archive-gr.com » GR » F » FDLMES.GR

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  του Υποέργου 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Δημοσιεύθηκε Πέμπτη 22 Νοέμβριος 2012 14 06 Εμφανίσεις 2071 Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν στον Φορέα Διαχείρισης διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα I που περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στην Ομάδα 1 Υποομάδα 1Α παράγραφος 3 η φωτογραφική μηχανή θα περιλαμβάνει συνολικά πέρα του σώματος και τον δικό της συμβατό φακό Προηγούμενο Επόμενο Παρουσίαση Εθ Πάρκου Περιοχές Natura 2000 Οικότοποι Ε

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=180 (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  της βιοποικιλότητας της Πράξης Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού και νήσων Εχινάδων που έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 2013 Ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά κατηγορία Προμήθειας κατανέμεται ως ακολούθως Ομάδα 1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικός και επόπτευσης για τις ανάγκες παρακολούθησης επόπτευσης και ενημέρωσης κοινού συνολικού προϋπολογισμού 19 450 00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής Υποομάδα 1 Α Προμήθεια δύο 2 τηλεσκόπιων δύο 2 κιαλιών και μίας 1 φωτογραφικής μηχανής προϋπολογισμού 12 200 00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Υποομάδα 1 Β Προμήθεια δύο 2 Η Υ δύο 2 εκτυπωτών πολυμηχανημάτων ενός 1 Scanner τριών 3 Ups δύο 2 εξωτερικών σκληρών δίσκων προϋπολογισμού 4 250 00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Υποομάδα 1 Γ Προμήθεια ενός 1 Ploter προϋπολογισμού 3 000 00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ομάδα 2 Αφορά στην προμήθεια ενός 1 οχήματος 4x4 τύπου jeep για τις ανάγκες παρακολούθησης και επόπτευσης της περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 20 000 00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Τα παραδοτέα οι τεχνικές προδιαγραφές τους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι όροι υλοποίησης της προμήθειας περιέχονται στην αναλυτική διακήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Η Περίληψη καθώς και το τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σφραγισμένη προσφορά τους μέχρι

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  Διαχειριστικά Σχέδια ή και τα Σχέδια Παρακολούθησης προστατευόμενων ειδών θηλαστικών πουλιών ή τύπων Οικοτόπων Διευκρίνιση Ως παρόμοια και συναφούς αντικειμένου νοούνται έργα παρακολούθησης οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών Σε ό τι αφορά εξειδικευμένο αντικείμενο όπως οι ενέργειες για τη διάσωση ή και περίθαλψη τραυματισμένων ή συλληφθέντων σε αλιευτικά εργαλεία ατόμων η τοποθέτηση πομπών παρακολούθησης κλπ αυτό μπορεί να καλυφθεί από τους διαγωνιζόμενους είτε με σύμβαση υπεργολαβίας είτε με την εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη Δ νση Αισθητικών Δασών 2 Άρθρο 8 8 1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και δομή Η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής έχει ως ακολούθως Ομάδα παροχής υπηρεσιών αποτελούμενη από 4 άτομα με σχετική εμπειρία εκ των οποίων ένα 1 να γνωρίζει τη χρήση λογισμικού σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ο συντονιστής της ομάδας θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές προς το προκηρυσσόμενο Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου μπορούν να συνεπικουρούνται από συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί Ερώτηση Μπορεί η παραπάνω απαίτηση σ σ εννοεί προηγούμενη ερώτηση να καλύπτεται από τα μέλη της Ομάδας Έργου Διευκρίνιση Σύμφωνα με το άρθρο 8 1 τίθενται οι ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ομάδα έργου των δικαιούμενων συμμετοχής στο διαγωνισμό και απαντά στο ερώτημα Επιπροσθέτως διευκρινίζονται τα ακόλουθα ο διαγωνιζόμενος νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων είτε αυτόνομα εφόσον διαθέτει την κατάλληλη δομή προσωπικό είτε με τη δημιουργία σχετικής ένωσης ώστε οι απαιτήσεις να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της 3 Άρθρο 9 9 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φυσικών ή Νομικών Προσώπων 6 Λοιπά δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής Προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=178 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  ΤΩ Ν ΤΥΠΩ Ν ΟΙΚΟΤΟΠΩ Ν ΚΑΙ ΤΩ Ν ΕΙ ΔΩΝ ΧΛΩ ΡΙ ΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔ ΑΣ ΤΩ Ν ΟΔ ΗΓΙ ΩΝ 92 43 ΚΑΙ 79 409 Οι φάκελοι με τις προσφορές θα κατατεθούν στη γραμματεία του Φορέα Δ ιαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας ανατολικά γεφύρια έως και την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14 00 Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ανεξαρτήτως της

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=177 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ που έχει ενταχθεί στο Ε Π ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ άξονας προτ 9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕ0758 ΣΑ2010ΣΕ07580113 ΟΠΣ 303795 Οι προσφορές υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 15 00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=176 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Παρακολούθηση Σχέδιο διαχείρισης για τη θαλάσσια χελώνα C caretta στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού στο πλαίσιο της πράξης PROTECTION ACTIONS FOR CROSS BORDER AND JOINT MANAGEMENT OF MARINE SITES OF COMMUNITY INTEREST NATURA 2000 PRO ACT NATURA 2000 του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 Διάρκεια του Έργου 15 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Προϋπολογισμός 101 800 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ημερομηνία Λήξης

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=174 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  ανάθεση Δημοσιεύθηκε Πέμπτη 13 Σεπτέμβριος 2012 12 14 Εμφανίσεις 1821 O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στα πλαίσια του Προγράμματος Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012 χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Προμήθεια Μηχανής Σκάφους με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 3 300 συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων Το έργο Προμήθεια Μηχανής Σκάφους του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου περιλαμβάνει τα παρακάτω 1 Εξωλέμβια Μηχανή Σκάφους 15 hp Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω Έργου αναφέρονται στο παράρτημα της πρόσκλησης Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία του Φ Δ ή να την κατεβάσετε από ΕΔΩ Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης μέχρι την Τετάρτη 19 09 2012 και ώρα 15 30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό ΤΚ 30400 Τηλ 26320 55094 κα Δράκου Αρετή Προηγούμενο Επόμενο Παρουσίαση Εθ Πάρκου Περιοχές Natura

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=172 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
  Περιοχών 2012 χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο του Υ Π Ε ΚΑ προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Προκαταρκτική Μελέτη Διαχείρισης Υδάτων Βορείου Τμήματος Ανατολικής Κλείσοβας Προκαταρκτική Μελέτη Διάνοιξης Επικοινωνίας Υδάτων Πλώσταινας μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ 9 000 συμπεριλαμβανομένου του Φ Π Α Ως προς το αντικείμενό της η προκαταρκτική μελέτη περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα προϋπολογισμού 4 500 έκαστο περιλαμβανομένου ΦΠΑ τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το ένα ή και τα δύο τμήματα της πρόσκλησης Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η Τρίτη 18 09 2012 και ώρα 15 30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό ΤΚ 30400 Τηλ 26320 55094 κα Δράκου Αρετή ή Ρούσση Σισία Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο 2 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης Η σύνταξη της προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Το περιεχόμενο της πρόσκλησης με τα Παραρτήματα μπορείτε να το προμηθευτείτε

  Original URL path: http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=169 (2016-02-12)
  Open archived version from archive