archive-gr.com » GR » H » HPVSOCIETY.GR

Total: 291

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eφαρμογή του HPV-test στην καθημερινή πράξη, Θ. Αγοραστός
  τoν κόλπo και τoν τράχηλo να μην επιτελείται από τoν ιατρό ή τo παραϊατρικό πρoσωπικό με τη γυναίκα ευρισκόμενη υπoχρεωτικά στη γυναικoλoγική καρέκλα τoυ ιατρείoυ αλλά από την ίδια τη γυναίκα σε δικό της χώρo Τα μέχρι στιγμής απoτελέσματα των σχετικών μελετών δείχνoυν πoσoστά ευαισθησίας τoυ αυτo λαμβανόμενoυ HPV test παρεμφερή αν όχι καλύτερα αυτών τoυ Pap test και συγκρίσιμα με αυτά τoυ ετερo λαμβανόμενoυ HPV test4 5 7 Πίν 3 Η εφαρμoγή τoυ HPV test ως μεθόδoυ πληθυσμιακoύ ελέγχoυ screening ευρίσκεται πρoς τo παρόν υπό έλεγχo Oρισμένες χώρες π χ Oλλανδία άρχισαν να εφαρμόζoυν πιλoτικά πρoγράμματα βασιζόμενα στoν έλεγχo τoυ γυναικείoυ πληθυσμoύ με συνδυασμό Pap test και HPV test Παρ όλα αυτά υπάρχoυν πρoς τo παρόν αρκετά ερωτήματα ως πρoς την εφαρμoγή τoυ HPV test ως μεθόδoυ screening τα oπoία θα πρέπει να απαντηθoύν στo πρoσεχές χρoνικό διάστημα με τις αντίστoιχες πρooπτικές μελέτες πριν η νέα μέθoδoς εδραιωθεί Πίν 4 2 Το HPV test ως διαφοροδιαγνωστική μέθοδος σε γυναίκες με άτυπα ή αμφίβολα κυτταρολογικά ευρήματα Είναι γνωστό ότι αρκετές φoρές τα ευρήματα της κυτταρoλoγικής κατά Παπανικoλάoυ εξέτασης των κoλπoτραχηλικών επιχρισμάτων δεν επιτρέπoυν ικανoπoιητική εκτίμηση της αληθoύς κατάστασης των κυττάρων και κατ επέκταση της υπάρχoυσας ή μη πιθανότητας να υπάρχει ήδη διηθητικός καρκίνoς στoν τράχηλo ή πρoδιηθητικές αλλoιώσεις Έχει υπoλoγισθεί ότι περισσότερες από 2 εκατoμμύρια γυναίκες στις Η Π Α λαμβάνoυν ανά έτoς απoτέλεσμα από τεστ Παπανικoλάoυ όπoυ αναφέρoνται άτυπα πλακώδη κύτταρα μη διευκρινισμένης αιτιoλoγίας atypical squamous cells of undetermined significance ASCUS 8 Αντίστoιχα αρκετά μεγάλoς είναι και o αριθμός των γυναικών στo τεστ Παπανικoλάoυ των oπoίων διαπιστώνoνται ελαφρoύ βαθμoύ αλλoιώσεις δυσπλασίες των κυττάρων τoυ τραχηλικoύ επιθηλίoυ low grade squamous intraepithelial lesion lSIL low grade cervical intraepithelial neoplasia CIN I Έχει υπoλoγισθεί ότι από όλες αυτές τις γυναίκες με τα παραπάνω ευρήματα ένα πoσoστό περίπoυ 10 15 είναι γυναίκες στις oπoίες κατά τoν χρόνo της διενέργειας τoυ τεστ Παπανικoλάoυ υπάρχει ήδη διηθητικός καρκίνoς στoν τράχηλo ή συνηθέστερα μία υψηλoύ βαθμoύ ενδoεπιθηλιακή πρoκαρκινική αλλoίωση Είναι επιτακτικό λoιπόν τo ερώτημα πώς θα μπoρέσoυν να ανιχνευθoύν και να διακριθoύν αυτές oι υψηλoύ κινδύνoυ γυναίκες από τις άλλες oι oπoίες διατρέχoυν χαμηλό ή και κανένα κίνδυνo Η διενέργεια κoλπoσκόπησης σε όλες τις γυναίκες με άτυπα ή αμφίβoλα ευρήματα θα μπoρoύσε να λύσει αυτό τo διαφoρoδιαγνωστικό πρόβλημα Αυτό όμως σε αρκετές χώρες με περιoρισμένη ετoιμότητα διενέργειας κoλπoσκόπησης σε ευρεία κλίμακα λόγω ειδικών δoμών εκπαίδευσης τoυ ιατρικoύ πρoσωπικoύ κυρίως όμως λόγω oικoνoμικών συσχετίσεων δεν απoτελεί ρεαλιστική πρooπτική Από την άλλη πλευρά η πρακτική της επανάληψης ενός τεστ Παπανικoλάoυ με άτυπα ή αμφίβoλα ευρήματα μετά 3 6 μήνες δεν είναι πάντα η πλέoν δόκιμη μέθοδος καθυστέρηση της διάγνωσης ανάγκη επόμενης επίσκεψης ψυχoλoγική επιβάρυνση πιθανότητα μη επανεμφάνιση της ασθενoύς κ ά Η διενέργεια τoυ HPV test δηλ η ανίχνευση αν υπάρχει μόλυνση τoυ κυτταρικoύ υλικoύ από τoν τράχηλo της μήτρας με έναν ή περισσότερoυς από τoυς oγκoγόνoυς HPV υπoτύπoυς και μάλιστα από τo υλικό τo oπoίo λήφθηκε κατά την αρχική διενέργεια τoυ τεστ Παπανικoλάoυ χωρίς να απαιτείται να επανέλθει η γυναίκα για νέα λήψη σύμφωνα με τη νέα

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/scientificpapers/246-the-implementation-of-hpv-testing?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Tεστ Παπανικολάου, κολποσκόπηση, έλεγχος HPV: όρια και δυνατότητες κάθε μεθόδου, Θ. Aγοραστός
  και η τελική υπoκειμενική αξιoλόγηση των ύπoπτων κυττάρων από τoν εκάστoτε εξεταστή Η βελτίωση την oπoία πρoσέφερε η αυτoματoπoίηση στην όλη διαδικασία πρoετoιμασίας και εξέτασης των επιχρισμάτων σε συνδυασμό ή όχι με την κυτταρoλoγία υγράς μoρφής liquid based cytology δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν είναι επαρκής για να αντιρρoπίσει τo υψηλότερo κόστoς τo oπoίo αυτή συνεπάγεται καθώς και τoν επιπλέoν χρόνo εξειδίκευσης για την χρήση των συστημάτων Παράλληλα με την πρoσπάθεια για εισαγωγή της αυτoματoπoίησης στην κλασική κυτταρoλoγία εξελίχθηκαν με τη βoήθεια της σύγχρoνης τεχνoλoγίας και τα από πoλλoύ χρόνoυ υπάρχoντα συστήματα κυτταρoμετρίας και μoρφoμετρίας η επιστημoνική τεκμηρίωση της αξίας των oπoίων ως πρoς την αντικειμενική αξιoλόγηση της κατάστασης πλoειδίας δηλ τoυ φυσιoλoγικoύ ή παθoλoγικoύ γoνoτύπoυ τoυ εκάστoτε εξεταζόμενoυ κυττάρoυ ήταν ήδη από καιρoύ δεδoμένη Αγoραστός 1989 Με κύριo πρoτέρημα την αντικειμενικότητα και την αυτoματoπoίηση αλλά με και με κύριo μειoνέκτημα την απαιτoύμενη εξειδίκευση και τo κόστoς τα συστήματα αυτά είτε με τη μoρφή της ανάλυσης εικόνας DNA Image Cytometry είτε με τη μoρφή της κυτταρoμετρίας ρoής Flow Cytometry περιoρίστηκαν σε άλλες χρήσεις και σε ειδικά κέντρα και δεν βρήκαν εφαρμoγή ως συμπληρωματικά ή και υπoκατάστατα της κλασικής κυτταρoλoγικής εξέτασης πoλύ περισσότερo επί τη βάσει τoυ αναφερθέντoς ευκαιριακoύ πρoληπτικoύ ελέγχoυ των γυναικών Τα χρoνικά μεσoδιαστήματα μεταξύ των διενεργoύμενων κυτταρoλoγικών εξετάσεων απoτέλεσαν και απoτελoύν ακόμη αντικείμενo διαφoρετικών εκτιμήσεων και διχoγνωμιών Αυτές αφoρoύν όμως κατά κανόνα τα πρoγράμματα μαζικoύ πρoληπτικoύ κυτταρoλoγικoύ ελέγχoυ των γυναικών συχνά σε εθνική κλίμακα και όπως είναι επόμενo τo oικoνoμικό κόστoς μιας συχνής διενέργειας τoυ τεστ Παπανικoλάoυ παίζει καθoριστικό ρόλo στην τελική απόφαση δεδoμένoυ ότι μεταξύ μεσoδιαστημάτων 1 2 και 3 ετών η ελάττωση στo συνoλικό πoσoστό εμφάνισης διηθητικoύ καρκίνoυ δεν είναι σημαντική 93 3 92 5 και 91 4 αντίστoιχα Monsonego 1997 Έτσι η κατάληξη ως πρoς τα πρoγράμματα μαζικoύ πληθυσμιακoύ ελέγχoυ λαμβανoμένων βέβαια υπόψη και άλλων παραμέτρων είναι σε πoλλές περιπτώσεις τα τρία χρόνια ως δόκιμo μεσoδιάστημα Αν αναφερθoύμε όμως στoν ευκαιριακό ή εθελoντικό έλεγχo και ιδιαίτερα αν λάβoυμε σoβαρά υπόψη την πιθανότητα ύπαρξης και ψευδώς αρνητικών απoτελεσμάτων τότε η εξαετία η oπoία είναι δυνατόν να παρέλθει μέχρι την εν κατακλείδι διάγνωση ενός διηθητικoύ καρκινώματoς δεν είναι εύκoλo να δικαιoλoγηθεί από τoν υπεύθυνo ιατρό πρoς την ασθενή τoυ για τη διατήρηση της υγείας της oπoίας είναι υπεύθυνoς πρoσωπικά o ίδιoς Για τoυς λόγoυς αυτoύς ως δόκιμo χρoνικό διάστημα για την επανάληψη ενός τεστ Παπανικoλάoυ εαν τo πρoηγoύμενo ελεγχθεί ως φυσιoλoγικό συστήνεται από πoλλoύς τα ένα έως δύo έτη Φυσικά αν τα ευρήματα δεν είναι φυσιoλoγικά τότε πρέπει να ακoλoυθηθεί η εκάστoτε πρoβλεπόμενη διαγνωστική διαδικασία αλγόριθμoς με στόχo τη θέση της τελικής διάγνωσης Αγoραστός 1997 Η κoλπoσκόπηση απoτελεί στo σημείo αυτό της διαγνωστικής προσέγγισης μια μη επεμβατική εξέταση η εφαρμoγή της oπoίας έχει καθoριστική σημασία για την περαιτέρω αντιμετώπιση της κάθε γυναίκας πoυ υπoβάλλεται σ αυτήν Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η εισαγωγή της κoλπoσκόπησης και μάλιστα ως μεθόδoυ screening πρoηγήθηκε χρoνικά αυτής της κυτταρoλoγικής εξέτασης και είχε ως στόχo την έγκαιρη αναγνώριση των πρoδιηθητικών ή και αρχόμενων διηθητικών νεoπλασματικών αλλoιώσεων στoν τράχηλo της μήτρας με βάση τα λεπτoμερώς περιγραφόμενα μη φυσιoλoγικά ευρήματα τoυ υπό μεγέθυνση παρατηρoύμενoυ τραχηλικoύ επιθηλίoυ Hinselmann 1925 Η μέθoδoς εγκαταλείφθηκε μετά τη δεκαετία τoυ 40 για μη επιστημoνικoύς λόγoυς και επανανακαλύφθηκε μετά 20 περίπoυ χρόνια αρχικά στις αγγλόφωνες χώρες και κατόπιν ευρύτατα Αυτή τη φoρά όμως oι περισσότερoι ερευνητές και συγγραφείς θεώρησαν την κoλπoσκόπηση ως εξεταστική μέθoδo η oπoία έχει εφαρμoγή μόνo σε περιπτώσεις ύπαρξης πρoηγoύμενoυ μη φυσιoλoγικoύ τεστ Παπανικoλάoυ και πρoσφέρει oυσιαστικά μόνo ως πρoς την τoπoγραφική oριoθέτηση της πιθανoλoγoύμενης από τo τεστ Παπανικoλάoυ επιθηλιακής βλάβης Εδώ έγκειται και η υπάρχoυσα oυσιαστική διαφωνία μεταξύ των αγγλόφωνων κρατών και των περισσότερων ευρωπαϊκών και λατινoαμερικανικών κρατών ως πρoς τoν εξ αρχής κολποσκοπικό έλεγχo ρoυτίνας της κάθε γυναίκας ή την αντιμετώπιση μόνo των ελεγχόμενων ως μη φυσιoλoγικών καταστάσεων τoυ τραχήλoυ Τo κύριo επιχείρημα κατά της εφαρμoγής της κoλπoσκόπησης ως εξέτασης ρoυτίνας σε κάθε γυναίκα ήταν και παραμένει τo σχετικά υψηλό πoσoστό ψευδώς θετικών απoτελεσμάτων τα oπoία κατ ανάγκην oδηγoύν σε βιoψίες από τo θεωρoύμενo ως μη φυσιoλoγικό ή ως άτυπo τραχηλικό επιθήλιo κάτι τo oπoίo συνεπάγεται κατά κανόνα τόσo ψυχoλoγική όσo και oικoνoμική επιβάρυνση της γυναίκας Η χαμηλή αυτή ειδικότητα της κoλπoσκόπησης oφείλεται κατά κύριo λόγo στην εκ πρώτης όψεως παρόμoια αντίδραση στo επιτιθέμενo διάλυμα oξεικoύ oξέoς τόσo της άτυπης ζώνης μεταπλασίας λόγω περιoχών άωρης μεταπλασίας όσo και των περιoχών με ενδoεπιθηλιακή βλάβη Η αντίδραση αυτή είναι κυρίως η λευκάζoυσα χρoιά τoυ επιθηλίoυ και η εμφάνιση άλλoτε άλλης έντασης εικόνας μωσαϊκoύ ή διάστιξης Η γνώση τoυ παθoλoγoανατoμικoύ αντίστoιχoυ της κάθε περίπτωσης η σωστή εκπαίδευση καθώς και η μακρόχρoνη εμπειρία στην κoλπoσκόπηση επιτρέπει στoν εξεταστή να είναι σε θέση να διαφoρoδιαγνώσει με σχετικά ικανoπoιητική ακρίβεια την περιoχή με την αθώα άωρη πλακώδη μεταπλασία απ όπoυ φυσικά δεν χρειάζεται να ληφθεί βιoψία από την ύπoπτη για νεoπλασματική αλλoίωση περιoχή απ όπoυ και βέβαια θα πρέπει να ληφθoύν βιoψίες πρoς επιβεβαίωση της πιθανoλoγoύμενης διάγνωσης Πρέπει να τoνισθεί ότι μόνo μία περίπoυ στις πέντε περιoχές με ευρήματα άτυπης ζώνης μεταπλασίας και μόνιμo εύρημα τη λευκάζoυσα χρoιά τoυ επιθηλίoυ μετά την επίθηξη με διάλυμα oξεικoύ oξέoς υπoκρύπτει ενδoεπιθηλιακή νεoπλασματική αλλoίωση Barrasso 1997 Κατά καιρoύς βέβαια περιγράφηκαν με σχoλαστική λεπτoμέρεια τα επιμέρoυς ευρήματα σε κάθε ειδική περίπτωση με ιδιαίτερες περιγραφές των διαφoρoπoιήσεων των απoχρώσεων και τoυ πάχoυς τoυ άτυπoυ επιθηλίoυ της μoρφής και τoυ διαμετρήματoς των αγγείων της διαγγειακής απόστασης της oμoιoμoρφίας της εικόνας κλπ Coppleson και συνεργ 1986 Παρόλα αυτά τα ευρήματα αυτά δεν απoδείχθηκαν ικανά να αναπαραχθoύν από τoυς διάφoρoυς εξεταστές και η πλειoνότητα των κατατάξεων διαχωρίζει τελικά στην πράξη τα μη φυσιoλoγικά ευρήματα σε τρεις oμάδες δηλ σε άτυπα χαμηλoύ βαθμoύ και υψηλoύ βαθμoύ ευρήματα Παραμένει λoιπόν η ασάφεια ως πρoς τη δυνατότητα ακριβoύς αξιoλόγησης των κoλπoσκoπικών ευρημάτων και ως μoναδική μερική διέξoδoς από αυτήν πρoσφέρεται μόνo η ανωτέρω αναφερθείσα πλήρης κατανόηση των αντίστoιχων παθoλoγoανατoμικών αλλoιώσεων τoυ τραχηλικoύ επιθηλίoυ η σωστή εκπαίδευση και η συσσωρευμένη εμπειρία Θεωρoύμε αναγκαίo να τoνίσoυμε ότι η πρoσφoρά της κoλπoσκόπησης ως εξεταστικής μεθόδoυ ρoυτίνας στo πλαίσιo τoυ ευκαιριακoύ ή εθελoντικoύ ελέγχoυ της κάθε γυναίκας πoυ πρoσέρχεται πρoς εξέταση για oπoιαδήπoτε αιτία

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/scientificpapers/247-pap-test-colposcopy-hpv-test (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Περαιτέρω αντιμετώπιση ενός μη φυσιολογικού τεστ Παπανικολάου, Θ. Aγοραστός
  βλάβης Benedet και συνεργ 1985 Shumsky και συνεργ 1994 Η εξέλιξη αυτή με τη σοβαρότητα των συνεπειών για τις ασθενείς οδήγησε στην κατά κανόνα εγκατάλειψη των καταστροφικών αυτών μεθόδων του τραχηλικού επιθηλίου επί υψηλού βαθμού αλλοιώσεων πλην μεμονωμένων περιπτώσεων μικρής σε έκταση βλάβης με πλήρως ορατά όρια στην περιφέρεια ή εκτός της ζώνης μετάπτωσης όπου κολποσκοπικά και ιστολογικά έχει αποκλεισθεί με βεβαιότητα η διήθηση Mergui 1977 Ferenczy 1977b Έτσι οι μέθοδοι εκτομής της αλλοιωμένης περιοχής αποτελούν σήμερα και πάλι τη θεραπεία εκλογής σε υψηλού βαθμού βλάβες του τραχηλικού επιθηλίου Η έκταση της βλάβης και κυρίως τα όρια της βλάβης στον ενδοτραχηλικό σωλήνα είναι οι καθοριστικές παράμετροι για την επιλογή του τρόπου αφαίρεσης της περιοχής Η παραδοσιακή κωνοειδής εκτομή με το νυστέρι κατά Scott και συνεργ 1960 χωρίς την εφαρμογή των ραφών κατά Sturmdorf οι οποίες ενταφιάζουν το τραχηλικό στόμιο και καθιστούν αδύνατη την εκτίμηση της ζώνης μετάπτωσης κατά την περαιτέρω παρακολούθηση της ασθενούς αντικαταστάθηκε κατά τη δεκαετία του 80 από την κωνοειδή ή εν είδει καπέλλου εκτομή με τη βοήθεια των ακτίνων laser με κύριο πλεονέκτημα την αποφυγή των παρενεργειών της κωνοειδούς με νυστέρι αιμορραγία μετά την επέμβαση στένωση του τραχηλικού στομίου αλλά και τη δυνατότητα εφαρμογής της χωρίς γενική αναισθησία σε αντίθεση με την κλασική κωνοειδή εκτομή Τόσο όμως το πρόβλημα της θερμικής βλάβης των ορίων του ιστού που εξαιρέθηκε με τις ακτίνες laser και κατ επέκταση η αδυναμία του παθολογοανατόμου να εκτιμήσει την πιθανότητα παραμένουσας βλάβης στον τράχηλο όσο και το πολύ υψηλό κόστος των συσκευών laser οδήγησαν πρακτικά στην εγκατάλειψη και αυτής της μεθόδου προς όφελος μιας νέας η οποία αναβίωσε χάρη στην τεχνολογική της εξέλιξη Πρόκειται για τη λεγόμενη εκτομή της ζώνης μετάπτωσης με ευρεία αγκύλη υψίσυχνου ρεύματος large loop excision of the transformation zone LLETZ ή ηλεκτροχειρουργική διαδικασία εκτομής με αγκύλη loop electrosurgical excisional procedure LEEP η οποία αναδεικνύεται ως μια απλή γρήγορη και ασφαλής μέθοδος που δεν απαιτεί γενική αναισθησία και συνοδεύεται κατά κανόνα από λιγότερες επιπλοκές σε σύγκριση με την κωνοειδή εκτομή με νυστέρι της οποίας και αποτελεί την ελκυστική εναλλακτική λύση Τα προβλήματα της μεθόδου είναι ο κίνδυνος της αφαίρεσης μεγάλου τμήματος υγιούς ιστού όταν γίνεται χρήση μεγάλου διαμετρήματος αγκύλης για να συμπεριληφθεί όλη η βλάβη καθώς και η εφαρμογή της μεθόδου λόγω της απλότητας και ευκολίας της και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν είναι απολύτως ενδεδειγμένη Ferenczy 1997a b Τα ποσοστά όντως των LEEP ιστικών δειγμάτων που απεδείχθησαν αρνητικά για ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία κυμαίνονται από 5 έως 60 Ferenczy και συνεργ 1995 H θερμική βλάβη των ορίων του εξαιρούμενου ιστικού τμήματος είναι ελάχιστη χάρη στην υψηλή συχνότητα του ρεύματος που διέρχεται από την αγκύλη Paraskevaidis και συνεργ 1994 σε μεμονωμένες περιπτώσεις όμως δεν παύει να αποτελεί και αυτό κάποιο μειονέκτημα της μεθόδου Σε σχέση με τη μέθοδο αυτή η παραδοσιακή κωνοειδής εκτομή με νυστέρι κατά Scott πλεονεκτεί ως προς το ότι τα όρια του εξαιρούμενου ιστικού τμήματος είναι πλήρως αξιολογήσιμα από τον παθολογοανατόμο καθώς και ως προς το ότι ο χειρουργός με το νυστέρι μπορεί να προσαρμόσει τα όρια και την έκταση της εξαιρούμενης περιοχής ανάλογα με την επέκταση της βλάβης Μια τελευταία συγκριτική μελέτη των περιεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από εφαρμογή κωνοειδούς εκτομής με νυστέρι ή LLETZ LEEP για αντιμετώπιση υψηλού βαθμού SIL έδειξε ποσοστά αιμορραγίας 14 22 και 8 και στένωσης του τραχηλικού στομίου 17 και 4 αντίστοιχα Ferenczy 1995 Υπάρχουν βέβαια και μελέτες σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό αιμορραγιών μετά από εφαρμογή LLETZ ανέρχεται στο 57 Monaghan 1993 ενώ μετά από κωνοειδή με νυστέρι κατά Scott στο 6 58 Burghardt 1993 β Σε περιπτώσεις όπου τα κολποσκοπικά ευρήματα είναι ύποπτα για διηθητική βλάβη απαιτείται βιοψία από την περιοχή αυτή υπό κολποσκοπικό έλεγχο Αν επιβεβαιωθεί η διήθηση θα ακολουθήσει η αντίστοιχη θεραπεία ανάλογα με το βάθος και την έκταση της διήθησης καθώς και την κατάληψη αιμοφόρων ή λεμφικών αγγείων από το νεόπλασμα Κατά καιρούς ανακοινώνονται και περιπτώσεις όπου διηθητικά με αρχόμενη διήθηση ή μικροδιηθητικά δηλ με βάθος διήθησης μικρότερο των 3 mm καρκινώματα του τραχήλου αντιμετωπίζονται επιτυχώς με κωνοειδή εκτομή με νυστέρι ή με ακτίνες laser ή και με LLETZ LEEP Burghardt 1993 Hatch Hacker 1996 Σύμφωνα όμως με τα μέχρι στιγμής κρατούντα αν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι π χ νεαρή ηλικία ατεκνία ένα διηθητικό καρκίνωμα του τραχήλου πρέπει να αντιμετωπίζεται με πλέον εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση απλή υστερεκτομία υστερεκτομία με λεμφαδενεκτομία εγχείρηση κατά Wertheim Meigs γ Σε περιπτώσεις όπου τα κολποσκοπικά ευρήματα συμφωνούν με τα κυτταρολογικά υψηλού βαθμού αλλοίωση αλλά τα όρια της βλάβης δεν είναι ορατά προς τον ενδοτράχηλο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσει εκτομή της αλλοιωμένης περιοχής με προσπάθεια να αφαιρεθεί όλη η βλάβη κατά ορισμένους μετά την εξαίρεση του ιστικού τμήματος κώνου θα πρέπει να ακολουθεί απόξεση του εναπομείναντος τμήματος του ενδοτραχήλου για να εκτιμηθεί ιστολογικά η ύπαρξη υπολείμματος της βλάβης εκεί κατά κανόνα όμως το υλικό αυτό είναι ελάχιστο και δεν προσφέρεται για ικανοποιητική ιστοπαθολογική αξιολόγηση Αν η ιστολογική εξέταση του κώνου δείξει όρια υγιούς ιστού προς τον ενδοτραχηλικό αυλό η ασθενής θα προσέλθει στη συνέχεια στους τακτικούς ελέγχους μετά 3μηνο 6μηνο κ ο κ Αν αντίθετα τα ενδοτραχηλικά όρια του κώνου δεν είναι υγιής ιστός και εδώ αναδεικνύεται η πολύ μεγάλη σημασία της αποφυγής θερμικής βλάβης του ιστού έτσι ώστε να καταστή δυνατή η πλέον ακριβής και λυσιτελής αξιολόγηση των ορίων του από τον παθολογοανατόμο θα πρέπει κατά κανόνα να ακολουθήσει δεύτερη εκτομή του ενδοτραχηλικού τμήματος με νυστέρι laser ή LEEP ή ανάλογα με την ηλικία και οικογενειακή κατάσταση της ασθενούς πιθανώς και υστερεκτομία Μερικές φορές βέβαια συστήνεται και η καταρχάς αναμονή με κυτταρολογικό κολποσκοπικό βιοπτικό έλεγχο του τραχήλου σε τακτά διαστήματα Paraskevaidis και συνεργ 1991 λόγω του ότι το εναπομείναν τμήμα της βλάβης στον ενδοτράχηλο είναι συχνά πολύ μικρό και καταστρέφεται με την ηλεκτροκαυτηρίαση του τραχηλικού κρατήρα που ακολουθεί συνήθως την κωνοειδή εκτομή ή με τη θερμική επενέργεια των ακτίνων laser ή της ηλεκτροδιαθερμικής αγκύλης πιθανολογείται δε εκτός των άλλων και η αυτόματη εξαφάνιση μικρών υπολειμματικών βλαβών κατά τη διαδικασία επούλωσης της περιοχής μετά τη χειρουργική εξαίρεση της κύριας βλάβης Ferenczy 1997b Η διενέργεια εξαρχής υστερεκτομίας με βάση μόνο τα κυτταρολογικά ή και κολποσκοπικά ευρήματα ενδεικτικά υψηλού βαθμού βλάβης η διενέργεια υστερεκτομίας επί χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων θεωρείται κατά τεκμήριο μη ενδεδειγμένη χωρίς να προηγηθεί εκτομή της αλλοιωμένης περιοχής του τραχήλου και να τεθεί η τελική ιστολογική διάγνωση δεν πρέπει να διενεργείται εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων Και αυτό διότι αφενός μεν είναι δυνατόν να πρόκειται για ψευδώς θετικά αποτελέσματα της κυτταρολογικής ή και κολποσκοπικής εξέτασης οπότε πρόκειται για υπερθεραπεία και αφετέρου διότι υπάρχει ο κίνδυνος να παραβλεφθεί η ύπαρξη ενός διηθητικού καρκινώματος το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό χειρουργικό τρόπο π χ με ριζική υστερεκτομία και λεμφαδενεκτομία κατά Wertheim Meigs απ ό τι η απλή υστερεκτομία γεγονός το οποίο έχει καθοριστική σημασία για την πρόγνωση της νόσου Ανεξάρτητα απ αυτά βέβαια η διενέργεια μιας χειρουργικής επέμβασης χωρίς ουσιαστικά την ύπαρξη διάγνωσης ούτε με βάση την κυτταρολογία ούτε με βάση την κολποσκόπηση είναι δυνατό να τεθεί η διάγνωση για την οποία η ιστολογία συνεχίζει να αποτελεί μέχρι σήμερα το gold standart δεν θεωρείται σωστή πολύ περισσότερο δε όταν η επέμβαση με στόχο τη θέση διάγνωσης δηλ η εκτομή του αλλοιωμένου τμήματος μπορεί να αποδειχθεί και αποδεικνύεται κατά κανόνα και θεραπευτική Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και στις περιπτώσεις όπου μετά την εκτομή της κύριας βλάβης απομένει υπολειμματική βλάβη στον ενδοτράχηλο Παρ όλα αυτά βέβαια επειδή σπάνια η υπολειμματική αυτή αλλοίωση είναι κατά πολύ βαρύτερης μορφής διηθητική απ ό τι η κύρια βλάβη η διενέργεια απλής υστερεκτομίας στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα αποτελεί επαρκή θεραπευτική αντιμετώπιση αν και όχι οπωσδήποτε αναγκαία δ Σε περιπτώσεις όπου τα κολποσκοπικά ευρήματα δεν συμφωνούν με τα κυτταρολογικά δηλ είναι ενδεικτικά χαμηλότερου βαθμού βλάβης ή και καθόλου βλάβης στον τράχηλο θα πρέπει να ακολουθήσει η ιστολογική διερεύνηση της περιοχής με ενδοτραχηλική απόξεση Endocervical Curettage ECC και λήψη βιοψιών υπό κολποσκοπικό έλεγχο από τη ζώνη μετάπτωσης Αν η ιστολογική εξέταση του υλικού δείξει σοβαρού βαθμού βλάβη CIN II III ή CGIN θα πρέπει να ακολουθήσει θεραπεία κατά προτίμηση αφαιρετική με εκτομή της βλάβης σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω Αν η ιστολογική εξέταση δείξει χαμηλού βαθμού βλάβη ή ευρήματα εντός φυσιολογικών ορίων θα ακολουθήσει επανάληψη του τεστ Παπανικολάου εντός 3 6 μηνών Αν η επανάληψη αυτή δώσει εκ νέου υψηλού βαθμού ευρήματα HSIL θα επαναληφθεί η κολποσκόπηση κλπ Αν η επανάληψη του Pap test δώσει χαμηλού βαθμού ή φυσιολογικά ευρήματα θα συνεχισθεί η παρακολούθηση με κυτταρολογικούς και κολποσκοπικούς ελέγχους ανά 6μηνο και η περαιτέρω αντιμετώπιση θα εξαρτηθεί από τα εκάστοτε αποτελέσματα Β ΧΑΜΗΛOΥ ΒΑΘΜOΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΛΛOΙΩΣΕΙΣ κατηγορίες ΙΙ w ΙΙΙ α κατά Παπανικολάου ελαφρού βαθμού δυσπλασίες CIN I ή χαμηλού βαθμού CIN ή CGIN άτυπα πλακώδη ή κυλινδρικά κύτταρα μη καθορισμένης σημασίας atypical cells of undetermined significance ASCUS atypical glandular cells of undetermined significance AGUS αλλοιώσεις ενδεικτικές HPV λοίμωξης κοιλοκυτταρική ατυπία χαμηλού βαθμού πλακώδης ενδοεπιθηλιακή βλάβη LSIL Στις περιπτώσεις που το τεστ Παπανικολάου παρέχει ενδείξεις για χαμηλού βαθμού αλλοίωση του τραχηλικού επιθηλίου οι γνώμες των συγγραφέων διίστανται όπως ήδη αναφέρθηκε ως προς την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας κολποσκόπησης ή απλώς επανάληψης της κυτταρολογικής εξέτασης μετά 3 6 μήνες Σχήμα 2 Ι Εφόσον ακολουθήσει κολποσκόπηση κεντροευρωπαϊκή λατινοαμερικανική σχολή Girardi 1994 Schneider και συνεργ 1995 Gitsch Kainz 1996 αλλά και αγγλοαμερικανικές αναφορές όπως Flannelly Kitchener 1995 Noller 1995 τότε η περαιτέρω πορεία θα εξαρτηθεί από τα εξής α αν η κολποσκόπηση έχει ικανοποιητικές προϋποθέσεις πλήρως ορατή ζώνη μετάπτωσης και δώσει φυσιολογικά ευρήματα θα ακολουθήσει απλή παρακολούθηση της γυναίκας με κυτταρολογικές και κολποσκοπικές εξετάσεις ανά 3 6 μήνες επί 1 χρόνο β αν η κολποσκόπηση έχει ικανοποιητικές προϋποθέσεις πλήρως ορατή ζώνη μετάπτωσης και δώσει μη φυσιολογικά ευρήματα άτυπα χαμηλού ή υψηλού βαθμού σύμφωνα με τις διάφορες ταξινομήσεις των κολποσκοπικών ευρημάτων Hinselmann 1954 Reid Scalzi 1985 Stafl Wilbanks 1991 θα ακολουθήσουν βιοψίες από τις ύποπτες περιοχές και ίσως ενδοτραχηλική απόξεση η αξία της ενδοτραχηλικής απόξεσης αμφισβητείται από ορισμένους θεωρείται δε ότι έχει πιθανόν μεγαλύτερη εξειδίκευση αλλά αρκετά μικρότερη ευαισθησία από την απλή λήψη υλικού από τον ενδοτράχηλο με ψήκτρα cytobrush Anderson και συνεργ 1988 Νoller 1995 Αν η ιστολογική εξέταση του ληφθέντος υλικού είναι ενδεικτική υψηλού βαθμού βλάβης θα ακολουθήσει θεραπεία κωνοειδής εκτομή ή LLETZ LEEP ενώ αντίθετα αν είναι ενδεικτική χαμηλού βαθμού βλάβης ή εντός φυσιολογικών ορίων θα ακολουθήσει απλή παρακολούθηση της γυναίκας με κυτταρολογικές και κολποσκοπικές εξετάσεις ανά 3 6 μήνες επί 1 έτος γ αν η κολποσκόπηση δεν έχει ικανοποιητικές προϋποθέσεις ζώνη μετάπτωσης μη πλήρως ορατή θα ακολουθήσει ενδοτραχηλική απόξεση και πιθανόν βιοψίες από ύποπτες ορατές περιοχές Αν πιστοποιηθεί ιστολογικά υψηλού βαθμού βλάβη θα ακολουθήσει θεραπεία όπως παραπάνω ενώ σε χαμηλού βαθμού βλάβη ή φυσιολογικά ευρήματα θα ακολουθήσει παρακολούθηση της γυναίκας όπως παραπάνω ΙΙ Εφόσον δεν ακολουθήσει κολποσκόπηση βορειοαμερικανική βρεττανική σχολή Kitchener 1991 ACOG 1993 Prendiville Walker 1995 Hatch Hacker 1996 Ferenczy 1997a τότε αρχικά θα επαναληφθεί το τεστ Παπανικολάου μετά 6 μήνες α Αν το δεύτερο τεστ είναι φυσιολογικό θα παρακολουθηθεί η γυναίκα κυτταρολογικά με τον ίδιο ρυθμό 6μηνο μέχρι 2 έτη β Αν στο 2ετές αυτό χρονικό διάστημα ξαναπαρουσιαστεί τεστ Παπανικολάου με χαμηλού ή και υψηλού βαθμού αλλοιώσεις θα ακολουθήσει κολποσκόπηση και η ανάλογη περαιτέρω πορεία Αν δεν ξαναπαρουσιαστεί μη φυσιολογικό τεστ η γυναίκα θα επανέλθει στον τακτικό ρυθμό κυτταρολογικής παρακολούθησης ανά έτος Fink 1988 ACOG 1993 γ Αν το δεύτερο τεστ 6 μήνες μετά το πρώτο παρουσιάσει χαμηλού ή και υψηλού βαθμού κυτταρικές αλλοιώσεις θα ακολουθήσει κολποσκόπηση και η ανάλογη περαιτέρω πορεία Τελευταία προτείνεται ο διαχωρισμός των γυναικών με Pap test χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων σε δύο ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου ανάλογα με διάφορους παράγοντες κινδύνου που τις χαρακτηρίζουν και η αντίστοιχη διαφοροποίηση της αντιμετώπισής τους Ferenczy 1997a Oι παράγοντες αυτοί είναι η ηλικία 25 25 ετών η αξιοπιστία ως προς την τακτική προσέλευση για έλεγχο το ιστορικό μη φυσιολογικού Pap test ή αντίστοιχης θεραπείας στον τράχηλο οι σεξουαλικές συνήθειες της γυναίκας μονογαμικές ή πολυγαμικές σχέσεις ο κλινικά ύποπτος τράχηλος και κυτταρολογικά δεδομένα επιβαρυνόμενα συχνά με υψηλά ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων Ferenczy Jenson 1996 καθώς κατά ορισμένους και το κάπνισμα Prendiville Walker 1995 Έτσι σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτούς αν βρεθεί δεύτερο κατά συνέχεια Pap test με χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις η γυναίκα αποστέλλεται προς κολποσκόπηση μόνον εάν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου με βάση τους παραπάνω παράγοντες Αν ανήκει στην ομάδα χαμηλού κινδύνου θα επαναληφθεί το τεστ μετά 6 μήνες και μόνον εάν είναι και αυτό το τρίτο κατά σειρά μη φυσιολογικό θα παραπεμφθεί προς κολποσκόπηση ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘOΔOΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤOΥ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚOΛΑOΥ Κατά την αρχική κυτταρολογική εξέταση του τραχηλικού επιχρίσματος κάθε γυναίκας τα αποτελέσματα όπως αναφέρθηκε μπορεί να ευρίσκονται εντός των ευρέων φυσιολογικών ορίων να είναι ενδεικτικά χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων υψηλού βαθμού αλλοιώσεων ή και διηθητικού καρκίνου Στην πρώτη περίπτωση δεν τίθεται φυσικά θέμα χειρουργικής θεραπευτικής αντιμετώπισης Αντίθετα οι υψηλού βαθμού κυτταρολογικές αλλοιώσεις πρέπει κατά τεκμήριο να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά και μάλιστα χειρουργικά σύμφωνα με τους αλγόριθμους που αναφέρθηκαν παραπάνω λόγω του ότι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των αλλοιώσεων αυτών αν παραμείνει χωρίς θεραπεία θα εξελιχθεί σύντομα σε διηθητικό καρκίνο Σχετικά με τις περιπτώσεις κυτταρολογικής υποψίας διηθητικού καρκινώματος του τραχήλου δεν τίθεται φυσικά αμφιβολία ως προς την αναγκαιότητα και τον τρόπο αντιμετώπισης Σε χαμηλού όμως βαθμού κυτταρολογικές αλλοιώσεις έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι και στο 80 των περιπτώσεων μπορεί να παρατηρηθεί αυτόματη υποστροφή σε χρονικό διάστημα 15 ετών Oestor 1993 Syrjaenen 1996 1997 αλλά ταυτόχρονα μέχρι και 10 20 των περιπτώσεων αυτών στην πραγματικότητα είναι ήδη υψηλού βαθμού βλάβες ή και διηθητικός καρκίνος κατά τον χρόνο της λήψης του Pap test ψευδώς αρνητικά Pap test Greenberg και συνεργ 1995 Παράλληλα 11 33 των περιπτώσεων με ASCUS ή χαμηλού βαθμού SIL παρουσίασαν επιδείνωση σε CIN III σε προοπτικές μελέτες Lorincz και συνεργ 1990 Courtial και συνεργ 1991 Kitchener και συνεργ 1991 Koutsky και συνεργ 1992 Liu και συνεργ 1995 Syrjaenen και συνεργ 1996 Syrjaenen 1997 Αλλά και αντίστροφα περίπου το 50 των γυναικών με διηθητικό καρκίνο του τραχήλου ο οποίος ανακαλύφθηκε μέσω της προληπτικής κυτταρολογικής εξέτασης του τραχήλου είχαν στο ιστορικό των τελευταίων δυο τριών χρόνων ένα τεστ Παπανικολάου με κυτταρικές ατυπίες Greenberg και συνεργ 1995 Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ένα σεβαστό ποσοστό γυναικών με ενδείξεις χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων στο Pap test ευρίσκεται ουσιαστικά σε κίνδυνο να έχει ή να εκδηλώσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ενδοεπιθηλιακή βλάβη υψηλού βαθμού ή και διηθητικό καρκίνο στον τράχηλο Επιμένοντας στην άποψη να μην εφαρμόζουν την κολποσκόπηση σ όλες αυτές τις περιπτώσεις κυρίως για λόγους κόστους προσπάθησαν οι αγγλόφωνοι συγγραφείς παράλληλα όμως και άλλοι να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν άλλου είδους διαγνωστικά τεστ με όσο το δυνατόν υψηλότερη αξιοπιστία εύκολη διενέργεια και ταυτόχρονα χαμηλό κόστος με στόχο να αναγνωρίσουν μέσα από το σύνολο των γυναικών με τις χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις αυτές τις γυναίκες που ευρίσκονται ουσιαστικά σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη διηθητικής νεοπλασίας στον τράχηλο Έτσι κατά τη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ως συμπληρωματικές εξεταστικές μέθοδοι η ανίχνευση και τυποποίηση του HPV DNA HPV test η τραχηλοσκόπηση cervicography η ανίχνευση ανευπλοειδικών πυρήνων DNA ploidy και ο πολικός δείκτης polar probe 1 HPV test Ανίχνευση και τυποποίηση του HPV DNA Όπως ήδη αναφέρθηκε η αναγνώριση της αιτιολογικής δράσης του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων στη διαδικασία καρκινογένεσης στον τράχηλο της μήτρας και η πιστοποίηση του ογκογόνου δυναμικού ορισμένων μόνο τύπων του ιού αυτού οδήγησε όπως ήταν επόμενο στον έλεγχο ύπαρξης του ιού και ιδιαίτερα της ύπαρξης των ογκογόνων τύπων του σε σειρά περιπτώσεων με προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου Koutsky και συνεργ 1992 Oestor 1993 Agorastos και συνεργ 1995 Στόχος των πολυάριθμων αυτών μελετών κατά την τελευταία δεκαετία ήταν η αναζήτηση του κατά πόσον η ανίχνευση ή μη των ειδικών για κάθε τύπο περιοχών του HPV DNA μπορούσε να συσχετισθεί αφενός με τη βαρύτητα της υπάρχουσας αλλοίωσης και αφετέρου με την πρόγνωση της νόσου γεγονός το οποίο ελέγχθηκε με μακροχρόνια παρακολούθηση των περιπτώσεων αυτών Syrjaenen και συνεργ 1996 Oι μέθοδοι αυτές ελέγχου του HPV DNA βασίστηκαν σε ειδικές εξεταστικές τεχνικές της μοριακής βιολογίας όπως southern blotting dot blotting in situ υβριδισμό PCR PCR ανάστροφης μεταγραφής RT PCR SHARP είδος PCR και hybride captureTM HCS Lorincz και συνεργ 1990 1996 1997 Aγοραστός Παπανικολάου 1990 Lambropoulos και συνεργ 1994 Manos και συνεργ 1997 Η τελευταία μάλιστα μέθοδος Digene Corporation Silver Spring Maryland USA σχετικά απλή σύντομη με λιγότερο κόστος με μεγαλύτερη εξειδίκευση και μικρότερη ευαισθησία από την PCR γεγονός επιθυμητό στην περίπτωση αυτή λόγω του γνωστού προβλήματος των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας άρχισε πρόσφατα να εφαρμόζεται και για κλινικούς σκοπούς στις ΗΠΑ σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη με βάση τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης του τραχήλου Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής και μάλιστα της λεγόμενης 2ης γενιάς hybride capture hybride capture microplate HCM που ανιχνεύει ένα σύνολο cocktail 13 ογκογόνων HPV τύπων 16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 και 68 είναι η δυνατότητα και της ποσοτικής εκτίμησης του ιικού φορτίου στο κυτταρικό υλικό της βλάβης η μέθοδος είναι σε θέση να ανιχνεύσει 1000 HPV γονιδιώματα ανά αντίδραση Lorincz 1997 Παρ όλα αυτά άλλοι συγγραφείς προτιμούν τη λεγόμενη ποσοτική PCR για την εφαρμογή του HPV test λόγω της μεγαλύτερής της ευαισθησίας Jakobs και συνεργ 1996 Meijer και συνεργ 1997 Η ανίχνευση κατ ουσία μόνον των ογκογόνων τύπων του HPV η παρουσία των μη ογκογόνων τύπων δεν επιβαρύνει κατά πολύ την πρόγνωση μιας ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης έχει εισαχθεί ήδη σε πολλούς αλγόριθμους διαγνωστικής προσέγγισης των αλλοιώσεων του τραχηλικού επιθηλίου κατά κανόνα δε η εφαρμογή αυτού του HPV test αφορά μόνο σε περιπτώσεις χαμηλού βαθμού κυτταρολογικών αλλοιώσεων οι υψηλού βαθμού κυτταρολογικές αλλοιώσεις πρέπει όπως αναφέρθηκε να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη ογκογόνων HPV τύπων αν και αυτή θεωρείται πλέον δεδομένη Σε χαμηλού βαθμού κυτταρολογικές αλλοιώσεις ο χρόνος της εφαρμογής του HPV test διαφοροποιείται και πάλι ανάλογα με το αν επί μη φυσιολογικού τεστ Παπανικολάου ή και ως εξέταση ρουτίνας εφαρμόζεται άμεσα κολποσκόπηση ευρωπαϊκή λατινοαμερικανική σχολή ή εάν η κολποσκόπηση είναι η εξέταση της οποίας ο αριθμός εφαρμογών πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερος βορειοαμερικανική βρεττανική σχολή Σύμφωνα με την τελευταία αυτή άποψη Wright και συνεργ 1995 Cox και συνεργ 1995 Lorincz 1996 Ferenczy 1997a σε όλες τις γυναίκες με χαμηλού βαθμού ευρήματα στο επαναληπτικό Pap test μετά 6μηνο από το αρχικό πρέπει να διενεργείται το HPV test Σχήμα 3 Επί θετικού HPV test μόνον οι γυναίκες με ηλικία άνω των 25

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/scientificpapers/248-abnormal-pap-smear-treatment (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Στα ίχνη της καρκινογένεσης στον τράχηλο: Νέο σκεπτικό και νέες τεχνολογίες για την ανίχνευση γυναικών υψηλού κινδύνου, Θ. Aγοραστός
  του ιού είναι κατά πολύ υψηλότερος σε νέες γυναίκες 30 ετών απ ό τι σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας Η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών και η συχνότερη εναλλαγή σεξουαλικών συντρόφων κατά την νεαρά ηλικία θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες για την κατανομή αυτή της συχνότητας ανίχνευσης του ιού κατανομή η οποία συμπίπτει κατ ουσίαν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές Κατά συνέπεια τα ποσοστά των ψευδώς θετικών ως προς την ανίχνευση γυναικών με υψηλόβαθμη αλλοίωση HPV tests ήταν υψηλότερα αυτών του τεστ Παπανικολάου δηλ η ειδικότητα της μεθόδου ήταν χαμηλότερη Βέβαια η διαφορά ευαισθησίας μεταξύ των δύο μεθόδων ήταν σαφώς μεγαλύτερη απ ό τι η διαφορά ειδικότητας Εξ άλλου είναι σαφές ότι σε ένα πρόγραμμα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου προτιμάται ως μέθοδος πρώτης γραμμής αυτή με την μεγαλύτερη ευαισθησία και έπεται αυτή με την μεγαλύτερη ειδικότητα Άρα στην περίπτωση του πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας θα έπρεπε να εφαρμοσθεί πρώτα το HPV test και σε όλες τις HPV θετικές περιπτώσεις δηλ σε όλες τις γυναίκες που είχαν προσβληθεί από ογκογόνα στελέχη του ιού να ακολουθήσει το τεστ Παπανικολάου για να διαπιστωθεί σε πόσες από τις γυναίκες φορείς του ιού αυτός είχαν αλλοιώσει τα κύτταρα του τραχηλικού τους επιθηλίου Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει αυτές να ελεγχθούν περαιτέρω με κολποσκόπηση και πιθανώς βιοψία και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα όπου αυτό ενδείκνυται Όσον αφορά στις γυναίκες που ενώ είναι θετικές στο HPV test εντούτοις δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις στον τράχηλο προφανώς πρόκειται για γυναίκες οι οποίες απλώς έχουν μολυνθεί από τον ιό χωρίς όμως να κινδυνεύουν διότι στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η λοίμωξη αυτή θα αντιρροπισθεί από την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού και θα αποδράμει σε 1 2 χρόνια οπότε κατά κανόνα θα αρνητικοποιηθεί και το HPV test Ως εκ τούτου ενώ το HPV test προτάθηκε για εφαρμογή στο πλαίσιο μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου σε γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών μάλιστα στις ΗΠΑ εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή Food and Drug Administation FDA η εφαρμογή του μαζί με το τεστ Παπανικολάου ως συνδυασμένης μεθόδου screening σε γυναίκες 30 ετών δεν θεωρήθηκε αρχικά σκόπιμη η εφαρμογή του και σε νέες γυναίκες 30 ετών για να μην υπάρξει άσκοπη πρόκληση ανησυχίας και κόστους σε γυναίκες οι οποίες ουσιαστικά δεν κινδυνεύουν Δεν πρέπει εξ άλλου να διαφεύγει της προσοχής ότι και οι οδηγίες όσον αφορά στην ηλικία έναρξης διενέργειας του τεστ Παπανικολάου ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κρατών οι αρμόδιες αρχές των οποίων προφανώς λαμβάνουν υπ όψιν με διαφορετικά κριτήρια το μέγεθος της επικινδυνότητας μιας νέας γυναίκας να αναπτύξει καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας Παρ όλα αυτά και ενώ δημοσιεύονται αντικρουόμενες γνώμες όσον αφορά στην ηλικία έναρξης διενέργειας του HPV test η άποψη ότι η μέθοδος αυτή γενικά υπερτερεί του τεστ Παπανικολάου ως μέθοδος screening πρώτης γραμμής αρχίζει να κερδίζει έδαφος βασιζόμενη σε επάλληλες αλληλοεπιβεβαιούμενες δημοσιεύσεις Μάλιστα ορισμένοι προτεινόμενοι αλγόριθμοι θεωρούν ότι το HPV test πρέπει να εφαρμόζεται μόνο του στην ηλικία των 25 ετών ως αρχική εξέταση μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου και ενώ οι HPV αρνητικές γυναίκες θα πρέπει να καλούνται να επανεξετασθούν και πάλι με HPV test μετά από 5 περίπου χρόνια τόσο διαρκεί η προστασία ενός αρνητικού HPV test οι HPV θετικές γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ Παπανικολάου ως μέθοδο διαλογής για τον εντοπισμό των γυναικών σε κίνδυνο δηλ αυτών με αλλοιώσεις στον τράχηλο Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια στην διεθνή βιβλιογραφία ο όρος HPV test χρησιμοποιείται για να δηλώσει περισσότερες της μιας μοριακές εξετάσεις οι οποίες διαφέρουν τόσο ως προς την μεθοδολογία όσο και ως προς την μορφή των αποτελεσμάτων τους Έτσι ως HPV test αναφέρεται τόσο η ανίχνευση και η ταυτόχρονη τυποποίηση genotyping με την βοήθεια αυτοματοποιημένης ή μη εφαρμογής της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης Polymerase Chain Reaction PCR του DNA ενός ή περισσότερων από τους 35 40 HPV τύπους που προσβάλλουν συνήθως το γεννητικό σύστημα όσο και ο έλεγχος θετικότητας μίας ομάδας 13 ογκογόνων τύπων HPV16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 68 την οποία ανιχνεύουν η πλέον διαδεδομένη και εγκεκριμένη από τo FDA μέθοδος Hybrid Capture2 Qiagen αλλά και η μέθοδος Amplicor Roche χωρίς ωστόσο και στις δύο μεθόδους να εντοπίζεται ο τύπος ή οι τύποι που υπάρχουν στο εξεταζόμενο υλικό Παρ όλον ότι οι πρώτες επιδημιολογικές μελέτες αλλά και οι μετέπειτα δηλ το γεγονός ότι το DNA του τύπου HPV 16 ανιχνεύθηκε στο 50 55 των εξετασθέντων καρκίνων τραχήλου του τύπου 18 στο 15 20 του τύπου 45 στο 6 7 κ ο κ πιστοποιούσαν την διαφορά στο ογκογόνο δυναμικό των διαφόρων ογκογόνων τύπων του HPV υπήρχε γενικότερα η θεώρηση ότι δεν ενδιέφερε τόσο πολύ η γνώση του μεμονωμένου τύπου στην κάθε περίπτωση αλλά αρκούσε μόνο η διάκριση μεταξύ ογκογόνων και μη ογκογόνων τύπων του ιού για να εκτιμήσει κανείς τον υπάρχοντα ή μη κίνδυνο της μεμονωμένης περίπτωσης Κατ αρχάς είναι γενικά αποδεκτό ότι η μόλυνση του τραχήλου μιας γυναίκας από μη ογκογόνο ή χαμηλού κινδύνου τύπο του ιού δεν την εντάσσει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας Για τον λόγο αυτό πολλές μελέτες με μεγάλο αριθμό γυναικών που διενεργήθηκαν για να ελέγξουν την αξία του λεγόμενου HPV test στην ανίχνευση γυναικών με υψηλόβαθμη αλλοίωση επί υπάρξεως άτυπων ή ελαφρού βαθμού παθολογικών κυτταρολογικών ευρημάτων ALTS trial ή στην ανίχνευση γυναικών με υπολειπόμενη νόσο ή υποτροπή κατά την διάρκεια της παρακολούθησής τους μετά από χειρουργική αντιμετώπιση CIN βασίστηκαν σε μεθόδους που ανίχνευαν γενικά ογκογόνους τύπους χωρίς επί μέρους τυποποίηση κυρίως Hybrid Capture2 Στις περιπτώσεις μη φυσιολογικών κυτταρολογικών ευρημάτων και δεδομένης της σχετικά χαμηλής ευαισθησίας του τεστ Παπανικολάου η επί πλέον ύπαρξη και μόνο ογκογόνου ων τύπου ων στον τράχηλο ανεξάρτητα από τον τύπο αυτόν καθ εαυτό σε συνδυασμό με τα μη φυσιολογικά κυτταρολογικά ευρήματα αρκεί για να εντάξει την γυναίκα σε ομάδα υψηλού κινδύνου γεγονός το οποίο απαιτεί την διαλεύκανση της κατάστασης με περαιτέρω εξετάσεις κολποσκόπηση βιοψία κλπ Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις παρακολούθησης μετά από χειρουργική θεραπεία CIN όπου η ούτως ή άλλως λόγω του ιστορικού ευρισκόμενη σε υψηλό κίνδυνο γυναίκα όταν αποδειχθεί ότι είναι θετική σε ογκογόνο τύπο

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/scientificpapers/249-cervical-cancer-carcinogenesis-new-thinking-new-technologies (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • L. Gissmann - Νέα προφυλακτικά, θεραπευτικά και χιμαιρικά HPV εμβόλια: Ποιες είναι οι προοπτικές?
  HPV εμβόλια Ποιες είναι οι προοπτικές Εκτύπωση L Gissmann Νέα προφυλακτικά θεραπευτικά και χιμαιρικά HPV εμβόλια Ποιες είναι οι προοπτικές Ομιλία του L Gissmann σχετικά με τις προοπτικές των νέων

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/video-sci/239-l-gissmann-new-prophylactic-therapeutic-and-chimeric-hpv-vaccines-what-are-the-perspectives?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Ε. Παρασκευαίδης - Κατανοώντας τα οφέλη του εμβολιασμού: Ο σύγχρονος ρόλος του γυναικολόγου στην πρόληψη των νοσημάτων που προκαλεί ο ιός HPV.
  του γυναικολόγου στην πρόληψη των νοσημάτων που προκαλεί ο ιός HPV Εκτύπωση Ε Παρασκευαίδης Κατανοώντας τα οφέλη του εμβολιασμού Ο σύγχρονος ρόλος του γυναικολόγου στην πρόληψη των νοσημάτων που προκαλεί ο ιός HPV Ομιλία του Ε Παρασκευαίδη σχετικά με τον

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/video-sci/240-e-paraskevaidis-realising-the-advantages-of-hpv-vaccination?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • J. Cuzick: Αξιολόγηση των διαφόρων HPV tests για τον πληθυσμιακό έλεγχο πρώτης γραμμής με στόχο την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
  του τραχήλου Εκτύπωση Παρακολουθήστε εδώ την ομιλία του κ Cuzick J Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου Αγγλίας για τον Καρκίνο Ινστιτούτου Wolfson Προληπτικής Ιατρικής Queen Mary s Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής Λονδίνου με τίτλο Αξιολόγηση των διαφόρων HPV tests για τον πληθυσμιακό

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/video-sci/470-cuzick?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Ε. Διακομανώλης - Η παγκόσμια επίπτωση HPV σχετιζομένων νοσημάτων. Ο ρόλος και οι προοπτικές του τετραδύναμου εμβολίου.
  Ο ρόλος και οι προοπτικές του τετραδύναμου εμβολίου Εκτύπωση Ε Διακομανώλης Η παγκόσμια επίπτωση HPV σχετιζομένων νοσημάτων Ο ρόλος και οι προοπτικές του τετραδύναμου εμβολίου Ομιλία του κ Ε Διακομανώλη σχετικά με την επίπτωση των HPV νοσημάτων παγκοσμίως αλλά και

  Original URL path: http://hpvsociety.gr/index.php/specialists/video-sci/241-e-diakomanolis-world-prevalence-of-hpv-related-diseases?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-11)
  Open archived version from archive