archive-gr.com » GR » H » HELMEPAJUNIOR.GR

Total: 21

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Παιδική HELMEPA
  τα σκουπ δια στις ακτ ς δε δ νεται μ νο απ ΟΤΑ και κυβερν σεις αλλ και απ την περιβαλλοντικ υπε θυνη συμπεριφορ του καθεν ς μας Το Πρ γραμμα στοχε ει ακ μη και στη δημιουργ α συλλογικο πνε ματος αν μεσα στους εθελοντ ς μ λη του Μ σα στην Ομ δα τα 10 μ λη της μαθα νουν να συνεργ ζονται μεταξ τους να αναλαμβ νουν

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/index03.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Παιδική HELMEPA
  Στατιστικ Παιδικ ς HELMEPA Τη σχολικ χρονι 2014 2015 το 75 των παιδι ν Μελ ν συμμετε χαν για πρ τη φορ στην Παιδικ HELMEPA εν το υπ λοιπο 25 ε χε συμμετ σχει τουλ χιστον λλη μ α φορ στο παρελθ ν Απ τη σχολικ χρονι 1995 1996 συμμετ χουν στην Παιδικ HELMEPA και νηπιαγωγε α απ λη τη χ ρα των οπο ων ο αριθμ ς αυξ νεται σταθερ κ θε χρ νο Ο ενθουσιασμ ς που παρατηρε ται στις Ομ δες αυτ ς αλλ και τα θετικ σχ λια των Εκπαιδευτικ ν τους δε χνουν πως η Παιδικ HELMEPA χει μεγ λη απ χηση και στα μικρ παιδι Η πιο δημοφιλ ς δραστηρι τητα των Ομ δων Παιδικ ς HELMEPA το σχολικ τος 2014 2015 ταν η δημιουργ α κατασκευ ν με χρηστα υλικ και ακολουθο ν Καθαρ ζω εθελοντικ την ακτ και την υιοθετ και Διαν μω το ενημερωτικ υλικ της HELMEPA σον αφορ την εν τητα Σαλπ ρω για τη Γν ση Μαθα νω για τη Ναυτιλ α οι δραστηρι τητες που συγκ ντρωσαν την προτ μηση των παιδι ν ταν οι Επισκ πτομαι το Λιμεναρχε ο το Ναυτικ Μουσε ο και Φτι χνω την

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/index05.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  θα τον διακρ νει σεβασμ ς στο περιβ λλον συνα σθηση της αξ ας του να ε ναι εθελοντ ς φοβη αν ληψη πρωτοβουλ ας καταν ηση της σημασ ας που χει η κοινωνικ συνεργασ α προθυμ α μιλλας με ευγενικ ς αρχ ς Υιοθεσ α Εθελοντικ ς καθαρισμ ς ακτ ς Ενημερωτικ υλικ HELMEPA Εθελοντικ ς καθαρισμ ς ακτ ς Επ σης τα παιδι χουν τη δυνατ τητα να γνωρ σουν τον κ σμο της ναυτιλ ας και να π ρουν χρ σιμες πληροφορ ες για τον δυναμικ αυτ επιχειρηματικ χ ρο στον οπο ο οι λληνες πρωτοστατο ν διεθν ς Στο χ ρο της ναυτιλ ας συνεχ ς εφαρμ ζονται οι εξελ ξεις της υψηλ ς τεχνολογ ας και αναπτ σσονται διεθνε ς σχ σεις που προ γουν το παγκ σμιο εμπ ριο και την ειρηνικ συνεργασ α Τα σημεριν παιδι πως ε ναι φυσικ θα διαδεχθο ν κ ποια μ ρα τα στελ χη της βιομηχαν ας ε τε σαν Αξιωματικο του Εμπορικο Ναυτικο επ νω στα ελλην κτητα πλο α ε τε σαν τεχνοκρ τες σε διαχειρ στριες εταιρε ες ναυπηγε α νηογν μονες και αλλο Τ λος μ σω συνεργασι ν με φορε ς πως

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/index06.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  αντ στοιχα στις χ ρες AUSMEPA Αυστραλ α BRITMEPA Αγγλ α CYMEPA Κ προς ΝΑΜΕPA B ρεια Αμερικ PHILMEPA Φιλιππ νες TURMEPA Τουρκ α UKRMEPA Ουκραν α και URUMEPA Ουρουγου η Πλ ον οι Εν σεις αυτ ς συνεργ ζονται στο πλα σιο της Διεθνο ς νωσης Προστασ ας Θαλ σσιου Περιβ λλοντος INTERMEPA που δρυσαν απ κοινο τον Ιο νιο 2006 Τον Οκτ βριο του 2004 Ομ δες των παιδικ ν Προγραμμ των των HELMEPA και TURMEPA αντ λλαξαν επισκ ψεις στη Χ ο και το Cesme Τα παιδι απ τις δ ο χ ρες συνοδευ μενα απ γονε ς εκπαιδευτικο ς και στελ χη των δ ο Εν σεων ε χαν την ευκαιρ α να ανταλλ ξουν απ ψεις να εγκαινι σουν μια κθεση ζωγραφικ ς με ργα παιδι ν απ την TURMEPA να πραγματοποι σουν συμβολικο ς καθαρισμο ς σε παραλ ες και των δυο περιοχ ν να δ σουν συνεντε ξεις σε δημοσιογρ φους και ΜΜΕ και να αποδε ξουν σε λους πως το περιβ λλον δεν χει σ νορα Ομ δες παιδικ ν προγραμμ των HELMEPA και TURMEPA Η επικοινων α μεταξ παιδι ν απ διαφορετικ ς χ ρες μπορε να βοηθ σει στην εξ λειψη των προκαταλ ψεων μεταξ λα ν και την καταν ηση της παγκ σμιας δι στασης των περιβαλλοντικ ν απειλ ν τσι σως γ νει κοιν συνε δηση σε λους τι η θαλ σσια ρ πανση δε γνωρ ζει ανθρ πινα σ νορα και ανταγωνισμο ς και πως η ζω στον πλαν τη μας εξαρτ ται απ να ισορροπημ νο καθαρ θαλ σσιο περιβ λλον Η Παιδικ HELMEPA πρεσβευτ ς του ΙΜΟ για το θαλ σσιο Περιβ λλον Επ σης τον Οκτ βριο του 2006 δ ο δωδεκ χρονες μαθ τριες μ λη των HELMEPA και TURMEPA απ τη Λ ρο και την Κωνσταντινο πολη αντ στοιχα προσκλ θηκαν απ τον ΙΜΟ και μ λησαν στους εκπροσ πους των κρατ ν τον ζοντας τι τα χρονικ περιθ ρια για την προστασ α του περιβ λλοντος στενε ουν Με πρωτοβουλ α του Γενικο Γραμματ α του ΙΜΟ τον Ιο λιο του 2005 παιδι μ λη της Παιδικ ς HELMEPA απ την Κ λυμνο της CYMEPA απ την Κ προ και της TURMEPA απ την Τουρκ α συμμετε χαν στο Παγκ σμιο Συν δριο των Παιδι ν για το Περιβ λλον ως Πρεσβευτ ς του ΙΜΟ για την Προστασ α του Θαλ σσιου Περιβ λλοντος Το Συν δριο πραγματοποι θηκε υπ την αιγ δα του Περιβαλλοντικο Προγρ μματος του ΟΗΕ στην Ιαπων α με τη συμμετοχ 600 παιδι ν απ 66 χ ρες Στη συν χεια παιδι μ λη της Παιδικ ς HELMEPA συμμετε χαν στα αν λογα συν δρια που οργαν θηκαν απ τη UNEP στη Μαλαισ α το 2006 και στη Νορβηγ α το 2008 Η Παιδικ HELMEPA πρεσβευτ ς του ΙΜΟ για το θαλ σσιο Περιβ λλον Η Παιδικ HELMEPA πρεσβευτ ς του ΙΜΟ για το θαλ σσιο Περιβ λλον Στο συν δριο στη Νορβηγ α συμμετε χαν ο

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/index07.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  φια για το Συμβο λιο Αντιπροσ πων Κ θε Ομ δα εκλ γει την τον Αρχηγ της που ε ναι ο σ νδεσμ ς της με την Παιδικ HELMEPA Ο Η Αρχηγ ς συμπληρ νει με τη βο θεια του εθελοντ Εκπαιδευτικο την Α τηση Συμμετοχ ς Ομ δας που βρ σκεται στην ειδικ εν τητα αυτο του website και στο τ λος του Σχεδ ου Δρ σης Παιδικ HELMEPA Activity of Team Οι Αιτ σεις Συμμετοχ ς Ομ δας γ νονται δεκτ ς στην Παιδικ HELMEPA απ την αρχ του σχολικο τους μ χρι και την 31η Ιανουαρ ου Εφ σον ο αριθμ ς των 6 000 παιδι ν συμπληρωθε πριν την 31η Ιανουαρ ου δεν θα γ νονται δεκτ ς λλες Αιτ σεις Ο Η Αρχηγ ς κ θε τρ μηνο ενημερ νει την Παιδικ HELMEPA με κθεση για τις δραστηρι τητες της Ομ δας Οι εκθ σεις δραστηριοτ των πρ πει να ε ναι τακτοποιημ νες σε μορφ τετραδ ου ντοσι ακ μα να αποσταλο ν με e mail σε μορφ CD Οι δραστηρι τητες περιγρ φονται συνοπτικ στην αρχ της κθεσης και ακολουθο ν με την δια σειρ δε γματα και σχετικ υλικ π χ φωτογραφ

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/members02.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  αρχ της σχολικ ς χρονι ς στε να το προωθ σουν στα Σχολε α συμβ λλοντας τσι στην περιβαλλοντικ ευαισθητοπο ηση των νε τερων γενε ν Τοποθ τηση Πινακ δας Μαθητ ς Υιοθεσ α Εθελοντικ ς καθαρισμ ς ακτ ς Εκπαιδευτικο που θ λουν να συνδρ μουν εθελοντικ μαθητ ς τους που γ νονται μ λη της Παιδικ ς HELMEPA παρακαλο νται να συμπληρ σουν την Α τηση να επικοινων

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/members03.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  πτει σε λογικ πλα σια τις δαπ νες δραστηριοτ των των Ομ δων σ μφωνα με το Πρ γραμμα Για την πραγματοπο ηση υψηλ ς δαπ νης απαιτε ται προηγο μενη συνενν ηση του εθελοντ Εκπαιδευτικο με το συντονιστ του Προγρ μματος Προβ λλει το ργο των παιδι ν στην παγκ σμια κοιν τητα σε διεθνε ς οργανισμο ς και ενημερ νει τις λλες Εν σεις MEPAs Διαν μει το τριμηνια ο ενημερωτικ ντυπο ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ στα μ λη της Παιδικ ς HELMEPA τους Εκπαιδευτικο ς την Τοπικ Αυτοδιο κηση τον Τ πο καθ ς και Κρατικο ς Φορε ς Η προβολ του ργου των παιδι ν μελ ν του Προγρ μματος ε ναι η ελ χιστη ηθικ επιβρ βευση των προσπαθει ν που κατ βαλαν στη δι ρκεια της συμμετοχ ς τους Η δημοσιοπο ηση των δρ σεων τους συχν λειτουργε και σαν αφορμ για την περιβαλλοντικ αφ πνιση και δραστηριοπο ηση και της ευρ τερης τοπικ ς κοινων ας ντυπο ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ Αναμνηστικ Δ πλωμα Μ λους Η Ελληνικ Ενωση Προστασ ας Θαλασσ ου Περιβ λλοντος ενημερ νει τα Μ λη της ελλην κτητα Πλο α Εταιρε ες και Οργανισμο ς στην Ελλ δα και στο εξωτερικ και

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/members04.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Παιδική HELMEPA
  μορφ και χι με απαλ χρ ματα που δυσκολε ουν την εκτ πωση Επ σης στο π σω μ ρος του ργου πρ πει να αναγρ φονται το Σχολε ο ο αριθμ ς της Ομ δας και το νομα του εθελοντ Εκπαιδευτικο Τα ργα που θα βραβευθο ν επιλ γονται απ το Προεδρε ο του Συμβουλ ου Αντιπροσ πων και τις Ομ δες του Προγρ μματος με ψηφοφορ α που

  Original URL path: http://helmepajunior.gr/members05.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive •