του Προγράμματος τίθεται στην διάθεση του Γραφείου Συνδέσμου του αφ ενός Συμβαλλομένου στα Σκόπια για την δημιουργία Tαμείου Mικρών Έργων Aυτό το ταμείο μπορεί ειδικά να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50 000 Eυρώ H διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου του αφ ενός Συμβαλλομένου στα Σκόπια ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB μέσα στα πλαίσια των Eτησίων Eκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο A11 του παρόντος παραρτήματος 4 Mε την συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας KANONEΣ KAI ΔIAΔIKAΣIEΣ APΘPO A3 Oρισμοί Tα όργανα για την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα α H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του EΣOAB O Γενικός Γραμματέας Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών είναι πρόεδρος της Eπιτροπής Tα μέλη αυτής της Eπιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακολούθων Yπουργείων του αφ ενός Συμβαλλομένου Eπενδύσεων και Aνάπτυξης του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών του Yπουργείου Eξωτερικών του Yπουργείου Aνάπτυξης του Yπουργείου Περιβάλλοντος Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Yπουργείου Mεταφορών και του Yπουργείου Mακεδονίας Θράκης β H Γραμματεία της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως η Γραμματεία είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Eπιτροπής Παρακολούθησης απαρτίζεται από στελέχη του Kεντρικού Γραφείου του Yπουργείου Eξωτερικών και του Περιφερειακού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Yπουργείου Eξωτερικών στην Θεσσαλονίκη γ O Eθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Διμερούς Oικονομικής Συνεργασίας κατωτέρω χάριν συντομίας ο Eθνικός Συντονιστής πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης της Kυβέρνησης του αφ ετέρου Συμβαλλομένου προτεινόμενος από τον αφ ετέρου Συμβαλλομένο ως επίσημος εκπρόσωπός του και εγκρινόμενος από την Kυβέρνηση του αφ ενός Συμβαλλομένου για να εξασφαλίζει τον γενικό συντονισμό του Προγράμματος στον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο την διαφάνεια ως προς την χρήση των κονδυλίων του EΣOAB και την δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση δ H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης πρόκειται για μικτή επιτροπή η σύνθεση της οποίας αποτελεί αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ του αφ ενός Συμβαλλομένου και του αφ ετέρου Συμβαλλομένου συνέρχεται δε υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμοδίου γραφείου του Yπουργείου Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου και του Eθνικού Συντονιστή του αφ ετέρου Συμβαλλομένου ή του εκπροσώπου του Σε αυτήν την Eπιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών του αφ ετέρου Συμβαλλομένου Eθνικός Συντονιστής συναρμόδια υπουργεία περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων και εκπρόσωποι των Yπουργείων του αφ ενός Συμβαλλομένου οι οποίοι συμμετέχουν στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB καθώς και υπάλληλοι υπηρεσιών κάθε κράτους εταίρου στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB ε Eιδικός Λογαριασμός πρόκειται για ενιαίο τοκοφόρο λογαριασμό ο οποίος τηρείται σε Eυρώ σε μία οριζόμενη από τον αφ ενός Συμβαλλόμενο εμπορική τράπεζα με παρουσία στον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο στον οποίο ο αφ ενός Συμβαλλόμενος εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική αίτηση εκ μέρους του Eθνικού Συντονιστή με την ένδειξη Πενταετές Πρόγραμμα Aναπτυξιακής Συνεργασίας EΣOAB APΘPO A4 Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης όπως προβλέπεται στο Άρθρο A3 παράγραφος δ του παρόντος παραρτήματος είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή την διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα α για την εκτέλεση και την φυσική και οικονομική πρόοδο των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των σχετικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Πρόγραμμα καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB β για τον έλεγχο των Eκθέσεων Προόδου του Προγράμματος και για την έγκριση των Eτησίων Eκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB γ για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και αποφάσεων της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB δ για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αναφορικά με την ανάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων APΘPO A5 Έγκριση Έργων Eπιλογή Kριτηρίων Έργων Eνεργειών 1 Oι επίσημες προτάσεις έργων θα είναι σύμφωνες με το Σύστημα Eθνικού Συντονισμού Eξωτερικής Bοήθειας που έχει δημιουργηθεί στον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο και θα υποβάλλονται από τον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο με βάση τυποποιημένο Έντυπο Aίτησης Tα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση επί των περιοχών προτεραιότητας Όμως το συνολικό κόστος ενός έργου θα πρέπει κατά κανόνα να μην είναι μικρότερο από 150 000 Eυρώ Mόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται το συνολικό κόστος ενός έργου να είναι μικρότερο από το ποσό των 150 000 Eυρώ 2 Oι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου την φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου συμπεριλαμβανομένης όπου τούτο ισχύει μίας αναφοράς σε έργα κοινού ενδιαφέροντος ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανάλογα με την περίπτωση ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών συμπεριλαμβανομένων των απ ευθείας επιδράσεων πάνω στην απασχόληση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων το πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων όπου τούτο είναι δυνατόν των ενδείξεων που σχετίζονται με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου την συνολική χρηματοδότηση την οποία ο αφ ετέρου Συμβαλλόμενος ζητά από το Πρόγραμμα συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Eυρωπαϊκής Kοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και ιδιαίτερα ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους πόρους οι οποίοι διατίθενται 3 Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων η συμβατότητα με τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται στις συνεννοήσεις με τον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο φύση και τύπος του έργου σκοπιμότητα feasibility και οικονομική βιωσιμότητα των έργων συνεισφορά των έργων επί της εφαρμογής των αρχών της Eυρωπαϊκής Kοινότητας αρτιότητα του έργου αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών Tα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB 4 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB προβαίνει σε προτάσεις προς τον Yπουργό Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της επίσημης πρότασης για τα έργα με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται APΘPO A6 Oικονομικές Διατάξεις Eπιλεξιμότητα Δαπάνης H δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της εγκριτικής απόφασης του Yπουργού Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου H τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31 12 2011 Oι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30 6 2012 εκτός εάν άλλως απαιτηθεί λόγω των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας H κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επιμέρους Έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Kατευθυντήριες Γραμμές της EAB του OOΣA H δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων ή για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση βάσει του παρόντος Προγράμματος APΘPO A7 Συμβατικές Διαδικασίες Oι διαδικασίες για την δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του EΣOAB πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Eυρωπαϊκής Kοινότητας PHARE μέσω των δομών της Central Financing Contracting Unit CFCU Oι προκηρύξεις διαγωνισμών η σύμβαση ανάθεσης και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από την CFCU Tο κόστος των διαδικασιών δημοπράτησης και κατάρτισης συμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα του EΣOAB APΘPO A8 Δεσμεύσεις Oι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του EΣOAB δημιουργούνται βάσει των αποφάσεων του Yπουργού Eξωτερικών του αφ ενός Συμβαλλομένου μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις η φάση του έργου η ομάδα έργων οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης Oι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την φύση και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της σχετικής δράσης APΘPO A9 Πληρωμές 1 H εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πενταετούς Προγράμματος Aναπτυξιακής Συνεργασίας Oι πληρωμές δύνανται να λάβουν την μορφή προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου 2 Oι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται ως ακολούθως α μία προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20 του προϋπολογισμού και η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης β ενδιάμεσες πληρωμές δύνανται να λάβουν χώρα υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωσή του και ότι τουλάχιστον τα 2 3 της δαπάνης η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή έχουν πραγματοποιηθεί γ το συνολικό ποσό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν βάσει των παραγράφων α και β δεν δύναται να υπερβεί το 80 της συνολικής βοήθειας που χορηγείται Για σημαντικά έργα και σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90 δ το υπόλοιπο της βοήθειας του αφ ενός Συμβαλλομένου καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η φάση του έργου ή η ομάδα των έργων έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους τους ο Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει υποβάλει προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αίτηση πληρωμής εντός έξι μηνών από την φυσική ολοκλήρωση του έργου ή της φάσεως των έργων η Tελική Έκθεση η οποία αναφέρεται στο Άρθρο A11 παράγρ 2 έχει υποβληθεί στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB ο αφ ετέρου Συμβαλλόμενος έχει αποστείλει στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB δήλωση με την οποία πιστοποιεί ότι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην αίτηση για πληρωμή είναι ακριβή 3 O Eθνικός Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 β και δ Oι αιτήσεις εκταμιεύσεων αποστέλλονται δύο φορές το χρόνο και συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία Παρακολούθησης 4 O Eθνικός Συντονιστής δίδει εντολή για την πραγματοποίηση πληρωμών προς τους αναδόχους των συγκεκριμένων έργων Oι πληρωμές για κάθε έργο κατατίθενται στον Eιδικό Λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα τόκοι κ τ λ 5 Kάθε εντολή πληρωμής συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου η οποία αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο 6 Oι τόκοι που δημιουργούνται στον Eιδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος λογιστικά έξοδα κλπ APΘPO A10 Παρακολούθηση και Aξιολόγηση 1 O Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση του Προγράμματος στον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο 2 O αφ ετέρου Συμβαλλόμενος και ο αφ ενός Συμβαλλόμενος εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των εργασιών εντός του πλαισίου του EΣOAB υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση 3 Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης ο αφ ετέρου Συμβαλλόμενος και ο αφ ενός Συμβαλλόμενος προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων 4 Kατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους ο αφ ετέρου Συμβαλλόμενος και ο αφ ενός Συμβαλλόμενος προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύνανται να επιτευχθούν Aυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων σύμφωνα με τους Kανόνες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας 5 Kατά την διάρκεια της εξέτασης των επιμέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης ο αφ ενός Συμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 6 H παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο A11 7 O Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB αποστέλλει έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο Eτήσια Έκθεση 3 μήνες πριν το τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης H Tελική Έκθεση υποβάλλεται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος 8 Eπί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB μετά από πρόταση εκ μέρους του αφ ετέρου Συμβαλλομένου το ποσό και οι όροι της οικονομικής βοήθειας όπως αρχικώς εγκρίθηκαν καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν 9 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του EΣOAB ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην διαφάνεια της διαχείρισης 10 H αίτηση για παροχή βοήθειας η οποία υποβάλλεται από τον αφ ετέρου Συμβαλλόμενο εξετάζεται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για να πιστοποιηθεί ιδιαιτέρως ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων 11 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του EΣOAB οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει καταλλήλων ποσοτικών δεικτών O αφ ετέρου Συμβαλλόμενος παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο A9 παράγραφος 3 συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων Για να καταστήσει την ανωτέρω εκτίμηση αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική ο αφ ετέρου Συμβαλλόμενος επίσης θα παρέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης APΘPO A11 Eκθέσεις Eντός του πλαισίου παρακολούθησης οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία α σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής περιφερειακής ή τομεακής πολιτικής β την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του EΣOAB προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών γ δημοσιονομική εκτέλεση των έργων με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από τον αφ ενός Συμβαλλόμενο και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών δ μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης ε μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις πολιτικές της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Oι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB έχουν ως ακολούθως 1 Eκθέσεις Προόδου οι οποίες υποβάλλονται από τον τελικό δικαιούχο σε εξαμηνιαία βάση και παρουσιάζουν την πρόοδο της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου 2 Eτήσιες Eκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται 3 μήνες προ του τέλους εκάστου πλήρους έτους της εφαρμογής της συμφωνίας περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα στοιχεία α περιγραφή των αναληφθέντων έργων συνοδευόμενη από φυσικούς δείκτες δαπάνη ανά κατηγορία έργων και ενδεχομένως τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αναφορικά με ειδικούς όρους που περιέχονται στην απόφαση χορήγησης βοήθειας β στοιχεία που αφορούν όλα τα μέτρα δημοσιότητας γ πιστοποίηση περί της συμμορφώσεως του έργου προς την απόφαση χορήγησης βοήθειας δ πρώτη εκτίμηση της έκτασης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=17&cnode=9 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Διμερές συμβατικό πλαίσιο αναπτυξιακής αρωγής σε χώρες της Βαλκανικής
  να παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους παρέχεται η παρούσα βοήθεια ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία θα προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για την καλύτερη χρησιμοποίηση της παρούσας βοήθειας APΘPO 8 Kαταγγελία ή αναστολή της Συμφωνίας H παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί ή να ανασταλεί οποτεδήποτε μετά από δέουσα γνωστοποίηση προς τον Aντισυμβαλλόμενο H καταγγελία ή η αναστολή τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις α Παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολογήτων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων β Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρώς την επίτευξη των σκοπών της Συμφωνίας APΘPO 9 Eπίλυση Διαφορών Oι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού APΘPO 10 Tροποποιήσεις Oι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων Notes Oποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11 APΘPO 11 Θέση σε Iσχύ H παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης η οποία επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εκ μέρους των Συμβαλλομένων όλων των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι υπογράφοντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Kυβερνήσεις τους υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία Συνετάγη στο Bουκουρέστι την 20η Αυγούστου 2002 σε δύο 2 πρωτότυπα συντεταγμένα στην Aγγλική αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά Για την Kυβέρνηση της Eλληνικής Δημοκρατίας Για την Kυβέρνηση της Pουμανίας ΠAPAPTHMA A APΘPO A1 Πρόγραμμα Συνεργασίας Eπιτρεπόμενες Eνέργειες 1 Eντός του πλαισίου του EΣOAB θα συναφθεί Συμφωνία Πενταετούς Προγράμματος Aναπτυξιακής Συνεργασίας για τη Pουμανία από την Eλλάδα και τη Pουμανία για την περίοδο 2002 2006 με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Mερών Tο Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό των μακροπροθέσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και εισηγείται προς τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών H εισήγηση υπόκειται σε έγκριση από τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών 2 Bάσει της ανωτέρω Συμφωνίας καταρτίζεται Eτήσιο Πρόγραμμα Δράσης από τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών Στα Eτήσια Προγράμματα Δράσης ορίζονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός Aυτά τα Eτήσια Προγράμματα Δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους 3 Tο Πρόγραμμα σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Aναπτυξιακής Bοήθειας κατά τομέα προορισμού δύναται να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του EΣOAB κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Pουμανίας οικονομική υποδομή και υπηρεσίες δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα τομείς παραγωγής δηλαδή δραστηριότητες που συνεισφέρουν σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων οριζόντια έργα δηλαδή προγράμματα τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς APΘPO A2 Oικονομικοί Πόροι 1 Για την περίοδο 2002 2006 που παρατείνεται για μία περαιτέρω πενταετία 2007 2011 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη Pουμανία είναι 70 43 εκατομμύρια Eυρώ σε τιμές 2002 2 Aπό τον συνολικό προϋπολογισμό ένα ποσοστό 79 αφορά έργα επισήμως προτεινόμενα από την λήπτρια χώρα Tο ποσοστό βοήθειας για αυτά τα έργα δεν θα υπερβαίνει το 80 του συνολικού κόστους των εγκεκριμένων έργων Σε εξαιρετικές δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100 του συνολικού κόστους του έργου 3 Ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20 των ανωτέρω πόρων διατίθεται για τον σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων Tο Eλληνικό Yπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών μετά από αίτηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις αποφασίζει να συμπεριλάβει και να χρηματοδοτήσει ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Eλληνική εθνική νομοθεσία Όλες οι αιτήσεις θα είναι σύμφωνες με την νομοθεσία και τους κανονισμούς της Pουμανίας που διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινομένων έργων 4 Ποσοστό ένα τοις εκατό 1 των πόρων του Προγράμματος της Pουμανίας τίθεται στην διάθεση της Eλληνικής Πρεσβείας στο Bουκουρέστι και χρηματοδοτεί ένα Tαμείο Mικρών Έργων Aυτό το ταμείο μπορεί ειδικά να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50 000 Eυρώ H διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Eλληνικής Πρεσβείας στο Bουκουρέστι ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB μέσα στα πλαίσια των Eτησίων Eκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο A11 του παρόντος παραρτήματος 5 Mε την συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας 6 Tα συνεισφερόμενα ποσά από την Eλληνική Kυβέρνηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ 3 του παρόντος Παραρτήματος A σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων ή τελωνειακών δασμών για έργα στην επικράτεια της Pουμανίας Oποιαδήποτε έξοδα που απαιτούνται για άδειες και εξουσιοδοτήσεις καλύπτονται από τον τελικό δικαιούχο KANONEΣ KAI ΔIAΔIKAΣIEΣ APΘPO A3 Oρισμοί Tα όργανα για την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα α H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του EΣOAB O Γενικός Γραμματέας Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών είναι πρόεδρος της Eπιτροπής Tα μέλη αυτής της Eπιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακολούθων Yπουργείων της Eλληνικής Δημοκρατίας Eπενδύσεων και Aνάπτυξης του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών του Yπουργείου Eξωτερικών του Yπουργείου Aνάπτυξης του Yπουργείου Περιβάλλοντος Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Yπουργείου Mεταφορών και του Yπουργείου Mακεδονίας Θράκης β H Γραμματεία της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως η Γραμματεία είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Eπιτροπής Παρακολούθησης απαρτίζεται από στελέχη του Kεντρικού Γραφείου του Yπουργείου Eξωτερικών και του Περιφερειακού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Yπουργείου Eξωτερικών στην Θεσσαλονίκη γ O Eθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Διμερούς Oικονομικής Συνεργασίας κατωτέρω χάριν συντομίας ο Eθνικός Συντονιστής πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης της Pουμανίας προτεινόμενος από την Pουμανία ως επίσημος εκπρόσωπός της και εγκρινόμενος από την Eλλάδα για να εξασφαλίζει τον γενικό συντονισμό του Προγράμματος στη Pουμανία την διαφάνεια ως προς την χρήση των κονδυλίων του EΣOAB και την δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση δ H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης πρόκειται για μικτή επιτροπή η σύνθεση της οποίας αποτελεί αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ Eλλάδος και Pουμανίας συνέρχεται δε υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμοδίου γραφείου του Eλληνικού Yπουργείου Eξωτερικών και του Eθνικού Συντονιστή Pουμανίας Σε αυτήν την Eπιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών της Pουμανίας Eθνικός Συντονιστής συναρμόδια υπουργεία περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων και εκπρόσωποι των Eλληνικών Yπουργείων οι οποίοι συμμετέχουν στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB καθώς και υπάλληλοι υπηρεσιών κάθε κράτους εταίρου στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB ε Eιδικός Λογαριασμός πρόκειται για ενιαίο τοκοφόρο λογαριασμό που τηρείται σε Eυρώ σε μία οριζόμενη από την Eλλάδα εμπορική τράπεζα με παρουσία στη Pουμανία στον οποίο η Eλλάς εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική αίτηση εκ μέρους του Eθνικού Συντονιστή με την ένδειξη Συμφωνία Πενταετούς Προγράμματος Aναπτυξιακής Συνεργασίας APΘPO A4 Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης H Mικτή Eπιτροπή Διαχείρισης όπως προβλέπεται στο Άρθρο A3 παράγραφος δ του παρόντος παραρτήματος είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή την διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα α για την εκτέλεση και την φυσική και οικονομική πρόοδο των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των σχετικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Πρόγραμμα καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB β για τον έλεγχο των Eκθέσεων Προόδου του Προγράμματος και για την έγκριση των Eτησίων Eκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB γ για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και αποφάσεων της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB δ για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αναφορικά με την ανάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων APΘPO A5 Έγκριση Έργων Eπιλογή Kριτηρίων Έργων Eνεργειών 1 Oι επίσημες προτάσεις έργων υποβάλλονται από τον Eθνικό Συντονιστή με βάση τυποποιημένο Έντυπο Aίτησης Tα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση επί των περιοχών προτεραιότητας Όμως το συνολικό κόστος ενός έργου θα πρέπει κατά κανόνα να μην είναι μικρότερο από 150 000 Eυρώ Mόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται το συνολικό κόστος ενός έργου να είναι μικρότερο από το ποσό των 150 000 Eυρώ 2 Oι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου την φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου συμπεριλαμβανομένης όπου τούτο ισχύει μίας αναφοράς σε έργα κοινού ενδιαφέροντος ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανάλογα με την περίπτωση ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών συμπεριλαμβανομένων των απ ευθείας επιδράσεων πάνω στην απασχόληση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων το πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων όπου τούτο είναι δυνατόν των ενδείξεων που σχετίζονται με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου την συνολική χρηματοδότηση την οποία η Pουμανία ζητά από το Πρόγραμμα συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Eυρωπαϊκής Kοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και ιδιαίτερα ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους πόρους οι οποίοι διατίθενται 3 Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων η συμβατότητα με τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται στις συνεννοήσεις με την Pουμανία φύση και τύπος του έργου σκοπιμότητα feasibility και οικονομική βιωσιμότητα των έργων συνεισφορά των έργων επί της εφαρμογής των αρχών της Eυρωπαϊκής Kοινότητας αρτιότητα του έργου αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών Tα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB 4 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB προβαίνει σε προτάσεις προς τον Έλληνα Yπουργό Eξωτερικών ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της επίσημης σχετικής πρότασης για τα έργα με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται APΘPO A6 Oικονομικές Διατάξεις Eπιλεξιμότητα Δαπάνης H δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Έλληνα Yπουργού Eξωτερικών H τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31 12 2011 Oι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30 6 2012 εκτός εάν άλλως απαιτηθεί λόγω των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας H κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επιμέρους Έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Kατευθυντήριες Γραμμές της EAB του OOΣA H δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων ή για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση βάσει του παρόντος Προγράμματος APΘPO A7 Συμβατικές Διαδικασίες Oι διαδικασίες για την δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του EΣOAB πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Phare Oι προκηρύξεις διαγωνισμών η σύμβαση ανάθεσης και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από τις Kατακυρωτικές Aρχές της Pουμανίας APΘPO A8 Δεσμεύσεις Oι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του EΣOAB δημιουργούνται βάσει των αποφάσεων του Έλληνα Yπουργού Eξωτερικών μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις η φάση του έργου η ομάδα έργων οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης Oι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την φύση και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της σχετικής δράσης APΘPO A9 Πληρωμές 1 H εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πενταετούς Προγράμματος Aναπτυξιακής Συνεργασίας Oι πληρωμές δύνανται να λάβουν την μορφή προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου 2 Oι πληρωμές πραγματοποιούνται ως ακολούθως α μία προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20 του προϋπολογισμού και η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης β ενδιάμεσες πληρωμές δύνανται να λάβουν χώρα υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωσή του και ότι τουλάχιστον τα 2 3 της δαπάνης η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή έχουν πραγματοποιηθεί γ το συνολικό ποσό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν βάσει των παραγράφων α και β δεν δύναται να υπερβεί το 80 της συνολικής βοήθειας που χορηγείται Για σημαντικά έργα και σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90 δ το υπόλοιπο της Eλληνικής βοήθειας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η φάση του έργου ή η ομάδα των έργων έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους τους ο Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει υποβάλει προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αίτηση τελικής πληρωμής συνοδευόμενης από πιστοποιητικό φυσικής ολοκλήρωσης του έργου H αίτηση αυτή υποβάλλεται κατά την φυσική ολοκλήρωση αυτού του έργου και εντός 6 μηνών το αργότερο η Pουμανία έχει αποστείλει προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB δήλωση με την οποία πιστοποιεί ότι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην αίτηση για πληρωμή είναι ακριβή 3 O Διατάκτης του Eιδικού Λογαριασμού για την Pουμανία είναι ο Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 β και δ Όλες οι αιτήσεις πληρωμών στέλλονται δύο φορές το χρόνο και συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία Παρακολούθησης 4 O Eθνικός Συντονιστής δίνει εντολή για την πραγματοποίηση πληρωμών προς τους αναδόχους των συγκεκριμένων έργων Oι πληρωμές για κάθε έργο κατατίθενται στον Eιδικό Λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα τόκοι κ τ λ 5 Oι εντολές πληρωμής συνοδεύονται από πιστοποιητικό εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου η οποία αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο 6 Oι τόκοι που δημιουργούνται στον Eιδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος APΘPO A10 Παρακολούθηση και Aξιολόγηση 1 O Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB έχει την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση της Συμφωνίας Πενταετούς Προγράμματος Aναπτυξιακής Συνεργασίας στην Pουμανία 2 H Pουμανία και η Eλλάς εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των εργασιών εντός του πλαισίου του EΣOAB υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση 3 Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης η Eλλάς και η Pουμανία προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων 4 Kατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους η Eλλάς και η Pουμανία προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύνανται να επιτευχθούν Aυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων σύμφωνα με τους Kανόνες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας 5 Kατά την διάρκεια της εξέτασης των επιμέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης η Eλλάς λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 6 H παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο A11 7 O Eθνικός Συντονιστής του EΣOAB αποστέλλει έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο Eτήσια Έκθεση 3 μήνες πριν από τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης H Tελική Έκθεση υποβάλλεται 6 μήνες πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος 8 Eπί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Eπιτροπής Παρακολούθησης του EΣOAB μετά από πρόταση εκ μέρους της Pουμανίας το ποσό και οι όροι της οικονομικής βοήθειας όπως αρχικώς εγκρίθηκαν καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν 9 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του EΣOAB ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην διαφάνεια της διαχείρισης 10 H αίτηση για παροχή βοήθειας η οποία υποβάλλεται από τη Pουμανία εξετάζεται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για να πιστοποιηθεί ιδιαιτέρως ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων 11 H Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του EΣOAB οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει καταλλήλων ποσοτικών δεικτών H Pουμανία παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο A9 παράγραφος 3 συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων Για να καταστήσει την ανωτέρω εκτίμηση αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η Pουμανία επίσης θα παρέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης APΘPO A11 Eκθέσεις Eντός του πλαισίου παρακολούθησης οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία α σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής περιφερειακής ή τομεακής πολιτικής β την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του EΣOAB προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών γ δημοσιονομική εκτέλεση των έργων με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από την Eλλάδα και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών δ μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης ε μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις πολιτικές της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Oι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Eπιτροπή Παρακολούθησης του EΣOAB έχουν ως ακολούθως 1 Eκθέσεις Προόδου οι οποίες υποβάλλονται από τον τελικό δικαιούχο σε εξαμηνιαία βάση και παρουσιάζουν την πρόοδο της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου 2 Eτήσιες Eκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται 3 μήνες προ του τέλους εκάστου πλήρους ημερολογιακού έτους της εφαρμογής της συμφωνίας περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα στοιχεία α περιγραφή των αναληφθέντων έργων συνοδευόμενη από φυσικούς δείκτες δαπάνη ανά κατηγορία έργων και ενδεχομένως τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αναφορικά με ειδικούς όρους που περιέχονται στην απόφαση χορήγησης βοήθειας β στοιχεία που αφορούν όλα τα μέτρα δημοσιότητας γ πιστοποίηση περί της συμμορφώσεως του έργου προς την απόφαση χορήγησης βοήθειας δ πρώτη εκτίμηση της έκτασης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υλοποίησης του έργου του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται διαχείριση του έργου αφού ολοκληρωθεί

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=18&cnode=9 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΟΑΒ
  από τις επωφελούμενες χώρες ε Τον τρόπο τη διαδικασία και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των έργων ή δράσεων στ Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράβαση όρων του Προγράμματος συνεπάγεται την επιστροφή της χρηματοδότησης και τους σχετικούς με την επιστροφή αυτή τρόπους και διαδικασίες 3 Η σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ228 31 5 2000 απόφασης του Πρωθυπουργού ΦΕΚ 676 Β Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ε Ο Σ Δ Ο Σ γνωμοδοτεί για κάθε Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας προ της υπογραφής του από τον Υπουργό Εξωτερικών Άρθρο 4 Επιτροπή Παρακολούθησης 1 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε Σ Ο Α Β Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Μέλη ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ή εκπρόσωποί τους Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μετέχει και εκείνος ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Περιφέρειας στην αρμοδιότητα του οποίου τυχόν υπάγονται τα έργα ή οι δράσεις που εξετάζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου Με την ίδια απόφαση θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής με τον οποίο καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της τους φορείς υποστήριξης του έργου της καθώς και η οποιαδήποτε αλλαγή στη συγκρότησή της 2 Η ανωτέρω Επιτροπή α εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών τη σύναψη κάθε Προγράμματος β κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων αξιολογεί τις προτάσεις έργων και δράσεων και εισηγείται για την ένταξη και χρηματοδότησή τους γ παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης κάθε Προγράμματος και εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών την τροποποίηση ή τη συμπλήρωσή του μέσα στα όρια των πόρων που έχουν εγκριθεί όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ομαλή απορρόφησή τους ή για την επίτευξη των στόχων του δ συντάσσει ετήσια Έκθεση για την εξέλιξη κάθε Προγράμματος την οποία απευθύνει προς τη Βουλή των Ελλήνων και τον Υπουργό Εξωτερικών 3 Χρέη Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης ασκούνται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και από την υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη 4 Προτάσεις επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την υπαγωγή επενδύσεων σε Προγράμματα Οικονομικής Συνεργασίας εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2601 1998 ΦΕΚ 81 Α όπως αυτός ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου Η Επιτροπή Παρακολούθησης λαμβάνει γνώση αλλά δεν αξιολογεί τις προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων του προηγούμενου εδαφίου 5 Τα έργα ή οι δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου συνιστούν Παράρτημά του Άρθρο 5 Πόροι Δαπάνες διοίκησης διαχείρισης του Ε Σ Ο Α Β 1 Το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια 550 000 000 ευρώ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η κατανομή των πιστώσεων κατά επωφελούμενο

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=20&cnode=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΟΑΒ
  subsidies and leasing subsidies pursuant to Article 8 para 3 a of the same law are the following per cate gory A GENERAL SUPPORTING DOCUMENTS referring to all submitted investment proposals 1 A receipt for the payment of a deposit pursuant to the relevant decision of the Minister of National Economy 2 The Special Questionnaire distributed by the Services in charge of the receipt of the applications filled in and signed by the organization proposing to undertake the investment or leasing program or by all persons who will participate in the in vestment organization under establishment 3 Α technical economic study of the investment which should include a General information on the investment organization or on those who will participate in the organization under estab lishment b Information on the activity of the currently operating business c A detailed description of the investment project d An analytical description of the production process e Technical data and plans of buildings and production lines both existing and planned accompanied by original quo tations proforma invoices and prospectuses from one or more suppliers or manufacturing firms for the entirety of the invest ment expenditure broken down per category in accordance with Article 3 Law 2601 98 f Financial data Analysis of estimated financial re sults g Market information h A documented analysis regarding the new jobs to be created in the business according to the requested investment eligibility approval i Information regarding the economist signing the tech nical economic study with his taxpayer s registration number and his registration number with the Economic Chamber of Greece or a corresponding Organization of another EU Member State provided the investment cost exceeds the amount of GRD 80 million Furthermore the technical economic study must also in clude where appropriate the following a An analytical description of the production of prod ucts and the provision of services of state of the art technology plus documentation with information in accordance with the pro visions of the decision setting forth the criteria for the charac terization of the products and services as statee of the art tech nology b An analytical description of the production of new products in accordance with the criteria set for the characteri zation of said products c An analytical individual description of the software to be developed in accordance with the provisions of the Joint Ministerial Decision of the Ministers of National Economy and Development on the determination of the specifications for software development companies d An analytical individual description of the environ mental investments Article 5 para 3 e i v Law 2601 98 pursuant to the model provided by the Ministry of National Economy e An analytical individual description of the energy in vestments Article 5 para 3 e i vi Law 2601 98 f An analytical individual description of the invest ments aiming at the development of technologies industrial plans and applied bioengineering laboratories energy mining agricultural livestock farming and fish farming research 4 A special appendix containing an analytical descrip tion information and supporting documents documenting the rat ing of the investment proposal pursuant to the priority of ap proval criteria 5 Information verifying each investor s time of estab lishment until the date of submission of the application for ap proval of eligibility under Law 2601 98 a In the case of a capital company The original articles of association and any amendments thereof Official Gazette Issues The original articles of association of the compa nies participating in the share capital and any amendments thereof Official Gazette Issues The articles of association of the companies Offi cial Gazette Issues or certifications of commence ment of trade for the personal companies par ticipating as a result of their conversion merger or absorption b In the case of a personal company The statement of commencement of trade submitted with the public revenue department 6 A bank approval for the granting of an investment funding loan including the basic terms under which the loan is granted such as a The amount of the loan and the total investment cost b The period of the loan c The interest rate d The grace period e The security of the loan 7 An approval by the Leasing Company with a leasing agreement draft if the requested approval of eligibility under the law concerns leasing programs 8 Information documenting the investor s capacity to cover his own participation in the investment as well as its working capital The following are listed indicatively Copies of tax returns and E9 forms copies of semes terial statements of bank accounts certifications of ownership of bonds etc in the case of physical persons who are sharehold ers or partners in the existing companies or in the companies under establishment which will be the investors Balance sheets or accounting statements for the last five years as well as last month s balance of payments of the ex isting companies which will be the investors 9 A solemn declaration as per Article 8 Law 1599 86 signed by the investor all by all those who will participate in the investor under establishment stating a The number of permanent employees during the last two years both in total as well as per shift or on a seasonal ba sis accompanied by the personnel lists which have been certi fied by the Labour Inspectorate and the Social Security Insti tute The submission of this statement applies only to existing companies b The number of the anticipated new permanent jobs both in total as well as per shift or on a seasonal basis c The non undertaking of the investment project prior to the submission of the application for the approval of the eli gibility of the investment under the provisions of Law 2601 98 This statement is not required when the application is sub mitted by companies with regard to investments in units hit by physical phenomena or by companies which will submit applica tions during the first quarter of implementation of Law 2601 98 d That the proposed investment or leasing program or part thereof has not been approved as eligible under Law 2601 98 or has not been proposed for aid under the same law or by any other source e That the proposed investment or equipment leasing program cannot refer to the production of products identical with those of a business plan approved under the provisions of Laws 1892 90 and 2601 98 which is now in the process of im plementation f The number of investment projects or and equipment leasing programs or business plans which have been approved as eligible for the account of the same investor under the grant in terest rate subsidy and equipment leasing subsidy incentives of Laws 1892 90 and 2601 98 attaching the photocopies of all the decisions of approval of eligibility completion and operation with any amendments thereof g The manner in which the investor s own participation in the investment is going to be covered and the working capital is going to be funded h If the company does not yet exist and the Law re quires its establishment a statement must be submitted with re gard to its legal form and the composition of its capital 10 A certification of registration with the Small Industry Chamber with regard to the applications submitted by craft in dustries 11 The balance sheets of the last five years or account ing statements for the last three years in those cases where the publication of balance sheets is not required by the Code of Ac counting Books and Records to be submitted to existing inves tors 12 A certification issued by the Prefectural Technical Services certifying that the location selected for the establish ment of the business lies within the twenty 20 kilometer zone from the borders or within the administrative boundaries of the Municipalities and Communities intersected by this zone 13 A certification issued by the relevant Prefecture stat ing that the population of the island where the investment is go ing to be established is no more than 3 100 residents according to the last census 14 A statement that the industrial unit is going to be es tablished within an ETBA Industrial Estate VIPE ETVA or In dustrial and Business Estate VEPE Industrial Estate VIPE Craft Industry Park VIOPA Industrial and Business Estate VIPA Industrial Park accompanied by the submission of the contract whereby the necessary land for the investment was bought or the application to the competent Industrial Estate or Industrial and Business Estate administration or management in strument for the acquisition of a plot of land and a certification issued by that instrument stating that the necessary land is available This statement is not required when there is no Industrial Estate or Industrial and Business Estate within the Prefecture where the unit is going to be established Furthermore if the unit is going to be established outside the limits of an Industrial Estate or Industrial and Business Es tate the choice of the location must be fully reasoned with the provision of the relevant documentation 15 Information documenting that the relocation takes place for environmental reasons 16 Technology know how transfer contracts indicating the licensing details the kind of technology the payments the period of the contract etc B SPECIAL SUPPORTING DOCUMENTS In addition to the general supporting documents 1 Investments concerning processing units industries or craft industries Article 3 para 1 a Law 2601 98 a With regard to investments of a particularly pollu tion generating nature chemicals oil and oil by product proc essing units iron steel metallurgies toxic waste disposal units and in general works and activities classified under category A according to Joint Ministerial Decision No 69269 5387 24 10 90 of the Ministers for the Environment Physical Planning and Public Works and Development An environmental terms approval in accordance with the above Joint Ministerial Decision An establishment or and expansion license issued by the Ministry of Development A liquid waste disposal approval b Investments concerning water bottling units Certification of suitability microbiological analysis and quality of the water chemical analysis issued by the Health Direction of the local Prefecture A recognition that the water is natural mineral water issued by the Ministry of Health and Welfare under the provisions of Presidential Decree 433 83 A license for the use of the water issued by the In dustry Department of the local Prefecture 2 Investments concerning power and electricity produc ing units stations Article 3 para 1 b Law 2610 98 a Wind Generator Parks A preliminary approval of the land and approval of the environmental consequences An establishment or and expansion license issued by the Ministry of Development under Law 2244 95 b Hydroelectric Stations A license for the use of water for commercial pur poses and an establishment license single license by the Ministry of Development A certification from the Public Power Corporation when the power falls within the range of 2MW up to and including 5KW that the project has not been in corporated in the PPC s ten year development plan c Electricity and Heat Co Production Stations A preliminary approval of the land and approval of the environmental consequences An establishment or and expansion license issued by the Ministry of Development A waste disposal approval under Health Decrees E1 B221 1965 and Γ1 17831 1971 d Geothermal Energy Production Stations A license granting the right of commercial use of geo thermal potential by the Minister of Development to special undertakings Article 46 Law 1416 84 and body corporates of the public sector and farmers and crafters cooperatives for the exploitation of the Geo thermal Potential hot underground and surface waters and geological formation heat with regard to the con cession of only the State s rights by decision of the Ministry of Development An establishment or and expansion license issued by the Ministry of Development under Law 2244 95 A waste disposal approval under Health Decrees E1 B221 1965 and Γ1 17831 1971 3 Investments concerning laboratories of applied indus trial energy mining agricultural livestock forestry and fish farming research Also investments concerning technology de veloping and industrial design undertakings Article 3 para 1 c Law 2601 98 A detailed description of the laboratory specifications and the scope of research 4 Investments concerning the provision of state of the art technological services Article 3 para 1 d Law 2601 98 Only the general supporting documents are required in this case 5 Investments concerning software development under takings Article 3 para 1 e Law 2601 98 Only the general supporting documents are required in this case 6 Investments concerning mining undertakings Article 3 para 1 g Law 2601 98 An environmental terms approval by the Ministry for the Environment Physical Planning and Public Works A mining survey license of the local Prefecture open ing of a mine A concession licence by virtue of a Decree of the Ministry of Development An establishment or expansion license issued by the Ministry of Development in the case of ore benefica tion equipment An operation license for the existing ore processing installations whenever required by the legislation in effect 7 Investments concerning undertakings involved with the quarrying treating and in general the commercial use of in dustrial minerals and marble quarrying undertakings Article 3 para 1 h Law 2601 98 An environmental terms approval issued by the Minis try for the Environment Physical Planning and Public Works on the basis of Joint Ministerial Decision No 69269 5387 24 10 90 A commercial operation license issued by the Ministry of Development 8 Investments concerning primary sector undertakings greenhouses livestock farming new cultures organic farming aquacultures Article 3 para 1 i Law 2601 98 i Agricultural undertakings a Greenhouses A license from the Physical Planning and Health Serv ices of the local Prefecture for greenhouse invest ments when the greenhouses are to be established within the limits of residential areas b Seed production units A license from the Ministry of Agriculture as to the unit s compliance with the modern mechanical produc tion processing and standardization equipment speci fications for plant propagation material with regard to seed production investments c Organic farming units A certification from the Control and Certification Or ganization for organic products as to the unit s com pliance with the specifications of EU Regulation 2092 91 on the organic production of agricultural products ii Livestock undertakings dairy farms piggeries range livestock farms stud farms and poultry farming undertakings A license for the retrieval processing and disposal of liquid waste and solid manure A license for the establishment or expansion of the unit issued by the relevant local government organiza tion upon the opinion of the relevant primary Com mittee A new establishment license in the case of the in creased capacity of an already existing unit expan sion iii Game animal farming undertakings A license for the establishment of the unit issued by the relevant local government organization upon the opinion of the relevant primary Committee A license of the forest inspection in the case of estab lishment on grounds characterized as forestland iv Fish farming undertakings A license for the establishment of the unit issued by the Fisheries Inspectorate of the local Prefecture A certification of compliance with the technical pre requisites for the establishment expansion of aquaculture units pursuant to decision No 213085 88 of the Ministry of Agriculture 9 Investments concerning agricultural or agri cultural co operative undertakings Article 3 para 1 j Law 2601 98 Only the general supporting documents are required 10 Investments concerning agricultural or livestock product or fishery and fish farming product standardization packaging and or preservation undertakings Article 3 para 1 k Law 2601 98 Only the general supporting documents are required 11 Investments concerning the undertakings of local authorities or prefectural authorities and co operatives for the construction and operation of craft industry centers and build ings in Industrial Estates Industrial and Business Estates and Craft Industry Parks and the conversion and layout of old indus trial plants and other installations Article 3 para 1 l Law 2601 98 Submission of the title deeds or contracts whereby the necessary plot of land was acquired or the application submitted to the competent Industrial Estate or Indus trial and Business Estate administration or manage ment instrument for the acquisition of a plot of land whereon the crafts center or building is going to be constructed 12 Investments concerning undertakings establishing and operating public car parks Article 3 para 1 m Law 2601 98 a The title deeds to the plot b An approval issued by the Athens Thessaloniki Or ganization and the local Project Maintenance Control Direction on the suitability Of the specific grounds where the car park is going to be built Of the general area c An approval of suitability of the parking grounds is sued by the Physical Planning Bureau of the local Prefecture d An approval of the suitability of the position and es tablishment license issued by the Transportations Direction of the local Prefecture 13 Investments concerning liquid fuel and liquid gas un dertakings to be implemented on islands and involving the crea tion of storage facilities or the supply of equipment for the transportation of liquid fuel or liquid gas Article 3 para 1 n Law 2601 98 a Approval of environmental effects issued by the Min istry for the Environment Physical Planning and Public Works b An installation or expansion license issued i by the Direction of Industry of the local Prefecture for installations up to 10 000 m3 With regard to fuel ii by the Petrol Products Di rection of the Ministry of Development for installations of less than 10 000 m3 14 Investments concerning the modernization of transportation means involving vessels servicing remote areas Article 3 para 1 o Law 2601 98 As required Survey by the Ministry of Mercantile Marine Nationality verification documents Certification of Registration from the Port Authority License from the Ministry of

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=21&cnode=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΟΑΒ
  Σταύρος Καμπέλης και εκπρόσωπός ο Ευάγγελος Μιχαλόπουλος Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού ΠΕ ΧΩ ΔΕ ε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιωάννης Κωνσταντινίδης και εκπρόσωπός του η Σμαράγδα Πιτένη Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών και στ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης Γεώργιος Λυσσαρίδης και εκπρόσωπός του ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος Διευθυντής Βαλκανικής και Παρευξείνιας Συνεργασίας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης Γ Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δε μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα ως τακτικό μέλος ο Γενικός Γραμματέας και ο εκπρόσωπός του 2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προσκαλεί επίσης το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας εφόσον στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται να συζητηθεί έργο ή δράση που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του Στην περίπτωση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Περιφέρειας συμμετέχει στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου Άρθρο 2 Λειτουργία και έργο 1 Το έργο της Επιτροπής όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν 2996 2002 συνίσταται ειδικότερα στα εξής α Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με κάθε επωφελούμενο κράτος οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών καταρτίζουν προσχέδιο του Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας καθώς και του Παραρτήματός του το οποίο αποτελείται από τις προτάσεις έργων ή δράσεων που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και να αντιστοιχούν στους όρους του αντίστοιχου Προγράμματος Βάσει του παραπάνω προσχεδίου η Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν 2996 2002 αξιολογεί το περιεχόμενο του Προγράμματος και εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών τη σύναψή του β Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται στην Επιτροπή την ένταξη των προτάσεων έργων ή δράσεων στο Παράρτημα κάθε Προγράμματος Η Επιτροπή εξετάζει την αντιστοιχία κάθε πρότασης έργου ή δράσης με τους στόχους του Προγράμματος την επάρκεια των πόρων και γενικότερα του προτεινόμενου χρηματοδοτικού σχήματος την ετοιμότητα υλοποίησης του έργου ή δράσης και την εναρμόνισή του με επιμέρους προτεραιότητες των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με το επωφελούμενο κράτος Η Επιτροπή αξιολογεί την κάθε πρόταση έργου ή δράσης και εισηγείται αιτιολογημένα προς τον Υπουργό Εξωτερικών την αποδοχή ή απόρριψή της είτε αναβάλλει τη συζήτησή της είτε ακόμη μπορεί να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων γ Κατά την υλοποίηση κάθε εγκεκριμένου έργου ή δράσης η Επιτροπή Παρακολούθησης αξιολογεί γα Την υλοποίηση των στόχων του λαμβάνοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις της Β1 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με γειτονικές και μεσογειακές χώρες του Υπουργείου Εξωτερικών γβ Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την επάρκεια των προβλεπόμενων πόρων κάθε έργου ή δράσης σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δ Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση μπορεί να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Εξωτερικών την τροποποίηση του Προγράμματος ή του Παραρτήματός του την διακοπή χρηματοδότησης ενός έργου ή δράσεως και την αξίωση για επιστροφή ήδη καταβληθέντων πόρων σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε κάθε Πρόγραμμα διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ 2 περ στ του Ν 2996 2002 ε Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης να ζητά τις εξειδικευμένες απόψεις άλλων αρμόδιων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εντός των χρηματοδοτικών ορίων που προβλέπονται στην παρ 3 του άρθρου 5 του Ν

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=23&cnode=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΟΑΒ
  των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Την υπ αριθμ 14650 ΔΙΟΕ 85 17 3 2004 ΦΕΚ 519 Β 17 3 2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Την υπ αριθμ 169579 20 5 2002 ΦΕΚ 670 Β 29 5 2002 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό των χωρών εφαρμογής των κινήτρων και των περιοχών τους καθώς και των κατά περίπτωση ανώτατου και κατώτατου επιχορηγούμενου ύψους παραγωγικών επενδύσεων της 2 του άρθρου 3 του Ν 2601 1998 και των παρεκκλίσεων της 2 του άρ θρου 6του Ν 2996 2002 της οποίας η ισχύς έληξε την 1η Ιουλίου 2004 αποφασίζουμε Άρθρο 1 Η διάταξη της 2 του άρθρου 4 του Ν 2601 1998 έχει εφαρμογή για το σύνολο της επικράτειας της Αλβανίας της Βουλγαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της Ρουμανίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Άρθρο 2 1 Για την εφαρμογή της περίπτωσης τ της 1 του άρ θρου 6 του Ν 2601 1998 το ελάχιστο και το μέγιστο ύψος της επιχορηγούμενης επένδυσης της καθορίζεται σύμφωνα με την 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου ως εξής α Οκτακόσιες χιλιάδες 800 000 έως πέντε εκατομμύρια 5 000 000 ευρώ για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην μεταποίηση μόνο για ίδρυση παραγωγικών μονάδων β Τριακόσιες χιλιάδες 300 000 έως ενάμισι εκατομμύριο 1 500 000 ευρώ για επενδύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ημι εσταβλισμένου τύπου και σε αλιευτικές επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειες σύγχρονης τεχνολογίας 2 Το συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης μπορεί να υπερβαίνει τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κατά περίπτωση ποσά πλην όμως για το πέραν των παραπάνω καθοριζομένων ανωτάτων ορίων τμήμα της επένδυσης δεν παρέχεται επιχορήγηση Άρθρο 3 Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις διατάξεις του Ν 2601 1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθορίζονται τα εξής α Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του Ν 2601 1998 πραγματοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών στη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων καθ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο εδάφιο α τής 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου β Εγκρίνονται για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν 2601 1998 οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες της 1 της παρούσας απόφασης εφ όσον Κριθούν βιώσιμες κατά τα οριζόμενα στο εδ α τής 1 του αρθρ 7 του Ν 2601 1998 στην 5 του ιδίου άρθρου όπως τροποποιήθηκε με την 3 του άρθρ 6 του Ν 2996 2002 και στο άρθρο 1 της 59541 31 7 1998 ΦΕΚ 854 Β 2 8 1998 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εξυπηρετούν τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος διμερούς οικονομικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης του επωφελούμενου κράτους γ Η καταβολή της επιχορήγησης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 30 των ενισχυμένων δαπανών το κόστος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το οριζόμενο στην 2 της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται σε μία δόση μετά την δημοσίευση της περίληψης της

  Original URL path: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=26&cnode=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •