archive-gr.com » GR » H » HELLENES-MARKATOS.GR

Total: 348

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • (20)ΤΟ ΑΛΦΑΡΙΘΜΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
  την άλλην εις το άλλο γράμμα π χ Τά φωνήεντα α καί ε είναι διαλεκτικαί μορφαί κατά την κλασικήν Γλωσσολογίαν το εν τίθεται αντί τού άλλου καί τανάπαλιν άλλοτ α αντί άλλοτ ε β έ ρεθρον αντί β ά ραθρον ðΤα ίδια φωνήεντα κατά την Λεξαριθμικήν θεωρίαν είναι όμοιαι μορφαί διότι οι αλφάριθμοί των 1 και 5 ανήκουν εις το αυτό γενεαλογικόν δένδρον τήν Φυσικήν γνωμονικήν ακολουθίαν ή ακολουθίαν Fibonacci 1 2 3 5 8 13 21 34 55 α β γ ε η ιγ κα γδ νε Το σύμφωνον γ κατά την κλασικήν Γλωσσολογίαν θρυλείται δεν παρατίθενται παραδείγματα ότι αντικαθιστά το β ενώ αποδέχεται ότι το β αντικαθιστά το γ β ληχών αντί γ ληχών β λέφαρον Δωρικώς γ λέφαρον 1 2 3 5 8 13 21 34 55 α β γ ε η ιγ κα γδ νε 1 Λεξικόν τών Liddell Scott και Κωνσταντινίδη Παραδείγματα υφίστανται βοάω αντί γοάω Βοιωτικώς βανά αντί γυνή βούς καί gous Σανσκριτικώς gohu Λιθουανικώς ίδε Λεξ 1 σελ 9 ðΤά ίδια σύμφωνα κατά την Λεξαριθμικήν θεωρίαν είναι όμοιαι μορφαί διότι οι αλφάριθμοί των 2 και 3 ανήκουν εις το αυτό γενεαλογικόν δένδρον και ως τοιαύται η μία μορφή δύναται ν αντικαθιστά την άλλην δηλαδή το γράμμα β δύναται να τίθεται αντί τού γ και τό γ νά τίθεται αντί τού β Σημείωσις Το λεγομένας είναι τού συγγραφέως Εν τη Λεξαριθμική θεωρία αι λεγόμεναι ινδοευρωπαϊκαί γλώσσαι ανάγονται εις την πρωτοελληνικήν την protogreco η οποία ωμιλείτο από τούς Πρωτοέλληνες περί το 7500 π Χ εις την ηπειρωτικήν καί νησιωτικήν Ελλάδα Η πρωτοελληνική απλωνομένη προς Ανατολάς καί πρός Δυσμάς κατά περιόδους μεταβαλλομένων τών κλιματολογικών συνθηκών εδημιούργησε με την πάροδον του χρόνου όλας αυτάς τας γλώσσας ως διαλεκτικάς μορφάς της της Ελληνικής γλώσσης Σημείωσις Τα σύμβολα Ϝ Ϟ και Ϡ είναι τα απολεσθέντα γράμματα δίγαμμα κόππα και σαμπί Σημείωσις Κάθε αριθμός από τού τρίτου και μετά ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων το δε πηλίκον επομένου διά προηγουμένου τείνει προς τον μέσον και άκρον λόγον Φ 2 1 3 2 5 3 8 5 13 8 21 13 34 21 55 34 Φ 55 34 1 618 Το Φ συνδέει τας ομοίας μορφάς των γραμμάτων Λεξική κατεύθυνσις Πρώται δημοσιεύσεις τών δύο λεξικών Δείγματα των δύο λεξικών ανεκοινώθησαν εις συνέδρια κάθε εμβελείας Ελασσών Δίον Πάτραι Αθηναι λυμπία Χανιά κ α και εις διαλέξεις αίτινες επραγματοποιήθησαν εις Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ Λαρίσης Θεσσαλονίκης Καλαμάτας εις διαφόρους πόλεις ή Πολιτείας Λάρισα Βόλος Λαμία Θεσσαλονίκη Αθήναι Κατερίνη Καλαμάτα Σπάρτη Άγιον Όρος έναρξις ήδη από τού έτους 1976 Η επίσημος δημοσίευσίς των ήρχισε με το συγγραφικόν έργον μου Περιοδικόν τριμηνιαίον ΠΑ Μ Μ Ε ΓΑΣ ΠΑ γκόσμιος Μ αθηματική Μ ελέτη Ε λληνικης Γ λώσσ ΑΣ 1980 1990 π χ μελέτη τού φαινομένου τού σεισμού και της νόσου τού καρκίνου Βιβλίον Κόσμος Γνώση και Γλώσσα Πορίσματα Λεξαριθμικής Θεωρίας μετονομασθέν εις Διαλεκτική των Ιδεών 1987 Βιβλίον Η Γλώσσα των Γλωσσών Η Λεξαριθμική Θεωρία 1989 Εφημερίς τριμηνιαία ΕυρωΕλλάς η Ευρεία Ελλάς 1990 2000 Βιβλίον Η Διαχρονικότης της Ελληνικής Γλώσσης 1998 Βιβλίον Προέλευσις τών

