archive-gr.com » GR » L » LAKEPAMVOTIS.GR

Total: 634

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  με θέμα Προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Πρόγραμμα για την προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Πράξης Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της λίμνης Παμβώτιδας που εντάχθηκε στο Ε Π ΠΕΡ Α Α 2007 2013 Το απόσπασμα πρακτικών της 82ης 18 01 2012 Θέμα 50 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με θέμα Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής και στη συνημμένη σε αυτή ανάλυση υλοποίησης με ίδια μέσα Το υπ αριθμ οικ 669 7 2 2013 έγγραφο του Υ Π Ε Κ Α με θέμα Παράταση ισχύος των Δ Σ των Φορέων Διαχείρισης μετά την ψήφιση του Ν 4109 2013 και το άρθρο έκτο του Ν 4219 2013 ΦΕΚ 269 11 12 2013 Το γεγονός πως υπάρχουν τα απαιτούμενα χρηματικά διαθέσιμα Το άρθρο 6 παρ 1 του Ν 3861 2010 ΦΕΚ 112 Α 13 07 2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση Ανταλλακτικών και Εξοπλισμού Ασφάλειας Σκάφους Φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας και του Φορέα Διαχείρισής της του ΕΠΠΕΡΑΑ συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων σαράντα ευρώ 940 00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στο σκάφος φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης των παρακάτω ειδών με τα εξής χαρακτηριστικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Σετ Βεγγαλικά σκάφους Καπνογόνο 1 Βεγγαλικά χειρός 3 2 Κουπιά σπαστά αλουμινίου 2 3 Κουκούλα στάθμευσης κάλυμμα για σκάφος OLYMPIC DF 4100 1 4 Τζάμια παρμπρίζ για σκάφος OLYMPIC DF 4100 2

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_upoboles_prosporon_1 (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • ::[ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2 / 2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ XΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  διαδικτύου Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών με ανώτατο όριο τους 12 μήνες μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 2 ή 3 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 50 μονάδες για κάθε τέκνο αριθμός τέκνων 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία 3 τέκνα 4 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο αριθμός τέκνων 1 2 3 μονάδες 30 60 110 5 ή 6 ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 50 μονάδες για κάθε τέκνο αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 μονάδες 50 100 150 200 250 7 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40 ενώ για ΔΕ με το 20 κατηγορίες ΠΕ ΤΕ 5 5 5 6 6 5 7 7 5 8 8 5 9 9 5 10 κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 8 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ στοιχείο 16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ενότητα Ε υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν 1599 1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης 06 08 2014 επισημαίνονται μεταξύ άλλων τροποποιήσεις συμπληρώσεις σχετικές με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων την καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ για τα οποία δεν υπάρχει επιταγή κατάρτισης voucher την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας για αλλοδαπούς την εφαρμογή του κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του π δ 164 2004 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ 8 του Ν 2190 1994 όπως ισχύει να δημοσιευθεί σε δύο 2 ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ιωαννίνων εφόσον εκδίδονται Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο 2 φορές Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 06 08 2014 και τα Ειδικά Παραρτήματα Α1 Απόδειξης Χειρισμού Η Υ με σήμανση έκδοσης 22 08 2014 και Α2 Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 28 04 2014 να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιωαννιτών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 9 του Ν 2190 1994 όπως ισχύει το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e mail sox asep gr είτε στο fax 210 6467728 ή 213 1319188 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Μαρίκας Κοτοπούλη 66 68 Ριζάρειος Πολιτεία Μονάδα Β Τ Κ 45445 Ιωάννινα υπόψη κ Νάτση Λαζάρου τηλ επικοινωνίας 26510 21834 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www asep gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/anakoinosi_thesis_ergasias (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Ανακοινώσεις | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  Δημοτικό Σχο Πέμπτη 16 Οκτώβριος 2014 Από τα πρακτικά της 107ης Τακτικής Συνεδρίασης Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Αναβολή εκδήλωσης του Φ Δ Λ Π Γιορτή πουλιών Κυριακή 05 Οκτώβριος 2014 Εγγραφές 22 έως 24 από 83 Επόμενη Προηγούμενη 6 7 8 9 10 Προτεινομενα Αρθρα Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010 2015 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 2015 Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies?ext=html&page=8 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  θα λειτουργεί Σάββατο και Κυριακή 10 00 16 00 Για προγραμματισμένες επισκέψεις εκτός του ωραρίου λειτουργίας σχολεία σύλλογοι πανεπιστήμια κ ά μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Φορέα Διαχείρισης 2651021834 Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/ceimerino_programma_leitourgias_tou_kentrou_pleroporeses_tou_porea_diaceirises_limnes_pambotidas (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΔΛΠ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  Παμβώτιδας Ανακοινώσεις ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΔΛΠ Διαβάστε περισσότερα Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Περισσότερα Τετάρτη 03 Φεβρουάριος 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/pinakes_katataxes_pdlp (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  των Πουλιών Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν παρουσίαση ppt για το οικοσύστημα της λίμνης και τη βιοποικιλότητά της αφήγηση παραμυθιού Χελιδόνα φτάνουμε video για τη μετανάστευση των πουλιών και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και κατασκευές με θέμα τα πουλιά Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/episkepe_sto_demotiko_scoleio_ton_ekpaideuterion_genesis (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Ανακοινώσεις | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα Τετάρτη 24 Σεπτέμβριος 2014 Η Λίμνη Παμβώτιδα στα χέρια μας Τετάρτη 17 Σεπτέμβριος 2014 Αποτελέσματα ΑΣΕΠ Τετάρτη 03 Σεπτέμβριος 2014 Εγγραφές 25 έως 27 από 83 Επόμενη Προηγούμενη 7 8 9 10 11 Προτεινομενα Αρθρα Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010 2015 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 2015 Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Περισσότερα Τετάρτη 03

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies?ext=html&page=9 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  Ανακοινώσεις ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Περισσότερα Τετάρτη 03 Φεβρουάριος 2016 Δελτίο Τύπου

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/emerida_biopoikiloteta_kai_paragogikoteta_ste_limne_pambotida (2016-02-12)
  Open archived version from archive •