archive-gr.com » GR » F » FEA.GR

Total: 65

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • sindeseis
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ linns com ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ efo gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ hps gr ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ coins about com ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ filotelikard gr Αρχική σελίδα Φ Ε Α Βραβείο Ατζαρίτη

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/ooiayoaeo.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • epikoinonia

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /html/adeeieiuissa.html (2016-02-15)


 • skopos
  μέσα από τα γραμματόσημα Η ενασχόληση των νέων με την ευγενή και επιμορφωτική ασχολία της συλλογής γραμματοσήμων προς αποφυγή επιβλαβών για τους νέους απασχολήσεων και συνηθειών Η καταγραφή και διατήρηση της φιλοτελικής και ταχυδρομικής ιστορίας και ειδικότερα η ανάπτυξη και διάδοση του φιλοτελισμού στη χώρα μας Η διατήρηση εντευκτηρίου η δημιουργία φιλοτελικής βιβλιοθήκης για τα μέλη η έκδοση φιλοτελικού περιοδικού η οργάνωση διαλέξεων και φιλοτελικών εκθέσεων Η δημιουργία προϋποθέσεων στα

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/oeiduo.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • symboulio
  Γιαννακόπουλος Ανάργυρος Οικονομολόγος ΜΕΛΟΣ Κρίνος Κωνσταντίνος Δικηγόρος ΜΕΛΟΣ Ρέρρες Αντώνιος Ιδιωτικός Υπάλληλος ΜΕΛΟΣ Ρουμπέας Χαράλαμπος Φαρμακοποιός ΜΕΛΟΣ Μαβίδης Χαράλαμπος Εργολάβος ΜΕΛΟΣ Τζιγκουνάκης Μιχαήλ Εργοδηγός Mηχανικός ΜΕΛΟΣ Φεφές Δημήτριος Ιδιωτικός Υπάλληλος Αρχική σελίδα Φ Ε Α Σκοπός Διοικ Συμβούλιο Πρόεδροι ΔΣ

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aeieecoeeu_ooiaiyeei.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • proedroi_ds
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1956 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1957 1963 ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 ΔΙΛΕΡΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1965 1971 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1972 1978 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1979 1983 ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 1987 ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 1991 ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 Αρχική σελίδα Φ Ε Α Σκοπός Διοικ Συμβούλιο

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/dnuaanie_ao.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • epitima_meli
  Εταιρείας Αθηνών Ονοματεπώνυμο Καρδασιλάρης Νικόλαος Επίτιμος Πρόεδρος Girard Michel Κωνσταντίνης Μωυσής Μοίρας Κωνσταντίνος Αλτιντόπ Λεωνίδας Μητρόπουλος Διονύσιος Αρχική σελίδα Φ Ε Α Σκοπός Διοικ Συμβούλιο Πρόεδροι ΔΣ Επίτιμα Μέλη Εντευκτήριο Βραβείο Ατζαρίτη Φιλ κές εκδόσεις Φιλ κές εκθέσεις Φιλοτελικά Νέα

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/adssoeia_iyec.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • enteuktirio
  γραμματόσημα με άλλους συλλέκτες και να συζητήσουν διάφορα φιλοτελικά θέματα Ακόμη να ρωτήσουν και να επιλύσουν απορίες τους γύρω από τα ξένα και Ελληνικά γραμματόσημα να συμβουλευθούν τους καταλόγους γραμματοσήμων ξένους και Ελληνικούς και να διαβάσουν φιλοτελικές μελέτες που διαθέτει η ΦΕΑ στη Βιβλιοθήκης της Ενώ κάθε ενδιαφερόμενος φιλοτελιστής ή μη έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί την αξία των γραμματοσήμων που έχει στην κατοχή του με τη βοήθεια εμπείρων και

  Original URL path: http://www.fea.gr/html/aioaoeopnei.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • ÐñïâáôÜêéò ãåííÞèçêå óôéò 24 Éáíïõáñßïõ 1890 óôï ùñéü Áãéåò ÐáñáóêéÝò ÐåäéÜäá Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò Çôáí õéüò ôïõ éåñÝá ÓôÝöáíïõ ÐñïâáôÜêé ôïõ ÐáðáóôÝöáíïõ ðïõ ôåëéêÜ êõñéÜñ çóå êáé óáí êýñéï åðþíõìü ôïõ Óôïí åðáããåëìáôéêü ôïìÝá áó ïëÞèçêå ìå ôï åìðüñéï êáé áðÝêôçóå ìåãÜëç ðåñéïõóßá Ï Ãåþñãéïò ÐáðáóôåöÜíïõ õðÞñîå Ýíáò åîáéñåôéêüò öéëïôåëéóôÞò ìå ãíþóåéò êáé éäéáßôåñç áãÜðç óôá ÏëõìðéáêÜ ãñáììáôüóçìá ÐñïóðÜèåéÜ ôïõ ç äéÜäïóç ôïõ öéëïôåëéóìïý óôï åõñý êïéíü Ôï Ýôïò 1940 ôüôå Ðñüåäñïò ôçò ÖéëïôåëéêÞò Åôáéñåßáò Áèçíþí ðñïóÝöåñå ðñïò ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ 10 000 äñá ìÝò ãéá íá äïèïýí ðñïò ôç Äéåýèõíóç Ôá õäñïìéêÞò Åêìåôáëëåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ Óõãêïéíùíßáò êáé äéáôåèïýí ãéá ôç âñÜâåõóç ôçò êáëýôåñçò óõëëïãÞò ãñáììáôïóÞìùí ìáèçôþí ôïõ Ãõìíáóßïõ åíþ ôï Ýôïò 1941 ôá åðéóôñáöÝíôá áõôÜ ñÞìáôá ìç åíåñãçèÝíôïò ôïõ áíáããåëèÝíôïò äéáãùíéóìïý õðü ôïõ Õðïõñãåßïõ Óõãêïéíùíßáò áöïý ðñïóåôÝèçóáí êáé 6234 äñá ìÝò áðü Ýñáíï ìåôáîý ôùí öéëïôåëéóôþí êáé åìðüñùí ãñáììáôïóÞìùí åäüèçóáí ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Ãåùñãßïõ ÐáðáóôåöÜíïõ ãéá ôá èýìáôá ôïõ ðïëÝìïõ Ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Ãåùñãßïõ ÐáðáóôåöÜíïõ ôï Ôá õäñïìéêü Ãñáöåßï ôçò Áñ áßáò Ïëõìðßáò ñçóéìïðïßçóå êáôÜ êáéñïýò óôçí ðåñßïäï 1962 1966 ìç áíéêÝò óöñáãßäåò áëëçëïãñáößáò ìå ðáñáóôÜóåéò ó åôéêÝò ìå ôçí Ïëõìðßá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôï Ìïõóåßï ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôçí ÏëõìðéáêÞ Áêáäçìßá ê Ü óöñáãßäåò ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ãéá ôïõò öéëïôåëéóôÝò Ïëõìðéáêþí èåìÜôùí Ôï Ìïõóåßï ôùí óýã ñïíùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí óôçí ðñùôáñ éêÞ ìïñöÞ ôïõ óôåãÜóôçêå óôï ðáëáéü ïßêçìá ôïõ ðñþçí Äçìïôéêïý Ó ïëåßïõ ôçò Ïëõìðßáò ðïõ áãüñáóå ìáæß ìå ôï ïéêüðåäü ôïõ ï éäñõôÞò ôïõ Ãåþñãéïò ÐáðáóôåöÜíïõ üðïõ ìå êáôÜëëçëåò äéáññõèìßóåéò ôï äéáìüñöùóå óå åêèåóéáêü þñï êáé åîÝèåóå ôçí ðñïóùðéêÞ óõëëïãÞ ôïõ êáé ôá åðß óåéñÜ åôþí êÜèå åßäïõò áíáìíçóôéêÜ êáé åíèõìÞìáôá ãýñù áðü ôïõò óýã ñïíïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò Óôéò 3 Óåðôåìâñßïõ 1961 ôï éäéùôéêü áõôü ìéêñü Ìïõóåßï 82 ô ì Üñ éóå íá äÝ åôáé åðéóêÝðôåò ðïõ Ýäåé íáí éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ãéá ôá åêèÝìáôÜ ôïõ Áðü ôï

  Original URL path: http://www.fea.gr/papastefanoy.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive •