archive-gr.com » GR » F » FSKOZANI.GR

Total: 511

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  οποία απέρριψε εκ νέου την αίτηση της προσφεύγουσας της κύριας δίκης κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 του L R 26 02 κατόπιν της αρνητικής γνώμης του Comune di Roma Δήμου Ρώμης του Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma Συλλόγου Φαρμακοποιών της Επαρχίας της Ρώμης και των επαγγελματικών ενώσεων Assiprofar Associazione Sindacale Proprietari Farmacia στο εξής Assiprofar και Confservizi 12 Η Ε Sbarigia άσκησε προσφυγή κατά της τελευταίας αυτής απόφασης επικαλούμενη νέους λόγους ακύρωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας που εκκρεμούσε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου 13 Κατά το Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ο χαρακτηρισμός της φαρμακευτικής υπηρεσίας ως δημόσιας υπηρεσίας που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των καταναλωτών δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογητικό λόγο για τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που διέπουν τους όρους λειτουργίας των φαρμακείων Η ελευθέρωση των ωραρίων και του χρόνου λειτουργίας όλων των φαρμακείων όπως προτείνεται άλλωστε με την έκθεση που υπέβαλε την 1η Φεβρουαρίου 2007 η Autorità garante della concorrenza e del mercato ιταλική Εγγυητική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγοράς θα έδιδε τη δυνατότητα γενικότερης διεύρυνσης της προσφοράς αφού τα σχέδια κατανομής διασφαλίζουν την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των φαρμακείων υπέρ των καταναλωτών 14 Κατά το αιτούν δικαστήριο οι διατάξεις του L R 26 02 είναι επιπλέον εκ πρώτης όψεως υπερβολικές και αδικαιολόγητες Συγκεκριμένα η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και των επιτακτικών αναγκών που εξυπηρετεί η φαρμακευτική υπηρεσία θα διασφαλιζόταν καλύτερα με τη λήψη μέτρων ελευθέρωσης των όρων λειτουργίας των φαρμακείων με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού 15 Το αιτούν δικαστήριο έχει επομένως αμφιβολίες ως προς το συμβατό των επίδικων περιορισμών αφενός με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και αφετέρου με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση και στην προστασία της υγείας Το εν λόγω δικαστήριο εκτιμά ειδικότερα ότι το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Περιφέρεια του Λατίου για την οργάνωση της φαρμακευτικής υπηρεσίας εμποδίζει την αποτελεσματική συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας 16 Υπό τις συνθήκες αυτές το Tribunale amministrativo regionale per il Lazio αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα δύο προδικαστικά ερωτήματα 1 Συμβιβάζονται με τις κοινοτικές αρχές που διέπουν την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και προβλέπονται μεταξύ άλλων στα άρθρα 49 ΕΚ και 81 ΕΚ έως 86 ΕΚ η επιβολή στα φαρμακεία των ανωτέρω αναφερθεισών απαγορεύσεων κατά τις οποίες τα φαρμακεία δεν μπορούν να παραιτούνται από τις ετήσιες διακοπές τους ούτε να παραμένουν ελεύθερα ανοικτά πέραν των ανώτατων ορίων λειτουργίας που επιτρέπονται επί του παρόντος από τις προαναφερθείσες διατάξεις του L R 26 2002 και η επιβολή κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου αυτού της συνακόλουθης προϋπόθεσης ότι για να εγκριθεί στον Δήμο της Ρώμης παρέκκλιση από τις παραπάνω απαγορεύσεις πρέπει η διοίκηση να εκτιμήσει κατά διακριτική ευχέρεια από συμφώνου με τους φορείς και οργανισμούς που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ότι το αιτούν φαρμακείο βρίσκεται σε ιδιαίτερη ζώνη του ενδιαφερόμενου δήμου 2 Συμβιβάζεται με τα άρθρα 152 ΕΚ και 153 ΕΚ η επιβολή στη φαρμακευτική δημόσια υπηρεσία προς τον σκοπό έστω της προστασίας της υγείας των καταναλωτών προϋποθέσεων όπως οι προβλεπόμενες από τον L R 26 2002 οι οποίες περιορίζουν ή απαγορεύουν τη δυνατότητα παράτασης του ημερήσιου εβδομαδιαίου και ετήσιου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων Επί του παραδεκτού της αίτησης για την έκδοση προδικαστικής απόφασης 17 Η Ιταλική και η Ελληνική Κυβέρνηση αμφισβητούν με τις γραπτές τους παρατηρήσεις το παραδεκτό της υπό κρίση αίτησης έκδοσης προδικαστικής απόφασης Την ίδια άποψη διατύπωσαν κατά την επ ακροατηρίου συζήτηση η Assiprofar και έμμεσα ο Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma 18 Ειδικότερα η Ιταλική Κυβέρνηση προβάλλει ότι το αιτούν δικαστήριο δεν παρέχει καμία διευκρίνιση σχετικά με την πραγματική ή νομική κατάσταση λόγω της οποίας κατέληξε να θέσει το ερώτημα αν η εφαρμοστέα διάταξη της εθνικής νομοθεσίας είναι συμβατή με τις διατάξεις της Συνθήκης στις οποίες αναφέρεται το ίδιο αυτό δικαστήριο Η Ελληνική Κυβέρνηση η Assiprofar και ο Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma ισχυρίζονται ότι αφού ελλείπει οποιοδήποτε στοιχείο διασυνοριακότητας τα προδικαστικά ερωτήματα δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο της Ένωσης 19 Συναφώς υπενθυμίζεται ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο εθνικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί της ένδικης διαφοράς και φέρει την ευθύνη της εκδοθησόμενης δικαστικής απόφασης να εκτιμήσει λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της υπόθεσης τόσο την αναγκαιότητα μιας προδικαστικής απόφασης για την έκδοση της δικής του απόφασης όσο και το λυσιτελές των ερωτημάτων που υποβάλλει στο Δικαστήριο Συνεπώς εφόσον τα υποβαλλόμενα ερωτήματα αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης το Δικαστήριο υποχρεούται καταρχήν να απαντήσει βλ απόφαση της 10ης Μαρτίου 2009 C 169 07 Hartlauer Συλλογή 2009 σ I 1721 σκέψη 24 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία 20 Επομένως για τα ερωτήματα που αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ισχύει το τεκμήριο ότι είναι λυσιτελή Το Δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση που έχει υποβάλει ένα εθνικό δικαστήριο μόνον όταν προδήλως προκύπτει ότι η ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης που ζητεί το εθνικό δικαστήριο δεν έχει καμία σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσης ή ακόμη όταν το Δικαστήριο δεν διαθέτει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα ερωτήματα που του έχουν υποβληθεί βλ συναφώς αποφάσεις της 5ης Δεκεμβρίου 2006 C 94 04 και C 202 04 Cipolla κ λπ Συλλογή 2006 σ I 11421 σκέψη 25 και της 7ης Ιουνίου 2007 C 222 05 έως C 225 05 van der Weerd κ λπ Συλλογή 2007 σ I 4233 σκέψη 22 21 Όσον αφορά την ένσταση απαραδέκτου που προτείνει η Ιταλική Κυβέρνηση επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η απόφαση του αιτούντος δικαστηρίου περιγράφει επαρκώς το νομικό και πραγματικό πλαίσιο της διαφοράς της κύριας δίκης και ότι τα στοιχεία που παρέχει το αιτούν δικαστήριο δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της έννοιας των προδικαστικών ερωτημάτων Η απόφαση αυτή συνεπώς παρέσχε στους ενδιαφερόμενους πράγματι τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου όπως εξάλλου προκύπτει από το περιεχόμενο των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο 22 Κατά συνέπεια η εν λόγω

  Original URL path: http://fskozani.gr/node/174?destination=node/174 (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΩ 150€ | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  Ίδρυση φαρμακείου Εδόθηκε το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Γ5 β ΓΠοικ82829 2015 ΦΕΚ 2330Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση Φαρμακείου Απεργία Πέμπτη 4 2 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν Π Δ Δ Ξ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19 ΤΗΛ 2461025989 FAX 2461042130 ΚΟΖΑΝΗ Κοζάνη 1 2 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Κοζάνης για το Ασφαλιστικό την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΣΑ τυπώστε εδώ Οι Επιστημονικοί Φορείς και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας αποφασίσαμε την συνδιοργάνωση ανοικτής ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΩ 150 Αθήνα 15 6 2010 Φ 42000 οικ 15230 1824 Θέμα Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών φαρμάκων Σας γνωρίζουμε ότι στο ν 3846 2010 ΦΕΚ Α 66 περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 32 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Ειδικότερα από την παρ 2 του όρθρου 32 και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον ορθολογισμό των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης καθιερώνεται η υποχρέωση θεώρηση των συνταγών Συνταγές φάρμακων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150 00 δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό εφόσον δεν είναι θεωρημένες και σε περίπτωση εκτέλεσης τους δεν δικαιολογείται η αξίωση του σχετικού ποσού από τον ασφαλιστικό φορέα Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας διοικητικών και υγειονομικών καθώς και των συνεργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση με το φορέα σας ιατρών ελεγκτών ιατρών φαρμακοποιών για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω Θεωρούμε επιβεβλημένο στην παρούσα φάση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών και μάλιστα σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές οι διοικήσεις των φορέων σας να συνεργαστούν ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ελέγχονται οι συνταγές φαρμάκων φορέων που δεν διαθέτουν ελεγκτές γιατρούς από ελεγκτές άλλου φορέα που διαθέτει αντίστοιχους γιατρούς Ακόμη μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα αποστολής με

  Original URL path: http://fskozani.gr/node/105?destination=node/105 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.3 | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  Δημόσιας Διοίκησης 8 Τον Ν 3408 05 Άρθρο 13 ΦΕΚ 272 Α 4 11 2005 9 Το Ν 3260 2004 ΦΕΚ 151 Α 06 08 04 Θέματα Δημόσιας Διοίκησης 10 Την Α Δ 07 2009 Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14 5 09 όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08 2009 και 2 2010 11 Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της Α Δ 7 09 που αφορούν τα φάρμακα στα πλαίσια της ομαλής εμπορίας διακίνησης διάθεσης του είδους 12 Την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 2 2010 λόγω κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί μεταβατική ρύθμιση με προσωρινή διαμόρφωση των τιμών χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων δεδομένου ότι α Από το με αρίθμ Α3 1087 27 4 2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων περί έρευνας τιμών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας τετραετίας και με βάση τον μέσο όρο των τριών 3 χαμηλότερων τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων στα Κράτη Μέλη της Ε Ε προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα έχουν τιμή κατά πολύ ανώτερη από αυτή που έχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης β Υφίσταται ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων εξαιτίας των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας λόγω του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων σε βάρος τόσο των ασφαλισμένων τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμφερόντων των ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που είναι προμηθευτές των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και της Εθνικής Οικονομίας γ Από το με αριθ πρωτ 774 16 03 2010 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας προκύπτει ότι η ανωτέρω ένωση προτείνει και αποδέχεται μειώσεις των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων της τάξεως του δεκαπέντε τοις εκατό 15 13 Την από 29 4 10 με Αρ Πρωτ ΔΥΓ3 α οικ 50922 σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Αποφασίζουμε ΑΡΘΡΟ 1 Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 07 2009 1 Η παράγραφος 4 του εδ α του αρ 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07 2009 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Αγορανομικής Διάταξης 2 2010 ΦΕΚ 380 Β 01 04 2010 αντικαθίσταται ως εξής Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς το Δημόσιο τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών Η τιμή αυτή είναι η χονδρική μειωμένη κατά 13 Η ίδια τιμή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ 2 του άρθρου 12 του Ν 3816 2010 ΦΕΚ 6 Α 26 01 2010 2 Στο αριθ 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07 2009 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Αγορανομικής Διάταξης 2 2010 ΦΕΚ 380 Β 01 04 2010 προστίθεται η παράγραφος 9 ως εξής 9 Ειδικά για τα φάρμακα της παρ 2

  Original URL path: http://fskozani.gr/node/95?destination=node/95 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  των προϊόντων που πληρούν τους όρους της οδηγίας και των κοινοτικών πράξεων που θεσπίζονται κατ εφαρμογή της Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη επικαλούμενα λόγους που έχουν σχέση με τη σύνθεση τις προδιαγραφές παρασκευής την παρουσίαση ή την επισήμανση των προϊόντων δηλαδή με τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της κοινοτικής ρύθμισης να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εμπορία τους Οι όροι ωστόσο της διάθεσης στην κατανάλωση διά του λιανικού εμπορίου των συμπληρωμάτων διατροφής όπως αυτός που αφορά η επίμαχη διάταξη του άρθρου 10α της προσβαλλόμενης ΚΥΑ δηλαδή η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής αποκλειστικά από τα φαρμακεία δεν αποτέλεσαν κατά την απολύτως σαφή έννοια των διατάξεων της οδηγίας 2002 46 αντικείμενο των ρυθμίσεών της παρέμειναν δηλαδή εκτός του πλαισίου της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών που επήλθε με την οδηγία αυτή και η οποία αλλωστε εναρμόνιση είναι μερική και όχι πλήρης αφού αφορά μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία συμπληρωμάτων διατροφής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Συνεπώς είναι αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως ότι η ρύθμιση του άρθρου 10α της προσβαλλόμενης ΚΥΑ αντίκειται στο εναρμονισμένο πλαίσιο κανόνων εμπορικής κυκλοφορίας των συμπληρωμάτων διατροφής που θεσπίστηκε από την οδηγία 2002 46 Περαιτέρω η κανονιστική ρύθμιση του άρθρου 10α της ΚΥΑ που επιβάλλει την αποκλειστική διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής από τα φαρμακεία και καθορίζει έτσι κατά τρόπο γενικό τα σημεία της πώλησής τους έχει μεν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εμπορικής ελευθερίας των επιχειρηματιών αλλά δεν αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθ εαυτά επιπλέον δε εφαρμόζεται αδιακρίτως καταγωγής των προϊόντων και σε όλους τους επιχειρηματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους στο εθνικό έδαφος Συνεπώς δεν επηρεάζει την εμπορία των προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη κατά τρόπο διαφορετικό από την εμπορία των εγχώριων προϊόντων χωρίς μάλιστα να έχει νομική σημασία αν τα προϊόντα που αφορά η επίμαχη ρύθμιση παράγονται η όχι στην ελληνική επικράτεια ως εκ τούτου δε είναι πρόδηλο ότι η επίμαχη ρύθμιση δεν αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος με ποσοτικό περιορισμό κατά την απολύτως σαφή εν προκειμένω έννοια του άρθρου 28 της Συνθήκης ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως ότι η εν λόγω ρύθμιση αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη της Συνθήκης καθώς και στο άρθρο 30 αυτής είναι αβάσιμος Επίσης η επίμαχη απαγόρευση διάθεσης συμπληρωμάτων διατροφής εκτός φαρμακείων δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ 1 του Συντάγματος Και τούτο διότι το μέτρο αυτό περιορίζει επιτρεπτώς κατά την έννοια της συνταγματικής αυτής διάταξης την εμπορική ελευθερία των επιχειρήσεων δεδομένου ότι είναι μέτρο γενικό και αντικειμενικό και αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας δηλαδή στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος από το ενδεχόμενο υπερβολικής ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης ουσιών όπως οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία δυνητικά επιβλαβών για την υγεία για την οποία το κράτος οφείλει να μεριμνά και προληπτικώς σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ 3 του Συντάγματος Εξ άλλου η επιβολή με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ του επίμαχου περιορισμού της αποκλειστικής διάθεσης από τα φαρμακεία των συμπληρωμάτων διατροφής που ρυθμίζονται από την εν λόγω απόφαση στηρίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση που ανεξαρτήτως αν θεωρηθεί επιβεβλημένη είναι

  Original URL path: http://fskozani.gr/node/94?destination=node/94 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • IKA- Σχετικά με την χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) και VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate) | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  VIREAD Tenofovir Disiproxil Fumarate ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ ΝΣΗ ΥΠ ΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ TΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Πληροφορίες Ν Οικονόμου Ταχ Δ νση Αγ Κων νου 16 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ Τηλ 210 5221605 5213669 Αριθ FAX 210 5226730 Αθήνα 14 Ιουλίου 2010 Αριθμ Πρωτ Γ55 783 ΠΡΟΣ 1 Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2 Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Υγειονομικές και φαρμακευτικές Υπηρεσίες 3 Τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 4 Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών Δ Υ Π Ε πίνακας διανομής 5 Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 401 Γ Σ Ν Α Μεσογείων Κανελλοπούλου 3 11 525 Αθήνα Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Ν Ν Α Δεινοκράτους 70 11 521 Αθήνα Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ν Ι Μ Ι Τ Σ Μονής Πετράκη 10 11 521 Αθήνα Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 414 Ταξιάρχου Βέλλιου 6 15 236 Παλαιά Πεντέλη ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑ Σχετικά με την χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO Teripatadine και PREOTACT Parathormone και VIREAD Tenofovir Disiproxil Fumarate Με αφορμή προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο συνταγών που εκτελέστηκαν σε Ιδιωτικά φαρμακεία αναφορικά στον τρόπο χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO Teripatadine και PREOTACT Parathormone που ενδείκνυνται για τη θεραπεία της εγκαταστημένης οστεοπόρωσης έγγραφό μας με αριθμ πρωτ Γ55 757 15 4 2010 και VIREAD Tenofovir Disiproxil Fumarate και μόνο για την ένδειξη Λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας B σας υπενθυμίζουμε ότι Οι ιατροί του Ιδρύματος που συνταγογραφούν τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα αλλά και οι ελεγκτές ιατροί που θεωρούν τις εν λόγω συνταγές θα πρέπει 1 Να παραπέμπουν τους ασφαλισμένους στην Ειδική Επιτροπή φαρμάκων προκειμένου να λάβουν εφάπαξ έγκριση για την χορήγηση των FORSTEO Teripatadine και PREOTACT Parathormone πληροφορίες στην γραμματεία της Επιτροπής 210 5240204 210 5228193 και πριν παραπεμφθούν στην Ειδική Επιτροπή φαρμάκων να ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συγκεκριμένα Για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα FORSTEO Teripatadine και PREOTACT Parathormone Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής θα αναφέρει αναλυτικά τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί τη διάρκεια χορήγησης και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία με FORSTEO PREOTACT πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας MOΠ εντός έτους σε φωτοτυπίες Να υπάρχει οστεοπόρωση με κίνδυνο κατάγματος ιατρικά αιτιολογημένο Σημειώνεται ότι η οστεοπόρωση αποδεικνύεται με μέτρηση της οστικής πυκνότητας ΟΜΣΣ ή ισχίου Τ score 2 5 SD Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος 2 Όταν υπάρχει θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Φαρμάκων τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται Γ55 703 24 6 2009 δωρεάν από το Κεντρικό Φαρμακείο Κ Φ και στην Επαρχία αποστέλλονται από το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου ή από ιδιωτικό φαρμακείο με συμμετοχή 10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι η επισύναψη του ενημερωτικού σημειώματος σε φωτοτυπίες της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων για το χρονικό διάστημα και την ποσότητα που έχει δοθεί έγκριση χορήγησης του φαρμάκου και για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα VIREAD Tenofovir Disiproxil Fumarate να ελέγχουν αν υπάρχει γνωμάτευση από ιατρό έμπειρο

  Original URL path: http://fskozani.gr/node/93?destination=node/93 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΙΚΑ, ΣΥΝ/ΝΩΝ ΜΕ ΟΠΑΔ Κ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜ/ΩΝ Κ ΤΩΝ ΣΥΜΒ/ΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓ/ΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  Θετική λίστα φαρμάκων ΜΗ ΣΥ ΦΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ Ασφαλιστικά ταμεία Ε Ο Π Υ Υ ΤΥΠΕΤ Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία Περιοχή μελών ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τοξικολογία Ο πρόεδρος του ΠΜΣ του τμήματος Βιοχημίας Βιοτεχνολογίας του Παν Θεσσαλίας ενημερώνει με επιστολή του τα μέλη του ΦΣΚ για τη διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος Τοξικολογίας που θα διενεργήσει το τμήμα του Διαβάστε σχετικά εδώ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Πρόταση Τρ Πειραιώς Δείτε εδώ την πρόταση της Τρ Πειραιώς στους φαρμακοποιούς για ασφάλιση αστικής ευθύνης Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ Γ5 β Γ Π οικ 82829 15 ΦΕΚ 2330 Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακο ποιού Ίδρυση φαρμακείου Εδόθηκε το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Γ5 β ΓΠοικ82829 2015 ΦΕΚ 2330Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση Φαρμακείου Απεργία Πέμπτη 4 2 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν Π Δ Δ Ξ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19 ΤΗΛ 2461025989 FAX 2461042130 ΚΟΖΑΝΗ Κοζάνη 1 2 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Κοζάνης για το Ασφαλιστικό την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΣΑ τυπώστε εδώ Οι Επιστημονικοί Φορείς και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας αποφασίσαμε την συνδιοργάνωση ανοικτής ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦ ΝΩΝ ΙΚΑ ΣΥΝ ΝΩΝ ΜΕ ΟΠΑΔ Κ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜ ΩΝ Κ ΤΩΝ ΣΥΜΒ ΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓ ΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων Διαβάστε περισσότερα Νέα Φ Σ Κοζάνης

  Original URL path: http://fskozani.gr/content/229 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ΠΦΣ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τοξικολογία Ο πρόεδρος του ΠΜΣ του τμήματος Βιοχημίας Βιοτεχνολογίας του Παν Θεσσαλίας ενημερώνει με επιστολή του τα μέλη του ΦΣΚ για τη διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος Τοξικολογίας που θα διενεργήσει το τμήμα του Διαβάστε σχετικά εδώ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Πρόταση Τρ Πειραιώς Δείτε εδώ την πρόταση της Τρ Πειραιώς στους φαρμακοποιούς για ασφάλιση αστικής ευθύνης Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ Γ5 β Γ Π οικ 82829 15 ΦΕΚ 2330 Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακο ποιού Ίδρυση φαρμακείου Εδόθηκε το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Γ5 β ΓΠοικ82829 2015 ΦΕΚ 2330Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση Φαρμακείου Απεργία Πέμπτη 4 2 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν Π Δ Δ Ξ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19 ΤΗΛ 2461025989 FAX 2461042130 ΚΟΖΑΝΗ Κοζάνη 1 2 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Κοζάνης για το Ασφαλιστικό την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΣΑ τυπώστε εδώ Οι Επιστημονικοί Φορείς και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας αποφασίσαμε την συνδιοργάνωση ανοικτής ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της χώρας Σχετικά με το θέμα της εκτέλεσης συνταγών από γιατρούς εκτός Ι Κ Α υπάρχουν ερωτήματα Α Σχετικά με τη νομιμότητα εκτέλεσης αυτών των συνταγών Β με τη δυνατότητα πληρωμών από το ΙΚΑ Γ Σειρά θεμάτων τεχνικής φύσης έλεγχος συνταγών από το σύστημα του Ι Κ Α ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ λπ Μέχρις ότου τα θέματα αυτά επιλυθούν με επίσημη υπηρεσιακή εγκύκλιο από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ι Κ Α που μέχρι τις 12 00 το μεσημέρι σήμερα δεν έχει συμβεί σας συστήνουμε να μην εκτελείτε παρόμοιες συνταγές ή να κόβετε απόδειξη λιανικής Μόλις λάβουμε υπηρεσιακό έγγραφο του ΙΚΑ που ξεκαθαρίζει τα παραπάνω σημεία θα σας ενημερώσουμε σχετικά Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία συνεχίζεται Δευτέρα 7 Τρίτη 8

  Original URL path: http://fskozani.gr/content/228 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Διευκρινίσεις για την επιστροφή ληξιπρόθεσμων και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων | Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης
  Ε Ο Π Υ Υ ΤΥΠΕΤ Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία Περιοχή μελών ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τοξικολογία Ο πρόεδρος του ΠΜΣ του τμήματος Βιοχημίας Βιοτεχνολογίας του Παν Θεσσαλίας ενημερώνει με επιστολή του τα μέλη του ΦΣΚ για τη διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος Τοξικολογίας που θα διενεργήσει το τμήμα του Διαβάστε σχετικά εδώ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Πρόταση Τρ Πειραιώς Δείτε εδώ την πρόταση της Τρ Πειραιώς στους φαρμακοποιούς για ασφάλιση αστικής ευθύνης Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ Γ5 β Γ Π οικ 82829 15 ΦΕΚ 2330 Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακο ποιού Ίδρυση φαρμακείου Εδόθηκε το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Γ5 β ΓΠοικ82829 2015 ΦΕΚ 2330Β κοινής υπουργικής απόφασης Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση Φαρμακείου Απεργία Πέμπτη 4 2 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν Π Δ Δ Ξ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19 ΤΗΛ 2461025989 FAX 2461042130 ΚΟΖΑΝΗ Κοζάνη 1 2 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Κοζάνης για το Ασφαλιστικό την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΣΑ τυπώστε εδώ Οι Επιστημονικοί Φορείς και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας αποφασίσαμε την συνδιοργάνωση ανοικτής Διευκρινίσεις για την επιστροφή ληξιπρόθεσμων και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων Εγκύκλιος του ΕΟΦ για τις επιστροφές

  Original URL path: http://fskozani.gr/content/227 (2016-02-15)
  Open archived version from archive •