archive-gr.com » GR » F » FEA.GR

Total: 65

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ÖéëïôåëéêÜ Óùìáôåßá ÌåôÜ áðü ôñßá ñüíéá ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ Ýôïõò 1947 ç éäÝá ôçò äçìéïõñãßáò ÖéëïôåëéêÞò Ïìïóðïíäßáò Üñ éóå íá ðñáãìáôïðïéåßôáé ÅêëÝãåôáé ðñïóùñéíÞ Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ ðïõ áíáëáìâÜíåé íá öÝñåé êïíôÜ ôá ÖéëïôåëéêÜ Óùìáôåßá ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò Áðåõèýíåé ðñïóêëÞóåéò ðñïò üëá ôá Óùìáôåßá êáé óõãêáëåß Ãåí ÓõíÝëåõóç ãéá íá åãêñéèåß ôï íÝï Êáôáóôáôéêü ôçò Ïìïóðïíäßáò Åôóé öèÜíïõìå óôéò 11 Ïêôùâñßïõ 1947 ðïõ ðëÝïí ç ÅÖÏ áíáãíùñßæåôáé êáé åðßóçìá áðü ôçí Ðïëéôåßá óáí åêðñüóùðïò üëùí ôùí Öéëïôåëéêþí Ïñãáíþóåùí Ç ðñþôç Äéïßêçóç ôçò ÅÖÏ áíáôßèåôáé óå éêáíïýò êáé éäåïëüãïõò öéëïôåëéóôÝò ôçò åðï Þò åêåßíçò ìå Ðñüåäñï ôïí ÓôÝöáíï Ìáêñõìß áëï Áíôéðñüåäñï ôïí ÁíäñÝá ØáñÜ Ðñüåäñï ôçò ÖÅÁ Ãåí ÃñáììáôÝá ôïí Óðýñï Âëáóôü Åéä ÃñáììáôÝá ôïí Êùí ÓôåöáíïõäÜêç Ãåí ÃñáììáôÝá ôçò ÖÅÁ Ôáìßá ôïí Äçì Óðáíü Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ ôùí åìðïñïãñáììáôïóÞìùí êáé Óýìâïõëï ôïí Êùí ÁíõöáíôÞ Ç ÅÖÏ ìåôáîý Üëëùí Ý åé óêïðü á Ôçí ðñïáãùãÞ êáé äéÜäïóç ôùí ðïëéôéóôéêþí áîéþí üðùò ç äéÜäïóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò ìÝóù ôùí ãñáììáôïóÞìùí â Ôçí ìÝóù ôïõ Öéëïôåëéóìïý ðíåõìáôéêÞ åðéìïñöùôéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôïõ åõñÝùò êïéíïý ã Ôçí áíÜðôõîç êáé äéÜäïóç ôïõ Öéëïôåëéóìïý ä Ôçí êáôáãñáöÞ êáé äéáôÞñçóç ôùí óôïé åßùí ôçò Ôá õäñïìéêÞò Éóôïñßáò å Íá åêðñïóùðåß åðßóçìá ôéò ÅëëçíéêÝò öéëïôåëéêÝò Ïñãáíþóåéò Ýíáíôé ôïõ

  Original URL path: http://www.fea.gr/efo.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • ekdoseis_fea
  Φωτογραφία2 Φωτογραφία3 Φωτογραφία4 Φωτογραφία5 Αρχική σελίδα Φ Ε Α Βραβείο Ατζαρίτη Φιλ κές εκδόσεις Εκδόσεις Φ Ε Α Εκδόσεις ΕΛ ΤΑ Εκδόσεις Κύπρου Φιλ κές εκθέσεις Φιλοτελικά Νέα Φιλοτελικά Άρθρα

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aeauoaeo_o_a_a_.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ekdoseis_elta
  Φωτογραφία2 Φωτογραφία3 Φωτογραφία4 Φωτογραφία5 Αρχική σελίδα Φ Ε Α Βραβείο Ατζαρίτη Φιλ κές εκδόσεις Εκδόσεις Φ Ε Α Εκδόσεις ΕΛ ΤΑ Εκδόσεις Κύπρου Φιλ κές εκθέσεις Φιλοτελικά Νέα Φιλοτελικά Άρθρα

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aeauoaeo__ae_oa.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ekdoseis_kyproy
  Φωτογραφία2 Φωτογραφία3 Φωτογραφία4 Φωτογραφία5 Αρχική σελίδα Φ Ε Α Βραβείο Ατζαρίτη Φιλ κές εκδόσεις Εκδόσεις Φ Ε Α Εκδόσεις ΕΛ ΤΑ Εκδόσεις Κύπρου Φιλ κές εκθέσεις Φιλοτελικά Νέα Φιλοτελικά Άρθρα

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aeauoaeo_eydnio.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ektheseis_fea
  2η Εκθεση Γραμματοσήμου Νέων στην Πνευματική Εστία του Δήμου Μοσχάτου Αττικής με τη συνεργασία του Φιλοτελικού Ομίλου της Εστίας 1992 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 92 Έκθεση Γραμματοσήμου Νεότητας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χαλκηδόνας 1992 ΦΙΛΟΤΕΚ 92 Πανελλήνια Έκθεση Γραμματοσήμου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 1993 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 93 Ελληνοκυπριακή Εκθεση Γραμματοσήμου στον Εκθεσιακό χώρο του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής 1995 ΑΘΗΝΑ KAI ΠΕΙΡΑΙΑΣ 95 Πανελλήνια Έκθεση Γραμματοσήμου στο Πνευματικό Κέντρο

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aeeyoaeo_oaa.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • foto_ektheseis
  Έκθεση Αθήνα 1982 Έκθεση Φιλοτελικού τύπου 1986 Έκθεση Αθήνα 1987 Έκθεση Χαλκηδόνα 1988 Έκθεση Χαλκηδόνα 1993 Έκθεση Αθήνα 1995 Έκθεση Αθήνα 1997 Μαθητική Έκθεση 2000 Αρχική σελίδα Φ Ε Α Βραβείο Ατζαρίτη Φιλ κές εκδόσεις Φιλ κές εκθέσεις Εκθέσεις ΦΕΑ

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aeeyoaeo.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • nea_fea
  Φωτογραφία2 Φωτογραφία3 Φωτογραφία4 Φωτογραφία5 7 12 2009 Αρχική σελίδα Φ Ε Α Βραβείο Ατζαρίτη Φιλ κές εκδόσεις Φιλ κές εκθέσεις Φιλοτελικά Νέα Τα νέα της Φ Ε Α Ανακοινώσεις Φιλοτελικά

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/oa_iya_oco_o_a_a_.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • anakoinoseis
  της ΦΕ Πατρών 5 3 2008 ΦΠΗΚ ΕΥΡΩΠΗ 2007 Κυκλοφόρησε από τη ΦΕΑ σε Α ημέρας κυκλοφορίας χωρίς οδόντωση με θέμα Ο Προσκοπισμός Τα ταμειακά εντάξει μέλη της ΦΕΑ μπορούν να προμηθευτούν από το Δ Σ ένα φάκελο δωρεάν κάθε Τετάρτη απόγευμα και κάθε Κυριακή πρωΐ 5 12 2008 ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΦΕΑ Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυση της ΦΕΑ οργανώνεται

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aiaeieipoaeo.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive •