archive-gr.com » GR » E » EAM-RC.GR

Total: 69

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Άρθρο 21.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) - Σελίδα 21
  21 1 Σύνθεση θητεία 21 1 1 Η Ε Α Μ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά 7 μέλη Η θητεία του Δ Σ είναι τριετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και προέρχονται από τα μέλη του σωματείου Η ιδιότητα του μέλους του Δ Σ είναι τιμητική και άμισθη Όταν τα μέλη μετακινούνται για προσφορά υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης διαμονής και διατροφής 21 1 2 Ως μέλη του Δ Σ μπορούν να εκλεγούν οι υποψήφιοι από τα μέλη ανεξάρτητα υπηκοότητας ιθαγένειας ή Θρησκείας αρκεί να έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους και ελεύθερη την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων 21 1 3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό 21 2 Συγκρότηση σε σώμα 21 2 1 Μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του το Δ Σ συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και εφ όσον είναι πλήρη απαρτία συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του έναν Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα τον Ταμία τον Έφορο εντευκτηρίου Αεραθλητικού Κέντρου Περιουσίας 21 2 2 Δεν αποκλείεται τα καθήκοντα του έφορο να ανατεθούν προσωρινά σε ένα μέλος του Δ Σ παράλληλα με ένα άλλο αξίωμα 21 2 3 Ακολούθως παραλαμβάνουν από το απερχόμενο Δ Σ την Διοίκηση της Ε Α Μ και κάθε στοιχείο που ανήκει σ αυτή 21 3 Παραίτηση μελών 21 3 1 Κάθε μέλος του Δ Σ μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την Θέση του μέλους του Δ Σ και οποτεδήποτε με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ Σ 21 3 2 Κάθε μέλος του Δ Σ που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα της παρ 2 μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμα αυτό και οποτεδήποτε με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο και να παραμείνει

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=20 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Άρθρο 22.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ... - Σελίδα 22
  39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 22 από 39 Άρθρο 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22 1 Γενικές αρμοδιότητες 22 1 1 Το Δ Σ διοικεί την Ε Α Μ εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξωδίκως διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται και διαθέτει υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού την περιουσία της 22 1 2 Αποφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ Σ 22 2 Ειδικές αρμοδιότητες Ειδικότερα και ενδεικτικά το Δ Σ 22 2 1 Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ε Α Μ και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τα οποία υποβάλλει στη Γ Σ προς έγκριση μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό 22 2 2 Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών της Ε Α Μ 22 2 3 Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ Σ 22 2 4 Διορίζει και παύει το διοικητικό υπαλληλικό προσωπικό της Ε Α Μ 22 2 5 Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για τα μέλη και 22 2 6 Ασκεί όλες τις άλλες κατά τον Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητές του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ Σ 22 3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Το Δ Σ μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή και συγκεκριμένων έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε μέλη της Ε Α Μ 22 4 Ευθύνες 22 4 1 Τα μέλη του Δ Σ είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Δ Σ που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή παρόντες

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=21 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Άρθρο 23.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ - Σελίδα 23
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε Άρθρο 29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 30 ΠΟΡΟΙ Άρθρο 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Άρθρο 32 ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 33 ΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 35 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε Α Μ Άρθρο 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 37 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Άρθρο 38 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρθρο 39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 23 από 39 Άρθρο 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ 23 1 Συνεδριάσεις 23 1 1 Το Δ Σ συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον μήνα με πρόσκληση του Προέδρου έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών από τα μέλη του που Θα περιλαμβάνει τα Θέματα της συνεδρίασης Οι προσκλήσεις για έκτακτη σύγκληση του Δ Σ πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα και να αποστέλλονται τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση 23 1 2 Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη χωρίς να προσμετρώνται στην απαρτία και χωρίς δικαίωμα ψήφου 23 1 3 Μπορούν επίσης να προσκληθούν και τρίτοι ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Δ Σ ή μέλη παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν 23 2 Απαρτία Το Δ Σ βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του απαραίτητα δε ένας από τους Πρόεδρο Αντιπρόεδρο Γενικό Γραμματέα Στο Δ Σ δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση 23 3 Αποφάσεις 23 3 1 Οι δυνατότητες των μελών του Δ Σ να ψηφίσουν για ένα θέμα είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 19 παρ 4 23 3 2 Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία εκτός αν ορίζεται αλλιώς

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=22 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Άρθρο 24.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ... - Σελίδα 24
  της Ε Α Μ Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 18 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 19 ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑ ΓΕΝlΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 20 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΗ Άρθρο 21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ Σ Άρθρο 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ Άρθρο 24 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε Άρθρο 29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 30 ΠΟΡΟΙ Άρθρο 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Άρθρο 32 ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 33 ΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 35 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε Α Μ Άρθρο 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 37 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Άρθρο 38 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρθρο 39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 24 από 39 Άρθρο 24 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24 1 Αρμοδιότητες του προέδρου είναι να 24 1 1 εκπροσωπεί την Ε Α Μ ενώπιον κάθε Δικαστικής η άλλης Διοικητικής Αρχής όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου 24 1 2 συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ Σ θέτει τα Θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων 24 1 3 υπογράφει μαζί με τον Γ Γ τα εξερχόμενα έγγραφα της Ε Α

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=23 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Άρθρο 25.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Γ.Γ.) - Σελίδα 25
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Άρθρο 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Όργανα της Ε Α Μ Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 18 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 19 ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑ ΓΕΝlΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 20 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΗ Άρθρο 21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ Σ Άρθρο 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ Άρθρο 24 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε Άρθρο 29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 30 ΠΟΡΟΙ Άρθρο 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Άρθρο 32 ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 33 ΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 35 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε Α Μ Άρθρο 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 37 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Άρθρο 38 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρθρο 39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 25 από 39 Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ 25 1 Αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα Γ Γ είναι να 25 1 1 παρακολουθεί και ελέγχει τις Υπηρεσίες της Ε Α Μ τις οποίες κατευθύνει με την βοήθεια του διοικητικού υπαλληλικού προσωπικού 25 1 2 επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών 25 1 3 επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ Σ των βιβλίων της Ε Α Μ

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=24 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Άρθρο 26.ΤΑΜΙΑΣ - Σελίδα 26
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε Άρθρο 29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 30 ΠΟΡΟΙ Άρθρο 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Άρθρο 32 ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 33 ΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 35 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε Α Μ Άρθρο 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 37 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Άρθρο 38 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρθρο 39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 26 από 39 Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ 26 1 Αρμοδιότητες του ταμία είναι να 26 1 1 έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ρευστής περιουσίας της Ε Α Μ 26 1 2 τελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο της Ε Α Μ 26 1 3 εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και από Δημόσια Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία Τράπεζες Οργανισμούς κ λ π εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης 26 1 4 αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα της Ε Α Μ υπογράφοντας τα σχετικά αποδεικτικά ανάληψης 26 1 5 προβαίνει σε πληρωμές με βάση τις αποφάσεις τους Δ Σ 26 1 6 συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τους πιστωτικούς τίτλους 26 1 7 μεριμνά για την κατάθεση των

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=25 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Άρθρο 27.ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ... - Σελίδα 27
  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕlΣ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 12 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 13 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Άρθρο 14 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Άρθρο 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Όργανα της Ε Α Μ Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 18 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 19 ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑ ΓΕΝlΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 20 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΗ Άρθρο 21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ Σ Άρθρο 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ Άρθρο 24 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε Άρθρο 29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 30 ΠΟΡΟΙ Άρθρο 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Άρθρο 32 ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 33 ΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 35 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε Α Μ Άρθρο 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 37 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Άρθρο 38 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρθρο 39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 27 από 39 Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤlΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 27 1 Καθήκοντα του έφορου είναι να 27 1 1 επιμελείται της κανονικής λειτουργίας του εντευκτηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς 27 1 2 επιμελείται της κανονικής λειτουργίας του αεραθλητικού κέντρου μοντελοδρομίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς 27 1 3

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=26 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Άρθρο 28.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) - Σελίδα 28
  ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ Γ Άρθρο 26 ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 27 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε Άρθρο 29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 30 ΠΟΡΟΙ Άρθρο 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Άρθρο 32 ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 33 ΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 35 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε Α Μ Άρθρο 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 37 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Άρθρο 38 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρθρο 39 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι σελίδες Σελίδα 28 από 39 Άρθρο 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε Ε 28 1 Σύνθεση 28 1 1 Η Εξελεγκτική επιτροπή της Ε Α Μ είναι τριμελής Το πλειοψηφίσαν μέλος της την συγκαλεί σε πρώτη συνεδρίαση οπότε εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της Τα μέλη της Ε Ε δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ Σ 28 2 Εκλογή 28 2 1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ Σ και η Θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ Σ 28 2 2 Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη της Ε Ε η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τρία αναπληρωματικά καθένα από τα οποία κατά σειρά αριθμού ψήφων αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό μέλος της σε περίπτωση θανάτου απουσίας ή κωλύματος 28 3 Αρμοδιότητες 28 3 1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ε Α Μ δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κ λ π ιδίως δε αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 28 3 2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα για την άσκηση των καθηκόντων της να λαμβάνει γνώση όλων των περί της οικονομικής κατάστασης της Ε Α Μ στοιχείων των πρακτικών και των συνεδριάσεων του Δ Σ και

  Original URL path: http://www.eam-rc.gr/katastatiko?showall=&start=27 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •