archive-gr.com » GR » M » METEO.GR

Total: 1281

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ελλάδα
  00 Δ κτυο ανταποκριτ ν METEONET Καταχωρήθηκε 09 09 2012 12 54 To meteo gr στο πλα σιο εμπλουτισμο των υπηρεσι ν που παρ χει καθημεριν στους 400 000 περ που επισκ πτες του αναζητ συνεργ τες εθελοντ ς για την αν πτυξη του δικτ ου των τοπικ ν ανταποκριτ ν του Για το λ γο αυτ αναζητο με ανθρ πους με ενδιαφ ρον στην μετεωρολογ α για την καταγραφ καιρικ ν συνθηκ ν στη χ ρα οι οπο οι υπε θυνα και επ νυμα θα ενημερ νουν την ιστοσελ δα μας τ σο με μικρ κε μενα σο και με φωτογραφ ες β ντεο κλπ για τα καιρικ γεγον τα της περιοχ ς τους χρησιμοποι περισσότερα Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών 14 15 14 13 16 16 ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΖΙ 15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 06 ΛΑΡΙΣΑ 10 ΠΑΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ 14 Γενική πρόγνωση καιρού για Πέμπτη 07 02 2013 Βροχ ς και καταιγ δες στις περισσ τερες περιοχ ς της χ ρας με ισχυρ φαιν μενα στα δυτικ στην Ανατολικ Μακεδον α στη Θρ κη και απ το βρ δυ στα ανατολικ και βορειοανατολικ τμ ματα του Αιγα ου και επικρ τηση θυελλωδ ν νοτι δων περιμ νουμε την Π μπτη 7 Φεβρουαρ ου 2013 Πυκν ς χιονοπτ σεις θα εκδηλωθο ν στα ορειν καθ ς και σε περιοχ ς της βορειοδυτικ ς χ ρας με χαμηλ τερο υψ μετρο Η θερμοκρασ α θα κυμανθε απ 2 ως 8 βαθμο ς στη Δυτικ Μακεδον α απ 2 ως 14 βαθμο ς στη Β ρεια και Κεντρικ Ελλ δα απ 5 ως 10 στην πειρο απ 7 ως 16 στα υπ λοιπα ηπειρωτικ και απ 11 ως 16 βαθμο ς στα νησι του Αιγα ου με τις μ γιστες στη Β ρεια Κρ τη να φτ νουν στους 18 με 19 βαθμο ς Κελσ ου Οι νεμοι στο Αιγα ο θα πν ουν ν τιοι ισχυρο μ χρι σχεδ ν θυελλ δεις με γρ γορη εν σχυση σε θυελλ δεις και τοπικ πολ θυελλ δεις Ισχυρο μ χρι σχεδ ν θυελλ δεις και τοπικ στα ν τια θυελλ δεις νεμοι νοτ ων διευθ νσεων θα πν ουν στο Ι νιο με μικρ εξασθ νηση το βρ δυ Βροχ ς και καταιγ δες απ τις απογευματιν ς ρες με πιθαν τητα τα φαιν μενα να ε ναι πρ σκαιρα ντονα περιμ νουμε την Π μπτη στην Αττικ Η θερμοκρασ α θα φτ σει στους 15 βαθμο ς Κελσ ου Οι νεμοι στο Σαρωνικ και το Ν τιο Ευβο κ θα πν ουν ν τιοι σχεδ ν θυελλ δεις και τοπικ το βρ δυ θυελλ δεις Νεφ σεις με βροχ ς καταιγ δες κυρ ως μετ το μεσημ ρι και βελτ ωση αργ το βρ δυ περιμ νουμε την Π μπτη στη Θεσσαλον κη Η θερμοκρασ α θα φτ σει τους 14 βαθμο ς Κελσ ου Οι νεμοι στο Θερμα κ θα πν ουν απ ν τιες διευθ νσεις ισχυρο μ χρι σχεδ ν θυελλ δεις με σταδιακ εξασθ νηση Η φωνητική πρόγνωση παρέχεται ελεύθερα για χρήση απο τον σύνδεσμο εδώ Αναλυτικότερες πληροφορίες δίνονται στο σχετικό δελτίο τύπου Μετεωρολογικές ειδήσεις Απ λεια νω των 6 εκατ στρεμμ των φυσικ ν εκτ σεων μ σα σε δυο δεκαετ ες ερισσ τερα απ ξι εκατ στρ μματα φυσικ ν εκτ σεων απ λεσε η χ ρα μας την εικοσαετ α 1987 2007 ναντι μιας αντ στοιχης α ξησης των γεωργικ ν και δευτερευ ντως των λοιπ ν κυρ ως αστικ ν καλ ψεων Τα παραπ νω προκ πτουν απ την κδοση Η Ελλ δα τ τε και τ ρα Διαχρονικ χαρτογρ φηση των καλ ψεων γης 1987 2007 την οπο α παρουσ ασε σ μερα το WWF Ελλ ς Μ σα απ την κδοση καταδεικν εται η διαχρονικ και ναρχη με ωση των φυσικ ν εκτ σεων προς φελος της επ κτασης της γεωργικ ς γης των υποδομ ν και των οικισμ ν Ειδικ τερα σ μφωνα με την οργ νωση κατ την εικοσαετ α 1987 8211 2007 τα δ ση μει θηκαν κατ 1 311 382 στρ μματα και οι εκτ σεις θαμν δους και χαμηλ ς βλ στησης μει θηκαν κατ 4 886 431 στρ μματα Αντιθ τως οι γεωργικ ς εκτ σεις αυξ θηκαν κατ 5 736 939 στρ μματα και οι υπ λοιπες καλ ψεις δ μηση ργα υποδομ ς κλπ παρουσ ασαν α ξηση κατ 333 675 στρ μματα Ενδεικτικ ε ναι επ σης η μετατ πιση των καλ ψεων γης αν μεσα σε διαφορετικ ς περιοχ ς Για παρ δειγμα στα Ι νια Νησι σχεδ ν 289 000 στρ μματα φυσικ ς γης 12 6 της συνολικ ς κτασης μετατρ πηκαν σε γεωργικ Απ την λλη μερι φα νεται τι εγκαταλε πεται η αγροτικ παραγωγ στα ορειν της χ ρας με χαρακτηριστικ παρ δειγμα την Πελοπ ννησο που 1 390 000 στρ μματα γεωργικ ς γης μετατρ πηκαν διαχρονικ σε λλες καλ ψεις Σ μφωνα με το WWF οι πλ ον θιγ μενες φυσικ ς εκτ σεις ε ναι οι περιοχ ς χαμηλ ς βλ στησης οι οπο ες κατ κ ριο λ γο απορροφο ν τις πι σεις επ κτασης της γεωργικ ς γης των οικισμ ν και των υποδομ ν Σε σχετικ ς του δηλ σεις ο γενικ ς διευθυντ ς του WWF Ελλ ς Δημ τρης Καραβ λλας κ λεσε την ηγεσ α της χ ρας να αντιμετωπ σει την εθνικ αν γκη για βι σιμο αναπτυξιακ σχεδιασμ βασισμ νο στη διατ ρηση του φυσικο κεφαλα ου και την οικολογικ ορθ κοινωνικ δ καιη και νομικ ασφαλ τ νωση της οικονομικ ς δραστηρι τητας Προειδοπο ησε τ λος τι η αποτυχ α στην αποτελεσματικ διαχε ριση αυτ ν των χωρικ ν αλλαγ ν δεν θα λειτουργ σει μον χα εις β ρος του φυσικο περιβ λλοντος αλλ θα υποσκ ψει και την δια την προοπτικ αν πτυξης της χ ρας ειδικ σε τι αφορ τους οικονομικο ς κλ δους του τουρισμο και του πρωτογενο ς τομ α Πηγή http www naftemporiki gr Καταχωρήθηκε 06 02 2013

  Original URL path: http://www.meteo.gr/ (2013-02-07)
  Open archived version from archive


 • Ο καιρός στην Αττική: Πρόγνωση
  00 Θερμοκρασίες Αττικής ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 15 C ΑΙΓΙΝΑ 17 C ΒΟΡ ΑΝΑΤ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 13 C ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 12 C ΒΟΥΛΑ ΒΑΡΚΙΖΑ 15 C ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 13 C ΚΑΛΑΜΟΣ ΩΡΩΠΟΣ 15 C ΛΑΥΡΙΟ 16 C ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 15 C Π ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΗΝΑ 17 C ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15 C ΣΑΛΑΜΙΝΑ 15 C ΣΧΙΝΙΑΣ 15 C Οι προγνώσεις που παρουσιάζονται στον παραπάνω χάρτη ισχύουν για Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14 00 Για

  Original URL path: http://www.meteo.gr/atf_map.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive

 • Μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ελλάδα
  00 Δ κτυο ανταποκριτ ν METEONET Καταχωρήθηκε 09 09 2012 12 54 To meteo gr στο πλα σιο εμπλουτισμο των υπηρεσι ν που παρ χει καθημεριν στους 400 000 περ που επισκ πτες του αναζητ συνεργ τες εθελοντ ς για την αν πτυξη του δικτ ου των τοπικ ν ανταποκριτ ν του Για το λ γο αυτ αναζητο με ανθρ πους με ενδιαφ ρον στην μετεωρολογ α για την καταγραφ καιρικ ν συνθηκ ν στη χ ρα οι οπο οι υπε θυνα και επ νυμα θα ενημερ νουν την ιστοσελ δα μας τ σο με μικρ κε μενα σο και με φωτογραφ ες β ντεο κλπ για τα καιρικ γεγον τα της περιοχ ς τους χρησιμοποι περισσότερα Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών 14 15 14 13 16 16 ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΖΙ 15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 06 ΛΑΡΙΣΑ 10 ΠΑΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ 14 Γενική πρόγνωση καιρού για Πέμπτη 07 02 2013 Βροχ ς και καταιγ δες στις περισσ τερες περιοχ ς της χ ρας με ισχυρ φαιν μενα στα δυτικ στην Ανατολικ Μακεδον α στη Θρ κη και απ το βρ δυ στα ανατολικ και βορειοανατολικ τμ ματα του Αιγα ου και επικρ τηση θυελλωδ ν νοτι δων περιμ νουμε την Π μπτη 7 Φεβρουαρ ου 2013 Πυκν ς χιονοπτ σεις θα εκδηλωθο ν στα ορειν καθ ς και σε περιοχ ς της βορειοδυτικ ς χ ρας με χαμηλ τερο υψ μετρο Η θερμοκρασ α θα κυμανθε απ 2 ως 8 βαθμο ς στη Δυτικ Μακεδον α απ 2 ως 14 βαθμο ς στη Β ρεια και Κεντρικ Ελλ δα απ 5 ως 10 στην πειρο απ 7 ως 16 στα υπ λοιπα ηπειρωτικ και απ 11 ως 16 βαθμο ς στα νησι του Αιγα ου με τις μ γιστες στη Β ρεια Κρ τη να φτ νουν στους 18 με 19 βαθμο ς Κελσ ου Οι νεμοι στο Αιγα ο θα πν ουν ν τιοι ισχυρο μ χρι σχεδ ν θυελλ δεις με γρ γορη εν σχυση σε θυελλ δεις και τοπικ πολ θυελλ δεις Ισχυρο μ χρι σχεδ ν θυελλ δεις και τοπικ στα ν τια θυελλ δεις νεμοι νοτ ων διευθ νσεων θα πν ουν στο Ι νιο με μικρ εξασθ νηση το βρ δυ Βροχ ς και καταιγ δες απ τις απογευματιν ς ρες με πιθαν τητα τα φαιν μενα να ε ναι πρ σκαιρα ντονα περιμ νουμε την Π μπτη στην Αττικ Η θερμοκρασ α θα φτ σει στους 15 βαθμο ς Κελσ ου Οι νεμοι στο Σαρωνικ και το Ν τιο Ευβο κ θα πν ουν ν τιοι σχεδ ν θυελλ δεις και τοπικ το βρ δυ θυελλ δεις Νεφ σεις με βροχ ς καταιγ δες κυρ ως μετ το μεσημ ρι και βελτ ωση αργ το βρ δυ περιμ νουμε την Π μπτη στη Θεσσαλον κη Η θερμοκρασ α θα φτ σει τους 14 βαθμο ς Κελσ ου Οι νεμοι στο Θερμα κ θα πν ουν απ ν τιες διευθ νσεις ισχυρο μ χρι σχεδ ν θυελλ δεις με σταδιακ εξασθ νηση Η φωνητική πρόγνωση παρέχεται ελεύθερα για χρήση απο τον σύνδεσμο εδώ Αναλυτικότερες πληροφορίες δίνονται στο σχετικό δελτίο τύπου Μετεωρολογικές ειδήσεις Απ λεια νω των 6 εκατ στρεμμ των φυσικ ν εκτ σεων μ σα σε δυο δεκαετ ες ερισσ τερα απ ξι εκατ στρ μματα φυσικ ν εκτ σεων απ λεσε η χ ρα μας την εικοσαετ α 1987 2007 ναντι μιας αντ στοιχης α ξησης των γεωργικ ν και δευτερευ ντως των λοιπ ν κυρ ως αστικ ν καλ ψεων Τα παραπ νω προκ πτουν απ την κδοση Η Ελλ δα τ τε και τ ρα Διαχρονικ χαρτογρ φηση των καλ ψεων γης 1987 2007 την οπο α παρουσ ασε σ μερα το WWF Ελλ ς Μ σα απ την κδοση καταδεικν εται η διαχρονικ και ναρχη με ωση των φυσικ ν εκτ σεων προς φελος της επ κτασης της γεωργικ ς γης των υποδομ ν και των οικισμ ν Ειδικ τερα σ μφωνα με την οργ νωση κατ την εικοσαετ α 1987 8211 2007 τα δ ση μει θηκαν κατ 1 311 382 στρ μματα και οι εκτ σεις θαμν δους και χαμηλ ς βλ στησης μει θηκαν κατ 4 886 431 στρ μματα Αντιθ τως οι γεωργικ ς εκτ σεις αυξ θηκαν κατ 5 736 939 στρ μματα και οι υπ λοιπες καλ ψεις δ μηση ργα υποδομ ς κλπ παρουσ ασαν α ξηση κατ 333 675 στρ μματα Ενδεικτικ ε ναι επ σης η μετατ πιση των καλ ψεων γης αν μεσα σε διαφορετικ ς περιοχ ς Για παρ δειγμα στα Ι νια Νησι σχεδ ν 289 000 στρ μματα φυσικ ς γης 12 6 της συνολικ ς κτασης μετατρ πηκαν σε γεωργικ Απ την λλη μερι φα νεται τι εγκαταλε πεται η αγροτικ παραγωγ στα ορειν της χ ρας με χαρακτηριστικ παρ δειγμα την Πελοπ ννησο που 1 390 000 στρ μματα γεωργικ ς γης μετατρ πηκαν διαχρονικ σε λλες καλ ψεις Σ μφωνα με το WWF οι πλ ον θιγ μενες φυσικ ς εκτ σεις ε ναι οι περιοχ ς χαμηλ ς βλ στησης οι οπο ες κατ κ ριο λ γο απορροφο ν τις πι σεις επ κτασης της γεωργικ ς γης των οικισμ ν και των υποδομ ν Σε σχετικ ς του δηλ σεις ο γενικ ς διευθυντ ς του WWF Ελλ ς Δημ τρης Καραβ λλας κ λεσε την ηγεσ α της χ ρας να αντιμετωπ σει την εθνικ αν γκη για βι σιμο αναπτυξιακ σχεδιασμ βασισμ νο στη διατ ρηση του φυσικο κεφαλα ου και την οικολογικ ορθ κοινωνικ δ καιη και νομικ ασφαλ τ νωση της οικονομικ ς δραστηρι τητας Προειδοπο ησε τ λος τι η αποτυχ α στην αποτελεσματικ διαχε ριση αυτ ν των χωρικ ν αλλαγ ν δεν θα λειτουργ σει μον χα εις β ρος του φυσικο περιβ λλοντος αλλ θα υποσκ ψει και την δια την προοπτικ αν πτυξης της χ ρας ειδικ σε τι αφορ τους οικονομικο ς κλ δους του τουρισμο και του πρωτογενο ς τομ α Πηγή http www naftemporiki gr Καταχωρήθηκε 06 02 2013

  Original URL path: http://www.meteo.gr/main.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive

 • Τελευταίες μετρήσεις απο σταθμούς εδάφους της Ευρώπης.
  Lisbon Ljubljana London Luxembourg Madrid Minsk Moscow Nicosia Oslo Paris Prague Riga Roma Sarajevo Skopje Sofia Stockholm Tallinn Tel Aviv The Hague Tirana Vienna Vilnius Warsaw Zagreb Για περισσότερες ευρωπαικές και μεσογειακές πόλεις μπορείτε να επισκεφθείτε τα παρακάτω links Meteoplex Europe Mediterranean Eurometeo gr Metoffice UK Weather Online Europe Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις τελευταίες μετρήσεις απο σταθμούς εδάφους της Ευρώπης Σελίδα 1 2 3 4 Πόλη Χώρα Ημ νία Ώρα Θερμ σία Άνεμος Πίεση mb Φαινόμενα Αιάκειο Κορσική 07 02 2013 10 00 5 C 3 Μποφόρ BA 999 ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Αμστερνταμ 07 02 2013 10 25 2 C 3 Μποφόρ B 1010 ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Βαρκελώνη 07 02 2013 10 00 7 C 4 Μποφόρ ΒΔ 1014 ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Βαρσοβία 07 02 2013 10 00 1 C ΑΠΝΟΙΑ 1004 ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Βελιγράδι 07 02 2013 10 00 2 C 3 Μποφόρ Δ 1003 ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Βερολίνο 07 02 2013 10 20 1 C 2 Μποφόρ Δ 1004 ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Βιέννη 07 02 2013 10 20 0 C 4 Μποφόρ ΒΔ 1003 ΚΑΘΑΡΟΣ Βουδαπέστη 07 02 2013 10 00 1 C 3 Μποφόρ ΝΔ 998 ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ Βρυξέλλες 07 02 2013 10 20 2 C 3 Μποφόρ Δ 1013

  Original URL path: http://www.meteo.gr/observations_Europe.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive

 • Μετεωρολογικές παρατηρήσεις απο τον Κόσμο
  02 2013 10 30 25 C 2 Μποφόρ Δ 1019 ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ Βλαδιβοστόκ Ρωσία 07 02 2013 10 00 13 C ΑΠΝΟΙΑ 1014 ΧΙΟΝΙ Βουδαπέστη Ουγγαρία 07 02 2013 10 30 01 C 3 Μποφόρ Δ 0998 ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ Κέϊπ Τάουν Ν Αφρική 07 02 2013 10 00 23 C 5 Μποφόρ N 1014 ΚΑΘΑΡΟΣ Λας Βέγκας ΗΠΑ 07 02 2013 09 56 10 C 2 Μποφόρ ΝΔ ΚΑΘΑΡΟΣ Λίμα Περού

  Original URL path: http://www.meteo.gr/World.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive

 • Μετεωρολογικές προγνώσεις για τις ελληνικές θάλασσες
  αυτή την σελίδα αναφέρονται για Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14 00 Ένταση ανέμων ΑΓ ΚΩΝ ΝΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 7 Μποφόρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ 6 Μποφόρ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 6 Μποφόρ Β ΕΥΒΟΪΚΟΣ 7 Μποφόρ ΒΟΡ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 Μποφόρ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 Μποφόρ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ 6 Μποφόρ ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ 6 Μποφόρ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 6 Μποφόρ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 8 Μποφόρ Σελίδα 1 2 3 για αναλυτική πρόγνωση πατήστε στο όνομα της θαλάσσιας

  Original URL path: http://www.meteo.gr/sea_map.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive

 • Μετατροπείς και εργαλεία μονάδων καιρού
  ανέμου σε Beaufort Ταχύτητα ανέμου Median of av windspeed B Άνεμος m s km h knots miles h m s km h knots miles h 0 άπνοια 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 σχεδόν άπνοια 0 3 1 5 1 5 1 3 1 3 0 8 3 0 1 6 1 9 2 πολύ ασθενής 1 6 3 3 6 11 4 6 4 7 2 4 8 5 4 6 5 3 3 ασθενής 3 4 5 4 12 19 7 10 8 11 4 3 15 6 8 4 9 7 4 σχεδόν μέτριος 5 5 7 9 20 28 11 16 13 18 6 7 24 1 13 0 15 0 5 μέτριος 8 0 10 7 29 38 17 21 19 24 9 3 33 6 18 2 20 9 6 ισχυρός 10 8 13 8 39 49 22 27 25 31 12 3 44 2 23 9 27 5 7 Σχεδόν θυελλώδης 13 9 17 1 50 61 28 33 32 38 15 5 55 7 30 1 34 6 8 θυελλώδης 17 2 20 7 62 74 34 40 39 46 18 9 68 1 36 8 42 3 9 πολύ θυελλώδης 20 8 24 4 75 88 41 47 47 54 22 6 81 3 43 9 50 5 10 θύελλα 24 5 28 4 89 102 48 55 55 63 26 4 95 2 51 4 59 1 11 ισχυρή θύελλα 28 5 32 6 103 117 56 63 64 74 30 5 109 8 59 3 68 2 12 τυφώνας 32 7 118 64 75 Η κλίμακα μποφόρ δεν αποτελεί αντικειμενική μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου αλλά είναι περισσότερο η εκτίμηση για την επίδραση του ανέμου στο περιβάλλον Παρόλα αυτά επειδή

  Original URL path: http://www.meteo.gr/Tools.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive

 • Μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ελλάδα
  PERAMA IPERUS PETA IPERUS PREVEZA IPERUS SAGIADA IPERUS SYVOTA IPERUS THEODORIANA IPERUS XALKIADES ARTAS MACEDONIA 3 5 PIGADIA SKI RESORT MACEDONIA AG ATHANASSIOS PELLAS MACEDONIA AIGINIO MACEDONIA ALEXANDREIA MACEDONIA ALISTRATI MACEDONIA AMYNTAIO MACEDONIA APSALOS PELLAS MACEDONIA ARGOS ORESTIKO MACEDONIA ARIDAIA MACEDONIA ARNAIA MACEDONIA ASPROVALTA MACEDONIA ASSIROS MACEDONIA ASVESTOHORI MACEDONIA AXIOUPOLI MACEDONIA CHRYSOUPOLI MACEDONIA DERVENI MACEDONIA DESKATI MACEDONIA DION MACEDONIA DOXATO MACEDONIA DRAMA MACEDONIA DROSATO KILKIS MACEDONIA EDESSA MACEDONIA ELEYTHEROUPOLI MACEDONIA FALAKRO SKI RESORT MACEDONIA FILIPPOI MACEDONIA FLORINA MACEDONIA GALATISTA MACEDONIA GIANNITSA MACEDONIA GOUMENISSA MACEDONIA GRAMMOS MACEDONIA GREVENA MACEDONIA HRAKLEIA SERRON MACEDONIA IERISSOS MACEDONIA KAIMAKTSALAN SKI RESORT MACEDONIA KALAMPAKI MACEDONIA KASSANDRA MACEDONIA KASSANDREIA MACEDONIA KASTANIA IMATHIAS MACEDONIA KASTORIA MACEDONIA KATERINI MACEDONIA KAVALA MACEDONIA KILKIS MACEDONIA KOLINDROS MACEDONIA KOUFALIA MACEDONIA KOZANI MACEDONIA KRIMINI KOZANIS MACEDONIA KROKOS MACEDONIA KRYA VRYSSI MACEDONIA KYMINA MACEDONIA LAGADAS MACEDONIA LAILIAS SERRON SKI RESORT MACEDONIA LAXANAS MACEDONIA LIMNI KERKINI MACEDONIA LITOHORO MACEDONIA MAKROHORI MACEDONIA MEGALI VOLVI MACEDONIA MELIKI MACEDONIA MELITI FLORINAS MACEDONIA MOUNT ATHOS MACEDONIA MOUSTHENI KAVALA MACEDONIA NAOUSSA MACEDONIA NEA KALLIKRATEIA MACEDONIA NEA MALGARA MACEDONIA NEA MIXANIONA MACEDONIA NEA MOUDANIA MACEDONIA NEA PERAMOS MACEDONIA NEA ZIXNH SERRON MACEDONIA NEA ZIXNI MACEDONIA NEAPOLI KOZANIS MACEDONIA NESTORIO MACEDONIA NEVROKOPI MACEDONIA NIGRITA MACEDONIA NYMFAIO MACEDONIA OLYMPOS 1200 m MACEDONIA ORAIOKASTRO MACEDONIA PANORAMA THESSALONIKIS MACEDONIA PARANESTI MACEDONIA PISODERI FLORINAS MACEDONIA PLATAMONAS MACEDONIA POLYGYROS MACEDONIA POLYKASTRO MACEDONIA PRESPES MACEDONIA PROSOTSANI MACEDONIA PTOLEMAIDA MACEDONIA RIZOMATA HMATHIAS MACEDONIA SELI SKI RESORT MACEDONIA SERRES MACEDONIA SERVIA MACEDONIA SIATISTA MACEDONIA SIDIROKASTRO SERRON MACEDONIA SINDOS MACEDONIA SITHONIA MACEDONIA SKOTINA PIERIAS MACEDONIA SKYDRA MACEDONIA SOXOS THESSALONIKIS MACEDONIA STAVROS MACEDONIA STRATONI MACEDONIA STRYMONIKO SERRON MACEDONIA THASOS MACEDONIA THESSALONIKI MACEDONIA TRIKALA IMATHIAS MACEDONIA TSOTYLI KOZANIS MACEDONIA VARIKO FLORINAS MACEDONIA VASILITSA SKI RESORT MACEDONIA VELVENTO MACEDONIA VERGINA MACEDONIA VEROIA MACEDONIA VEUI FLORINAS MACEDONIA VIKOS AOOS MACEDONIA VLASTI KOZANIS NORTHERN AEGEAN ISLANDS CHIOS NORTHERN AEGEAN ISLANDS IKARIA NORTHERN AEGEAN ISLANDS LIMNOS NORTHERN AEGEAN ISLANDS MOLYVOS NORTHERN AEGEAN ISLANDS MYTILINI NORTHERN AEGEAN ISLANDS SAMOS NORTHERN AEGEAN ISLANDS SKYROS PELOPONNESE AIGIO PELOPONNESE AKRATA PELOPONNESE ALAGONIA MESSINIAS PELOPONNESE AMALIADA PELOPONNESE ANCIENT OLYMPIA PELOPONNESE ANDRAVIDA PELOPONNESE ANDRITSAINA PELOPONNESE ARGOS PELOPONNESE ARTEMISIO PELOPONNESE ASTROS PELOPONNESE CHORA MESSINIAS PELOPONNESE DIMITSANA STEMNITSA PELOPONNESE EPIDAUROS PELOPONNESE EPIKOURIOS APOLLON TEMPLE PELOPONNESE ERMIONI PELOPONNESE FILIATRA PELOPONNESE FOLOI PELOPONNESE GALATAS TROIZINIAS PELOPONNESE GARGALIANOI PELOPONNESE GASTOUNI PELOPONNESE GERAKI LAKONIAS PELOPONNESE GYTHEIO PELOPONNESE HYDRA PELOPONNESE KALAMATA PELOPONNESE KALAVRITA SKI RESORT PELOPONNESE KALAVRITA CITY PELOPONNESE KARDAMYLI PELOPONNESE KATO AXAIA PELOPONNESE KIATO PELOPONNESE KORINTHOS PELOPONNESE KORONI PELOPONNESE KRANIDI PELOPONNESE KRESTENA PELOPONNESE KROKEES LAKONIAS PELOPONNESE KRYONERI KORINTHIAS PELOPONNESE KYPARISSIA PELOPONNESE LAGKADIA PELOPONNESE LEONIDIO PELOPONNESE LEXAINA PELOPONNESE LYGOURIO PELOPONNESE MAINALO SKI RESORT PELOPONNESE MANOLADA PELOPONNESE MEGALOPOLI PELOPONNESE MESSINI PELOPONNESE MESSINI PELOPONNESE METHONI PELOPONNESE MOLAOI PELOPONNESE MONEMVASIA PELOPONNESE MYKINES PELOPONNESE MYSTRAS PELOPONNESE NAUPLIO PELOPONNESE NEA KIOS PELOPONNESE NEAPOLI VOION PELOPONNESE NEMEA PELOPONNESE OLENI PELOPONNESE OVRIA PELOPONNESE PARALIA PELOPONNESE PATRA PELOPONNESE PATRA ROMANOS PELOPONNESE POROS PELOPONNESE PORTO HELI PELOPONNESE PYLOS PELOPONNESE PYRGOS PELOPONNESE SKALA PELOPONNESE SPARTI PELOPONNESE SPETSES PELOPONNESE TRIKALA KORINTHIAS PELOPONNESE TRIPOLI PELOPONNESE VARDA HLEIAS PELOPONNESE VARTHOLOMIO PELOPONNESE VELO PELOPONNESE VRESTHENA PARNONAS PELOPONNESE VYTINA PELOPONNESE XILIOMODI KOUTALAS KORINTHIAS PELOPONNESE XYLOKASTRO PELOPONNESE ZACHARO PELOPONNESE ZAROUXLA PELOPONNESE ZEYGOLATIO MESSINIAS PELOPONNESE ZIRIA SKI

  Original URL path: http://www.meteo.gr/citySelection-En.asp (2013-02-07)
  Open archived version from archive •