archive-gr.com » GR » H » HELMEPAJUNIOR.GR

Total: 21

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Παιδική HELMEPA
  ς επισκ φθηκαν τις παραπ νω Εκθ σεις απ σχολε α της Αθ νας και της περιφ ρειας εν την κθεση στον Πειραι επισκ πτονται επ σης σπουδαστ ς Ναυτικ ν Ακαδημι ν Πανεπιστημ ων και στελ χη της Ελληνικ ς και διεθνο ς ναυτιλ ας Απ το Σεπτ μβριο οι ενδιαφερ μενοι Εκπαιδευτικο μπορο ν να επικοινωνο ν με τα γραφε α της Παιδικ ς HELMEPA στο 210 9343088

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/members06.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Παιδική HELMEPA
  εμπειρ α που απ κτησαν τα μ λη του Συμβο λιο Αντιπροσ πων Σε περ πτωση που σε μ α γεωγραφικ περιοχ Πολλ ς Ομ δες εκτ λεσαν π νω απ 15 δραστηρι τητες και 1 απ κ θε θεματικ εν τητα ο Αρχηγ ς της Ομ δας με τις περισσ τερες συμμετ χει στο Συμβο λιο λες οι Ομ δες εκτ λεσαν τον διο αριθμ δραστηριοτ των π νω απ 15 και 1 απ κ θε θεματικ εν τητα η συμμετοχ στο Συμβο λιο θα γ νεται με κλ ρωση απ τη HELMEPA Τα μ λη του Συμβουλ ου προσκαλο νται απ τη HELMEPA και συνοδευ μενα απ ναν απ τους γονε ς τους με δαπ νες του Προγρ μματος ρχονται στην Αθ να Νο μβριο Δεκ μβριο Το Συμβο λιο εκλ γει Πρ εδρο Αντιπρ εδρο και Γραμματ α και ενημερ νεται απ Στελ χη της Παιδικ ς HELMEPA για τη χρονι που π ρασε σ μφωνα με πληροφορ ες απ τις Ομ δες που λαβαν μ ρος Κ θε μ λος του Συμβουλ ου παρουσι ζει τις εμπειρ ες της Ομ δας του και ακολουθε συζ τηση για να προκ ψουν ν ες ιδ ες για τη

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/target02.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  λειτουργε και αποτυπ στε τον σαν ζωγραφι στο χαρτ Υλικ 1 μεγ λο διαφαν ς γυ λινο δοχε ο Νερ 1 μικρ ποτ ρι Πλαστικ μεμβρ νη Σελοτ ιπ Διαδικασ α 1 Τοποθετ στε στο κ ντρο του μεγ λου γυ λινου δοχε ου το μικρ ποτ ρι 2 Ρ ξτε νερ στο μεγ λο γυ λινο δοχε ο ως 1 3 περ που προσ χοντας να μην μπει νερ μ σα στο μικρ ποτ ρι 3 Σκεπ στε το μεγ λο δοχε ο με την πλαστικ μεμβρ νη και σφραγ στε το με σελοτ ιπ 4 Τοποθετ στε το σε μ ρος που να το βλ πει ο λιος και αφ στε το για αρκετ ρα 5 Παρακολουθ στε και συζητ στε π ς βρ θηκε νερ μ σα στο μικρ ποτ ρι Προς Εκπαιδευτικο ς Για περισσ τερες πληροφορ ες βλ πετε παρ ρτημα Απ τη θεωρ α στην πρ ξη 7 Καθαρ ζω την αυλ του σχολε ου μου το δ σος το π ρκο Εκτ ς απ τις θ λασσες τα σκουπ δια επιβαρ νουν επ σης τα δ ση τα π ρκα ακ μα και τις αυλ ς των σχολε ων Προγραμματ στε καθαρισμ των παραπ νω περιοχ ν και προτρ ψτε τους υπ λοιπους μαθητ ς του σχολε ου να τις διατηρο ν καθαρ ς Η δρ ση σας μπορε να συνδυαστε με την Ευρωπα κ Ημ ρα Καθαρισμο που συντον ζει η HELMEPA στην Ελλ δα στις αρχ ς Μα ου Στο φ κελο Συνοδευτικ υλικ του Σχεδ ου Δρ σης μπορε τε να βρε τε τη Δ λωση Συμμετοχ ς και το σχετικ Δελτ ο Καταγραφ ς Απορριμμ των 8 Γνωρ ζω τους φυσικο ς μου γε τονες Κατανο στε π ς επιδρ η φ ση με τον νθρωπο ακολουθ ντας τα παρακ τω β ματα σο ασ μαντα και δεδομ να μπορε να φα νονται κ ποια πρ γματα τ σο σημαντικ ς μπορε να ε ναι ο ρ λος τους Β ματα 1 Εξορμ στε σ να κοντιν δ σος π ρκο ποτ μι λ μνη ακτ 2 Π ρτε μαζ σας να χαρτ και να μολ βι και σχηματ στε 3 στ λες Η πρ τη στ λη θα γρ φει Γε τονας η δε τερη Κοιν χαρακτηριστικ με τον νθρωπο και η τρ τη Τι μου προσφ ρει 3 Παρατηρε στε τη φ ση και καταγρ ψτε τους φυσικο ς σας γε τονες Παραδε γματα Δ ντρο χουμε να εξωτερικ περ βλημα να μας προστατε ει φλοι ς δ ρμα Μου προσφ ρει οξυγ νο δαφος Περι χει και αυτ λατα Με βοηθ ει να καλλιεργ σω τρ φιμα Τζιτζ κι Και οι δ ο τραγουδ με Μουσικ το καλοκα ρι 9 Ανακυκλ νω υλικ Οργαν στε πρ γραμμα ανακ κλωσης υλικ ν πχ αλουμιν ου χαρτιο γυαλιο πλαστικο στο σχολε ο και παροτρ νετε τους εν λικες κατο κους της περιοχ ς οικογ νεια φ λους και γε τονες να συμμετ σχουν στο πρ γραμμα Σε περ πτωση που τα συγκεντρωμ να υλικ ε ναι πολλ και δεν υπ ρχει κοντ κ ντρο ανακ κλωσης κινητοποι στε την Τοπικ Αυτοδιο κηση προς τη δημιουργ α τ τοιων κ ντρων Επ σης μπορε τε να ξεκιν σετε πρ γραμμα ανακ κλωσης οργανικ ν απορριμμ των αποφ για φλο δες φ λλα κλαδι στο προα λιο του σχολε ου δημιουργ ντας πλο σιο οργανικ λ πασμα μπαταρι ν κινητ ν τηλεφ νων και ηλεκτρονικ ν υπολογιστ ν στε τα χημικ στοιχε α που υπ ρχουν σε αυτ τα απορρ μματα να μην προκαλ σουν ρ πανση του περιβ λλοντος Στο φ κελο Συνοδευτικ υλικ του Σχεδ ου Δρ σης υπ ρχουν οδηγ ες για την παρασκευ ανακυκλωμ νου χαρτιο μ σα στην Τ ξη 10 Φωτογραφ ζω τη ρ πανση Αναφ ρω στους αρμ διους φορε ς Ρ πανση ονομ ζεται η εισαγωγ βλαβερ ν υλικ ν στο περιβ λλον που ονομ ζονται ρ ποι και δυστυχ ς χει μπει για τα καλ στη ζω μας με αποκλειστικ υπε θυνο τον νθρωπο Μπορε να π ρει πολλ ς μορφ ς και να βλ ψει την ποι τητα του α ρα του νερο και του εδ φους Πολλ πρ γματα που ε ναι χρ σιμα στους ανθρ πους πως τα αυτοκ νητα οι βιομηχαν ες η γεωργ α με λιπ σματα και φυτοφ ρμακα μπορο ν να προκαλ σουν ρ πανση και παρ λο που αυτ εντοπ ζεται κυρ ως στις μεγαλουπ λεις μπορε να δηλητηρι σει και απομακρυσμ νες περιοχ ς γιατ ταξιδε ει με τον α ρα και το νερ Χαρακτηριστικ παρ δειγμα αποτελε η συσσ ρευση πλαστικ ν κυρ ως απορριμμ των σε περιοχ ς των ωκεαν ν δημιουργ ντας πλωτ ς νησ δες σκουπιδι ν Κ ντε ρευνα στην περιοχ σας φωτογραφ στε τη ρ πανση και διαπιστ στε τι χει πληγε περισσ τερο ο α ρας το νερ το δαφος Προτε νετε λ σεις και ζητ στε να ληφθο ν τα απαρα τητα μ τρα για την καταπολ μησ της απ τους αρμ διους φορε ς Επ σης στο φ κελο Συνοδευτικ υλικ του Σχεδ ου Δρ σης υπ ρχει νας διασκεδαστικ ς τρ πος για να παγιδ ψετε την ατμοσφαιρικ ρ πανση 11 Φυτε ω κ πο κ νω Δεντροφ τευση Αφο χετε ενημερωθε για τα φυτ που ευδοκιμο ν στην περιοχ σας οργαν στε ημ ρα δεντροφ τευσης σε συνεργασ α με την Τοπικ Αυτοδιο κηση με ιδιωτικο ς φορε ς Μπορε τε ακ μη να φτι ξετε το δικ σας σχολικ κ πο και να δε τε τους κ πους σας να αποδ δουν καρπο ς Αφο πραγματοποι σετε τη δρ ση σας στε λτε μας τον αριθμ και τον τ πο επιστημονικ κοιν ονομασ α των δ ντρων που φυτ ψατε καθ ς και την ημερομην α και την περιοχ στην οπο α γινε η δρ ση 12 Καθαρ ζω εθελοντικ την ακτ και την υιοθετ Η δραστηρι τητα αυτ γ νεται με τα παρακ τω β ματα Σε περιοχ ς μακρι απ τη θ λασσα μπορε να γ νει σε ακτ λ μνης κο της ποταμο Β μα 1ο Επιλ ξτε μια κοντιν ακτ και προγραμματ στε τον καθαρισμ της σε συνεργασ α με το Δ μο την Κοιν τητα Β μα 2ο Χωριστε τε σε Ομ δες στην Τ ξη και προβλ ψτε ποια θα ε ναι τα πολυπληθ στερα απορρ μματα που θα συναντ σετε Β μα 3ο Εφοδιαστε τε με γ ντια και σακο λες και καθαρ στε την ακτ καταγρ φοντας στο ειδικ Δελτ ο Καταγραφ ς τα απορρ μματα που μαζε ετε Το Δελτ ο Καταγραφ ς βρ σκεται στο φ κελο Συνοδευτικ υλικ του Σχεδ ου Δρ σης Αφο το συμπληρ σετε στε λτε το στα γραφε α της Παιδικ ς HELMEPA Ε ναι σημαντικ η καταγραφ των Δελτ ων να γ νεται με ακρ βεια καθ ς τα στοιχε α αυτ βοηθο ν τους επιστ μονες να μελετ σουν π σα και ποια σκουπ δια καταλ γουν στις θ λασσες π ς ταξιδε ουν στους ωκεανο ς και τι μπορο με να κ νουμε για το πρ βλημα αυτ Με αυτ τον τρ πο συμβ λλετε ενεργ στην Προστασ α του Θαλ σσιου Περιβ λλοντος Β μα 4ο Συζητ στε τα αποτελ σματα απ τον καθαρισμ ακτ ς πως Ποια ταν τα περισσ τερα απορρ μματα που παρατηρ σατε Συγκρ νετε τα αποτελ σματα με τις αρχικ ς προβλ ψεις σας Απ πο προ ρχονται Απ τι υλικ ε ναι φτιαγμ να Π σο καιρ μ νουν στο περιβ λλον μ χρι να διαλυθο ν Τι επιπτ σεις μπορε να χουν Τι μπορε τε να κ νετε εσε ς στην καθημεριν τητ σας για το πρ βλημα των απορριμμ των νας καθαρισμ ς αρκε θα πρ πει να ακολουθ σουν κι λλοι Β μα 5ο Αν πιστε ετε τι νας καθαρισμ ς δεν ε ναι αρκετ ς για την προστασ α της συγκεκριμ νης ακτ ς πως συμβα νει σχεδ ν π ντα υιοθετ στε την Κατασκευ στε με απλ υλικ μια πινακ δα με περιβαλλοντικ μ νυμα και τοποθετ στε τη στην ακτ στε να ε ναι φανερ η υιοθεσ α απ το σχολε ο σας Επαναλ βετε τους καθαρισμο ς σε τακτ χρονικ διαστ ματα για να χετε πλ ρη εικ να της κατ στασης της ακτ ς σας Β μα 6ο Δημοσιοποι στε τα αποτελ σματα των καθαρισμ ν σε τοπικο ς φορε ς Δ μος Κοιν τητα Λιμεναρχε ο και τον τοπικ Τ πο και ΜΜΕ εκφρ ζοντας παρ λληλα και τα αιτ ματ σας πχ σεβασμ στο περιβ λλον απ λους τοποθ τηση κ δων κ α Ενημερ νω τους γ ρω μου 13 Ο δεκ λογος του περιβ λλοντος Το περιβ λλον κινδυνε ει απ την ανθρ πινη αδιαφορ α γνοια και αποστολ σας σε αυτ τη δραστηρι τητα ε ναι να ετοιμ σετε να δεκ λογο με συμβουλ ς για την προστασ α του και να ενημερ σετε την τοπικ σας κοινων α διαν μοντ ς τον τοποθετ ντας τον σε εμφαν σημε α Ο δεκ λογος μπορε επ σης να αφορ την προσφορ των ωκεαν ν και των θαλασσ ν τους κινδ νους που αντιμετωπ ζουν τα δικαι ματα της Γης και τι λλο χει σχ ση με το περιβ λλον 14 Στ λνω το μ νυμ μου για τις Παγκ σμιες Ημ ρες Περιβ λλοντος και Ωκεαν ν Μ χρι την 30η Μα ου στε λτε μας στην Παιδικ HELMEPA να σ ντομο μ νυμα για την Παγκ σμια Ημ ρα Περιβ λλοντος που ε ναι η 5η Ιουν ου για την Παγκ σμια Ημ ρα Ωκεαν ν που ε ναι η 8η Ιουν ου 15 Διαν μω το ενημερωτικ υλικ της HELMEPA Μοιρ στε και τοποθετ στε σε εμφαν σημε α στην περιοχ σας το ενημερωτικ υλικ της HELMEPA αφ σες που σας αποστ λλεται κ θε νοιξη για να ευαισθητοποιηθε η τοπικ κοινων α Τα σημε α που θα τοποθετηθο ν οι αφ σες μπορε να ε ναι καταστ ματα γραφε α δημ σιες υπηρεσ ες αλλ π ντα θα πρ πει να γ νεται στερα απ συνενν ηση με τους ιδιοκτ τες τους υπε θυνους των κτιρ ων 16 Γρ φω γρ μμα στους γονε ς μου για το περιβ λλον Μιλ στε με να γρ μμα στους γονε ς σας για τις ανησυχ ες που χετε για το περιβ λλον για τις προσπ θειες που χετε δη κ νει να το προστατ ψετε αλλ και για εκε νες που σκοπε ετε να κ νετε μ σα απ το Πρ γραμμα της Παιδικ ς HELMEPA και ζητ στε τους να σας βοηθ σουν να ζ σετε σε ναν καλ τερο κ σμο Το γρ μμα μπορε να ε ναι ατομικ να το γρ ψετε σαν Ομ δα στην Τ ξη και να το δ σει ο καθ νας στους γονε ς του Μην ξεχ σετε να μας στε λετε αντ γραφα 17 Διεξ γω ρευνα για την περιβαλλοντικ μας ευαισθητοπο ηση Διανε μετε το ερωτηματολ γιο της Παιδικ ς HELMEPA σε συγγενε ς και φ λους υπ ρχει στο φ κελο με το υποστηρικτικ υλικ και αφο καταγρ ψετε τα συνολικ στοιχε α συζητ στε τα αποτελ σματ της Μην ξεχ σετε να μας στε λετε να συγκεντρωτικ αρχε ο για να το συμπεριλ βουμε στα αποτελ σματα της πανελλαδικ ς ρευνας των Ομ δων του Προγρ μματος Αν θ λετε μπορε τε να φτι ξετε το δικ σας ερωτηματολ γιο που θα ε ναι προσαρμοσμ νο στις ιδιαιτερ τητες του τ που σας Σαλπ ρω για τη Γν ση Μαθα νω για τη Ναυτιλ α 18 Γιατ τα πλο α διαφ ρουν μεταξ τους Αν λογα με το τι μεταφ ρει να πλο ο ανθρ πους πρ τες λες αγαθ προ ντα χρησιμοποιο με διαφορετικ τ πο πλο ου Ενημερωθε τε για τους διαφ ρους τ πους εμπορικ ν πλο ων χρησιμοποι ντας τις πληροφορ ες του Παραρτ ματος και λλα στοιχε α που θα συλλ ξετε με τη βο θεια του Εκπαιδευτικο σας Στη συν χεια απαντ στε στις ακ λουθες ερωτ σεις και στε λτε σ ντομη κθεση με τα συμπερ σματ σας Τι τ πο πλο ου θα χρησιμοποιο σαμε σε κ θε περ πτωση για τη μεταφορ α 1 000 δοχε ων ελαι λαδου απ την Κρ τη στη Γαλλ α β 3 000 τ νων υγροποιημ νου φυσικο αερ ου απ την Αλγερ α στη Ρεβυθο σα Αττικ ς γ 30 000 τ νων πετρελα ου απ τη Μ ση Ανατολ στην Αμερικ δ 40 000 τ νων σιταριο απ την Ισπαν α στην Ελλ δα Τι τ πους πλο ων συναντ με κυρ ως στις ελληνικ ς θ λασσες και τα λιμ νια λαμβ νοντας υπ ψη τις εισαγωγ ς τις εξαγωγ ς και τις βιομηχαν ες της χ ρας μας συμπεριλαμβανομ νου του τουρισμο Επισκεφτε τε χρησιμοποι ντας τον υπολογιστ του σχολε ου να χ ρτη κυκλοφορ ας πλο ων πως για παρ δειγμα το http www marinetraffic com ais το http www mariweb gr ecs και δε τε τα πλο α που κινο νται κοντ στη περιοχ σας Προς Εκπαιδευτικο ς Για περισσ τερες πληροφορ ες βλ πετε παρ ρτημα 19 Επισκ πτομαι το Ναυτικ Μουσε ο Μαθα νω την ιστορ α και την παρ δοση Επισκεφθε τε να Ναυτικ Μουσε ο για να ρθετε σε μια πρ τη επαφ με τη ναυτικ ιστορ α και κληρονομι της χ ρας μας Αν δεν χετε κ ποιο κοντ σας μπορε τε να περιηγηθε τε στην ιστοσελ δα http www greekshippingmiracle org που λειτουργε να διαδικτυακ μουσε ο που στ χο χει να κ νει γνωστ την ξεχωριστ διαδρομ των Ελλ νων στο διεθν ναυτιλιακ χ ρο Στο φ κελο Συνοδευτικ υλικ του Σχεδ ου Δρ σης υπ ρχει επιπλ ον κατ λογος με τα Ναυτικ Μουσε α της Ελλ δας και ηλεκτρονικ ς διευθ νσεις για να αντλ σετε πληροφορ ες 20 Ενημερ νομαι απ τους ειδικο ς Επισκεφθε τε την τοπικ Λιμενικ Αρχ για να ενημερωθε τε για την ασφ λεια των πλο ων την πρ ληψη της ρ πανσης και τη συνεργασ α του Λιμενικο Σ ματος με την ελληνικ εμπορικ ναυτιλ α το χ ρο εργασ ας κ ποιου που η δουλει του χει σχ ση με τη θ λασσα πως του ναυτικο ναυπηγο ωκεανογρ φου θαλ σσιου βιολ γου ιχθυολ γου ψαρ για να μοιραστε μαζ σας τις γν σεις του για τη θ λασσα την ικανοπο ηση που του προσφ ρει το επ γγελμ του αλλ και τις δυσκολ ες που αντιμετωπ ζει ασκ ντας το Αν δεν μπορε τε να τους επισκεφτε τε στις εγκαταστ σεις τους καλ στε τους στην Τ ξη σας Στο φ κελο Συνοδευτικ υλικ του Σχεδ ου Δρ σης υπ ρχει κατ λογος με τις Λιμενικ ς Αρχ ς 21 Πλο α του μ λλοντος Ολο να και περισσ τερο τα τελευτα α χρ νια η ναυτιλ α προσπαθε να μει σει το οικολογικ της αποτ πωμα βοηθ ντας στην προστασ α του περιβ λλοντος Στο πλα σιο αυτ γ νονται προσπ θειες για την δημιουργ α πλο ων που θα κινο νται αποκλειστικ κατ να μ ρος με ανανε σιμες μορφ ς εν ργειας πως η αιολικ η ηλιακ Κ ντε ρευνα στο διαδ κτυο για τις ανανε σιμες μορφ ς εν ργειας και την εφαρμογ τους στη Ναυτιλ α Εσε ς πως φαντ ζεστε τα πλο α του μ λλοντος Τι θα μπορο σαν να εκπ μπουν αντ για καυσα ρια Ζωγραφ στε τα πλο α του μ λλοντος στε λτε μας τις ιδ ες σας σε ηλεκτρονικ μορφ και τα πιο πρωτ τυπα περιβαλλοντικ πλο α θα φιλοξενηθο ν στην εφημερ δα Τα Γλαρ πουλα και στην ιστοσελ δα της HELMEPA 22 Βρ σκω παροιμ ες και γνωμικ για τη θ λασσα και τη ναυτιλ α Καταγρ ψτε σες περισσ τερες παροιμ ες και γνωμικ βρε τε που χουν σχ ση με τη θ λασσα και τη ναυτιλ α συζητ στε την ερμηνε α τους και φτι ξτε να λε κωμα στολισμ νο με ζωγραφι ς για τη βιβλιοθ κη της Τ ξης σας για να το κ νετε δ ρο σε κ ποιον ναυτικ Μην παραλε ψετε να αναφ ρετε την εξ γηση της κ θε παροιμ ας γνωμικο Κ θε παιδ πρ πει να συμμετ σχει στη δρ ση με τουλ χιστον 2 παροιμ ες γνωμικ Μπορε τε να ξεκιν σετε τη συζ τηση με τα παρακ τω Ο νθρωπος δεν μπορε να ανακαλ ψει ν ους ωκεανο ς αν δεν χει το θ ρρος να απομακρυνθε απ την ακτ André Gide Καθ νας μπορε να κυβερν σει ταν η θ λασσα ε ναι συχη Π πλιος Σ ρος Ο καλ ς ο καπετ νιος στη φουρτο να φα νεται Μεγ λα καρ βια μεγ λες φουρτο νες 23 Φτι χνω την ΑΒ του Πλο ου και της Θ λασσας Δημιουργ στε καρτ λες με την ΑΒ που θα αναγρ φουν λ ξεις σχετικ ς με το πλο ο και τη θ λασσα Εμπλουτ στε τις καρτ λες με μορφες ζωγραφι ς και μην ματα Για να διατηρηθο ν περισσ τερο καιρ μην ξεχ σετε να τις πλαστικοποι σετε 24 Τι σημα νουν οι χοι της κ ρνας των πλο ων Αλ θεια αναρωτηθ κατε ποτ γιατ ταν να πλο ο φε γει απ το λιμ νι κορν ρει και τι σημα νουν οι διαφορετικο χοι που εκπ μπει Τα πλο α χρησιμοποιο ν συγκεκριμ να ηχητικ σ ματα για να ενημερ σουν λλα πλο α το λιμ νι και τους επιβ τες για τις προθ σεις τους Οι κ ρνες τους εκπ μπουν σε χαμηλ ς συχν τητες γιατ ο χος χαμηλ ς συχν τητας ταξιδε ει πιο μακρι και μ λιστα σο μεγαλ τερο ε ναι το πλο ο τ σο πιο χαμηλ συχν τητα χρησιμοποιε για να ακο γεται απ μεγ λη απ σταση Παρακ τω γνωρ στε 5 διαφορετικο ς χους που χρησιμοποιο ν τα πλο α και γ νετε κι εσε ς

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/target03.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  και χει τυποποιημ νες διαστ σεις Υπ ρχει αυτ των 20 ποδ ν με διαστ σεις 20 x 8 x 8 π δια 6 1 x 2 4 x 2 4 μ τρα και των 40 ποδ ν με διαστ σεις 40 x 8 x 8 π δια Μ σα στα εμπορευματοκιβ τια μπορο ν να μεταφ ρονται δι φορα ε δη φορτ ων απ πολ τιμα αγαθ πως ηλεκτρονικ ε δη μ χρι ρο χα συσκευασμ να φαγητ αλλ και επικ νδυνα υλικ Τα πλο α που μεταφ ρουν εμπορευματοκιβ τια χουν τα αμπ ρια τους διαμορφωμ να σαν κυψ λες με μεγ λα στ μια στε να στοιβ ζονται γρ γορα Τ τοια πλο α με ικαν τητα να μεταφ ρουν μ χρι 14 000 εμπορευματοκιβ τια 20 ποδ ν ταξιδε ουν με ταχ τητες 25 κ μβων εν τ ρα χτ ζονται ακ μη μεγαλ τερα πλο α που θα μπορο ν να μεταφ ρουν ως και 18 000 εμπορευματοκιβ τια Πλο α μεταφορ ς ξηρο χ μα φορτ ου Τα πλο α αυτ μεταφ ρουν ομοειδ ξηρ φορτ α σε χ μα μορφ πως ε ναι ο βωξ της γαι νθρακες σιτηρ σιδηρομεταλλε ματα ζ χαρη λιπ σματα τσιμ ντο κ α Διαθ τουν να περισσ τερα ενια α αμπ ρια αν λογα με το μ γεθ ς τους που κλε νουν στεγαν μετ το π ρας της φ ρτωσης στε να μη μπορε θαλασσιν νερ να εισ λθει μ σα σε αυτ και να καταστρ ψει το φορτ ο να δημιουργ σει πρ βλημα στην ευστ θεια του πλο ου Αυτ που μεταφ ρουν μεταλλε ματα με μεγ λο ειδικ β ρος μινερ λια στη ναυτικ γλ σσα χουν ενισχυμ νους πυθμ νες στα αμπ ρια εν σχεδ ν λα χουν διαμορφωμ να τα αμπ ρια τους στε να εμποδ ζεται η μετακ νηση του φορτ ου λ γω των κλ σεων που πα ρνει το πλο ο κατ το ταξ δι του Δεξαμεν πλοια Τα δεξαμεν πλοια ε ναι σχεδιασμ να να μεταφ ρουν υγρ φορτ α μ σα σε δεξαμεν ς χρησιμοποι ντας δικ ς τους αντλ ες και σωλην σεις Με τα πλο α αυτ μεταφ ρονται κυρ ως το αργ πετρ λαιο και τα προ ντα της δι λισ ς του πως η βενζ νη το μαζο τ κ α καθ ς επ σης χημικ ς ουσ ες φυτικ και ζωικ λαια και νερ Τα δεξαμεν πλοια που μεταφ ρουν πετρ λαιο και λλα ε φλεκτα φορτ α εφαρμ ζουν ιδια τερα αυστηρ ς απαιτ σεις για την ασφ λεια των ναυτικ ν που εργ ζονται σε αυτ καθ ς και την προστασ α του περιβ λλοντος Στα ν α δεξαμεν πλοια πετρελα ου η απ σταση της εξωτερικ ς λαμαρ νας απ το χ ρο των δεξαμεν ν απ χει απ 70 120 εκατοστ προσφ ροντας προστασ α σε περ πτωση σ γκρουσης προσ ραξης Στα δεξαμεν πλοια συμπεριλαμβ νονται και αυτ που μεταφ ρουν υγροποιημ νο φυσικ πετρελα κ

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/target04.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • HELMEPA Junior News

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /dnews2.php?article_id= (2016-02-15)
 •