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Aekdoseis20&catid=40%3Aekdoseis&Itemid=63&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • (19)ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
  αθροιστικός νόμος Ανεφέρθη προηγουμένως Αξίωμα 2ον η φύσις της ισοψήφου ομάδος δομή διάταξις λειτουργία συσχέτισις τών διαχρονικών σημασιών εκάστης λέξεως μετά της κοσμικης σημασίας των τών κοσμικών σημασιών μετά της λεξάρχης των γαλαξίας της ελληνικης γλώσσης Αλλά αι λέξεις αλλάζουν τύπον ενώ δύναται νά διατηρουν τήν αυτήν γενικήν ή ομοίαν σημασίαν είδος καί διάταξις τών στοιχείων γραμμάτων των π χ οι τύποι τών Ελληνι κών διαλέκτων μακράν μακράν Ιωνική διάλ τηλε τηλου Αττική διάλ πήλυι πήλοι Αιολική διάλ πείλε Βοιωτική διάλ δημος συνέλευσις του λαου είρη Ιωνική διάλ Όμηρος δημος Αττική διάλ φύη φύσις φύση εις όλας αυτάς τάς περιπτώσεις οι λεξάριθμοι διαφοροποιουνται είναι διάφοροι μακράν 212 τηλε 343 τηλου 808 κτλ είρη 123 δημος 322 φύη 908 φύσις 1310 φύση 1108 καί νά διαφέρουν χρονικώς δεκάδας εκατοντά δας ή καί χιλιάδας ετών Δύνανται αυτοί οι λεξάριθμοι νά σχετίζωνται κατά κάποιον τρόπον καί ακολούθως λόγω τών προηγουμένων αιτημάτων καί αξιωμάτων νά σχετίζωνται αι αντίστοιχοι ισόψηφοι ομάδες των Αίτημα 3 2ον αλγόριθμος νόμος ομοιότητος τών όντων εν τη λεξαριθμικη γνωμονική ακολουθία γενεαλογικά δένδρα εννοιών είδη καί υποείδη γένη και υπογένη σπειροειδής μεταβολή της γλώσσης ακολουθία γνωμόνων Αι πρώται δημοσιοποιηθείσαι ισόψηφοι ομάδες Ισόψηφοι ομάδες ανεκοινώθησαν εις συνέδρια κάθε εμβελείας Ελασσών Δίον Πάτραι Αθηναι Ολυμπία Χανιά κ α καί εις διαλέξεις αίτινες ε πραγματοποιήθησαν εις Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ Λαρίσης Θεσσαλονίκης Καλαμάτας εις διαφόρους πόλεις ή Πολιτείας Λάρισα Βόλος Λαμία Θεσσαλονίκη Αθηναι Κατερίνη Καλαμάτα Σπάρτη Άγιον Όρος έναρξις ηδη από του έτους 1976 Η επίσημος δημοσίευσίς των ήρχισε μέ τό συγγραφικόν έργον μου περιοδικόν καί μή Περιοδικόν τριμ ΠΑΜΜΕΓΑΣ ΠΑ γκόσμιος Μ αθηματική Μ ελέτη Ε λληνικης Γ λώσσ ΑΣ 1980 1990 π χ μελέτη του φαινομένου του σεισμου καί της νόσου του καρκίνου Βιβλίον Κόσμος Γνώση καί Γλώσσα Πορίσματα Λεξαριθμικης Θεωρίας μετονομασθέν εις Διαλεκτική τών ιδεών 1987 Βιβλίον Η Γλώσσα τών Γλωσσών Η Λεξαριθμική Θεωρία 1989 Δημοσιεύεται διά πρώτην φοράν διαχρονική μελέτη τυχαίου λεξίου αι λέξεις τών ισοψήφων ομάδων της λεξαριθμικης γνωμονικης ακολουθίας ή του γενεαλογικου δένδρου 16 25 41 66 107 173 280 453 733 1186 1919 3105 κατανέμονται διαχρονικώς σύμφωνα δηλαδή μέ τήν περίοδον εμφα νίσεώς των εν τη Ελληνικη γλώσση Αρχης γενομένης μέ τόν λεξάριθμον 66 εν τη ισοψήφω ομάδι του οποίου ανήκουν τά ονόματα λέξεις κήλη καί ζημία ίδε Λεξικόν Liddell Scott Κωνσταντινίδη λ ισόψηφος αναζητουνται καί α νακαλύπτονται αι λεξάρχαι Λ16 Λ25 Λ41 Λ66 Λ107 Λ173 Λ280 Λ453 Λ733 δηλ εις έκαστον ισόψηφον ομάδα Σύμφωνα δέ μέ τήν θεωρίαν ό λαι αυταί αι λεξάρχαι πρέπει νά είναι όμοιαι πρός τήν οντολογικήν σημασίαν η μονόδρομος κίνησις του όντος Εν τη παρούση περιπτώσει ο γεννήτωρ αυτός πού γεννά λεξάριθμος του γενεαλογικου δένδρου είναι ο αριθμός 25 ίδε Διαμόρφωσις της παραγώγου γνωμονικης ακολουθίας ή του γενεαλογικου δένδρου του λεξαρίθμου 361 μονάς Εφημερίς τριμ ΕυρωΕλλάς η Ευρεία Ελλάς 1990 2000 Βιβλίον Η Διαχρονικότης της Ελληνικης Γλώσσης 1998 Προέλευσις τών Μακεδόνων Διά της Λεξαριθμικης Θεωρίας 1999 Εν αυτώ διερευνώνται καί επαληθεύονται τά γενεαλογικά δένδρα του γενάρχου Μακεδόνος διά τών γνωμονικών ακολουθιών Η εφαρμογή της Λεξαριθμικης Θεωρίας Η στόχος πάσης ερεύνης περί τήν

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aekdoseis19&catid=40%3Aekdoseis&Itemid=63&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • (18) Ουράνιος Αστροθεσία Ιερών και Ναών
  καί τεχνολογικάς γνώσεις διαχείρισις του Διαστήματος μέτρησις της αποστάσεως σημείων της υδρογείου προσβασίμων και μη οσονδήποτε απεχόντων μεταξύ των κ α διά τας οποίας αι σχετικαί μέχρι σήμερον πληροφορίαι είναι πτωχαί μετρήσεις των αποστάσεων 186 αρχαιολογικών χώρων συναρτήσει των γεωγραφικών συντεταγμένων των προσδιορισθέντων δια θεσιολάβου GPS Global Position System και παραγωγή του τριγωνισμού σύνολον προσεγγιστικών ισοσκελών τριγώνων και ομοκέντρων περιφερειών δι έκαστον εξ αυτών εις τα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος υπό τον τίτλον Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου το οποίον επραγματοποιήθη εις το ΤΕΙ Λαρίσης Ιανουάριος 1999 2003 Ορισμός τριγωνισμού σελ 102 Προλεγόμενα και Περιγραφή σελ 9 20 Κεφάλαια τέσσερα 4 Α Θεμελίωσις της Επιστήμης και των Επιστημών υπό των Αρχαίων Ελλήνων σελ 2142 Β Θεμελίωσις της Τεχνικής και της Τεχνολογίας υπό των Αρχαίων Ελλήνων σελ 43 54 Γ Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου σελ 85 108 Δ Πίνακες και Χάρται Τριγωνισμού 106 Αρχαιολογικών χώρων σελ 109 342 Πρόσφατος και τελευταία ανακοίνωσις εις συνέδριον Πρακτικά σελ 343 Σπουδαίαι παράγραφοι ενδεικτικώς Διατί εχρησιμοποιήθη ο φθόγγος 9 8 διά την κατασκευήν της οκταφθόγγου μουσικής κλίμακος υπό του Πυθαγόρου της βάσεως όλων των μουσικών κλιμάκων του Δυτικού κόσμου τουλάχιστον σελ 39 Διατί οι λαοί της Αφρικής και της Ασίας έγραφον και σχεδόν γράφουν εκ δεξιών προς τα αριστερά σελ 48 Πώς διά του τριγωνισμού χωρίον Αττικά του Παυσανίου δύνανται να προσδιορισθούν αι άγνωστοι θέσεις του αρχαίου Μαραθώνος καί της αρχαίας Καρύστου σελ 71 74 Πώς οι Έλληνες θαλασσοπόροι ηδύναντο να πλέουν από την μίαν ξηράν εις την άλλην κατ ευθείαν γραμμήν σελ 71 Πώς οι αρχαίοι Έλληνες υπελόγιζον γηΐνους αποστάσεις δύο ιερών προσβασίμους και μη προσβασίμους π χ μεταξύ ηπείρων σελ 68 Πώς αποκαθίστανται αι ακριβείς διαστάσεις του Εκατομπέδου και του Παρθενώνος σελ 76 79 Ο ελληνικός πους είναι συμπαντική μετρική μονάς ανήκουσα εις το κοσμικόν μετρικόν σύστημα το οποίον ενεδεχομένως παρεδόθη από τούς θεούς προ

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aekdoseis18&catid=40%3Aekdoseis&Itemid=63&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • (17) Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  της τριαντάχρονης ερεύνης μου από του έτους 1973 επί της δομής της Ελληνικής Γλώσσης και της πρόσφατης ερεύ νης από του έτους 1999 Ιανουάριος επί της τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου ως μαθήματος επιλογής Η μεγάλη σημασία της εκδόσεως Εκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ Θεσσαλονίκη έγκειται στο γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος η τεχνολογία των Ελλήνων από το άγνωστο πα ρελθόν Μυθολογία Προϊστορία χιλιάδες έτη π Χ μέχρι το έτος 1453 μ Χ έχει συ γκεντρωθεί και διαταχθεί καταλλήλως όπου ο ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότη τα να παρακολουθεί ή και να μελετά την εξελικτική πορεία σε όλες τις εκφάνσεις και εφαρμογές της Συγχρόνως ο Νεοέλλην θα συνειδητοποιεί και θα εδραιώνει βαθμιαία ότι η ανα πτυχθείσα τεχνική και τεχνολογία στο διάβα των χιλιάδων ετών κινείται εν αρμονία συγχρόνως εν παραλλήλω και κατ ακολουθίαν προς την θεμελίωση ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθηματικών και των θετικών επιστημών των οποίων κυρίως η τεχνο λογία αποτελεί το φυσικό επακόλουθο αλλά και των άλλων μεγάλων συλλήψεων και επιτεύξεων του ανθρώπου όπως η κοσμογονία η οντολογία η θεολογία η θρη σκεία η τέχνη τα γράμματα και η φιλοσοφία Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου κυρίως λόγω ελλιπούς κατανοήσεως των αρχαίων κειμένων αν όχι λόγω σκοπιμότητας όπως σε πολλά άλλα πράγματα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση έχει φθάσει μέχρι και διατύπωση θέσεων και αυτές τις θέσεις αναμασούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρή μέχρι και ανύπαρκτο πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε αντιδιαστολή με την κοινή απο δοχή των άλλων ανωτέρω επιτεύξεών τους Πώς γίνεται όμως αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι ημεδαποί και αλλοδαποί να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη ζύμωση και εξέλιξη παράγουν κατά φυσικό τρόπο την τεχνολογία ως αναγκαίο επακόλουθο μερικώς δε και εν παραλλήλω Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων κοσμογονία οντολογία θεολογία θρησκεία τέχνες γράμματα φιλοσοφία πολιτική κλπ και της τεχνολογίας Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο σμίων συνεδρίων όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας Τέτοια συνέδρια σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να αναφέρονται 1 στον Αστρολάβον των Αντικυθήρων ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο 2 στο κυλινδρικόν εκπέτασμα ή κυλινδρική προβολή με σκοπόν την αποκατά σταση του Μαρίνου του Τυρίου ως πατρός της Γεωδαισίας και 3 στον Δίσκον της Φαιστού με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως ως πατρός της Τυπογραφίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα οι οποίες κατανέμονται ως εξής ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ Πλήθος εικόνων 42 Αι πολύχρωμοι σημαίαι 2 Ο ακουστικός τηλέγραφος 1 Αι Ηράκλειαι Στήλαι 4 Οι οπτικοί αναμεταδόται 10 Ο υδραυλικός τηλέγραφος 4 Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος 6 Τυπογραφία ο δίσκος της Φαιστού 14 τα κινητά στοιχεία του Ποσειδωνείου 1 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ πλήθος εικόνων 37 Η κρυπτεία σκυτάλη 1 Το κωδικόν μοιρογνωμόνιον του Αινείου 1 Τα δίπτυχα κεκυρωμένα πινακίδια 10 Οι κρυπτογραφικοί κώδικες 15 Η ταχυγραφία 10

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Aekdoseis17&catid=40%3Aekdoseis&Itemid=63&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Συνοπτική ενδεικτική παρουσίαση
  από τον Ιταλό Φιλόλογο Pernier κατά την αρχαιολογική έρευνα στο Ανάκτορο της Φαιστού Αναγνωρίζεται ως η πρώτη τυπογραφική σελίδα της ανθρωπότητος 1700 1600 π Χ χαραχθείσα δια κινητών στοιχείων ξυλίνων σφραγίδων ως η πρώτη εφεύρεση της τυπογραφίας αφού στηρίζεται στην χρήση κινητών στοιχείων καθώς και ως η πρώτη αποτύπωση μηνύματος μέσω τεχνολογίας Ακολουθεί ο Ποσειδώνειος ο Απαμεύς τα κινητά στοιχεία γραμμάτων τού οποίου χρησιμοποίησε ο Γουτεμβέργιος Ποσειδώνειος ο Απαμεύς ο πατήρ της τυπογραφίας Το κυλινδρικόν εκπέτασμα του Μαρίνου η κυλινδρική προβολή χάρτου Το κυλινδρικόν εκπέτασμα επινοηθέν από τον μαθηματικόν χαρτογράφον και γεωγράφον Μαρίνον τον Τύριον 60 130 μ Χ ή όπως έχει καθιερωθεί η κυλινδρική προβολή είναι η επιπεδοποίηση της γηίνης σφαίρας η οποία επιτυγχάνεται δια της προβολής της γης επί της επιφανείας κυλίνδρου Αποτελεί την βάση των γεωγραφικών χαρτών και των γεωδαιτικών συστημάτων μέσω του Πτολεμαίου του Κλαυδίου του Paolo Toscanelli αυτός αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί την αρχήν του Μαρίνου δηλαδή το κυλινδρικόν εκπέτασμα στην κατασκευή χαρτών και του Gerhand Mercator αυτός χωρίς να αναγνωρίσει την αρχήν του Μαρίνου την υιοθετεί την οικειοποείται και την χρησιμοποιεί Σημείωση εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαρούς Μερκατορική προβολή Επίπεδος απεικόνισις της γης επινοηθείσα υπό του Μερκάτορος κατά την οποίαν η επιφάνεια προβολής είναι η επιφάνεια κυλίνδρου εφα πτομένου του σφαιρικού ισημερινού Σύγκρινε την επινόηση του Μερκάτορ με την αρχή του Μαρίνου στο σχήμα Πρόδρομος των κρυπτογραφικών συστημάτων Η κρυπτεία σκυτάλη Η λακεδαιμονική ή κρυπτεία σκυτάλη χρησιμοποιηθείσα στη Σπάρτη 7 ον αι π Χ μεταξύ των Εφόρων και των εκστρατευμένων στρατηγών θεωρείται ο πρόδρομος των κρυπτογραφικών συστημάτων Απετελείτο από δύο πανομοιότυπους σκυτάλες κυλίνδρους Το μήνυμα ανεγράφετο επί ταινίας εν περιελίξει απεστέλλετο εν ανελίξει και απεκρυπτογραφείτο εν περιελίξει και καθ όμοιο τρόπο Η αρχή της τηλεφωνίας Ο ακουστικός τηλέγραφος Είναι μια εξελιγμένη μορφή του ηχητικού κέρατος εμφανισθείς κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αποτελείται από ένα στρογγύλο ηχητικό

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Asinoptiki&catid=40%3Aekdoseis&Itemid=63&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Publications
  και συμπαντικότητα της Ελληνικής Γλώσσης 1973 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Title Filter Display 5 10 15 20 25 30 50 100 All Article Title Hits 11 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2922 12 15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4683 13 14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2146 14 13 ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ 1942 15 12 ΚΟΣΜΟΓΛΩΣΣΑ 2000 Ηλεκτρονικόν Πολυλεξικόν 2078 16 11 ΚΟΣΜΟΓΛΩΣΣΑ 2000 Το Λεξαριθμικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης δι υπολογιστήν 1770 17 10 ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=63&lang=en&limitstart=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Publications
  Μ Μαρκάτου Παγκόσμιος Μαθηματική Μελέτη Ελληνικής Γλώσσης Έργον ζωής τριάκοντα οκτώ έτη προσφοράς εις την παγκοσμιότητα και συμπαντικότητα της Ελληνικής Γλώσσης 1973 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Title Filter Display 5 10 15 20 25 30 50 100 All Article Title Hits 21 6 Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 1849 22 5 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΜΜΕΓΑΣ 1992 23 4 FINITE ELEMENT SOLUTIONS OF ELLIPTIC EQUATIONS 2260 24 3 ΤΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=63&lang=en&limitstart=20 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Τριγωνισμός Ελληνικού Κόσμου ή Ιεροθεσία
  Απόλλωνος 027 Αμφλοχία Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολις Τείχη 028 Αμφίπολις Αρχαιολογικός χώρος Μνημείον Λέων Αμφιπόλεως 029 Άμφισσα Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοχριστ Ναός Δημαρχείον 030 Ανάβρα Αρχαιολογικός χώρος Πρόποδες Ακροπόλεως 031 Ανδραβίδα Αρχαιολογικός χώρος Καθολ Εκκλησία Άγ Σοφίας 032 Αντίρριον Πύλη Φρουρίου 033 Απολλωνία Πλατεία κεντρική Μακεδονία 034 Άπτερα Αρχαιολογικός χώρος Ανασκαφαί Κρήτη 035 Άραξος Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολις Δυμαίων Είσοδος 036 Άργισσα Αρχαιολογικός χώρος Κιόσκι Λάρισα 037 Άργος1 Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολις Λαρίσης Πύλη 038 Άργος2 Αρχαιολογικός χώρος Αρχαία Αγορά Είσοδος 039 Άργος3 Αρχ χώρος Ναοί Απόλλωνος Αθηνάς Λόφος Δειράδων 040 Άργος Αρχαιολογικός χώρος Ναός Ήρας Λόφος Δειράδων 041 Άργος Αρχαιολογικός χώρος Παρεκκλ Προφ Ηλία Λόφ Δειράδων 042 ΆργοςΑ Αρχαιολογικός χώρος Άργος Αμφιλοχικόν Αιτωλο νία 043 Αρέθουσα Αρχ χώρος Πρόπ Αρχ Ακροπ Ρεντίνα Μακεδονία 044 Αρμένιον Παρεκκλήσιον Άγ Παρασκευής Λίμνη Κάρλας 045 Άρνη Εκκλησία Άγ Παρασκευής Πλατεία Θεσσαλία 046 Άρτα Αγαλμα Ιππέως Βασιλλέως Πύρρου Αρχ Αβρακία Ήπειρος 047 Ασίνη1 Αρχαιολογικός χώρος Ναός Απόλλωνος Ν Αργολίδος 048 Ασίνη2 Αρχαιολογικός χώρος Αρχ Ακρόπ Είσοδος Ν Αργολίδος 049 Αστακός Προβλής Ν Αιτωλοακαρνανίας 050 Αταλάντη Σκάκα Αταλάντης Παραλία 051 Βασιλικόν Είσοδος χωρίου Εύβοια 052 Βάσσαι Αρχ χώρος Ναός Επικουρείου Απόλλωνος Ν Μεσσηνίας 053 Βεργίνα Αρχαιολογικός χώρος Βασιλικοί Τάφοι Ν Ημαθείας 054 Βέρροια Αρχαιολογικός χώρος Εισ από Βεργίναν Ν Ημαθείας 055 Βόνιτσα Αρχαιολογικός χώρος Φρούριον Κεντρική πύλη 056 Βραυρών Αρχ χώρος Ναός Βραυρωνείας Αρτέμιδος Ν Αττικής 057 Βρυσειαί Αρχ μαντείον Π Πρ Ηλία Πρ Ταϋγέτου Ν Λακωνίας 058 Γαλαξείδιον Λιμήν Πλατεία Μάμα Ν Φωκίδος 059 Γιαννιτσά Σταυροδρόμιον Εθν οδού Πλατ Διαγώνιος Ν Πέλλης 060 Γόρτυς1 Αρχ χώρος Ν Απόλλωνος 061 Γορτυς2 Αρχ χώρος Εκκλησία χρησιανική 062 Δελφοί Αρχ χώρος Ομφαλός τις γης Ν Απόλλωνος 063 Δημητριάς Αρχ χώρος Θέατρον 064 Διδυμότειχον Πλωτινούπολις Περιοχή Άγ Πέτρας 065 Διμήνιον Αρχ χώρος Είσοδος 066 Δίον Αρχ χώρος Είσοδος 067 Δολίχη Έκκλησία Άγ Σωτήρος 068 Δορίσκος Αρχ χώρος Βρύση Αγροτικός δρόμος 069 Δύμη Αρχ χώρος Νέαι Ανασκαφαί 070 Δωδώνη Αρχ χώρος Θέατρον 071 Έδεσσα Αρχ χώρος Λόγγος Τείχη 072 Ελευσίς Αρχ χώρος Ν Δήμητρος 073 Ελληνικόν Αρχ χώρος Πυραμίς Ελληνικού 074 Ελώνη Εκκλησία Άγ Παρασκευής 075 Επίδαυρος1 Αρχ χώρος Ασκληπιείον 076 Επίδαυρος2 Αρχ χώρος Καταγώγιον 077 Επίδαυρος3 Αρχ χώρος Θέατρον Επιδαύρου 078 Ερέτρια1 Αρχ χώρος Ν Απόλλωνος 079 Ερέτρια2 Αρχ χώρος Ν Διονύσου 080 Ευπάλιον1 Αρχ χώρος Ακρόπολις 081 Ευπάλιον2 Ομώνυμος κώμη Γέφυρα 082 Εφύρα Αρχ χώρος Νεκρομαντείον 083 Εχίνος Αρχ χώρος Ακρόπολις 084 Ηγουμενίτσα Λιμήν παλαιός Ξεν El Greco 085 Ήλιον Πυραμίς Ταϋγέτου 086 Ήλις1 Αρχ χώρος Ανασκαφαί Οικίαι 087 Ήλις2 Αρχ χώρος Θέατρον 088 Ηραίον Αρχ χώρος Είσοδος 089 Ηράκλεια Αρχ χώρος Γέφυρα 090 Ηράκλειον Λιμήν 091 Θάσος1 Αρχ χώρος Αρχαία Αγορά 092 Θάσος3 Αρχ χώρος Κοίνυρα 093 Θάσος4 Αρχ χώρος Αλυκή 094 Θαυμακός Αρχ χώρος Ακρόπολις 095 Θέρμον Αρχ χώρος Ν Απόλλωνος 096 Θερμοπύλαι Αρχ χώρος Μνημείον Λεωνίδα 097 Θεσσαλονίκη1 Θέση παλαιάς πόλεως Παλατάκι 098 Θεσσαλονίκη2 Θέρμη Πλ Παραμάνας 099 Θεσσαλονίκη3 Πλ Αριστοτέλους 100 ΘήβαιΒ Αρχ χώρος Είσοδος Ανακτ Κάδμου 101 ΘήβαιΦ Αρχ χώρος Θέατρον Ακρόπολις 102 Θύρρειον Αρχ χώρος Μουσείον Πελασγ Τείχη 103 Ίσθμια Αρχ χώρος Ν Ποσειδώνος 104 Ιτέα Πλ Ηρώων 105 Ιωάννινα Φρούριον Κεντρική πύλη Ωρολόγιον 106 Ιωλκός Αρχ χώρος Παλαιά πόλις Εκκλ Άγ Θεοδώρων 107 Καζάρμα Αρχ χώρος Ακρόπολις 108 Καλυδωνία Αρχ χώρος Είσοδος 109 Καρδίτσα Πλ Πλαστήρα Άγαλμα Ιππεύς 110 Κάρυστος Λιμήν Αποβάθρα 111 Κεραμωτή Πορθμείον Αποβάθρα 112 Κίρρα Παραλία 113 Κλεωναί Αρχ χώρος Ν Ηρακλέους 114 Κλοκωτός1 Αρχ χώρος Ανασκαφαί Εκκλ Αγίας Σοφίας 115 Κλοκωτός2 Δύο ποτάμια 116 Κνωσός Αρχ χώρος Ιερόν 117 Κομοτηνή Αρχ χώρος Πλατεία Ειρήνης 118 Κόρινθος1 Αρχ χώρος Ωδείον 119 Κόρινθος2 Αρχ χώρος Ν Απόλλωνος 120 Κραννών1 Αρχ χώρος Τάφοι 121 Κραννών1 Εκκλ Ζωοδόχου Πηγής 122 Κραννών1 Εκκλ Άγ Αθανασίου 123 Κρέστενα Αρχ χώρος Ηρώον Προτ Ξενοφώντος 124 Κρομμυών Αρχ χώρος Ανασκαφαί 125 Κυδωνία Αρχ χώρος Αρχαία πόλις 126 Κυλλήνη1 Αρχ χώρος Γκλαρέντζα 127 Κυλλήνη2 Πλατεία Δημαρχείου 128 Κυρετίαι Αρχ χώρος Αρχ Ερείπια Εκκλ Άγ Γεωργίου Δομένικο 129 Λακέρεια Αρχ χώρος Αρχ τάφος Μαγούλα Μαρμάριανη 130 Λαμία Αρχ χώρος Ακρόπολις Μουσείον 131 Λάρισα1 Αρχ χώρος Θέατρον Α 132 Λάρισα2 Αρχ χώρος Φρούριον 133 Λάρισα3 Αρχ χώρος Φρούριον Εκλ Άγ Αχιλλείου 134 Λάρυμνα Αρχ χώρος Αρχ τείχη Φάρος 135 Λεβάδεια Αρχ χώρος Τροφώνειον 136 Λέρνη Αρχ χώρος 137 Λυγουρίον Αρχ χώρος Πυραμίς Λυγουρίου 138 Λύκαια Αρχ χώρος Στάδιον Ιππόδρομος 139 Λύκαιον Όρος Αρχ χώρος Ν Ολυμπίου Διός 140 Λυκόσουρα Αρχ χώρος Είσοδος Μουσείον 141 Λυσιμάχεια Αρχ χώρος Ιαματικά λουτρά Λίμνη 142 Μακρυσία Άγαλμα 143 Μακύνεια Αρχ χώρος Θέατρον επί όρους 144 Μάλια Αρχ χώρος Βωμός 145 Μαντίνεια1 Αρχ χώρος Θέατρον 146 Μαντίνεια2 Αρχ χώρος Ιερά 147 Μαραθών1 Αρχ χώρος Τεμενος Αθηνάς Μουσείον 148 Μαραθών2 Αρχ χώρος Τύμβος Μαραθωνομάχων 149 Μαραθών3 Είσοδος Κωπηλατοδρομίου 150 Μαρώνεια1 Αρχ χώρος Θέατρον 151 Μαρώνεια2 Αρχ χώρος Ν Διονύσου 152 Μαρώνεια3 Αρχ χώρος Αρχαία τείχη 153 Μαρώνεια4 Αρχ χώρος Ρωμ Πρόπυλον 154 Μεγαλόπολις1 Αρχ χώρος Θέατρον 155 Μεγαλόπολις2 Αρχ χώρος Αρχαίος Ναός 156 Μέγαρα Αρχ χώρος Σπήλαιον Δήμητρος Μουσείον 157 Μεδεών Εκκλ Άγ Αθανασίου Κατούνα 158 Μεθώνη Παραλία Σταθμός ταξί 159 Μελίβοια0 Εκκλ Άγ Παρασκευής Ομώνυμον χωρίον Αθάνατη 160 Μελίβοια1 Αρχ χώρος Αρχ τείχη πλησίον Σκήτης 161 Μελίβοια2 Εκκλ Άγ Τριάδος Σκήτη 162 Μελίβοια3 Μοναστ Θεολόγου Βελίκα 163 Μεσημβρία Αρχ χώρος Είσοδος 164 Μεσολόγγιον Κήπος Ηρώων 165 Μιδέα Αρχ χώρος Ακρόπολις 166 Μυκήναι Αρχ χώρος Ακρόπολις Πύλη 167 Μύλαι Πρόπ Ακροπόλεως Πλατεία Δαμάσιον 168 Μυστράς Αρχ χώρος Πύλη 169 Μύτικας Λιμήν Εκκλ Άγ Νικολάου 170 Ναύπακτος1 Αρχ χώρος Ακρόπολις Παρ Πρ Ηλία 171 Ναύπακτος2 Λιμήν Προβλής 172 Ναύπακτος3 Αρχ χώρος Εκκλ Βυζαντινή 173 Ναύπακτος4 Ασκληπιείον Αφροδίτη 174 Ναύπακτος5 Κρήνη Αφροδίτης Αφροδίτη 175 Ναύπλιον Λιμήν Αποβάθρα 176 Νεάπολις Αρχ χώρος Ακρόπολις Παλ πόλις 177 Νεμέα1 Αρχ χώρος 178 Νεμέα2 Αρχ χώρος 179 Νέσσων Όχθη λίμνης Νεσσωνίδος 180 Νεστάνη1 Αρχ χώρος Ακρόπολις 181 Νεστάνη Αρχ χώρος Κρήνη Φιλίππου 182 Νικομήδεια Αρχ χώρος Προϊστ Οικισμός Πινακίς 183 Νικόπολις Αρχ χώρος Μουσείον 184 Ξάνθη Πλατεία Ελευθερίας 185 Ξενιάς Αρχ χώρος Αρχ κτίσμα Εθν Οδός Α Θ 186 Ξυνιάς Λίμη Ξυνιάδος Αποξηραμένη 187 Οινιάδες Αρχ χώρος Θέατρον 188 Οισύμη Αρχ χώρος ΦρούριονΒυζαντ Ελευθεραί 189 Οιχαλία Αρχ χώρος Πρόπ Ακροπόλεως 190 Ολοσσών Εκκλ Ολυμπιωτίσσης Ελασσών 191 Ολυμπία1 Αρχ χώρος Μουσείον 192 Ολυμπία2 Αρχ χώρος Ν Ήρας 193 Ολυμπία3 Αρχ χώρος Ν Ολυμπίου Διός

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&id=49%3Aierothesia&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=57&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive