archive-gr.com » GR » H » HHF-GREECE.GR

Total: 229

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION
  τροφ μων Η παρξη ποικιλ ας τροφ μων στη διατροφ ελαχιστοποιε την πιθαν τητα να υπ ρξει σημαντικ λλειψη συγκεκριμ νου θρεπτικο συστατικο οι βιολογικ ς ιδι τητες του οπο ου μπορε να μην χουν μ χρι σ μερα αναγνωριστε Ακ μη και τρ φιμα που δε συνιστ νται ιδια τερα δεν θα πρ πει να αποκλε ονται τελε ως απ τη διατροφ καθ ς μπορε να παρ χουν να

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/dietarygr7.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive


 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION
  φρο τα παρ χουν σημαντικ ς ποσ τητες διαιτητικ ν ιν ν πολλ μικροδιατροφικ στοιχε α κ λιο ασβ στιο βιταμ νη C βιταμ νη B6 καρωτινοειδ βιταμ νη E φυλλικ ξυ πως και λλα συστατικ με αντιοξειδωτικ ς ιδι τητες Τα χ ρτα τα οπο α κατατ σσονται στα λαχανικ και αποτελο ν μ ρος της παραδοσιακ ς διατροφ ς του Ελληνα παρουσι ζουν ιδια τερο ενδιαφ ρον καθ ς αποτελο ν πλο σια πηγ αντιοξειδωτικ ν ουσι ν Τα λαχανικ μπορο ν να καταναλ νονται ε τε μαγειρευμ να με ελαι λαδο ε τε ωμ με τη μορφ σαλ τας Οσπρια Τα σπρια καταναλ νονται σπ νια στις περισσ τερες χ ρες γιαυτ και σπ νια αναφ ρονται ξεχωριστ στις αντ στοιχες διατροφικ ς οδηγ ες Στην Ελλ δα μως το ελαι λαδο επιτρ πει την παρασκευ γευστικ ν φαγητ ν με σπρια Τα σπρια διαθ τουν μερικ απ τα υγιειν χαρακτηριστικ των λαχανικ ν και επιπλ ον παρ χουν πρωτε νες σχετικ μ τριας βιολογικ ς αξ ας Συνιστ ται η καταν λωση κατ μ σο ρο μιας μικρομερ δας παρ ημ ρα Τρεις μικρομερ δες οσπρ ων την εβδομ δα μαγειρευμ νων σε ελαι λαδο αντιστοιχο ν σε κ τι περισσ τερο απ μ α μερ δα οσπρ ων εστιατορ ου Μυρωδικ H ρ γανη ο βασιλικ ς το θυμ ρι και λλα μυρωδικ που φ ονται στην Ελλ δα αποτελο ν εξαιρετικ πηγ αντιοξειδωτικ ν ουσι ν και συνιστο ν να ε γευστο υποκατ στατο του αλατιο στην προετοιμασ α των φαγητ ν Κρ ας και αυγ Η καταν λωση πουλερικ ν αυγ ν και κ κκινου κρ ατος δεν θα πρ πει να ξεπερν κατ μ σο ρο τη μ α μικρομερ δα την ημ ρα μια πλ ρη μερ δα κ θε δε τερη ημ ρα και παραπ ρα με ωση δεν φα νεται να απειλε την καλ υγε α των ενηλ κων Το κρ ας των πουλερικ ν προτιμ ται απ το κ κκινο κρ ας εν τα αυγ συμπεριλαμβανομ νων και αυτ ν που χρησιμοποιο νται στη μαγειρικ και τη ζαχαροπλαστικ δεν θα πρ πει να ξεπερνο ν τα τ σσερα την εβδομ δα Κατ συν πεια να τομο μπορε να καταναλ νει 3 αυγ την εβδομ δα και 2 μερ δες την εβδομ δα κρ ας πουλερικ ν Ψ ρια και θαλασσιν Τα ψ ρια και τα θαλασσιν θα μπορο σαν να υποκαταστ σουν το κρ ας και τα αυγ αλλ γαστρονομικο πρακτικο και οικονομικο περιορισμο υπαγορε ουν τη σ σταση για μια περ που μικρομερ δα την ημ ρα δηλαδ τρε ς μερ δες την εβδομ δα Γαλακτοκομικ προ ντα Καταν λωση κατ μ σο ρο δ ο μικρομερ δων γαλακτοκομικ ν την ημ ρα με τη μορφ τυριο παραδοσιακο γιαουρτιο και γ λακτος φα νεται να ε ναι συμβατ με την υγε α και τις γαστρονομικ ς συν θειες των Ελλ νων Προστιθ μενα λιπ δια Το ελαι λαδο θα πρ πει να χρησιμοποιε ται ποτε ε ναι

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/dietarygr8.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive

 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION
  μων πρ πει να καλ πτουν τουλ χιστον τη μ ση αν γκη πρ σληψης AR για κ θε θρεπτικ συστατικ Commission of the European Communities 1993 Για την επαλ θευση της βασικ ς αυτ ς προ π θεσης υπολογ στηκε για κ θε μ α απ τις ομ δες τροφ μων η σταθμισμ νη μ ση περιεκτικ τητα σε θρεπτικ συστατικ Η στ θμιση γινε με β ση τη

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/dietarygr9.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive

 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION
  ες για εν λικες στην Ελλ δα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αν τατο Ειδικ Επιστημονικ Συμβο λιο Υγε ας 1999 Διαγραμματικ απεικ νιση των διατροφικ ν συστ σεων σε επ πεδο τροφ μων Η διαγραμματικ απεικ νιση σε μορφ πυραμ δας ε ναι γενικ συμβατ με αυτ ν που προτ θηκε απ τους Willett και συνεργ τες αλλ χει μικρ ς διαφοροποι σεις που υπαγορε θηκαν απ πρ σφατες επιστημονικ ς ρευνες και παρ χει ποσοτικοποιημ νες οδηγ ες Σχ μα Αξ ζει να επισημανθο ν ορισμ να πρ σθετα στοιχε α Μην ξεπερν τε το επιθυμητ β ρος για το ψος σας Τρ τε αργ κατ προτ μηση σε συγκεκριμ νες ρες της ημ ρας χωρ ς γχος και με τη συντροφι προσφιλ ν προσ πων Προτιμ τε φρο τα ξηρο ς καρπο ς και χι γλυκ σματα στα ενδι μεσα μικρογε ματα Προτιμ τε ψωμ ζυμαρικ ολικ ς αλ σεως Προτιμ τε το νερ και χι τα αναψυκτικ Οι υγιε ς εν λικες πλην των εγκ ων δε χρει ζονται διατροφικ συμπληρ ματα βιταμ νες ιχνοστοιχε α κλπ ταν ακολουθο ν μια ισορροπημ νη διατροφ Τα υποθερμιδικ light τρ φιμα δεν αποτελο ν υποκατ στατο της φυσικ ς

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/dietarygr10.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive

 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION
  of Death and Coronary Heart Disease Cambridge Harvard University Press Keys A Menotti A Karvonen MJ Aravanis C Blackburn H Buzina R et al 1986 The diet and 15 year death rate in the Seven Countries Study Am J Epidemiol 124 903 15 Kouris Blazos A Gnardellis Ch Wahlqvist ML Trichopoulos D Lukito W Trichopoulou A 1999 Are the advantages of the Mediterranean diet transferable to other populations A cohort study in Melbourne Australia Brit J Nutr 82 57 61 Lagiou P Wuu J Trichopoulou A Hsieh C c Adami H O Trichopoulos D 1999 Diet and benign prostatic hyperplasia a study in Greece Urology 54 284 90 Manousos O Day NE Tzonou A Papadimitriou C Kapetanakis A Polychronopoulou Trichopoulou A Trichopoulos D 1985 Diet and other factors in the aetiology of diverticulosis an epidemiological study in Greece Gut 26 544 549 National Research Council 1989 Diet and Health Implications for reducing chronic disease risk National Academy Press Washington DC USA Osler M Schroll M 1997 Diet and mortality in a cohort of elderly people in a North European Community Int J Epidemiol 26 155 159 Platz EA Giovannucci E Rimm EB Rockett HR Stampfer MJ Colditz EA Willett WC 1997 Dietary fiber and distal colorectal adenoma in men Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6 661 670 Rimm EB Ascherio A Giovannucci E Spiegelman D Stampfer MJ Willett WC 1996 Vegetable fruit and cereal fiber intake and risk of coronary heart disease among men JAMA 275 447 51 Roma Giannikou E Adamidis D Gianniou M Nikolara R Matsaniotis N 1997 Nutritional survey in Greek children nutrient intake Eur J Clin Nutr 51 273 85 Trichopoulos D Ouranos G Day NE Tzonou A Manousos O Papadimitriou C Trichopoulos A 1985 Diet and cancer of the stomach a case control study in Greece Int J Cancer 36 291 297 Τριχ πουλος Δ Σκαλκ δης Ι Τριχοπο λου Α Τουλο μη Π Σο λιου Δ 1989 Η υγε α των Ελλ νων Χθες σ μερα α ριο Materia Medica Greca 17 315 320 Trichopoulos D Tzonou A Katsouyanni K Trichopoulou A 1991 Diet and cancer the role of case control studies Ann Nutr Metab 35 Suppl 1 89 92 Τριχοπο λου A 1992 Π νακες συνθ σεως τροφ μων και Ελληνικ ν φαγητ ν Αθ να Υγειονομικ Σχολ Αθην ν Trichopoulou A 1992 Monitoring food intake in Europe a food data bank based on household budget surveys Eur J Clin Nutr 46 Suppl 5 S3 S8 Trichopoulou A ed 1997 Nutrition in Europe Nutrition policy and public health in the European Community and models for European eating habits on the threshold of the 21st century Scientific and Technological Options Assessment STOA European Parliament Directorate General for Research Luxembourg Trichopoulou A Efstathiadis P 1989 Changes of nutrition patterns and health indicators at the population level in Greece Am J Clin Nutr 49 1042 7 Trichopoulou A Katsouyanni K Gnardellis Ch 1993 The traditional Greek diet Eur J Clin Nutr 47 suppl 1 S76 S81 Trichopoulou

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/dietarygr11.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive

 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION - ESCAPE
  existing nutrition monitoring systems FOOD COMPOSITION TABLES Π νακες Συνθ σεως Τροφ μων Τ τλος Επίσκεψη μαθητών της Β τάξης τού Α Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης Τοποθεσ α Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας Αθήνα Ελλάδα Ημερομην α 20 Φεβρουαρίου 2015 Περιγραφ Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 μαθητές της Β τάξης τού Α Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης επισκέφθηκαν το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας ΕΙΥ Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ερευνητικής τους εργασίας με τίτλο

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/ars15_gr.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive

 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION - ESCAPE
  targeted action on the diet and health of the Greek population ANEMOS Expansion update of existing nutrition monitoring systems FOOD COMPOSITION TABLES Π νακες Συνθ σεως Τροφ μων Τ τλος Ημερίδα Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις για ηλικιωμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τοποθεσ α Συντονισμένο Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Commission Joint Research Centre Ίσπρα Ιταλία Ημερομην α 23 24 Οκτωβρίου 2014 Περιγραφ Σκοπός της ομάδας εργασίας ήταν η

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/ispra_gr.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive

 • HELLENIC HEALTH FOUNDATION - ESCAPE
  ANEMOS Expansion update of existing nutrition monitoring systems FOOD COMPOSITION TABLES Π νακες Συνθ σεως Τροφ μων Τ τλος ΙΙΙ Παγκόσμιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Διατροφής Τοποθεσ α Λας Πάλμας Γκράν Κανάρια Ημερομην α 9 12 Νοεμβρίου 2014 Περιγραφ Το ΙΙΙ Παγκόσμιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Διατροφής έλαβε χώρα από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2014 στο Λας Πάλμας Γκράν Κανάρια Η Δρ Α Τριχοπούλου συμμετείχε ως ομιλήτρια στο

  Original URL path: http://www.hhf-greece.gr/gcanaria_gr.html (2015-07-15)
  Open archived version from archive